Guvernul României

Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", din 13.09.2018

Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme de aplicare a Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE", denumit în continuare programul reglementează:

a) modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

b) plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor de stat;

c) condițiile de eligibilitate ale băncilor și ale persoanelor fizice beneficiare ale creditului;

d) regulile de gestionare a garanțiilor de stat emise în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. și de către Fondul Român de Contragarantare, denumite în continuare F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.R.C. sau fonduri de garantare.

(2) Programul are următoarele caracteristici:

a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;

b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de subvenționare a dobânzilor și a altor cheltuieli adiacente creditului, precum și în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., mandatează F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C., prin convenția prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, denumită convenția privind implementarea programului, în vederea emiterii de garanții în numele și contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul programului. Convenția cuprinde cel puțin clauze privind: Puneri în aplicare (1)

a) mecanismul de punere în aplicare a condițiilor programului;

b) evidența portofoliului de garanții pe categorii de garanții individuale;

c) raportarea periodică a portofoliului de garanții pe categorii de garanții individuale;

d) condițiile de plată a garanțiilor de stat;

e) termenul și modalitatea de plată a contravalorii garanțiilor de stat pentru care finanțatorul a formulat cerere de plată;

f) răspunderea contractuală;

g) încetarea convenției;

h) modalitatea de soluționare a eventualelor litigii.

(2) Sursa de plată a dobânzilor aferente creditelor acordate, a cheltuielilor cu comisioanele de analiză percepute de către finanțatori, precum și a cheltuielilor cu comisioanele de gestiune a garanțiilor de stat percepute de către F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. este bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, denumită în continuare C.N.S.P.

(3) Costul total al creditelor acordate în cadrul programului, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea și derularea creditului în toate etapele finanțării; Modificări (1)

b) comisionul de analiză perceput de către finanțatori, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanțării;

c) comisionul de gestiune a garanțiilor de stat perceput de către F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. Nivelul comisionului de gestiune se negociază anual între M.F.P., C.N.S.P și fondurile de garantare și se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al președintelui C.N.S.P. Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru creditele acordate în cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanțatori.

(5) Finanțatorii sunt obligați să respecte costurile de finanțare prevăzute la alin. (3) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.

(6) M.F.P. și C.N.S.P., în parteneriat cu F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. și finanțatorii participanți în program, implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice. Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unei convenții de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. și finanțatorii participanți în program. Modelul convenției de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul C.N.S.P., și va include prevederi/condiții de eligibilitate pentru beneficiari care să asigure încadrarea într-o rată de executare a garanției de stat de maximum 3% pe finanțator. Finanțatorii, în baza normelor de creditare proprii, au obligația evaluării bonității beneficiarilor, astfel încât rata de executare a garanțiilor de stat să nu depășească nivelul de 3% pe finanțator. În situația în care rata de executare a garanțiilor de stat la un finanțator atinge nivelul de 3%, fondurile de garantare încetează acordarea garanțiilor de stat pentru acel finanțator. Puneri în aplicare (1)

(7) Plata dobânzii și a comisioanelor de analiză și de gestiune se realizează în baza unor convenții-cadru de plată încheiate între C.N.S.P. cu fiecare finanțator, precum și cu fondurile de garantare. Modelul convențiilor se aprobă prin ordin al președintelui C.N.S.P. și se publică pe site-ul oficial al acesteia.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 3. -

(1) În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiar - persoana fizică cu domiciliul în România, care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentele norme, precum și de normele de creditare ale finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată în proporție de 80% de fondurile de garantare, în numele și în contul statului român, în cadrul programului;

b) codebitor - persoana fizică cu domiciliul în România, care se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și care își asumă obligațiile aferente contractului de credit și de garantare alături de beneficiarul eligibil; în cazul beneficiarului cu capacitate de exercițiu restrânsă, reprezentantul legal poate avea calitatea de codebitor, singur sau împreună cu alți codebitori, după caz;

c) comision de analiză - comision perceput de finanțator pentru analiza și aprobarea finanțării acordate, perceput o singură dată la acordarea creditului, suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N.S.P.;

d) comision de gestiune a garanțiilor - comision perceput de fondurile de garantare, care acoperă costurile de acordare și administrare a garanțiilor de stat acordate, și plătit de către C.N.S.P. în contul fondurilor de garantare, care este suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N.S.P.;

