Guvernul României

Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 12 septembrie 2018.

În vigoare de la 12 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 12 aprilie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) La programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează admitere pentru anul I de studii.

(2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.

(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii, la programele intrate în lichidare."

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Valentin Popa
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 5 septembrie 2018.

Nr. 691.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018)

Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Inginerie chimică Aplicații ale chimiei în expertize juridice București română IF 120 450
Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering București engleză IF 120
Chimie alimentară București română IF 120
Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor București română IF 120
Ingineria proceselor chimice București română IF 120
Materiale compozite avansate cu destinații speciale București română IF 120
Micro - și nanomateriale București română IF 120
Procesarea și designul avansat al materialelor/Advanced materials processing and design București engleză IF 120
Produse farmaceutice și cosmetice București română IF 120
Protecția consumatorului. Controlul calității produselor București română IF 120
Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale București română IF 120
Știința și ingineria polimerilor București română IF 120
Controlul calității și securitatea produselor alimentare București română IF 120
Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart polymers and biopolymers București engleză IF 120
2 Inginerie electrică Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice București română IF 120 300
Electronică de putere și acționări electrice inteligente București română IF 120
Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică București română IF 120
Inginerie electrică și informatică aplicată București română IF 120
Sisteme electrice avansate București română IF 120
Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare București română IF 120
Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/Integrated electrical systems engineering in vehicles București engleză IF 120
3 Inginerie energetică Eficiență energetică București română IF 120 350
Hidraulică tehnică și hidroenergetică București română IF 120
Informatică aplicată în energetică București română IF 120
Ingineria sistemelor electroenergetice București română IF 120
Inginerie energetică/Energy engineering București engleză IF 120
Inginerie nucleară București română IF 120
Sisteme termoenergetice București română IF 120
Surse regenerabile de energie București română IF 120
Servicii energetice București română IF 120
Energetica orașelor inteligente București română IF 120
Hidro-informatică și ingineria apei București română IF 120
4 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Advanced microelectronics/Microelectronică avansată București engleză IF 120 1100
Advanced wireless communications/ Comunicații fără fir avansate București engleză IF 120
Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems București engleză IF 120
Circuite și sisteme integrate de comunicații București română IF 120
Comunicații mobile București română IF 120
Comunicații multimedia București română IF 120
Electronică și informatică aplicată București română IF 120
Electronică și informatică medicală București română IF 120
Imagistică avansată medicală București română IF 120
Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații București română IF 120
Ingineria informației și a sistemelor de calcul București română IF 120
Managementul serviciilor și rețelelor București română IF 120
Microelectronică și nanoelectronică București română IF 120
Microsisteme București română IF 120
Nano-bio-inginerie și managementul mediului București română IF 120
Optoelectronică București română IF 120
Rețele integrate de telecomunicații București română IF 120
Sisteme inteligente pentru transporturi București română IF 120
Sisteme telematice pentru transporturi București română IF 120
Tehnici avansate pentru imagistica digitală București română IF 120
Tehnologii integrate avansate în electronica auto București română IF 120
Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației București română IF 120
Tehnologii multimedia pentru aplicații medicale București română IF 120
Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor București română IF 120
Tehnologii software avansate pentru comunicații București română IF 120
Telecomunicații București română IF 120
5 Inginerie aerospațială Avionică și navigație aerospațială București română IF 120 250
Ingineria transportului aerian/Air transport engineering București engleză IF 120
Inginerie și management aerospațial București română IF 120
Management aeronautic București română IF 120
Propulsie aerospațială și protecția mediului București română IF 120
Sisteme holistice spațiale București română IF 120
Structuri aeronautice și spațiale București română IF 120
6 Ingineria autovehiculelor Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor București română IF 120 150
Sistem integrat om-autovehicul-mediu București română IF 120
Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor București română IF 120
7 Ingineria transporturilor Logistica transporturilor București română IF 120 150
Management în transporturi București română IF 120
Transport și trafic urban București română IF 120
Transporturi sustenabile/Green, Smart and Integrated Transport and Logistic București engleză IF 120
8 Biotehnologii Biocombustibili, biorafinării și tehnologii conexe București română IF 120 100
Biotehnologii București română IF 120
9 Ingineria produselor alimentare Ingineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare București română IF 120 50
Tehnologii avansate în industria alimentară București română IF 120
10 Calculatoare și tehnologia informației Administrarea bazelor de date București română IF 120 750
Arhitecturi avansate de calculatoare București română IF 120
Artificial Intelligence/Inteligență artificială București engleză IF 120
Biomedical Informatics/Informatică biomedicală București engleză IF 120
e-Guvernare București română IF 120
Grafică, multimedia și realitate virtuală București română IF 120
Imagistică, bioinformatică și sisteme complexe București română IF 120
Ingineria sistemelor internet București română IF 120
Management în tehnologia informației București română IF 120
Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs/Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative București franceză IF 120
Parallel and distributed computer systems/ Sisteme de calcul paralele și distribuite București engleză IF 120
Securitatea rețelelor informatice complexe București română IF 120
Servicii software avansate București română IF 120
Sisteme inteligente și vederea artificială București română IF 120
Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe București engleză IF 120
Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity București engleză IF 120
Sisteme de programe financiare/Financial Computing București engleză IF 120
11 Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi București română IF 120 500
Automatică și informatică industrială București română IF 120
Control avansat și sisteme în timp real București română IF 120
Managementul și protecția informației București română IF 120
Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia București română IF 120
Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilor București engleză IF 120
Sisteme informatice în medicină București română IF 120
Sisteme informatice integrate avansate București română IF 120
Sisteme inteligente de conducere București română IF 120
Tehnici avansate în domeniul sistemelor și semnalelor București română IF 120
Sisteme complexe/Complex systems București engleză IF 120
Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systems București engleză IF 120
12 Inginerie mecanică Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice București română IF 120 800
Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice București română IF 120
Controlul zgomotelor și vibrațiilor București română IF 120
Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune București română IF 120
Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare București română IF 120
Ingineria calității și mediului în industriile de proces București română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice București română IF 120
Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice București română IF 120
Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile București română IF 120
Reabilitarea structurilor, materialelor și mediului București română IF 120
Siguranța și integritatea structurilor București română IF 120
Sisteme hidraulice și pneumatice avansate București română IF 120
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale București română IF 120
Vehicule feroviare de mare viteză București română IF 120
Concepție integrată în ingineria mecanică București română IF 120
Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice București română IF 120
13 Inginerie industrială Concepție și management în productică București română IF 120 750
Conception integree des systemes technologiques/Concepția integrată a sistemelor tehnologice București franceză IF 120
Design industrial și produse inovative București română IF 120
Echipamente pentru terapii de recuperare București română IF 120
Evaluarea calității materialelor și produselor București română IF 120
Grafică inginerească și design București română IF 120
Ingenierie des systemes industriels/Ingineria sistemelor industriale București franceză IF 120
Ingineria calității București română IF 120
Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale București română IF 120
Ingineria proiectării și fabricării produselor București română IF 120
Ingineria securității și sănătății în muncă București română IF 120
Ingineria și managementul proceselor de sudare și control București română IF 120
Inginerie avansată asistată de calculator București română IF 120
Logistică industrială București română IF 120
Managementul întreprinderilor industriale virtuale București română IF 120
Mașini și sisteme de producție București română IF 120
Tehnologii și sisteme poligrafice București română IF 120
Inginerie industrială/Industrial Engineering București engleză IF 120
Design de produs și inginerie inovativă București română IF 120
14 Științe inginerești aplicate Biomateriale metalice București română IF 120 500
Fotonică și materiale avansate București română IF 120
Ingenierie des systemes integres avances/Ingineria sistemelor integrate avansate București franceză IF 120
Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor București română IF 120
Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP București română IF 120
Inginerie medicală București română IF 120
Logică matematică și aplicații București română IF 120
Modele de decizie, risc și prognoză București română IF 120
Optometrie avansată București română IF 120
Tehnologii optice București română IF 120
Teoria codării și stocării informației București română IF 120
Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare București română IF 120
Biomateriale inteligente și aplicații/Smart biomaterials and applications București engleză IF 120
15 Mecatronică și robotică Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) București română IF 120 100
Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) București română IF 120
16 Ingineria materialelor Obținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metalice București română IF 120 300
Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale București română IF 120
Știința și expertizarea materialelor metalice avansate București română IF 120
Știința și managementul testării materialelor București română IF 120
Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile București română IF 120
Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice București română IF 120
17 Ingineria mediului Controlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare București română IF 120 400
Ingineria mediului București română IF 120
Ingineria mediului în energetică București română IF 120
Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar București română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor biotehnice București română IF 120
Inginerie și management în protecția mediului București română IF 120
Managementul mediului și dezvoltare durabilă București română IF 120
Protecția mediului în industria materialelor metalice București română IF 120
18 Inginerie și management Antreprenoriat industrial București română IF 120 800
Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor București română IF 120
Business Administration and Engineering/ Administrarea și ingineria afacerilor București engleză IF 120
Calitate în inginerie și managementul afacerilor București română IF 120
Calitatea produselor și serviciilor industriale București română IF 120
Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice București germană IF 120
Excelență sustenabilă și leadership în industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie București germană IF 120
Gesch├¤fts- und Industrieverwaltung/ Administrarea și ingineria afacerilor în industrie București germană IF 120
Ingineria managerială a sistemelor tehnice București română IF 120
Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale București română IF 120
Ingineria și managementul producerii materialelor metalice București română IF 120
Ingineria și managementul proiectelor complexe București română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor de afaceri București română IF 120
Inginerie economică în activități industriale București română IF 120
Inginerie economică și managementul afacerilor București română IF 120
Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operative București engleză IF 120
Managementul sistemelor energetice București română IF 120
Marketing industrial București română IF 120
Managementul facilităților București română IF 120
Management of the Digital Entreprises/ Managementul întreprinderilor digitale București engleză IF 120
Antreprenoriat și ingineria afacerilor/Business Engineering and Entrepreneurship București engleză IF 120
19 Științe ale comunicării Comunicare managerială București română IF 120 100
Technologies de la traduction automatique/ Tehnologia traducerii automate București franceză IF 120
20 Relații internaționale și studii europene Studii culturale europene București română IF 120 50
21 Economie Politici economice europene București română IF 120 50
22 Științe ale educației Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic București română IF 120 200
Managementul organizațiilor educaționale București română IF 120
Științe chimice în educație continuă București română IF 120
Științele vieții și ecologie București română IF 120
2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
1 Inginerie civilă și instalații Dezvoltare durabilă București română IF 120 800
Dezvoltarea urbană și regională București română IF 120
Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri București română IF 120
Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/Efficacite energetique des installations techniques du bâtiment București franceză IF 120
Energie, confort și dezvoltare durabilă București română IF 120
Infrastructuri durabile de transport București română IF 120
Ingineria clădirilor București română IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor București română IF 120
Inginerie geotehnică București română IF 120
Inginerie hidraulică București română IF 120
Inginerie hidraulică și protecția mediului București română IF 120
Inginerie structurală București română IF 120
Inginerie structurală/Ingenierie des structures București franceză IF 120
Inginerie structurală/Structural engineering București engleză IF 120
Interacțiuni în mediul construit/Interactions in the built environment București engleză IF 120
Poduri și tuneluri București română IF 120
Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice București română IF 120
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții București română IF 120
Tehnologii performante pentru protecția mediului urban București română IF 120
Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri București română IF 120
Ingineria și știința mediului acvatic/Aquatic environment engineering and science București engleză IF 120
2 Inginerie geodezică Geomatică București română IF 120 150
Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă București română IF 120
Prelucrarea și analiza datelor geospațiale București română IF 120
Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară București română IF 120
3 Inginerie mecanică Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor București română IF 120 150
Managementul și gestionarea situațiilor de urgență București română IF 120
Sisteme mecanice avansate București română IF 120
4 Inginerie și management Managementul proiectelor în construcții București română IF 120 50
Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții București română IF 90
5 Științe ale educației Management educațional București română IF 120 100
Management și consiliere educațională București română IF 120
Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații) București română IF 120
6 Filologie Traducere și interpretare specializată București română IF 120 50
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
1 Urbanism Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională București română IF 120 300
Management urban pentru orașe competitive București română IF 120
Mobilitate urbană București română IF 120
Peisaj și teritoriu București română IF 120
Proiectare urbană București română IF 120
Urbanism și politici publice București română IF 120
4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
1 Agronomie Agricultură durabilă București română IF 120 300
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță București română IF 120
Consultanță agricolă București română IF 120
Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură București română IF 120
Managementul și expertiza fondului funciar București română IF 120
Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară București română IF 120
2 Horticultură Managementul conservării biodiversității București română IF 120 200
Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban București română IF 120
Științe horticole ecologice București română IF 120
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole București română IF 120
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol București română IF 120
3 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness București română IF 120 400
Agribusiness București română IFR 120
Management în agroturism și alimentație publică București română IF 120
Management în agroturism și alimentație publică București română IFR 120
Management și audit intern București română IF 120
Management și dezvoltare rurală București română IF 120
Management și dezvoltare rurală București română IFR 120
Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar București română IF 120
Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/Farm Management and Agribusiness Development București engleză IF 120
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry București engleză IF 120
4 Biotehnologii Aplicații moderne ale biotehnologiilor în agricultură București română IF 120 150
Biotehnologie și siguranță alimentară București română IF 120
Biotehnologii în industria farmaceutică București română IF 120
Biotehnologii în protecția mediului București română IF 120
Biotehnologie și antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurship București engleză IF 120
5 Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare București română IF 120 200
Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher București română IF 120
Expertiza produselor agroalimentare București română IF 120
Tehnologii speciale în industria alimentară București română IF 90
Tehnologii speciale în industria alimentară București română IF 120
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/Food safety and biosecurity București engleză IF 120
6 Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere București română IF 120 55
Proiectarea și dezvoltarea fermelor zootehnice București română IF 90
7 Ingineria mediului Geomatică pentru ingineria mediului București română IF 120 175
Ingineria și protecția mediului în spațiul rural București română IF 120
Ingineria și protecția mediului în spațiul rural București română IFR 120
8 Inginerie și management Managementul investițiilor în ecosisteme București română IF 120 50
9 Științe ale educației Managementul formării continue în învățământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală) București română IF 120 50
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
1 Matematică Algebră, geometrie și criptografie București română IF 120 350
Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, Geometry and Cryptography București engleză IF 120
Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie) București română IF 120
Analiză matematică și aplicații București română IF 120
Probabilități și statistică în finanțe și științe București română IF 120
2 Informatică Algoritmi și bioinformatică București română IF 120 400
Baze de date și tehnologii WEB București română IF 120
Baze de date și tehnologii WEB București română IFR 120
Inginerie software București română IF 120
Inteligență artificială București română IF 120
Programare declarativă București română IF 120
Sisteme distribuite București română IF 120
Securitate și logică aplicată București română IF 120
3 Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații București română IF 120 500
Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications București engleză IF 120
Fizica materialelor avansate și nanostructuri București română IF 120
Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructures București engleză IF 120
Fizică medicală București română IF 120
Fizica mediului și a polimerilor ecologici București română IF 120
Fizică teoretică și computațională București română IF 120
Fizică teoretică și computațională/Theoretical and Computational Physics București engleză IF 120
Optică, laseri și aplicații București română IF 120
Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) București română IF 120
4 Chimie Abordarea integrată a științelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică) București română IF 120 300
Biomolecule București română IF 120
Chimia materialelor avansate București engleză IF 120
Chimia materialelor avansate București română IF 120
Chimia medicamentelor și produselor cosmetice București română IF 120
Chimie didactică București română IF 120
5 Geografie Climatologie și resurse de apă București română IF 120 350
Dezvoltare teritorială inteligentă București română IF 120
Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale București română IF 120
Geografie aplicată și dezvoltare regională București română IF 120
Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru București română IF 120
Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate București română IF 120
Managementul dezastrelor București română IF 120
Managementul resurselor și activităților turistice București română IF 120
Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale București română IF 120
Sisteme informaționale geografice București română IF 120
6 Știința mediului Evaluarea integrată a stării mediului București română IF 120 250
Managementul integrat al capitalului natural București română IF 120
Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă București română IF 120
Poluarea chimică a mediului București română IF 120
Riscurile mediului aerian în sănătate/Air- environment risks and health response București engleză IF 120
Sustenabilitatea sistemelor socioecologice București engleză IF 120
7 Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale București română IF 120 250
Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului) București română IF 120
Geofizică București română IF 120
Geofizică aplicată/Applied geophysics București engleză IF 120
Inginerie geologică și geotehnică ambientală București română IF 120
8 Biologie Antropologie evoluționistă București română IF 120 550
Biochimie aplicată și biologie moleculară București engleză IF 120
Biochimie și biologie moleculară București română IF 120
Bioinformatică aplicată în științele vieții/Applied bioinformatics for life science București engleză IF 120
Biologie medicală București română IF 120
Biologie sistemică București română IF 120
Biotehnologie microbiană și genetică București română IF 120
Fiziologie celulară și biofizica membranelor București română IF 120
Genetică aplicată și biotehnologie București română IF 120
Managementul calității în laboratoarele medicale București română IF 120
Microbiologie aplicată și imunologie București română IF 120
Neurobiologie București română IF 120
Taxonomie și biodiversitate București română IF 120
9 Drept Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat București română IF 60 600
Arbitrajul internațional București engleză IF 60
Carieră judiciară București română IF 60
Drept fiscal București română IF 60
Drept internațional public București română IF 60
Drept privat București română IF 60
Dreptul afacerilor București română IF 60
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale București română IF 60
Dreptul Uniunii Europene București română IF 60
Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului București română IF 60
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor București franceză IF 60
Științe penale București română IF 60
10 Științe administrative Administrarea relațiilor publice și asistență managerială București română IF 120 400
Administrarea resurselor instituțiilor culturale București română IF 120
Administrarea și dezvoltarea resurselor umane București română IF 120
Administrație publică și eficiența sistemului administrativ București română IF 120
Administrație și politici publice în Uniunea Europeană București română IF 120
Managementul crizelor București română IF 120
Managementul informației și al documentelor București română IF 120
Managementul restaurării și valorificării patrimoniului cultural București română IF 120
11 Științe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate și relații publice București română IF 120 850
Comunicare corporativă București română IF 120
Comunicare corporativă București română IFR 120
Comunicare și resurse umane București română IF 120
Consultanță și expertiză în publicitate București română IF 120
Gestionarea informației în societatea contemporană București română IF 120
Jurnalism politic București română IF 120
Jurnalism tematic București română IF 120
Jurnalism tematic București română IFR 120
Managementul instituțiilor mass-media București română IF 120
Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe București franceză IF 120
Media, comunicare publică și globalizare București engleză IF 120
Modele de comunicare și relații publice București română IF 120
Producție multimedia și audiovideo București română IF 120
Teorii și metode de cercetare în științele comunicării București română IF 120
12 Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară și regională București română IF 120 900
Cercetare în sociologie/Research in sociology București engleză IF 120
Cercetare sociologică avansată București română IF 120
Comunicare interculturală București engleză IF 120
Comunicare, mass-media și societate București franceză IF 120
Devianță socială și criminalitate București română IF 120
Management intercultural București engleză IF 120
Managementul resurselor umane București română IF 120
Politici publice și management în administrația publică București română IF 120
Sociologia consumului și marketing București română IF 120
Sociologie și managementul îmbătrânirii (interdisciplinar cu Asistență socială) București română IF 120
Sondaje de opinie, marketing și publicitate București română IF 120
Studii de securitate București română IF 120
Studii de securitate București română IFR 120
13 Asistență socială Consiliere în asistența socială București română IF 120 375
Grupuri de risc și servicii sociale de suport București română IF 120
Managementul serviciilor sociale și de sănătate București română IF 120
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri București română IF 120
Probațiune București română IF 120
14 Relații internaționale și studii europene Relații internaționale București română IF 120 150
Studii europene București română IF 120
Tehnici diplomatice București română IF 120
Afaceri publice internaționale/International Public Affairs București engleză IF 120
15 Științe politice Politică comparată București engleză IF 120 225
Politică europeană și românească București română IF 120
Politica în Europa. State, frontiere și societăți București franceză IF 120
Politicile egalității de șanse în context românesc și european București română IF 120
Politicile egalității de șanse în context românesc și european București română/ franceză IF 120
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) București engleză IF 120 300
Administrarea afacerilor mici și mijlocii București română IF 120
Administrarea afacerilor/Executive master in business administration București engleză IF 120
Consultanță în afaceri București română IF 120
Consultanță în afaceri/Business consulting București engleză IF 120
Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București engleză IF 120
17 Marketing Marketing strategic și managementul vânzărilor București română IF 120 50
18 Psihologie Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional București română IF 120 550
Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei București română IF 120
Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor București română IF 120
Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală București română IF 120
Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor București română IF 120
Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală București română IF 120
Psihologie aplicată în domeniul securității naționale București română IF 120
Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică București română IF 120
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane București română IF 120
Psihotraumatologie și asistare psihologică București română IF 120
Sănătate ocupațională și performanță în organizații București română IF 120
Sănătate ocupațională și performanța resursei umane București română IF 120
19 Științe ale educației Consiliere școlară București română IFR 120 800
Consiliere școlară și dezvoltarea carierei București română IF 120
Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare București română IF 120
Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București română IF 120
Formarea formatorilor București română IF 120
Învățare, inovare și coaching în educație București română IF 120
Management educațional București română IFR 120
Management educațional Buzău română IF 120
Management educațional Focșani română IF 120
Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale București română IF 120
Mentoratul în educație București română IF 120
Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului) București română IF 120
Psihopedagogia școlii incluzive București română IF 120
Strategii inovative de învățare. Masterat didactic București română IF 120
Tehnologia informației și a comunicațiilor în educație București română IFR 120
Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) București română IF 120
Terapia logopedică în procesele de comunicare București română IF 120
20 Filologie Cultură și civilizație ebraică București română IF 120 1000
Cultura și limbajul organizațiilor europene București română IF 120
Didactici ale disciplinelor filologice București română IF 120
Etnologie, antropologie culturală și folclor București română IF 120
Formarea interpreților de conferință București română IF 120
Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații București engleză IF 120
Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități București română IF 120
Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice București română IF 120
Studii americane București engleză IF 120
Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii române București română IF 120
Studii culturale balcanice București română IF 120
Studii culturale britanice București engleză IF 120
Studii est-asiatice București română IF 120
Studii franceze și francofone București franceză IF 120
Studii literare București română IF 120
Studii literare românești București română IF 120
Teoria literaturii și literatură comparată București română IF 120
Teoria și practica editării București română IF 120
Traducere specializată și studii terminologice București română IF 120
Traducerea textului literar contemporan București engleză IF 120
Traductologie latino-romanică București română IF 120
Studii hispanice/Master de estudios hispanicos București spaniolă IF 120
21 Filosofie Etică aplicată în societate, afaceri și organizații București română IF 120 450
Filosofie analitică București engleză IF 120
Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economics București engleză IF 120
Globalizare și diplomație culturală București engleză IF 120
Istoria și circulația ideilor filosofice București română IF 120
Istoria și filosofia științei București română IF 120
Program masteral în științe cognitive - Open mind București engleză IF 120
Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale București română IF 120
Studii europene și etica relațiilor internaționale București română IF 120
22 Istorie Experimente ale modernității București română IF 120 450
Interfețe culturale în preistorie și antichitate București română IF 120
Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie) București română IF 120
Istoria comunismului în România București română IF 120
Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI) București română IF 120
Istoria și practica relațiilor internaționale București română IF 120
Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural București română IF 120
Istorie și civilizație București română IF 120
Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXI București română IF 120
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană București română IF 120
Politică și societate în secolul al XX-lea București română IF 120
Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
23 Teologie Artă sacră în contemporaneitate București română IF 120 550
Asistența socială a bisericii București română IF 120
Comunicare biblică și eclezială București română IF 120
Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox București română IF 120
Doctrină și cultură creștină București română IF 120
Exegeză și ermineutică biblică București română IF 120
Istorie și tradiție creștină București română IF 120
Pastorație și viață liturgică București română IF 120
Patrimoniu creștin european București română IF 120
Studii religioase și educație creștină București română IF 120
Teologia și misiunea socială a bisericii București română IF 120
Teologie baptistă București română IF 120
Turism și patrimoniu religios București română IF 120
24 Studii culturale Cultură și politică în context european și internațional București română IF 120 250
Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
Studii culturale slave; Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est București română IF 120
Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
1 Medicină Biofizică medicală și biotehnologie celulară București română IF 120 200
Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice București română IF 120
Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliu București română IF 60
Nutriție și siguranță alimentară București română IF 90
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
1 Drept Drept antreprenorial București română IF 120 75
2 Științe administrative Administrație publică europeană București engleză IF 120 225
Administrație publică și integrare europeană București română IF 120
Administrație și management public București română IF 120
Managementul instituțiilor publice București română IF 120
Managementul resurselor umane în sectorul public București română IF 120
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor București engleză IF 120 1065
Administrarea afacerilor București română IF 120
Administrarea afacerilor comerciale București română IF 120
Administrarea afacerilor în turism București română IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București engleză IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București franceză IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București germană IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei București engleză IF 120
Business București română IF 120
Cercetare în afaceri București engleză IF 120
Geopolitică și afaceri București română IF 120
Management și marketing în turism București română IF 120
Managementul calității București română IF 120
Managementul calității, expertize și protecția consumatorului București română IF 120
MBA Româno-Canadian București engleză IF 120
MBA Româno-Francez INDE București engleză IF 120
MBA Româno-Francez INDE București engleză IFR 120
MBA Româno-German "Management antreprenorial" București germană IF 120
Excelență în business și servicii/Excellence in business and services București engleză IF 120
4 Cibernetică și statistică Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii București română IF 120 175
Cibernetică și economie cantitativă București română IF 120
Statistică București română IF 120
5 Informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri București română IF 120 400
E-Business București română IF 120
Informatică economică București română IF 120
Managementul informatizat al proiectelor București română IF 120
Securitatea informatică București engleză IF 120
Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice București română IF 120
Tehnologii informatice ale societății cunoașterii București română IF 120
6 Contabilitate Analiză financiară și evaluare București română IF 120 1030
Audit financiar și consiliere București română IF 120
Business Services București română IF 120
Cercetare în contabilitate și informatică de gestiune București română IF 120
