Guvernul României

Hotărârea nr. 1073/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Studii Internaționale Nicolae Titulescu

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 05 noiembrie 2001.

În vigoare de la 05 noiembrie 2001 până la 15 septembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 880/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Institutul Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu", denumit în continuare Institutul, înființat prin reorganizarea Institutului Român de Drept Internațional, Studii și Relații Internaționale, conform art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, se organizează potrivit prezentei hotărâri.

(2) Institutul este un for independent de analiză, cercetare, prognoză și dezbateri în domeniul dreptului internațional și relațiilor internaționale, având ca obiectiv prioritar susținerea demersurilor României de promovare a interesului național, îndeosebi în domeniul integrării euroatlantice.

(3) Institutul cooperează, pe proiecte specifice, cu alte instituții guvernamentale, cu Academia Română, Fundația Europeană "Titulescu" și cu alte organizații neguvernamentale de profil.

Art. 2. -

(1) Institutul are personalitate juridică și funcționează în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Institutul are sediul în municipiul București, str. Pictor Mirea nr. 11, sectorul 1, clădirea fiind pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Institutul are ca atribuții principale:

a) efectuarea de studii pe teme de drept internațional și relații internaționale de interes prioritar pentru politica externă și pentru activitatea diplomatică a României, în special referitoare la integrarea europeană și euroatlantică;

b) organizarea de dezbateri pe teme actuale ale politicii externe și relațiilor internaționale;

c) studierea principalelor fenomene și tendințe ale relațiilor internaționale contemporane și formularea de sugestii privind poziția României față de acestea;

d) elaborarea de analize și lucrări de sinteză pe teme prioritare de politică externă, precum și de studii de fundamentare a unor inițiative și acțiuni întreprinse de România pe plan internațional, însoțite de strategiile aferente;

e) efectuarea de studii privind aspectele și implicațiile politice, economice, sociale, culturale și juridice ale integrării României în structurile europene și euroatlantice, dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și a cooperării regionale, efectele globalizării, evoluția proceselor democratice, drepturilor omului și statului de drept;

f) organizarea de reuniuni științifice (conferințe, seminarii, simpozioane, mese rotunde), cu participare națională și internațională, pentru examinarea unor probleme din domeniul relațiilor externe ale României, în plan politic, economic și de securitate;

g) publicarea, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în condițiile legii, a unei serii de documente de arhivă reflectând momente semnificative ale politicii externe și activității diplomatice românești;

h) dezvoltarea cooperării cu alte instituții de profil din România.

(2) Analizele și lucrările prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se efectuează la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe sau pe bază de contracte încheiate de Institut cu celelalte instituții solicitante.

Art. 4. -

Institutul va publica trimestrial "Romanian Journal of International Affairs", va edita un anuar de drept și relații internaționale, lucrări monografice, studii și referate, prelegeri și rapoarte de conferințe, culegeri de documente internaționale, serii documentare și de informare.

Art. 5. -

Institutul stabilește relații de colaborare cu institute similare din alte state, efectuează schimburi de publicații, organizează reuniuni științifice în colaborare cu acestea, poate lua parte la manifestări științifice, poate invita personalități marcante din țară și din străinătate să conferențieze sub auspiciile sale.

Art. 6. -

Institutul poate iniția și participa la proiecte de cercetare sponsorizate sau cofinanțate de centre, institute și fundații de cercetare din țară și din străinătate, precum și de organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale.

Art. 7. -

(1) Activitatea Institutului este condusă de un președinte cu rang de director general, iar în lipsa acestuia, de directorul general adjunct, numiți prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) În activitatea sa președintele este ajutat de un Consiliu director.

(3) Președintele Fundației Europene "Titulescu" îndeplinește funcția de președinte de onoare al Institutului.

Art. 8. -

(1) Președintele reprezintă Institutul în relațiile cu terții.

(2) În absența președintelui Institutul este reprezentat în relațiile cu terții de directorul general adjunct.

Art. 9. -

Structura organizatorică a Institutului, componența Consiliului director și atribuțiile membrilor acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 10. -

(1) Colegiul academic este format din personalități din România și din străinătate, din domeniile cercetării politice, economice și juridice, din mediul academic, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, specialiști din domeniul dreptului internațional, relațiilor internaționale și politicii externe, desemnați de președintele Institutului pe baza consultării cu președintele de onoare. Membrii Consiliului director fac parte de drept din Colegiul academic.

(2) Colegiul academic se întrunește, de regulă, la începutul fiecărui an pentru a examina și a aproba programul de cercetare și de acțiuni științifice pe anul în curs, precum și raportul de activitate pe anul precedent, prezentate de Consiliul director.

Art. 11. -

(1) Personalul Institutului Român de Drept Internațional, Studii și Relații Internaționale se transferă, conform prevederilor legale, la Institutul Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu".

(2) Numărul maxim de posturi din Institut este de 35.

(3) Salarizarea personalului se face potrivit pct. I din anexa nr. 1, anexei nr. V/2 și anexei nr. VI/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Angajații Institutului pot efectua stagii de specializare în străinătate, beneficiind de burse de studii sau de alte forme de sponsorizare, în condițiile legii.

Art. 13. -

Pentru buna desfășurare a activității Institutul va putea angaja colaboratori, în condițiile legii.

Art. 14. -

Institutul poate dobândi bunuri mobile și imobile din donații sau din alte surse, în condițiile legii.

Art. 15. -

Patrimoniul Institutului Român de Drept Internațional, Studii și Relații Internaționale va fi preluat fără plată de Institutul Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu", prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16. -

(1) Institutul este finanțat din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Sursele de obținere a veniturilor extrabugetare sunt: programe de asistență externă, sponsorizări și donații ale unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și venituri rezultate din contribuții obținute din desfășurarea unor contracte de cercetare și alte activități specifice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
p. Ministrul educației și cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.073.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...