e) condițiile programului - criteriile de eligibilitate și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și finanțatorii pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor de stat acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției de stat;

f) convenție privind implementarea programului - document-cadru, prevăzut la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, încheiat între M.F.P. și fiecare fond de garantare, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat fondurilor de garantare și clauze referitoare la drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor de stat acordate în cadrul programului;

g) convenție de garantare - document semnat între fiecare fond de garantare, în calitate de mandatar al M.F.P., și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat;

h) convenție-cadru de plată - document semnat între C.N.S.P. și finanțator care cuprinde clauze referitoare la drepturile și obligațiile acestora privind modul de determinare a dobânzii și comisioanelor de analiză aferente creditelor în sold, stabilirea mecanismului de decontare între finanțatori și C.N.S.P.;

i) convenție-cadru de plată a comisionului de gestiune - document semnat între C.N.S.P. și fiecare fond de garantare care cuprinde clauze referitoare la drepturile și obligațiile acestora privind modul de determinare, plată și decontare a comisioanelor de gestiune;

j) data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele și în contul statului reprezintă data în care se înregistrează una din situațiile de mai jos:

1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;

2. data la care M.F.P. plătește valoarea de executare a garanției de stat;

3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanției de stat în cazul nerespectării de către finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției prevăzute expres în convenția de garantare;

4. data înregistrării la fondul de garantare a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la garanția de stat. În această situație, subvenția de dobândă plătită de C.N.S.P. se acordă doar în cazul în care contractul de credit se derulează conform condițiilor programului;

k) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate în conformitate cu normele interne ale finanțatorilor, ca urmare a producerii riscului de credit, împrumutatul fiind astfel decăzut din beneficiul termenelor prevăzute în graficul de rambursare a finanțării garantate;

l) facturi - categorii de documente justificative emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare: facturi, bonuri fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, factură proformă și contracte;

m) familia beneficiarului - persoanele care au calitatea de soț/soție și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună;

n) finanțator - bancă, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenții, care îndeplinește criteriile de eligibilitate și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul programului;

o) finanțare garantată - credit acordat beneficiarilor, în una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

p) fond de garantare - una din cele două instituții mandatate să acorde garanții în numele și contul statului român: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) și Fondul Român de Contragarantare (F.R.C.);

q) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de fondul de garantare, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, proporțional cu procentul de garantare de 80%;

r) perioada de grație - perioada stabilită de comun acord de beneficiar cu finanțatorul, care nu poate fi mai mică decât perioada studiilor începând de la momentul acordării creditului și nu poate depăși 5 ani de la acordare. Perioada de grație se acordă doar pentru plata ratelor de principal, iar în această perioadă se calculează și se percep dobânzi la sumele utilizate din creditul acordat;

s) perioadă de tragere - perioada stabilită de comun acord între beneficiar și finanțator, fără a putea depăși 5 ani de la data acordării creditului. În cazul suplimentării creditului conform art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, perioada de tragere se poate extinde de comun acord între beneficiar și finanțator, cu încadrarea în scadența finală prevăzută în contractul de credit;

ș) perioada de valabilitate a garanției de stat - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele și în contul statului;

t) rata de executare a garanției de stat - raportul dintre valoarea garanțiilor solicitate la plată de către finanțator și valoarea totală a garanțiilor emise în favoarea acestuia;

ț) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a principalului creditului aferent contractului de credit de către beneficiarul programului;

u) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

v) subvenție - alocația financiară nerambursabilă acordată beneficiarului finanțării de la bugetul de stat de către C.N.S.P., pentru plata totală a dobânzii și a celorlalte costuri adiacente creditului contractat, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018;

w) valoarea de executare a garanției de stat - suma rezultată din aplicarea procentului garantat de 80% la soldul restant al finanțării garantate, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, sumă care urmează a fi plătită finanțatorului de către M.F.P., în cazul producerii riscului de credit.

(2) Fondul de garantare monitorizează garanțiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției de stat și încetarea valabilității acesteia, acțiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanțării garantate, pe baza situațiilor furnizate de către finanțatori, conform prevederilor contractului de garantare.

CAPITOLUL III Bugetul programului și alocarea plafoanelor de garantare

Art. 4. - Reviste (1)

(1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, bugetul total al subvențiilor pentru anul 2018 este de 5.000 mii lei. Subvențiile se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul C.N.S.P.