Concepte și practici de audit la nivel național și internațional București română IF 120
Contabilitate internațională București română IF 120
Contabilitate și audit în instituții bancare și financiare București română IF 120
Contabilitate, audit și informatică de gestiune București engleză IF 120
Contabilitate, audit și informatică de gestiune București română IF 120
Contabilitate, control și expertiză București română IF 120
Contabilitatea afacerilor București engleză IF 120
Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice București română IF 120
Criminologie economico-financiară București română IF 120
Economia proprietăților imobiliare București română IF 120
Managementul informației contabile București română IF 120
Sisteme informaționale în contabilitate și audit București română IF 120
Tehnici contabile și financiare de gestiune a afacerilor București română IF 120
7 Economie Analize și strategii economice București română IF 120 460
Comunicare în afaceri București română IF 120
Economia și administrarea afacerilor agroalimentare București română IF 120
Economia și conducerea organizațiilor educaționale București română IF 120
Economie ecologică București română IF 120
Economie europeană București română IF 120
Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională București română IF 120
8 Finanțe Bănci și asigurări București română IF 120 675
Bănci și politici monetare București română IF 120
Cercetări avansate în finanțe București română IF 120
Finanțe aplicate/Master of Applied Finance București engleză IF 120
Finanțe corporative București română IF 120
Finanțe și bănci - DOFIN București română IF 120
Finanțe și opțiuni publice București română IF 120
Fiscalitate București română IF 120
Management financiar și investiții București română IF 120
Managementul riscului și asigurări București română IF 120
Managementul sistemelor bancare București română IF 120
MBA în management financiar ASE-UNIC București engleză IF 120
Tehnici actuariale București română IF 120
9 Management Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor București română IF 120 765
Dezvoltarea economică a întreprinderii București română IF 120
Management București română IF 120
Management și marketing internațional București română IF 120
Managementul afacerilor București română IF 120
Managementul afacerilor Piatra-Neamț română IF 120
Managementul afacerilor mici și mijlocii București română IF 120
Managementul afacerilor prin proiecte București română IF 120
Managementul proiectelor București română IF 120
Managementul resurselor umane București română IF 120
Managementul serviciilor de sănătate București română IF 120
Managementul și evaluarea investițiilor București română IF 120
Managementul afacerilor/Business Management București engleză IF 120
10 Marketing Cercetare fundamentală de marketing București română IF 120 810
Cercetări de marketing București română IF 120
Managementul marketingului București română IF 120
Managementul relațiilor cu clienții București română IF 120
Managementul relațiilor cu clienții - EUCOREM București engleză/ franceză/ română IF 120
Marketing internațional București română IF 120
Marketing online București română IF 120
Marketing și comunicare în afaceri București română IF 120
Marketing și dezvoltare durabilă București română IF 120
Marketing și management în servicii publice București română IF 120
Marketing strategic București română IF 120
Relații publice în marketing București română IF 120
Managementul relațiilor cu clienții/Customer Relationship Management București engleză IF 120
11 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale București română IF 120 995
Comerț exterior București română IF 120
Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global București română IF 120
Comunicare de afaceri în limba engleză București engleză IF 120
Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural București franceză IF 120
Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică București engleză IF 120
Diplomație în economia internațională București română IF 120
Economie internațională și afaceri europene București română IF 120
Economie și afaceri internaționale București română IF 120
Logistică internațională București română IF 120
Managementul afacerilor internaționale București engleză IF 120
Managementul afacerilor internaționale București română IF 120
Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene București română IF 120
Managementul proiectelor internaționale București engleză IF 120
Managementul riscului financiar internațional București română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții comerciale București română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții financiare București română IF 120
Politici de dezvoltare internațională București română IF 120
Traductologie și interpretariat în domeniul economic București română IF 120
8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
1 Muzică Educație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase București română IF 120 250
Jazz și culturi muzicale pop București română IF 120
Sinteză muzicologică București română IF 120
Stil și limbaj compozițional București română IF 120
Stilistică dirijorală București română IF 120
Stilistică interpretativă instrumentală și vocală București română IF 120
9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
1 Arte vizuale Artă murală București română IF 120 330
Arte grafice București română IF 120
Arte textile ambientale București română IF 120
Ceramică - sticlă - metal București română IF 120
Design de interior și pentru spațiul public București română IF 120
Design de obiect și comunicații vizuale București română IF 120
Educație prin arte vizuale București română IF 120
Fotografie și imagine dinamică București română IF 120
Istorie și metodologie în cercetarea imaginii București română IF 120
Metodologii de conservare și restaurare a patrimoniului artistic București română IF 120
Spațiul scenografic București română IF 120
Strategii de creație în pictură București română IF 120
Strategii de modă și costum București română IF 120
Tehnici și strategii de creație în sculptură București română IF 120
10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
1 Teatru și artele spectacolului Art-terapie prin teatru și artele spectacolului București română IF 120 200
Arta actorului București română IF 120
Artă coregrafică București română IF 120
Arta regizorului de teatru București română IF 120
Arta scenografului București română IF 120
Coregrafie și performanță în dans București română IF 120
Pedagogie teatrală București română IF 120
Scriere dramatică București română IF 120
Teatrologie-Management și marketing cultural București română IF 120
Teatru de animație București română IF 120
Tehnologii digitale în spectacolul contemporan București română IF 120
Design lumină și sunet în artele spectacolului București română IF 120
2 Cinematografie și media Arta imaginii de film București română IF 120 150
Arta montajului de film București română IF 120
Arta montajului și a sunetului de film București română IF 120
Arta regiei de film București română IF 120
Arta sunetului de film București română IF 120
Arta designului de jocuri/Art of game design București engleză IF 120
Film de animație București română IF 120
Filmologie București română IF 120
Producție de film București română IF 120
Scenaristică București română IF 120
Film documentar/Documentary film București engleză IF 120
Tehnologii interactive pentru arte performative și media/Interactive technologies for performing and media arts București engleză IF 120
Design pentru noile media/New media design București engleză IF 120
11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
1 Știința sportului și educației fizice Activități fizice adaptate București română IF 120 400
Educație fizică și activități motrice de timp liber București română IF 120
Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive București română IF 120
Nutriție și remodelare corporală București română IF 120
Performanță în sport București română IF 120
Recuperare-reeducare motrică și somato- funcțională București română IF 120
Știința și tehnologiile educării motricității umane București română IF 120
12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
1 Drept Drept și guvernare europeană București română IF 120 75
Dreptul colectivităților locale București română IF 120
2 Științe administrative Integritate publică și politici anticorupție București română IF 120 450
Managementul afacerilor publice București română IF 120
Managementul sectorului public București engleză IF 120
Managementul sectorului public București română IF 120
Managementul sectorului public București română IFR 120
Puterea executivă și administrația publică București română IF 120
Puterea executivă și administrația publică București română IFR 120
Spațiul public european București română IF 120
Spațiul public european București română IFR 120
Studii administrative europene București română IF 120
Studii administrative europene București română IFR 120
3 Științe ale comunicării Brand management și comunicare corporatistă București română IF 120 1275
Comunicare audiovideo București română IF 120
Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentale București engleză IF 120
Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentale București franceză IF 120
Comunicare managerială și resurse umane București română IF 120
Comunicare managerială și resurse umane București română IFR 120
Comunicare politică. Marketing politic și electoral București română IF 120
Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU affairs București engleză IF 120
Comunicare și comportament organizațional București română IF 120
Comunicare și guvernanță europeană București engleză IF 120
Comunicare și publicitate București engleză IF 120
Comunicare și relații publice București română IF 120
Comunicare și relații publice București română IFR 120
Management educațional și comunicare instituțională București română IF 120
Management educațional și comunicare instituțională București română IFR 120
Management și comunicare în afaceri București română IF 120
Management și comunicare în afaceri București română IFR 120
Management, dezvoltarea afacerilor și comunicare/Management, business development and communication București engleză IF 120
Managementul proiectelor București engleză IF 120
Managementul proiectelor București română IF 120
Managementul proiectelor București română IFR 120
Marketing, publicitate și relații publice București engleză IF 120
Publicitate București română IF 120
Social media și marketing online București română IF 120
4 Sociologie Antropologie București română IF 120 150
Sociologie aplicată: devianță și ordine socială București română IF 120
Studii fundamentale în sociologie București română IF 120
Studii vizuale și societate București română IF 120
Studii Rome București română IF 120
5 Relații internaționale și studii europene Masterat în studii latino-americane/Latin american studies master București engleză IF 120 150
Masterat în studii latino - americane/Master universitario de estudios latinos americanos București spaniolă IF 120
6 Științe politice Analiza și soluționarea conflictelor București română IF 120 1180
Dezvoltare regională și cooperare internațională București română/ franceză IF 120
Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar București engleză IF 120
Diplomație și negocieri internaționale București română IF 120
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene București română IF 120
Guvernare și societate București română IF 120
Management și guvernare București română IF 120
Modelul european: economia socială europeană București română IF 120
Politică și economie europeană București română IF 120
Politică și economie europeană București română IFR 120
Politici de dezvoltare locală și regională București română IF 120
Politici publice și integrare europeană București română IF 120
Politici publice și integrare europeană București română IFR 120
Politici publice și societate civilă București română IF 120
Politici, gen și minorități București română IF 120
Relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
Relații internaționale și integrare europeană București română IFR 120
Securitate și diplomație/Security and diplomacy București engleză IF 120
Științe politice București română IF 120
Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
Studii de muncă București engleză IF 120
Teorie și analiză politică București română IF 120
Masterat în politică și societate europeană București engleză IF 120
Studii de mediu și dezvoltare durabilă București engleză IF 120
7 Management Antreprenoriat și management strategic București română IF 120 150
Management și branding corporativ București română IF 120
Management și inovare digitală/Management and digital innovation București engleză IF 120
Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investments management București engleză IF 120
