Guvernul României

Hotărârea nr. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condițiile de evaluare și regulile specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2001 până la 28 octombrie 2003, fiind abrogat prin Hotărâre 1209/2003 și înlocuit de Hotărâre 1209/2003; Procedură 2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează modul de organizare a perioadei de stagiu, condițiile de evaluare și regulile specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, sunt funcționari publici debutanți:

a) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul funcționarilor publici de carieră direct după absolvirea studiilor;

b) persoanele care au promovat concursul de intrare în corpul funcționarilor publici de carieră, dar nu îndeplinesc condițiile de vechime necesare numirii într-o funcție publică definitivă, în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Perioada de stagiu este etapa carierei funcționarului public, cuprinsă între data numirii ca funcționar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcționarilor publici de carieră, și data numirii ca funcționar public definitiv.

(2) Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcționarilor publici debutanți în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea lor practică, cunoașterea de către aceștia a specificului activității autorității sau instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor administrației publice.

(3) Perioada de stagiu este obligatorie și efectivă, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Organizarea perioadei de stagiu

Art. 4. -

(1) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcționarii publici din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B și 6 luni pentru cei din categoria C, calculată de la data numirii ca funcționari publici debutanți.

(2) Numirea ca funcționari publici debutanți a candidaților declarați admiși la concursul pentru intrarea în corpul funcționarilor publici de carieră, în condițiile legii, se face prin actul administrativ emis de conducătorul autorității sau instituției publice.

Art. 5. -

(1) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situația suspendării raportului de serviciu al funcționarului public, în condițiile legii, sau dacă acesta se află în concediu medical o perioadă mai mare de o lună consecutiv.

(2) Durata suspendării raportului de serviciu și cea a concediului medical mai mare de o lună nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu funcționarul public debutant își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 4 alin. (1)

Art. 6. -

(1) Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public debutant și a compartimentului de resurse umane.

(2) Prin programul de desfășurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:

a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru pentru studiu individual;

b) planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul cunoștințelor teoretice și de deprinderile practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;

c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcționarul public debutant.

(3) În scopul cunoașterii specificului activității autorității sau instituției publice, funcționarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se va desfășura în coordonarea funcționarului public sub a cărui îndrumare își desfășoară activitatea și nu poate depăși un sfert din durata perioadei de stagiu.

(4) Funcționarul public debutant este obligat să își organizeze o evidență proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. -

(1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea funcționarului public debutant se desfășoară sub îndrumarea unui funcționar public definitiv din cadrul aceluiași compartiment, denumit în continuare îndrumător.

(2) Îndrumătorul este numit de conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public debutant, astfel:

a) pentru funcționarii publici debutanți din categoria A, un funcționar public definitiv din categoria A, clasa I sau clasa a II-a;

b) pentru funcționarii publici debutanți din categoria B sau C, un funcționar public definitiv din categoria A, clasa a II-a sau categoria B, clasa I.

(3) În situațiile în care în cadrul autorităților sau instituțiilor publice nu există funcționari publici definitivi care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), îndrumătorul este numit de conducătorul autorității sau instituției publice respective, avându-se în vedere vechimea în funcția publică.

Art. 8. -

Nu poate avea calitatea de îndrumător funcționarul public care a fost sancționat cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau care este soț, soție, afin ori rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu funcționarul public debutant.

Art. 9. -

Îndrumătorul are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea funcționarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate funcționarului public debutant;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public debutant;

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecționare profesională la care trebuie să participe funcționarul public debutant;

e) întocmește un referat în vederea evaluării funcționarului public debutant.

Art. 10. -

(1) Referatul se întocmește cu 5 zile înainte de terminarea perioadei de stagiu și cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activității desfășurate de funcționarul public debutant;

b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;

c) conduita funcționarului public debutant în timpul serviciului;

d) concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu și recomandări privind definitivarea acesteia.

(2) Referatul va fi întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 și va fi înaintat conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public debutant.

Art. 11. -

(1) În cazul modificării sau încetării raportului de serviciu al îndrumătorului, acesta întocmește referatul pentru perioada de stagiu parcursă de funcționarul public debutant până în acel moment.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) conducătorul autorității sau instituției publice numește, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public debutant, în condițiile prevăzute la art. 7 și 8, un alt funcționar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

(3) Referatul întocmit în condițiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public debutant și este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.

Art. 12. -

Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător în situația sancționării disciplinare a îndrumătorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999.