(2) Pentru anul 2018, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" este de 600.000 mii lei.

Art. 5. -

(1) Pentru anul 2018, plafonul garanțiilor de stat care pot fi emise se alocă, de către M.F.P., în mod egal, în favoarea F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C.

(2) Pentru anii următori de garantare, plafoanele anuale ale garanțiilor de stat se alocă F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. de către M.F.P., în funcție de solicitările acestora și de gradul de utilizare a plafoanelor alocate în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului, cu încadrarea în limita plafonului anual aprobat.

(3) M.F.P. evaluează anual modul de utilizare de către fondurile de garantare a plafoanelor alocate și efectuează realocări între fondurile de garantare în funcție de ponderea garanțiilor de stat acordate de la începutul anului în totalul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului și în funcție de modul de respectare a mandatului acordat fondurilor de garantare.

Art. 6. -

(1) Pentru anul 2018, plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului prevăzut la art. 4 alin. (2) se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți în program, de către F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C., cu acordul M.F.P.

(2) În cazul în care valoarea totală a garanțiilor de stat comunicată de finanțatori depășește plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului, alocat F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.R.C., de către M.F.P. pentru anul 2018, aceste instituții sunt autorizate, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro-rata finanțatorilor în cadrul plafonului distribuit de M.F.P.

(3) Pentru anii următori de garantare, plafoanele anuale ale garanțiilor de stat se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți în program, de către F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C., cu acordul M.F.P., în funcție de ponderea garanțiilor de stat acordate de fiecare dintre fondurile de garantare în favoarea fiecărui finanțator în totalul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului.

(4) Pentru anii următori de garantare, finanțatorii vor transmite F.N.G.C.I.M.M. și/sau F.R.C., precum și M.F.P. valoarea estimată a garanțiilor de stat care urmează să fie emise în anul respectiv în cadrul programului, în termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se alocă plafonul anual de garantare.

(5) F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. sunt autorizate să evalueze cel puțin trimestrial modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul M.F.P.

CAPITOLUL IV Descrierea creditului și garanției de stat

Art. 7. -

(1) Valoarea și durata creditului se stabilesc de finanțator în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile programului prevăzute de art. 1-3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 și de prezentele norme, respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea maximă a creditului este de 40.000 lei;

b) pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea maximă a creditului este de 35.000 lei.

(2) Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018.

(3) În cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, creditul acordat inițial conform alin. (1) lit. a) sau b) poate fi suplimentat o singură dată cu o sumă cu până la 20.000 lei, cu respectarea scadenței finale prevăzute în contractul de credit. Pentru solicitarea suplimentară beneficiarul trebuie să facă dovada existenței calității de angajat pe baza unei adeverințe de la angajator.

(4) Dacă beneficiarul nu are calitatea de angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puțin a unui codebitor.

(5) În cazul beneficiarului programului cu capacitate de exercițiu restrânsă, pentru obținerea creditului este necesar acordul ocrotitorului legal.

(6) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.

(7) Utilizarea creditului se poate efectua integral sau în mod fracționat în perioada de tragere, în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului programului, la solicitarea scrisă a acestuia și cu prezentarea facturilor în valoare cumulată de minimum 100 lei, inclusiv TVA, transmisă finanțatorului.

(8) Creditul acordat în cadrul programului nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul programului.

(9) Beneficiarul împreună cu finanțatorul stabilesc de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

(10) Finanțatorii pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, inclusiv în cazul suplimentării creditului conform alin. (3) cu încadrarea în durata maximă a finanțării prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018.

(11) Garanția de stat emisă de fondurile de garantare, în numele și în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția de stat sau de a crește costul efectiv al garanției de stat, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;

b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, inclusiv o clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către fondurile de garantare a cererii de plată, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plățile scadente;

c) este expresă - protecția furnizată de garanția de stat este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, realizată în termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă 80% din principal, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;

h) solicitarea de suplimentare a garanției de stat formulate în condițiile art. 2 alin. (1) si art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 este considerată o nouă acordare și este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanțiilor de stat în cadrul programului, nefiind necesară prezentarea vreunui document justificativ din care să reiasă că urmează o formă de învățământ/specializare/reconversie profesională, la data solicitării de majorare. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanția de stat acordată inițial;

(i) garanția de stat este asigurată cu sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

(12) Garanțiile prevăzute la alin. (11) lit. i) se instituie în baza contractului de garantare în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., și sunt valabile până la stingerea creanțelor bugetare datorate de beneficiar.

