Guvernul României

Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Modificări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalității între cetățeni, prevăzut în Constituția României, în legislația internă în vigoare și în documentele internaționale la care România este parte. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul își desfășoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influențată de către alte instituții sau autorități publice. Reviste (1)

Art. 2. -

(1) Pentru îndeplinirea rolului prevăzut la art. 1 Consiliul exercită următoarele atribuții:

a) propune instituirea, în condițiile legii, a unor acțiuni sau a unor măsuri speciale pentru protecția persoanelor și categoriilor defavorizate care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere și marginalizare atunci când acestea nu se bucură de egalitatea șanselor; Modificări (1)

b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor și a libertăților, în condiții de egalitate și nediscriminare;

d) colaborează cu autoritățile publice competente în vederea armonizării legislației interne cu normele internaționale în materia nediscriminării;

e) colaborează cu autoritățile publice, persoanele juridice și persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancționării și eliminării tuturor formelor de discriminare;

f) urmărește aplicarea și respectarea, de către autoritățile publice, persoanele juridice și persoanele fizice, a dispozițiilor normative ce privesc prevenirea, sancționarea și eliminarea tuturor formelor de discriminare;

g) primește petiții și sesizări privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității și nediscriminării, de la persoane fizice, organizații neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului, alte persoane juridice, instituții publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare și comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; Referințe în jurisprudență (1)

h) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului;

i) elaborează studii și cercetări privind respectarea principiului egalității și nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului și le dă publicității; Modificări (1)

j) editează publicații în materie; Modificări (1)

k) constată și sancționează contravențiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 137/2000;

l) colaborează cu organizațiile similare și cu organizații neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum și cu organizațiile internaționale în materie.

(2) Consiliul exercită orice alte atribuții stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea prevenirii, sancționării și eliminării tuturor formelor de discriminare.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ.

(2) Colegiul director este compus din președinte și 6 membri.

Art. 4. -

(1) Președintele este numit și eliberat din funcție prin decizia primului-ministru, din rândul membrilor Colegiului director, propuși conform art. 5 alin. (2), (3) și (4). Președintele Colegiului director are rang de secretar de stat și este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Modificări (1)

(2) Președintele Colegiului director reprezintă Consiliul în relațiile cu terții. Modificări (1)

(3) Președintele Colegiului director este ordonator principal de credite. Modificări (1)

(4) În cazul absenței sau imposibilității temporare de a exercita atribuțiile, președintele Colegiului director desemnează un membru în calitate de înlocuitor. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Membrii Colegiului director sunt numiți și eliberați din funcție prin decizia primului-ministru și sunt asimilați, din punct de vedere al salarizării, directorului general din ministere.

(2) În vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informațiilor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul de Interne prezintă primului-ministru câte trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(3) Primul-ministru va numi câte un membru din rândul celor trei propuși de către fiecare dintre autoritățile publice prevăzute la alin. (2).

(4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetățean român care îndeplinește următoarele condiții:

a) este numai cetățean român cu domiciliul în România și are capacitate de exercițiu a drepturilor;

b) este licențiat în drept;

c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;

d) cunoaște limba română.

(5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea în vedere și prezența unor persoane aparținând minorităților naționale sau categoriilor defavorizate.

(6) După numire membrii Colegiului director nu mai reprezintă autoritățile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în funcție.

(7) Membrii Colegiului director sunt numiți pentru un mandat de 7 ani, care poate fi înnoit o singură dată.

(8) Atribuțiile membrilor Colegiului director sunt stabilite prin regulament adoptat de Colegiul director. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Membrii Colegiului director pot fi eliberați din funcție de către primul-ministru numai în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) expirarea mandatului;

c) incapacitate de muncă, potrivit legii;

d) dacă a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală;

e) dacă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (4).

(2) În situația în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în mișcare acțiunea penală, acesta se consideră suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. În acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunică de îndată persoanei în cauză. Dacă se constată nevinovăția membrului, suspendarea sa din funcție încetează, acesta fiind repus în toate drepturile avute anterior suspendării, și i se vor achita drepturile bănești de care a fost lipsit.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d) calitatea de membru încetează de drept pe data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Art. 7. -

(1) Colegiul director lucrează valabil în prezența a cel puțin 4 membri.

(2) Colegiul director adoptă hotărâri, instrucțiuni și regulamente cu votul favorabil a cel puțin 4 membri. Modificări (1)

(3) Președintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual. Modificări (1)

(4) Instrucțiunile și regulamentele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

(1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50.

(3) Pentru anul 2002 numărul maxim de posturi finanțat este de 30.

(4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin regulament adoptat de Colegiul director.

Art. 9. -

(1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de funcționar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cap. I din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, și îndeplinește o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

(2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator și de organ care aplică sancțiunile pentru contravențiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, având competențele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Modificări (1)

Art. 10. -

Cheltuielile curente și de capital necesare funcționării Consiliului se suportă integral de la bugetul de stat.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Guvernul va asigura spațiul necesar pentru sediul Consiliului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.194.

ANEXĂ Numărul total de posturi = 50

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               │ ┌────────────────────┐
│           COLEGIUL DIRECTOR            ├─┤Corpul de inspecție │
│                               │ └────────────────────┘
│             Președinte             │ ┌────────────────────┐
│                               ├─┤Serviciul contencios│
│            Cabinet demnitar            │ └────────────────────┘
│                               │ ┌────────────────────┐
│                               ├─┤Biroul audit intern │
│Membru   Membru   Membru   Membru  Membru   Membru │ └────────────────────┘
└─────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┘
┌─────────┴──────────┐┌─────────┴─────────┐┌────────┴─────────┐
│ Direcția politici ││Direcția asigurarea││Serviciul economic│
│afirmative și studii││  respectării  ││ și administrativ │
│          ││ nediscriminării ││         │
└────────────────────┘└───────────────────┘└──────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Despre eficiența Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării ca autoritate administrativă autonomă
;
se încarcă...