Art. 13. -

(1) La terminarea perioadei de stagiu funcționarul public debutant completează raportul de stagiu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activității desfășurate de funcționarul public pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atribuțiilor de serviciu, a modalităților de îndeplinire a acestora, precum și eventualele dificultăți întâmpinate.

(3) Raportul de stagiu se înaintează de către funcționarul public debutant conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea.

CAPITOLUL III Evaluarea activității funcționarului public debutant

Art. 14. -

(1) Evaluarea activității funcționarului public debutant se face, în termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu, de către conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) În mod excepțional, în cazul autorităților sau instituțiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente, evaluatorul este funcționarul public definitiv cu cea mai înaltă funcție de conducere, desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice.

(3) Evaluatorul desemnat în condițiile alin. (2) nu poate avea și calitatea de îndrumător.

Art. 15. -

Evaluarea activității funcționarului public debutant constă în aprecierea modului de dobândire a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente unei funcții publice, a cunoașterii specificului activității autorității sau instituției publice și a exigențelor administrației publice.

Art. 16. -

(1) Pentru evaluarea activității funcționarului public debutant evaluatorul completează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu evaluatorul:

a) analizează referatul întocmit de îndrumător și raportul de stagiu completat de funcționarul public debutant;

b) notează criteriile de evaluare în funcție de gradul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;

c) stabilește calificativul de evaluare;

d) face propuneri cu privire la încheierea sau repetarea perioadei de stagiu.

Art. 17. -

Criteriile de evaluare a activității funcționarului public debutant sunt:

a) cunoașterea reglementărilor specifice domeniului de activitate;

b) cunoașterea principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul autorității sau instituției publice;

c) capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;

d) adaptabilitate și flexibilitatea în îndeplinirea atribuțiilor;

e) raționamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

f) comunicare, respectiv ușurință în transmiterea ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis;

g) capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei pentru realizarea obiectivelor acesteia;

h) conduita în timpul serviciului;

i) alte calități care îl recomandă pentru cariera de funcționar public.

Art. 18. -

(1) Notarea criteriilor de evaluare și stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:

a) criteriile de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuțiilor de serviciu;

b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare și se obține o notă finală;

c) calificativul de evaluare se obține transformând nota finală, după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 - corespunzător.

(2) Semnificația calificativelor de evaluare este următoarea:

a) necorespunzător - funcționarul public debutant nu a făcut dovada cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare exercitării funcției publice;

b) corespunzător - funcționarul public debutant a făcut dovada că deține cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare exercitării funcției publice.

Art. 19. -

Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:

a) propunerea privind numirea funcționarului public debutant într-o funcție publică definitivă, în situația în care calificativul de evaluare este "corespunzător";

b) propunerea de repetare a perioadei de stagiu, în situația în care calificativul de evaluare este "necorespunzător". În acest caz evaluatorul poate recomanda schimbarea compartimentului în care urmează să se repete perioada de stagiu, în funcție de aptitudinile funcționarului public debutant;

c) propunerea de eliberare din funcție pentru incompetență profesională, în condițiile legii, în situația în care funcționarul public debutant a repetat perioada de stagiu și a obținut calificativul "necorespunzător".

Art. 20. -

(1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoștință funcționarului public debutant în termen de 3 zile de la completare.

(2) Funcționarul public debutant nemulțumit de rezultatul evaluării poate contesta, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, calificativul de evaluare la funcționarul public ierarhic superior evaluatorului. În situația prevăzută la art. 14 alin. (2) contestația se depune la conducătorul autorității sau instituției publice.

Art. 21. -

(1) Funcționarul public ierarhic superior evaluatorului analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de îndrumător și raportul de stagiu redactat de funcționarul public debutant.

(2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei funcționarului public ierarhic superior, în situația în care constată că aprecierile consemnate nu corespund realității.

(3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condițiile alin. (2), este adus la cunoștință funcționarului public debutant în termen de 3 zile de la depunerea contestației.

Art. 22. -

Funcționarul public debutant nemulțumit de rezultatul contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 23. -

(1) Funcționarii publici debutanți care au obținut la evaluarea activității calificativul "corespunzător" vor fi numiți funcționari publici definitivi clasa a III-a, gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite, în termen de 5 zile, prin actul administrativ emis de conducătorul autorității sau instituției publice.