(13) În completarea garanției de stat în procent de 80% din credit, creanțele comerciale ale finanțatorilor sunt garantate cu ipotecile de natura celor prevăzute la alin. (11) lit. i), conform normelor interne de creditare ale acestora.

(14) Operațiunile de înscriere, reînnoire modificare și radiere a garanției prevăzute la alin. (11) lit. i) în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare se efectuează de către finanțator în baza contractului de garantare, iar costurile aferente avizului sunt suportate de către beneficiar.

(15) Garanțiile prevăzute alin. (11) lit. i) și ipotecile convenționale prevăzute la alin. (13) se înscriu de către finanțator prin completarea unui formular-tip de aviz de înscriere unic și au același rang de prioritate în fața creditorilor aceluiași debitor.

(16) Contractele de garantare prin care fondurile de garantare acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(17) Garanțiilor de stat prevăzute la alin. (11) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, și Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

CAPITOLUL V Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii programului

Art. 8. -

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului sunt următoarele:

a) sunt persoane fizice cu domiciliul în România;

b) sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniți la data solicitării creditului și până la 26 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale; sau

c) sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 26 de ani împliniți la data solicitării creditului și 55 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

d) au acordul ocrotitorului legal pentru obținerea acestui tip de credit, dacă sunt persoane cu capacitate de exercițiu restrânsă;

e) dacă beneficiarul nu este angajat, prezintă cel puțin un codebitor, conform normelor proprii de creditare ale finanțatorilor;

f) completează o declarație pe propria răspundere prin care declară că nu au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator;

g) au calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul;

h) se încadrează în normele interne de creditare ale finanțatorului.

CAPITOLUL VI Cheltuielile eligibile in cadrul programului

Art. 9. -

(1) În perioada de tragere beneficiarul creditului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, fără să depășească în niciun moment valoarea maximă a creditului aprobat.

(2) Prin cheltuieli eligibile ale beneficiarului și ale familiei acestuia prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. a), b) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 se înțeleg următoarele:

a) la lit. a) se includ cheltuielile cu plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate, suporturilor/materialelor de curs, în format tipărit sau digital, indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obținut finanțarea;

b) la lit. b) se includ cheltuielile cu plata taxelor și a costurilor aferente participării copilului la activități din creșe, grădinițe, atât de stat, cât și private acreditate, inclusiv școlile și liceele particulare;

c) la lit. k) se includ cheltuielile cu achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate, indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obținut finanțarea.

(3) Finanțatorul aprobă fiecare operațiune de decontare/plată a cheltuielilor beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia, din facilitatea de credit, în cazul în care valoarea cumulată a facturilor este de cel puțin 100 lei, inclusiv TVA.

CAPITOLUL VII Criteriile de eligibilitate pentru finanțatori

Art. 10. -

Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă finanțări garantate în cadrul programului sunt următoarele:

a) se încadrează în categoria băncilor, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;

b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;

c) acordă finanțări în lei destinate cheltuielilor eligibile prevăzute în cadrul programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului;

d) vor asigura analiza corespunzătoare a capacității de rambursare a potențialului beneficiar conform propriilor norme de creditare în vigoare, astfel încât pe parcursul derulării programului rata de executare a garanției de stat să se încadreze în maximum 3% pe finanțator;

e) vor asigura prevederea expresă, în contractele de finanțare, a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și separat a costurilor cu comisioanele legate de finanțare; Modificări (1)

f) nu percep comision de rambursare anticipată;

g) asigură o durată maximă a finanțărilor de 10 ani, inclusiv perioada de grație;

h) asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului;

i) vor asigura verificarea încadrării sumelor solicitate la plată în categoria cheltuielilor eligibile, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar. Finanțatorii nu au obligația verificării corelației între natura cheltuielii și studiile/cursurile de specializare/reconversie care determină eligibilitatea beneficiarului în cadrul programului;

j) contractul de finanțare nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia;

k) nu solicită beneficiarului constituirea altor garanții în afara celor prevăzute la art. 7 alin. (11) lit. i) și alin. (13).