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
1 Informatică Programare avansată și baze de date Alba Iulia română IF 120 50
2 Inginerie geodezică Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar Alba Iulia română IF 120 50
3 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice inteligente avansate Alba Iulia română IF 120 30
4 Ingineria mediului Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului Alba Iulia română IF 120 50
5 Drept Instituții de drept privat Alba Iulia română IF 60 150
Științe penale și criminalistică Alba Iulia română IF 60
6 Științe administrative Asistență managerială în sectoarele public și privat Alba Iulia română IF 120 50
7 Sociologie Dezvoltarea și managementul resurselor umane Alba Iulia română IF 120 50
8 Asistență socială Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate Alba Iulia română IF 120 75
9 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor/Business Administration Alba Iulia engleză IF 120 100
Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii Alba Iulia română IF 120
Administrarea dezvoltării regionale durabile Alba Iulia română IF 120
10 Contabilitate Auditul și controlul agenților economici Alba Iulia română IF 120 150
Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale Alba Iulia română IF 120
11 Finanțe Bănci, asigurări și piețe financiare Alba Iulia română IF 120 50
Fiscalitate și management financiar Alba Iulia română IF 120
12 Marketing Marketing și promovarea vânzărilor Alba Iulia română IF 120 50
13 Științe ale educației Management educațional Alba Iulia română IF 120 100
Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Alba Iulia română IF 120
14 Filologie Limbă, literatură și cultură engleză în context european Alba Iulia română IF 120 350
Literatură și cultură românească în context european Alba Iulia română IF 120
15 Istorie Cercetarea arheologică interdisciplinară Alba Iulia română IF 120 300
Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric Alba Iulia română IF 120
Identități regionale în Europa central- răsăriteană Alba Iulia română IF 120
Studii muzeale și turism cultural Alba Iulia română IF 120
16 Teologie Mediere interculturală și interreligioasă Alba Iulia română IF 120 150
Teologie comparată Alba Iulia română IF 120
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
1 Matematică Modelare matematică în cercetare și didactică Arad engleză IF 120 50
2 Informatică Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie Arad română IF 120 50
Studii avansate de informatică aplicată Arad engleză IF 120
3 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în agribusiness Arad română IF 120 50
4 Ingineria produselor alimentare Managementul calității produselor alimentare Arad română IF 120 110
5 Ingineria sistemelor Automatizări și sisteme inteligente Arad română IF 120 50
6 Inginerie industrială Productica sistemelor industriale Arad română IF 120 110
7 Ingineria mediului Evaluarea și controlul calității mediului Arad română IF 120 50
8 Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe Arad română IF 120 60
9 Științe administrative Administrație publică în context european Arad română IF 120 50
10 Științe ale comunicării Imagine mediatică și comunicare publică Arad română IF 120 50
11 Asistență socială Servicii de asistență socială Arad română IF 120 50
12 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț și turism Arad română IF 120 50
Antreprenoriat și administrarea afacerilor Arad română IF 120
13 Contabilitate Analiză economică, evaluare de active și afaceri Arad română/ engleză IF 120 150
Expertiză contabilă și audit Arad română IF 120
14 Finanțe Finanțe corporative Arad română IF 120 100
15 Management Management și finanțare în administrația publică Arad română IF 120 100
Strategii și politici de management Arad română IF 120
16 Psihologie Consiliere și evaluare psihologică Arad română IF 120 50
17 Științe ale educației Pedagogie interactivă Arad română IF 120 150
Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică Arad română IF 120
Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Arad română IF 120
18 Filologie Limbă și literatură. Tendințe actuale Arad română IF 120 100
Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze/Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT Arad engleză IF 120
Studii de limbă și literatură în spațiul anglo- saxon Arad engleză IF 120
19 Teologie Doctrină și cultură creștină Arad română IF 120 150
Pastorație și viață liturgică Arad română IF 120
Teologie publică Arad română IF 120
20 Arte vizuale Design și dezvoltare de produs Arad română IF 120 50
21 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și extracurriculare Arad română IF 120 50
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
1 Matematică Matematică didactică Bacău română IF 120 100
Modele matematice și sisteme informatice în domeniul financiar-bancar Bacău română IF 120
2 Informatică Informatică aplicată Bacău română IF 120 50
Informatică aplicată în științe și tehnologie Bacău română IF 120
3 Inginerie chimică Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne Bacău română IF 120 100
Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității/Chimie de molecules bioactives - obtention, valorisation, contr├┤le et assurance de qualite Bacău română/ franceză IF 120
4 Inginerie energetică Conducerea și informatizarea proceselor termo și electroenergetice Bacău română IF 90 100
Echipamente și tehnologii moderne în energetică Bacău română IF 120
5 Ingineria produselor alimentare Chimia și ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie chimică) Bacău română IF 90 100
Știința și ingineria produselor alimentare ecologice Bacău română IF 120
6 Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației aplicată în industrie Bacău română IF 120 60
7 Inginerie mecanică Managementul și optimizarea echipamentelor de proces Bacău română IF 120 100
Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile Inginerie industrială, Inginerie și management) Bacău română IF 90
8 Inginerie industrială Managementul ciclului de viață al produsului Bacău română IF 90 200
Managementul producției industriale Bacău română IF 90
Strategii în asigurarea calității în industrie Bacău română IF 120
Managementul fabricației produselor industriale Bacău română IF 120
9 Mecatronică și robotică Mecatronică avansată Bacău română IF 120 50
10 Ingineria mediului Controlul și monitorizarea calității mediului Bacău română IF 120 150
Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică) Bacău română IF 120
Managementul protecției mediului în industrie Bacău română IF 120
11 Inginerie și management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii Bacău română IF 120 50
12 Biologie Biologie medicală Bacău română IF 120 50
Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului Bacău română IF 120
13 Științe ale comunicării Comunicare în spațiul public Bacău română IF 120 50
14 Administrarea afacerilor Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii Bacău română IF 120 50
15 Contabilitate Contabilitate, audit și informatică de gestiune Bacău română IF 120 50
16 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Bacău română IF 120 50
17 Științe ale educației Strategii inovative în educație Bacău română IF 120 60
18 Filologie Cultură și literatură română Bacău română IF 120 300
Culturi și literaturi anglofone - Practici discursive Bacău română/ engleză IF 120
Discurs și comunicare Bacău română IF 120
Limba engleză. Practici de comunicare Bacău engleză IF 120
Limba franceză. Practici de comunicare Bacău franceză IF 120
Studii lingvistice în limba engleză Bacău engleză IF 120
19 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și de timp liber Bacău română IF 120 150
Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională Bacău română IF 120
Performanță sportivă Bacău română IF 120
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
1 Matematică Structuri matematice fundamentale Brașov română IF 120 50
2 Informatică Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business Brașov germană IF 120 200
Tehnologii internet/Internet technologies Brașov engleză IF 120
Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Brașov română IF 120
3 Inginerie civilă și instalații Modernizare energetică în mediul construit Brașov română IF 120 50
4 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems Brașov engleză IF 120 50
5 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice și de comunicații integrate Brașov română IF 120 70
Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități - eStart** Brașov română IF 120
Securitate cibernetică/Cyber security Brașov engleză IF 120
6 Ingineria autovehiculelor Autovehiculul și mediul Brașov română IFR 120 200
Autovehiculul și tehnologiile viitorului Brașov română IF 120
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor Brașov engleză IF 120
Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul Brașov română IF 120
7 Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier și restaurare Brașov română IF 120 100
Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative Brașov română IF 120
8 Silvicultură Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere Brașov română IF 120 160
Managementul ecosistemelor forestiere Brașov română IF 120
Silvicultură multifuncțională/ Multiple purpose forestry Brașov engleză IF 120
9 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Management în ospitalitate și eco-agroturism Brașov română IF 120 50
10 Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare Brașov română IF 120 60
11 Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice Brașov română IF 120 50
12 Inginerie mecanică Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice** Brașov română IF 120 150
Ecobiotehnologii agricole și alimentare Brașov română IF 120
Simulare și testare în inginerie mecanică Brașov română IF 120
Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems Brașov engleză IF 120
Simulare și testare în ingineria mecanică Brașov română IFR 120
13 Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului Brașov română/ engleză IF 120 265
Ingineria fabricației inovative Brașov română IF 120
Ingineria proceselor de fabricație avansate Brașov română IF 120
Ingineria securității și sănătății în muncă Brașov română IF 120
Ingineria sudării materialelor avansate Brașov română IF 120
Managementul calității Brașov română IF 120
14 Mecatronică și robotică Informatica mediilor virtuale Brașov română IF 120 100
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină Brașov română IF 120
15 Ingineria materialelor Ingineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice și compozite Brașov română IF 120 50
16 Inginerie și management Managementul afacerilor în industrie Brașov română IF 120 60
17 Medicină Managementul infecțiilor nosocomiale Brașov română IF 120 150
Managementul și strategiile îngrijirilor paliative Brașov română IF 120
Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate Brașov română IF 120
18 Drept Drept privat aprofundat Brașov română IF 120 200
Legislație europeană și carieră judiciară Brașov română IF 120
Sisteme și instituții de drept internațional și european Brașov română IF 120
Științe penale aprofundate Brașov română IF 120
19 Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine Brașov română IF 120 100
Gestiunea și dezvoltarea resursei umane Brașov română IF 120
20 Asistență socială Asistență și dezvoltare comunitară Brașov română IF 120 50
21 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Brașov română IF 120 50
22 Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri Brașov română IF 120 50
23 Contabilitate Audit intern Brașov română IF 120 100
Politici contabile, audit și control de gestiune Brașov română IF 120
24 Finanțe Management financiar-bancar Brașov română IF 120 50
25 Management Management și strategii de afaceri Brașov română IF 120 100
Managementul afacerilor Brașov română IF 120
26 Marketing Politici și strategii de marketing Brașov română IF 120 100
27 Economie și afaceri internaționale Relații economice internaționale Brașov română IF 120 50
28 Psihologie Psihologia muncii, organizațională și resurse umane Brașov română IF 120 150
Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Brașov română IF 120
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Brașov română IF 120
29 Științe ale educației Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Brașov română IF 120 100
Resurse umane în educație. Formare și management Brașov română IF 120
30 Filologie Cultură și discurs în spațiul anglo-american Brașov engleză IF 120 450
Cultură și discurs în spațiul anglo-american Brașov română IFR 120
Inovare culturală Brașov română IF 120
Limba și literatura română - Identitate în multiculturalism Brașov română IF 120
Limba și literatura română - Identitate în multiculturalism Brașov română IFR 120
Studii de limba și literatura română Brașov română IF 120
Studii interculturale în limba și literatura germană Brașov germană IF 120