(2) În situațiile prevăzute la art. 19 lit. b) și c), la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (3) conducătorul autorității sau instituției publice va dispune prin act administrativ repetarea perioadei de stagiu ori eliberarea din funcție, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Regulile specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți

Art. 24. -

Funcționarul public debutant are drepturile și îndatoririle prevăzute de Statutul funcționarului public, precum și unele drepturi și îndatoriri specifice statutului său, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 25. -

Funcționarul public debutant are următoarele drepturi specifice:

a) să fie sprijinit și îndrumat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;

b) să i se stabilească atribuții de serviciu al căror nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcții publice;

d) să i se asigure, prin grija autorității sau instituției publice, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale.

Art. 26. -

Funcționarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:

a) să își perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile practice necesare exercitării unei funcții publice;

b) să îl consulte, pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului, pe funcționarul public sub îndrumarea căruia își desfășoară activitatea;

c) să participe la manifestări științifice și profesionale, în vederea desăvârșirii pregătirii profesionale;

d) să participe la formele de pregătire organizate de autoritatea sau instituția publică și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici ori la alte forme de perfecționare.

Art. 27. -

Funcționarul public debutant nu poate fi detașat pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 28. -

(1) Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face în condițiile Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru stabilirea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public debutant comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu și pe funcționarul public sub îndrumarea căruia își desfășoară activitatea.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 29. -

(1) Funcționarii publici debutanți care efectuează perioada de stagiu sau care au terminat perioada de stagiu și nu au fost numiți într-o funcție publică definitivă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi evaluați în conformitate cu prevederile art. 13-23, cu excepția dispozițiilor privind referatul întocmit de îndrumător.

(2) Pe baza propunerilor cuprinse în raportul de evaluare conducătorul autorității sau instituției publice emite, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, actul administrativ de numire în funcția publică definitivă sau, după caz, de repetare a perioadei de stagiu ori de eliberare din funcție, în condițiile legii.

Art. 30. -

Toate documentele de evaluare, precum și rapoartele de stagiu întocmite de funcționarii publici debutanți trebuie să fie depuse la compartimentele de resurse umane, pentru completarea dosarelor profesionale.

Art. 31. -

Persoanele implicate în procesul de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți au obligația de a asigura confidențialitatea datelor personale la care au acces.

Art. 32. -

Rezultatele evaluării activității funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților sau instituțiilor publice se comunică în termen de 30 de zile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vederea actualizării corespunzătoare a bazei de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

Art. 33. -

În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autoritățile și instituțiile publice.

Art. 34. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici va organiza trimestrial cursuri de pregătire pentru funcționarii publici debutanți, inclusiv prin Institutul Național de Administrație și prin centrele regionale din coordonarea acestuia.

(2) Durata cursurilor de pregătire este de 2-5 zile. Agenția Națională a Funcționarilor Publici va comunica autorităților și instituțiilor publice, cu 30 de zile înaintea organizării acestor cursuri, perioada și locul de desfășurare.

(3) În vederea organizării cursurilor de pregătire Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administrației Publice, altor ministere și organe centrale de specialitate ale administrației publice, precum și institutelor de cercetare și instituțiilor de învățământ superior.

Art. 35. -

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.085.

ANEXA Nr. 1

Autoritatea/Instituția publică . . . . . . . . . . . . . . .
REFERAT
Numele și prenumele funcționarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data completării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrierea activității desfășurate de funcționarul public debutant:
Aptitudinile pe care le-a dovedit în modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu funcționarul public debutant:
Conduita funcționarului public debutant în timpul serviciului:
Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele îndrumătorului . . . . . . . . . . . .
Funcția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Autoritatea/Instituția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPORT DE STAGIU
Numele și prenumele funcționarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică (debutant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuțiile de serviciu*):
*) Se vor trece atribuțiile prevăzute în fișa postului.
Alte atribuții*):
*) Se vor preciza atribuțiile stabilite de șeful ierarhic sau de alte persoane cu funcții de conducere.
Cursuri de specializare/alte forme de perfecționare*):
*) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.
Activități din afara instituției în care s-a implicat:
Alte activități*):
*) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate, comunicări științifice etc.
Descrierea activității desfășurate pe parcursul perioadei de stagiu:
Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:
Data întocmirii . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Autoritatea/Instituția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU
Numele și prenumele funcționarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . .
Data evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. crt. Criterii de evaluare Nota
1. Cunoașterea reglementărilor specifice domeniului de activitate
2. Cunoașterea specificului administrației publice
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu
4. Adaptabilitatea și flexibilitatea în îndeplinirea atribuțiilor
5. Raționament
6. Comunicare
7. Capacitatea de a lucra în echipă
8. Conduita în timpul serviciului
Calificativ de evaluare . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele evaluatorului . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...