CAPITOLUL VIII Comisionul de gestiune a garanției și de analiză a creditului

Art. 11. -

(1) Pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor de stat emise în numele și contul statului, C.N.S.P. plătește fondurilor de garantare comisionul de gestiune și finanțatorilor comisionul de analiză.

(2) Mecanismul de plată a comisionului de gestiune a garanției și a comisionului de analiză a creditului se va detalia în cadrul convențiilor încheiate între C.N.S.P. cu finanțatorii și fondurile de garantare.

CAPITOLUL IX Contractarea și garantarea creditului în cadrul programului

Art. 12. -

(1) În vederea obținerii unei garanții de stat, finanțatorul va transmite fondului de garantare solicitarea de garantare însoțită de documentația aferentă, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente, sub condiția suspensivă de acordare a garanției de stat. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de garantare.

(2) Fondul de garantare verifică documentația primită de la finanțator, având dreptul să îi solicite acestuia informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

(3) Fondul de garantare verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii.

(4) Fondul de garantare analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme, solicitarea de garantare. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă garanția de stat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte și complete.

(5) În cazul aprobării garanției de stat, fondul de garantare redactează contractul de garantare în cel puțin patru exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului de garantare, pe care le remite finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către finanțator și beneficiar și, după caz, de ocrotitorul legal și/sau codebitor/codebitori.

(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanțatorul și beneficiarul și, după caz, ocrotitorul legal și/sau codebitorul/codebitorii semnează contractul de garantare. După semnare, finanțatorul remite fondului de garantare, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

(7) Finanțatorul remite beneficiarului/ocrotitorul legal/codebitorului/codebitorilor câte un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire.

Art. 13. -

Garanția de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele și în contul statului.

Art. 14. -

Contractul de garantare cuprinde, cel puțin, clauze privind:

a) identitatea părților;

b) obiectul și durata contractului;

c) procentul de garantare;

d) valoarea maximă a garanției de stat acordate în monedă națională;

e) valoarea, modalitatea de calcul și termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanțator și recuperat de la C.N.S.P.;

f) conținutul și termenele de raportare a situației finanțării garantate;

g) condițiile și termenul de plată a garanției de stat;

h) celelalte drepturi și obligații ale părților;

i) cazurile de neîndeplinire a obligațiilor;

j) modalitatea de soluționare a eventualelor litigii.

Art. 15. -

Contractul de garantare și contractul de credit pot fi modificate prin acte adiționale, pe parcursul derulării creditului garantat în cadrul programului, numai în cazul în care modificările nu se referă la condițiile generale și specifice ale programului.

CAPITOLUL X Plata garanției de stat

Art. 16. -

(1) În cazul în care beneficiarul programului nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de finanțare, finanțatorul poate solicita executarea garanției de stat emise de fondul de garantare. Plata valorii de executare a garanției de stat se efectuează din bugetul de stat conform art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018.

(2) Cererea de plată se depune de către finanțator la fondul de garantare, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu documentația prevăzută în convenția de garantare.

(3) Fondul de garantare poate solicita, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată.

Art. 17. -

(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată a garanției de stat însoțite de documentația aferentă, fondul de garantare emite decizia de aprobare sau respingere a cererii de plată, în condițiile și termenii prevăzuți în convenția de garantare și contractul de garantare.

(2) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției de stat se comunică finanțatorului și M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(3) Fondul de garantare restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.

(4) Plata garanției de stat se face de către M.F.P. în condițiile și termenii prevăzuți în convenția de implementare, convenția de garantare și contractul de garantare, într-un cont unic al finanțatorului, pe baza deciziei fondului de garantare de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la înregistrarea la fondul de garantare a cererii de plată.

Art. 18. -

(1) Anterior plății de către M.F.P., în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, finanțatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia fondul de garantare va modifica valoarea de executare a garanției de stat printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției de stat. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.

(2) Addendumul se comunică finanțatorului și M.F.P. în ziua aprobării acestuia de către fondul de garantare, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F.P. și fără a se depăși termenul maxim de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 17 alin. (4) pentru efectuarea plății garanției de stat.

(3) Finanțatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condițiile prevăzute în normele și procedurile sale interne și cu respectarea condițiilor programului.