Studii lingvistice pentru comunicare interculturală Brașov engleză IF 120
Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română Brașov franceză IF 120
31 Muzică Meloterapie Brașov română IF 120 130
Meloterapie Brașov română IFR 120
Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală Brașov română IF 120
Tehnica și arta muzicală din secolul al XX-lea Brașov română IF 120
32 Știința sportului și educației fizice Diagnoză și prognoză psihomotrică Brașov română IF 120 250
Educație fizică - Managementul activităților formale, nonformale și de recuperare a stării de sănătate Brașov română IF 120
Performanță sportivă și management în sport Brașov română IF 120
**) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
1 Matematică Matematică didactică Baia Mare română IF 120 100
Matematici computaționale și tehnologii informatice Baia Mare română IF 120
2 Informatică Informatică și inginerie software Baia Mare română IF 120 50
Informatică și inginerie software/Computer science and software engineering Baia Mare engleză IF 120
3 Chimie Chimie didactică Baia Mare română IF 120 100
Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor Baia Mare română IF 120
4 Știința mediului Protecția și managementul mediului Baia Mare română IF 120 50
5 Inginerie civilă și instalații "ECO" Infrastructuri pentru transporturi și lucrări de artă Cluj-Napoca română IF 120 450
Construcții durabile din beton Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria instalațiilor Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria tehnologiilor speciale în construcții Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie geotehnică Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie structurală Cluj-Napoca română IF 120
Patologia și reabilitarea construcțiilor Cluj-Napoca română IF 120
Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal Baia Mare română IF 120
Clădiri verzi Cluj-Napoca română IF 120
6 Inginerie electrică Inginerie și management în domeniul electric Baia Mare română IF 120 250
Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme și structuri electrice avansate Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Cluj-Napoca română IF 120
7 Inginerie energetică Inginerie și management în domeniul energetic Baia Mare română IF 120 150
Managementul sistemelor electroenergetice moderne Cluj-Napoca română IF 120
8 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Circuite și sisteme integrate Cluj-Napoca română IF 120 300
Inginerie electronică Cluj-Napoca română IF 120
Prelucrarea semnalelor și imaginilor Cluj-Napoca franceză IF 120
Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologii multimedia Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități Cluj-Napoca română IF 120
Telecomunicații Cluj-Napoca română IF 120
9 Mine, petrol și gaze Securitatea și reabilitarea perimetrelor miniere Baia Mare română IF 120 50
10 Ingineria autovehiculelor Automobilul și mediul Cluj-Napoca română IF 120 100
Logistica transporturilor rutiere Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme de management și control ale autovehiculelor Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor Cluj-Napoca română IF 120
11 Calculatoare și tehnologia informației Complemente de știința calculatoarelor Cluj-Napoca română IF 120 300
Ingineria calculatoarelor Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie software Cluj-Napoca română IF 120
Inteligență și viziune artificială Cluj-Napoca română IF 120
Rețele de comunicații și sisteme distribuite Cluj-Napoca română IF 120
Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologia informației în economie Cluj-Napoca română IF 120
12 Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Cluj-Napoca română IF 120 200
Informatică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria conducerii avansate a fabricației Cluj-Napoca română IF 120
13 Inginerie mecanică Energii regenerabile Cluj-Napoca română IF 120 300
Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie de precizie și managementul calității Cluj-Napoca română IF 120
Managementul energiei termice Cluj-Napoca română IF 120
Managementul mentenanței sistemelor mecanice Baia Mare română IF 120
Proiectarea mașinilor și echipamentelor Baia Mare română IF 120
14 Inginerie industrială Design industrial Cluj-Napoca română IF 120 550
Ingineria calității sistemelor tehnologice Baia Mare română IF 120
Ingineria și managementul calității Bistrița română IF 120
Ingineria și managementul calității Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie Satu Mare română IF 120
Ingineria sistemelor flexibile de fabricație Baia Mare română IF 120
Inginerie virtuală și fabricație competitivă Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie virtuală și fabricație competitivă Zalău română IF 120
Inginerie virtuală și fabricație competitivă/ Virtual engineering for competitive manufacturing Cluj-Napoca engleză IF 120
Procese de producție inovative și management tehnologic Cluj-Napoca română IF 120
Procese de producție inovative și management tehnologic/Innovative Produktionsprozesse und Technologie- Management Cluj-Napoca germană IF 120
Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricație Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologii avansate de fabricație Alba Iulia română IF 120
Tehnologii avansate de fabricație Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme moderne de fabricație și mentenanță/Modern systems of manufacturing &maintenance Baia Mare engleză IF 120
15 Științe inginerești aplicate Științe inginerești aplicate în medicină Cluj-Napoca română IF 120 50
16 Mecatronică și robotică Ingineria sistemelor mecatronice Cluj-Napoca română IF 120 150
Robotică Bistrița română IF 120
Robotică Cluj-Napoca engleză IF 120
Robotică Cluj-Napoca română IF 120
17 Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale Baia Mare română IF 120 250
Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor Cluj-Napoca română IF 120
Materiale, micro- și nanotehnologii Cluj-Napoca română IF 120
Metalurgia pulberilor și materiale avansate Cluj-Napoca română IF 120
Procesare avansată, management și calitate în ingineria materialelor Zalău română IF 120
Sudarea și asigurarea calității materialelor Bistrița română IF 120
Sudarea și asigurarea calității materialelor Cluj-Napoca română IF 120
Materiale și tehnologii avansate Cluj-Napoca română IF 120
18 Ingineria mediului Antreprenoriatul dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120 350
Cultura tehnologică și comunicarea în domeniul dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
Dezvoltarea durabilă și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea impactului și riscului pentru mediu Baia Mare română IF 120
Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor Cluj-Napoca română IF 120
Procedee avansate în protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
19 Inginerie și management Antreprenoriat Cluj-Napoca română IF 120 350
Evaluarea proprietății Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria și managementul întreprinderii sustenabile Cluj-Napoca română IF 120
Management și inginerie în afaceri Cluj-Napoca română IF 120
Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei Baia Mare română IF 120
Managementul proiectelor și evaluarea proprietății Cluj-Napoca română IF 120
Managementul sistemelor logistice Cluj-Napoca română IF 120
20 Biologie Biochimie aplicată Baia Mare română IF 120 50
21 Asistență socială Asistență și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități Baia Mare română IF 120 50
22 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor Baia Mare română IF 120 50
23 Management Managementul proiectelor europene Baia Mare română IF 120 50
24 Filologie Dinamica limbii române contemporane Baia Mare română IF 120 250
Limba franceză în traduceri specializate Baia Mare română IF 120
Limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare) Baia Mare română IF 120
Literatura engleză pentru copii și tineret Baia Mare română IF 120
Literatura română și modernismul european Baia Mare română IF 120
25 Filosofie Drepturile omului Baia Mare română IF 120 50
26 Teologie Teologie creștină și spiritualitate europeană Baia Mare română IF 120 50
27 Studii culturale Etnologie și antropologie socială Baia Mare română IF 120 150
Etnoturism/Etnologia și turismul cultural Baia Mare română IF 120
Studii canadiene Baia Mare română IF 120
Studii comparate în culturi și civilizații europene/ Comparative studies in european cultures and civilisation Baia Mare engleză IF 120
28 Arte vizuale Valorile plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană Baia Mare română IF 120 50
18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
1 Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare și cadastru Cluj-Napoca română IF 120 25
2 Agronomie Agricultură organică Cluj-Napoca română IF 120 300
Agricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară Cluj-Napoca franceză IF 120
Dezvoltare rurală Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor naturale și agroturistice Cluj-Napoca română IF 120
Protecția plantelor Cluj-Napoca română IF 120
3 Horticultură Biodiversitate și bioconservare Cluj-Napoca română IF 120 350
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Cluj-Napoca română IF 120
Managementul producției horticole în climat controlat Cluj-Napoca română IF 120
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi Cluj-Napoca română IF 120
Științe horticole Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate Cluj-Napoca română IF 120
4 Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Cluj-Napoca română IF 120 50
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere Cluj-Napoca română IF 120
5 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness Cluj-Napoca engleză IF 120 100
Economie agroalimentară Cluj-Napoca română IF 120
6 Biotehnologii Biotehnologii aplicate Cluj-Napoca română IF 120 50
7 Ingineria produselor alimentare Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară Cluj-Napoca română IF 120 150
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară/Gastronomy, nutrition and dietetics Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul calității alimentelor Cluj-Napoca engleză IF 120
Siguranța alimentară și protecția consumatorului Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentare Cluj-Napoca română IF 120
8 Zootehnie Managementul calității produselor de origine animalieră Cluj-Napoca română IF 120 120
Managementul creșterii animalelor și acvacultură Cluj-Napoca română IF 120
9 Ingineria mediului Protecția sistemelor naturale și antropice Cluj-Napoca română IF 120 50
10 Biologie Biologia agroecosistemelor Cluj-Napoca română IF 120 50
19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
1 Matematică Matematică Cluj-Napoca engleză IF 120 400
Matematică Cluj-Napoca română IF 120
Matematică aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Matematică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Matematică computațională Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică didactică Cluj-Napoca română IF 120
Matematici avansate Cluj-Napoca engleză IF 120
Modelare interdisciplinară Cluj-Napoca maghiară IF 120
2 Informatică Analiza datelor și modelare Cluj-Napoca maghiară IF 120 500
Baze de date Cluj-Napoca română IF 120
Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Informatică didactică Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie software Cluj-Napoca engleză IF 120
Inteligență computațională aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Metode formale în programare Cluj-Napoca engleză IF 120
Modelare și simulare Cluj-Napoca engleză IF 120
Optimizarea modelelor informatice Cluj-Napoca maghiară IF 120
Programare bazată pe componente Cluj-Napoca engleză IF 120
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sisteme distribuite în internet Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme inteligente Cluj-Napoca engleză IF 120
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare Cluj-Napoca germană și engleză IF 120
3 Fizică Biofizică și fizică medicală Cluj-Napoca română IF 120 350
Biomateriale Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică computațională Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizica corpului solid Cluj-Napoca engleză IF 120
Știința și tehnologia materialelor avansate Cluj-Napoca engleză IF 120
Științe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Științe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Cluj-Napoca română IF 120
4 Chimie Chimie avansată Cluj-Napoca română/ engleză IF 120 350
Chimie clinică Cluj-Napoca română IF 120
Chimie criminalistică Cluj-Napoca română IF 120
Controlul chimic al calității mediului și tehnici de depoluare Cluj-Napoca română IFR 120
Controlul chimic al calității mediului și tehnici de depoluare Cluj-Napoca română/ maghiară IF 120
Modelare moleculară în chimie și biochimie Cluj-Napoca engleză IF 120
Tehnici moderne de sinteză în chimie Cluj-Napoca maghiară IF 120
