Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5031/2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 25 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2010, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020.

Art. 3. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2019-2020.

Art. 5. -

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Art. 6. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 4 septembrie 2018.

Nr. 5.031.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
11 februarie 2019 Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților.
11 februarie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB) a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
22 februarie 2019 Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și a Procedurii de admitere Procedura de preselecție și procedura de admitere, aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional, sunt transmise de aceasta, spre avizare, la ISJ/ ISMB.
28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecție și Procedura de admitere.
Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2019-2020. Se va menționa în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.
28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
13 mai 2019 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019- 2020, într-o secțiune distinctă
15-24 mai 2019 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2019- 2020
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual)
31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
18 februarie-
1 martie 2019
Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.
25 februarie-
29 martie 2019
La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2019-2020 se desfășoară acțiunea "Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire;
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat;
- oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere.
4 martie-
17 mai 2019
Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2018-2019, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat.
13-31 mai 2019 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual
6-17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
8-9 mai 2019 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza același model de anexa la fișa de înscriere cu modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
13-14 mai 2019 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
15-17 mai 2019 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
15 mai 2019 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
10-14 iunie 2019 Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
NOTĂ:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
NOT Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
9-10 iulie 2019 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată
NOTĂ:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
24-26 iunie 2019 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
24-26 iunie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și Procedura de selecție (art. 8 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016).
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
26 iunie 2019 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție și Procedura de preselecție.
27-28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.
De asemenea se vor comunica informații privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ care are ofertă în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, care nu a organizat probe de preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
NOT Ă:
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
28 iunie-
1 iulie 2019
Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
NOT Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
1 iulie 2019 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională
2-3 iulie 2019 Desfășurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba
4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
8-12 iulie 2019 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
8-12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
12 iulie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
15-16 iulie 2019 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecție decât cu acordul unităților de învățământ respective.
17 iulie 2019 Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat
18 iulie 2019 Comunicarea către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
Afișarea la sediul unităților învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
17-18 iulie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă (numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)
19 iulie 2019 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
22-24 iulie 2019 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
22-24 iulie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat
Unitățile de învățământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afișa informații privind organizarea probei suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice), cu precizarea că proba suplimentară de admitere sa va susține doar în cazul în care numărul de candidați care se vor înscrie pentru o anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)
24 iulie 2019 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz.
Transmiterea către comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională
25, 26, 29 iulie 2019 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor preselecției de către unitatea de învățământ care a organizat preselecție
NOTĂ:
În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă de preselecție și au fost declarați respinși în urma susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, calificări pentru care nu s-a organizat probă de preselecție, vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba suplimentară de admitere dacă numărul candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat.
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul profesional din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare
31 iulie-
1 august 2019
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar.
NOTĂ:
La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. La unitățile de învățământ și la calificările la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați și absolvenți care nu au susținut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați
1 august 2019 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

ANEXA Nr. 2

CALENDARUL
admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2019-2020

Data-limită/Perioada ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii
1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
11 februarie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB) a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
18 februarie 2019 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
22 februarie 2019 Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere
Procedura de admitere, aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, este transmisă de aceasta, spre avizare, la ISJ/ISMB.
28 februarie 2019 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, avizul pentru Procedura de admitere.
Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2019-2020 și a calendarului probelor de admitere. Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima și a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea se va menționa în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
28 februarie 2019 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în învățământul profesional
13 mai 2019 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, într-o secțiune distinctă.
15-24 mai 2019 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual)
31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
18 februarie-
1 martie 2019
Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial din județele care au plan de școlarizare pentru învățământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul dual, dar și în învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- aspecte specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului dual, dar și după finalizarea învățământului profesional de stat.
25 februarie-
29 martie 2019
Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar 2019-2020 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acțiuni privind:
- promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și funcționare a învățământului dual, în special, informare privind condițiile de acces la învățământul dual și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
- popularizarea ofertei educaționale pentru învățământul dual, oportunitățile de pregătire prin învățământul dual, perspectivele de angajare, condițiile de admitere.
4 martie-
17 mai 2019
Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2018-2019, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul dual, dar și prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul dual, dar și în învățământul profesional de stat.
13-31 mai 2019 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu părinții și elevii de clasa a VIII-a pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul dual, dar și la învățământul profesional de stat, a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual.
6-17 mai 2019 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
11 iunie 2019 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.
12 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
13-14 mai 2019 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
15-17 mai 2019 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
15 mai 2019 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.
NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
10-14 iunie 2019 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
NOTĂ:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.
Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările ulterioare.
Pot fi admiși candidați romi la clasele de învățământ dual, la care, conform procedurii de admitere, NU se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
9-10 iulie 2019 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată
NOTĂ:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare si desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual
24-26 iunie 2019 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual, fără anexa "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual".
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
24-26 iunie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
26 iunie 2019 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
27-28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii se comunică la sfârșitul fiecărei zile în care au fost susținute probele respective, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă în învățământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.
27-28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
27-28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile
de învățământ
și calificările la care se organizează probe eliminatorii
Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probele
NOTĂ:
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă de admitere.
27 iunie-
1 iulie 2019
Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat.
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
1 iulie 2019 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pe fiecare calificare profesională
2-3 iulie 2019 Desfășurarea probelor de admitere.
NOTĂ:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
3 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
4 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care le-au organizat
4 iulie 2019 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere
5 iulie 2019 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
8-12 iulie 2019 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
8-12 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
12 iulie 2019 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
15-16 iulie 2019 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul unităților de învățământ respective.
17 iulie 2019 Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual
18 iulie 2019 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
18 iulie 2019 Comunicarea către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
17-18 iulie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă (numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)
19 iulie 2019 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
22-24 iulie 2019 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa: "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual", care se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual), pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
22-24 iulie 2019 Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
24 iulie 2019 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual. În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pe fiecare calificare profesională
25, 26, 29 iulie 2019 Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii. Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii
NOTĂ:
În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă eliminatorie au fost declarați respinși în urma susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, rămân înscriși pentru admiterea la calificări pentru care nu s-a organizat probă eliminatorie și vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba de admitere organizată dacă numărul candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau dacă s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Desfășurarea celorlalte probe de admitere, neeliminatorii. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
NOTĂ:
Proba de admitere se organizează numai în situația în care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
30 iulie 2019 Primirea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul dual din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare
31 iulie-
1 august 2019
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
NOTĂ:
La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ respective și a operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați
1 august 2019 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...