Guvernul României

Hotărârea nr. 1258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 20 decembrie 2001.

În vigoare de la 20 decembrie 2001 până la 19 iunie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 593/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Oficiul Național al Monumentelor Istorice, înființat potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin reorganizarea Oficiului Național pentru Protejarea Patrimoniului, funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și este finanțat din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat. Jurisprudență

(2) Oficiul Național al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Oficiu, are sediul în municipiul București, str. Enăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2. - Modificări (1)

Oficiul are următoarele atribuții principale:

a) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării și expertizării, în vederea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare-restaurare și de punere în valoare a monumentelor istorice;

b) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; propune prioritățile și evaluarea documentațiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieței, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;

c) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;

d) administrează, în numele Ministerului Culturii și Cultelor, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor; propune concesionarea sau închirierea acestora în condițiile legii;

e) editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;

f) organizează și realizează alte activități specifice atribuțiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim extrabugetar;

g) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Cultelor, și supune aprobării acestuia Planul național de restaurare și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

h) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

i) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Cultelor în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;

j) colaborează cu Institutul Național al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protecția monumentelor istorice;

k) îndeplinește și alte atribuții în vederea realizării obiectului său de activitate, cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, potrivit legii.

Art. 3. -

Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin Oficiul este abilitat să solicite și să primească de la instituții publice și persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date și documente necesare exercitării competențelor sale.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului se finanțează din alocații de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare.

(2) Veniturile extrabugetare se obțin din activități realizate direct de Oficiu, și anume:

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;

b) contractarea și realizarea de studii, cercetări și expertize, în domeniul protejării monumentelor istorice;

c) realizarea de lucrări și servicii de specialitate, tehnice și economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;

d) editarea și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) alte activități specifice realizate în conformitate cu atribuțiile sale legale.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Structura organizatorică a Oficiului, numărul maxim de posturi, în limita celui prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile și modul de funcționare a compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din instituțiile bugetare.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Oficiul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul general al Oficiului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al Oficiului emite dispoziții.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri.

(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, a activităților de control și inspecție și a activităților de protecție a patrimoniului cultural național imobil, Oficiul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri și la 3 autoturisme de teren, de producție autohtonă. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispozițiilor legale.

Art. 8. -

Oficiul preia la data înființării, pe bază de procese-verbale de predare-primire, întreaga evidență și baza materială de execuție, bunuri mobile și imobile, care au aparținut Direcției patrimoniului cultural național, Direcției monumentelor, ansamblurilor și siturilor Istorice, Centrului pentru Administrarea și Protecția Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiului Național pentru Protejarea Patrimoniului.

Art. 9. -

(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va realiza în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul fostului Oficiu Național pentru Protejarea Patrimoniului este preluat de Oficiu pe bază de examen.

Art. 10. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Oficiul va elabora propriul regulament de organizare și funcționare, pe care îl va supune spre aprobare ministrului culturii și cultelor.

Art. 11. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 21 și pct. 51 din cap. III "Instituții publice finanțate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la cap. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 47 se introduce nr. crt. 471 cu următorul cuprins:

"471. Oficiul Național al Monumentelor Istorice venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat"
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.258.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...