(4) Fondul de garantare revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției de stat, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanțator.

Art. 19. -

În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției de stat, M.F.P. transmite fondului de garantare dovada efectuării plății.

CAPITOLUL XI Recuperarea garanției de stat și a subvenției

Art. 20. -

(1) Colectarea și recuperarea sumelor plătite de C.N.S.P., reprezentând dobânzi, comisioane de analiză și gestiune, precum și creanțele rezultate din garanțiile acordate în cadrul programului și plătite băncilor de M.F.P, se realizează prin înființarea popririi în condițiile art. 7 alin. (11) lit. i), precum și prin celelalte modalități prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul garanției de stat, fondul de garantare întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plata garanției de stat, precum și data scadenței creanței bugetare, care se transmite debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la art. 19.

(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare în original, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile legii.

(4) Documentația care se înaintează de către fondul de garantare organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform prevederilor alin. (3) va cuprinde și copia documentului de identitate al beneficiarului/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor, după caz, copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) a garanției prevăzute la art. 7 alin. (11) lit. i) în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P.

(5) Pentru creanțele bugetare individualizate în înscrisul prevăzut la alin. (2), organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală calculează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv.

(6) În cazul dobânzilor și al comisioanelor de analiză a creditelor și de gestiune a garanțiilor de stat, plătite de C.N.S.P. până la data declarării exigibilității anticipate, C.N.S.P. întocmește, pe baza informațiilor comunicate de către finanțator, în termen de 10 zile de la data declarării exigibilității anticipate a creditului și de către fondurile de garantare în termen de 10 zile de la data primirii cererii de plată, un înscris care constituie titlu executoriu, prin care se individualizează creanța bugetară, reprezentând dobânzi pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză a creditelor și de gestiune a garanțiilor de stat, rezultate din neplata la scadență a ratelor de capital aferente creditului, precum și data scadenței creanței bugetare.

(7) Înscrisul prevăzut la alin. (6) se transmite debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, înscrisul împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate și copia documentului de identitate al beneficiarului/ocrotitorului legal și/sau codebitorului/codebitorilor, după caz, se înaintează de către C.N.S.P. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile legii.

(9) Pentru creanțele bugetare individualizate în înscrisul prevăzut la alin. (6), organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală calculează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv.

(10) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în contul creanței reprezentând valoarea de executare a garanțiilor de stat plătite de către M.F.P., dobânzilor și comisioanelor de analiză a creditului și de gestiune a garanțiilor de stat, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

Art. 21. -

În cazul beneficiarului cu capacitate de exercițiu restrânsă, toate înscrisurile care individualizează creanțele bugetare de plată se emit pe numele ocrotitorilor legali care au calitatea de codebitori.

CAPITOLUL XII Dispoziții finale

Art. 22. -

(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenției de implementare prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, modelul convenției de garantare prevăzute la art. 2 alin. (6), al contractului de garantare, precum și al înscrisului prevăzut la art. 20 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar modelul convențiilor de plată a comisionului de analiză, respectiv de gestiune, precum și modelul înscrisului prevăzut la art. 20 alin. (6) se aprobă prin ordin intern al președintelui C.N.S.P.

(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (1), finanțatorii interesați în accesarea Programului, transmit următoarele:

a) solicitarea de înscriere în program către C.N.S.P. și M.F.P.;

b) valoarea estimată a garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului în anul 2018 către fondurile de garantare și M.F.P.;

c) nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul ROBOR, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programului, către fondurile de garantare și M.F.P.; Modificări (1)

d) o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării în costurile creditului garantat de stat și subvenționat prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și b), care se va transmite către fondurile de garantare.

Art. 23. -

Băncile participante la program au obligația să afișeze la toate unitățile și ghișeele unde se efectuează operațiuni în cadrul acestui program materiale publicitare care să includă următorul mesaj "Programul «Investește în tine» finanțat de Guvernul României 2018. Zero costuri. Zero dobândă". Dimensiunile materialelor publicitare și modalitatea de prezentare a mesajului vor fi explicitate în convențiile-cadru de plată semnate între C.N.S.P. și finanțator.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Câți bani vor fi alocați tinerilor în 2019, prin programul “Investește în tine"
;
se încarcă...