5 Inginerie chimică Ingineria materialelor și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120 500
Ingineria materialelor și protecția mediului Cluj-Napoca română/ engleză IF 90
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca engleză IF 120
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca română/ engleză IF 90
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca engleză IF 120
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca română/ engleză IF 90
Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Cluj-Napoca română IF 120
Chimia și ingineria nano- și biomaterialelor Cluj-Napoca maghiară IF 120
6 Geografie Amenajare și dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IF 120 660
Amenajare și dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IFR 120
Analiza și amenajarea teritoriului Cluj-Napoca română IF 120
Ecoturism și dezvoltare durabilă Gheorgheni maghiară IF 120
Evaluarea resurselor și dezvoltarea teritorială durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Geografie fizică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Geomatică Cluj-Napoca română IF 120
Planificare și dezvoltare regională Cluj-Napoca română IF 120
Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic Cluj-Napoca română IF 120
Turism și amenajarea teritoriului Sighetu- Marmației română IF 120
Turism și dezvoltare teritorială Cluj-Napoca maghiară IF 120
Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Știința sportului și educației fizice) Bistrița română IF 120
7 Geologie Geologia bazinelor sedimentare Cluj-Napoca română IF 120 100
Geologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Mineralogie aplicată și petrologie Cluj-Napoca română IF 120
8 Știința mediului Calitatea mediului și surse energetice Cluj-Napoca română IF 120 350
Evaluarea riscului și securitatea mediului Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea riscului și securitatea mediului Cluj-Napoca română IFR 120
Evaluarea și managementul mediului Cluj-Napoca română IF 120
Gestiunea și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
Gestiunea și protecția mediului Cluj-Napoca română IFR 120
Schimbări climatice și fenomene extreme de risc Cluj-Napoca română IF 120
9 Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului Cluj-Napoca engleză IF 120 60
Ingineria valorificării deșeurilor Cluj-Napoca română IF 120
10 Biologie Biologie didactică Cluj-Napoca română IF 120 550
Biologie medicală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Biologie medicală Cluj-Napoca română IF 120
Biotehnologie moleculară Cluj-Napoca română IF 120
Biotransformări celulare Cluj-Napoca română IF 120
Ecologie culturală Cluj-Napoca română IF 120
Ecologie sistemică și conservare Cluj-Napoca română IF 120
Ecologie terestră și acvatică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IF 120
Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IFR 120
Științele nutriției Cluj-Napoca română IF 120
Științele nutriției Cluj-Napoca română IFR 120
Utilizarea și protecția resurselor biologice Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul ariilor protejate și a resurselor locale Cluj-Napoca română IF 120
11 Drept Drept privat al Uniunii Europene Cluj-Napoca maghiară IF 60 300
Drept privat comparat/Droit prive compare Cluj-Napoca franceză IF 60
Dreptul european și dreptul național al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60
Dreptul internațional și comparat al afacerilor/ International and comparative business law Cluj-Napoca engleză IF 60
Instituții de drept privat Cluj-Napoca română IF 60
Statul de drept și societate civilă/Etat de droit et societe-civile Cluj-Napoca franceză IF 120
Științe penale și criminalistică Cluj-Napoca română IF 60
12 Științe administrative Administrație publică Cluj-Napoca engleză IF 120 400
Administrație publică Cluj-Napoca română IF 120
Administrație publică Cluj-Napoca română IFR 120
Analiza și managementul conflictelor/ Conflict analysis and management Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul crizelor și conflictelor Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul instituțiilor publice și nonprofit Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor umane în sectorul public Cluj-Napoca română IF 120
Politici de sănătate și management sanitar Cluj-Napoca română IF 120
Sănătate publică/Master of public health Cluj-Napoca engleză IF 120
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance Cluj-Napoca engleză IF 120
Management și politici publice Cluj-Napoca maghiară IF 120
13 Științe ale comunicării Comunicare mediatică Cluj-Napoca română IF 120 650
Comunicare mediatică - Media communication Cluj-Napoca engleză IF 120
Comunicare socioculturală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Management media Cluj-Napoca română IF 120
Management media Cluj-Napoca română IFR 120
Producție media Cluj-Napoca română IF 120
Publicitate Cluj-Napoca română IF 120
Publicitate Cluj-Napoca română IFR 120
Publicitate și relații publice Cluj-Napoca germană/ engleză IF 120
Relații publice Cluj-Napoca română IF 120
Relații publice Cluj-Napoca română IFR 120
Relații publice și publicitate Cluj-Napoca engleză IF 120
Științele informării și documentării Cluj-Napoca română IF 120
Studii media aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Tehnici avansate de comunicare Cluj-Napoca maghiară IF 120
14 Sociologie Antropologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120 300
Cercetare sociologică avansată Cluj-Napoca română IF 120
Comunicare, societate și mass media Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul strategic al resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie aplicată în conducerea instituțiilor publice și a ONG-urilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sociologie aplicată în dezvoltarea locală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Analiza datelor complexe Cluj-Napoca română IF 120
15 Asistență socială Asistență socială bazată pe dovezi Cluj-Napoca română IF 120 450
Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere Cluj-Napoca română IF 120
Asistență socială pentru sănătate mentală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Asistență socială și economie socială Cluj-Napoca română IF 120
Asistență socială și economie socială Cluj-Napoca română IFR 120
Consiliere și asistență în serviciile sociale Cluj-Napoca maghiară IF 120
Gerontologie socială Cluj-Napoca română IF 120
Managementul serviciilor sociale Cluj-Napoca română/ engleză IF 120
Masterat european în drepturile copiilor Cluj-Napoca română IF 120
Politici și servicii sociale Cluj-Napoca română IF 120
16 Relații internaționale și studii europene Afaceri europene și management de programe Cluj-Napoca română IF 120 675
Comunicare internațională Cluj-Napoca română IF 120
Diplomație culturală și economii globale Cluj-Napoca engleză IF 120
Diplomație culturală și relații internaționale Cluj-Napoca engleză IF 120
Evaluarea dezvoltării regionale Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Cluj-Napoca română IF 120
Guvernanță europeană Cluj-Napoca română IF 120
Istorie contemporană și relații internaționale Cluj-Napoca maghiară IF 120
Leadership și comunicare în organizațiile internaționale Cluj-Napoca română IF 120
Management și negocieri internaționale și europene Cluj-Napoca română IF 120
Managementul relațiilor internaționale și politicilor europene Cluj-Napoca română IF 120
Societate mediatică Cluj-Napoca română IF 120
Studii politice europene comparate Cluj-Napoca franceză IF 120
Studii politice europene comparate: Germania și Europa de Est Cluj-Napoca germană IF 120
Studii transatlantice Cluj-Napoca engleză IF 120
Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor Cluj-Napoca engleză IF 120
17 Științe politice Comunicare politică Cluj-Napoca română IF 120 525
Dezvoltare internațională Cluj-Napoca engleză IF 120
Gen și oportunități egale Cluj-Napoca română IF 120
Managementul organizațiilor politice Cluj-Napoca română IF 120
Managementul securității în societatea contemporană Cluj-Napoca română IF 120
Managementul securității în societatea contemporană Cluj-Napoca română IFR 120
Marketing politic și comunicare Cluj-Napoca română/ maghiară IF 120
Politici de incluziune a romilor/ Policies for roma inclusion Cluj-Napoca engleză IF 120
Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale Cluj-Napoca engleză IF 120
Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Cluj-Napoca română IF 120
Studii globale Cluj-Napoca română IF 120
18 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 400
Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/ Business administration in international hospitality and tourism Cluj-Napoca engleză IF 120
Administrarea afacerilor internaționale Cluj-Napoca engleză IF 120
Management hotelier Cluj-Napoca română IF 120
Management hotelier Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Cluj-Napoca română IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Cluj-Napoca română IFR 120
19 Cibernetică și statistică Econometrie și statistică aplicată Cluj-Napoca română IF 120 100
Sisteme de asistare a deciziilor economice Cluj-Napoca română IF 120
20 Informatică economică E-Business Cluj-Napoca română IF 120 50
Modelarea afacerilor și calculul distribuit/ Business modeling and distributed computing Cluj-Napoca engleză IF 120
21 Contabilitate Auditul și managementul financiar al fondurilor europene Cluj-Napoca română IF 120 370
Auditul și managementul financiar al fondurilor europene (60 studenți/an pe perioada finanțării europene și 50 studenți/an după finalizarea proiectului) Cluj-Napoca română IFR 120
Contabilitate și organizații/ Accounting and organizations Cluj-Napoca engleză IF 120
Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca română IF 120
Expertiză contabilă și audit Cluj-Napoca română IF 120
Expertiză contabilă și audit Cluj-Napoca română IFR 120
Management contabil, audit și control Cluj-Napoca română IF 120
Management contabil, audit și control Cluj-Napoca română IFR 120
22 Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120 300
Dezvoltare regională durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Economia mediului Cluj-Napoca română IF 120
Economia resurselor naturale Cluj-Napoca română IF 120
Gestiunea și evaluarea proiectelor Cluj-Napoca română IF 120
Strategia europeană a dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
23 Finanțe Bănci și piețe de capital Cluj-Napoca română IF 120 300
Bănci și piețe de capital Cluj-Napoca română IFR 120
Finanțe corporative-asigurări Cluj-Napoca română IF 120
Finanțe corporative-asigurări Cluj-Napoca română IFR 120
Fiscalitate Cluj-Napoca română IF 120
Gestiune financiară corporativă Cluj-Napoca maghiară/ engleză IF 120
24 Management Administrare și comunicare internațională în afaceri Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză IF 120 500
Antreprenoriat social Cluj-Napoca română IF 120
International business management Cluj-Napoca engleză IF 120
Management performant Cluj-Napoca română IF 120
Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120
Managementul dezvoltării afacerilor Sfântu Gheorghe română IF 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IFR 120
25 Marketing Marketing și gestiunea organizației Cluj-Napoca franceză IF 120 200
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca maghiară IF 120
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca română IF 120
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca română IFR 120
26 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale Cluj-Napoca română IF 120 200
Afaceri internaționale Cluj-Napoca română IFR 120
Management internațional Cluj-Napoca germană IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale Cluj-Napoca română IF 120
27 Psihologie Consiliere genetică Cluj-Napoca română IF 120 350
Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană Cluj-Napoca română IF 120
Consultanță și intervenție psihologică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională Cluj-Napoca română IF 120
Psihologia sănătății publice și clinice Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie aplicată în organizații complexe Cluj-Napoca maghiară IF 120
Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie judiciară Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman Cluj-Napoca română IF 120
28 Științe ale educației Consiliere școlară și asistență psihopedagogică Cluj-Napoca română IF 120 510
Consiliere școlară și asistență psihopedagogică Cluj-Napoca română IFR 120
Consiliere și intervenție în educație incluzivă Cluj-Napoca maghiară IF 120
Designer instrucțional Cluj-Napoca română IF 120
Didactica limbii și literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de Sud-Est Cluj-Napoca germană IF 120
Educație civică Cluj-Napoca română IF 120
Management curricular Cluj-Napoca română IF 120
Management curricular Cluj-Napoca română IFR 120
Management educațional Cluj-Napoca română IF 120
Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive Cluj-Napoca română IF 120
Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar Cluj-Napoca maghiară IF 120
Strategii de învățare eficientă Odorheiul Secuiesc maghiară IF 120
Terapia limbajului și audiologie educațională Cluj-Napoca română IF 120
29 Filologie Comunicare multilingvă și multiculturală Cluj-Napoca italiană/ franceză/ spaniolă/ română IF 120 700
Direcții actuale în lingvistică Cluj-Napoca engleză/ franceză IF 120
Germanistica în context european Cluj-Napoca germană IF 120
Istoria imaginilor - istoria ideilor Cluj-Napoca română IF 120
Limba română în context romanic Cluj-Napoca română IF 120
Lingvistică și didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne Cluj-Napoca română IF 120
Literatura germană în Europa Centrală și de Sud-Est Cluj-Napoca germană IF 120
Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon Cluj-Napoca franceză IF 120
Masterat european de interpretare de conferință Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă IF 120
Masterat european de traductologie - terminologie Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă IF 120
Studii culturale britanice Cluj-Napoca engleză IF 120
Studii de lingvistică și literatură maghiară Cluj-Napoca maghiară IF 120
Studii irlandeze Cluj-Napoca engleză IF 120
Studii literare românești Cluj-Napoca română IF 120
30 Filosofie Etica profesională Cluj-Napoca română IF 120 250
Filosofie antică și medievală Cluj-Napoca română IF 120
Filosofie, cultură, comunicare Cluj-Napoca română IF 120
Investigații filosofice aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teorie critică și studii multiculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120
31 Istorie Arheologie și studii clasice Cluj-Napoca română IF 120 300
Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural Cluj-Napoca maghiară IF 120
Istoria Europei de Sud-Est Cluj-Napoca română IF 120
Istoria și socio-antropologia epocii moderne Cluj-Napoca română IF 120
Istorie, memorie, oralitate în secolul XX Cluj-Napoca română IF 120
Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Cluj-Napoca română IF 120
32 Teologie Arheologie creștină Cluj-Napoca română IF 120 800
Arta sacră - Conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale Cluj-Napoca română IF 120
Bioetică-morală, etică și deontologie Cluj-Napoca română IF 120
Consiliere pastorală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Consiliere pastorală și asistență psihosocială Cluj-Napoca română IF 120
Consilierea socio-spirituală a populațiilor vulnerabile Cluj-Napoca română IF 120
Consultant etic Oradea franceză IF 120
Doctrina și hermeneutica creștin-ortodoxă Cluj-Napoca română IF 120
Fundamente creștine ale identității europene Oradea română IF 120
Ortodoxie românească și viața liturgică Cluj-Napoca română IF 120
Pastorație și duhovnicie Cluj-Napoca română IF 120
Teologie aplicată Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie biblică Cluj-Napoca română IF 120
Teologie pastorală în comunitățile ecleziale Blaj română IF 120
Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia maghiară IF 120
Teologie, cultură și societate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie-muzică-educație Cluj-Napoca maghiară IF 120
Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) Cluj-Napoca română IF 120
Mediere interculturală și interconfesională Cluj-Napoca maghiară IF 120
33 Studii culturale Cultură și societate - tradiție și modernitate Cluj-Napoca maghiară IF 120 150
Patrimoniu și turism cultural Cluj-Napoca română IF 120
Știință și religie Cluj-Napoca română IF 120
Studii iudaice Cluj-Napoca română IF 120
34 Teatru și artele spectacolului Actorie și regie Cluj-Napoca română IF 120 100
Teatru contemporan (actorie și teatrologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teatru, film și multimedia Cluj-Napoca română IF 120
35 Cinematografie și media Arta scurtmetrajului Cluj-Napoca maghiară IF 120 100
Producție de film documentar/ Documentary filmmaking Cluj-Napoca engleză IF 120
Arte digitale interactive/Digital interactive arts Cluj-Napoca engleză IF 120
36 Muzică Muzică bisericească ecumenică Cluj-Napoca maghiară IF 120 20
37 Știința sportului și educației fizice Antrenament și performanță sportivă Cluj-Napoca română IF 120 200
Educație fizică și agrement în turism Cluj-Napoca română IF 120
Educație fizică, fitness și agrement în turism Cluj-Napoca română IF 120
Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor Cluj-Napoca română IF 120
Managementul organizațiilor și activităților sportive Cluj-Napoca română IF 120
20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
1 Medicină Asistență medicală specializată în anestezie Cluj-Napoca română IF 60 660
Asistență medicală specializată în terapie intensivă Cluj-Napoca română IF 90
Biostatistică și bioinformatică Cluj-Napoca română IF 120
Bune practici în oncologie medicală Cluj-Napoca română IF 120
Cercetări avansate în investigația criminalistică și în medicina legală Cluj-Napoca română IF 120
Ecografie și imagistică medicală comparată Cluj-Napoca română IF 120
Farmacologie clinică și reguli de bună practică Cluj-Napoca română IF 60
Malpraxisul în practica medicală Cluj-Napoca română IF 60
Managementul bolnavului critic Cluj-Napoca română IF 60
Medicină psihosomatică Cluj-Napoca română IF 60
Metodologia cercetării științifice Cluj-Napoca română IF 120
Optimizarea explorărilor imagistice morfologice și funcționale Cluj-Napoca română IF 120
Sexologie Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice Cluj-Napoca română IF 120
Urmărirea nou-născutului cu risc Cluj-Napoca română IF 60
2 Medicină dentară Medicină dentară judiciară Cluj-Napoca română IF 120 50
3 Farmacie Cosmetologie Cluj-Napoca română IF 60 300
Farmacovigilența: Monitorizarea siguranței medicamentelor Cluj-Napoca română IF 60
Forme farmaceutice moderne Cluj-Napoca română IF 60
Industrie farmaceutică Cluj-Napoca română IF 60
Nutriția și calitatea vieții Cluj-Napoca română IF 120
Științe farmaceutice aplicate Cluj-Napoca română IF 60
Toxicologia medicamentului și a mediului Cluj-Napoca română IF 60
21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
1 Muzică Artă muzicală Cluj-Napoca română IF 120 225
Artele spectacolului muzical Cluj-Napoca română IF 120
Compoziție-Muzicologie-Dirijat Cluj-Napoca română IF 120
Interpretare muzicală Cluj-Napoca română IF 120
Pedagogie muzicală Cluj-Napoca română IF 120
Artele spectacolului muzical/Arts du spectacle musical Cluj-Napoca franceză IF 120
Artă muzicală/Musical Art Cluj-Napoca engleză IF 120
Artă muzicală/Musical Art Cluj-Napoca engleză IFR 120
22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
1 Arte vizuale Ceramică - sticlă Cluj-Napoca română IF 120 250
Conservare și restaurare Cluj-Napoca română IF 120
Design Cluj-Napoca română IF 120
Design textil Cluj-Napoca română IF 120
Design vestimentar Cluj-Napoca română IF 120
Foto - video Cluj-Napoca română IF 120
Grafică Cluj-Napoca română IF 120
Pictură Cluj-Napoca română IF 120
Sculptură Cluj-Napoca română IF 120
Bandă desenată și desen animat Cluj-Napoca română IF 120
2 Istoria și teoria artei Practici curatoriale contemporane Cluj-Napoca română IF 120 20
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
1 Matematică Matematică didactică Constanța română IF 120 250
2 Informatică Medii virtuale multi-modale distribuite Constanța română IF 120 100
Modelare și tehnologii informatice Constanța română IF 120
3 Chimie Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul Constanța română IF 120 50
4 Inginerie chimică Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Constanța română IF 120 50
5 Geografie Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice Constanța română IF 120 75
6 Știința mediului Analiza și evaluarea impactului de mediu Constanța română IF 120 100
7 Inginerie civilă și instalații Ingineria și managementul resurselor de apă Constanța română IF 90 250
Ingineria și managementul proiectelor de construcții Constanța română IF 120
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile Constanța română IF 120
Ingineria structurilor de construcții Constanța română IF 120
Inginerie costieră Constanța română IF 90
8 Agronomie Agricultură ecologică Constanța română IF 120 135
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole Constanța română IF 120
9 Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor Constanța română IF 90 50
10 Inginerie industrială Calitate și certificare în construcțiile sudate Constanța română IF 90 50
11 Arhitectură navală Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate Constanța română IF 120 50
12 Inginerie și management Ingineria și managementul proiectelor de construcții Constanța română IF 90 100
Ingineria și managementul sistemelor de producție Constanța română IF 90
13 Biologie Conservarea biodiversității Constanța română IF 120 100
14 Medicină Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Constanța română IF 120 50
15 Drept Drept maritim Constanța română IF 120 200
Drept public Constanța română IF 60
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice Constanța română IF 60
Științe penale Constanța română IF 60
16 Științe administrative Administrație europeană. Instituții și politici publice Constanța română IF 120 210
Managementul instituțiilor publice Constanța română IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea și auditul proiectelor de afaceri Constanța română IF 120 200
Asigurarea calității în afaceri Constanța română IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Constanța română IF 120
18 Contabilitate Contabilitatea și auditul afacerilor Constanța română IF 120 100
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor Constanța română IF 120
19 Finanțe Finanțe corporative și bănci Constanța română IF 120 100
Piețe de capital Constanța română IF 120
20 Management Managementul organizațiilor publice și private Constanța română IF 120 50
21 Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale Constanța română IF 120 150
Managementul riscului în afaceri internaționale Constanța română IF 120
Politici europene de dezvoltare regională Constanța română IF 120
22 Psihologie Psihodiagnoza personalității Constanța română IF 120 150
23 Științe ale educației Management educațional Constanța română IF 120 400
Strategii de comunicare și învățare eficientă în învățământul primar Constanța română IF 120
Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare Constanța română IF 120
24 Filologie Comunicare și discurs intercultural în spațiul european Constanța română IF 120 250
Studii anglo-americane Constanța engleză IF 120
Studii de românistică Constanța română IF 120
25 Istorie Antropologie și istorie europeană Constanța română IF 120 200
Relații internaționale în sec. XIX-XXI. Istorie și diplomație Constanța română IF 120
26 Teologie Exegeză biblică Constanța română IF 120 400
Managementul turismului religios Constanța română IF 120
Pastorație și viață liturgică Constanța română IF 120
Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică) Constanța română IF 120
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare Constanța română IF 120
27 Arte vizuale Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Constanța română IF 120 50
28 Teatru și artele spectacolului Arta actorului de music hall Constanța română IF 120 20
29 Muzică Arta educației muzicale Constanța română IF 120 35
Arta spectacolului liric Constanța română IF 120
30 Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sport școlar Constanța română IF 120 150
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică Constanța română IF 120
Performanță în sport Constanța română IF 120
24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
1 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate Constanța română IF 120 100
Tehnici avansate de inginerie electromecanică Constanța română IF 120
2 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Circuite și sisteme integrate de comunicații Constanța română IF 120 50
3 Inginerie navală și navigație Concepte moderne de inginerie mecanică navală Constanța română IF 120 475
Inginerie avansată în industria offshore de petrol și gaze/Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry Constanța engleză IF 120
Inginerie și management în domeniul maritim și portuar Constanța română IF 90
Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime Constanța română IF 120
Inginerie și management în transport maritim și multimodal Constanța română IF 120
Management și logistică în transporturi Constanța română IF 120
Tehnologii și management în industria offshore de petrol și gaze/Offshore oil and gas technology and management Constanța engleză IF 120
Transport maritim Constanța română IF 90
Inginerie marină/Marine Engineering Constanța engleză IF 120
4 Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie Constanța română IF 120 50
5 Inginerie și management Managementul sistemelor integrate de transport Constanța română IF 120 50
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1 Matematică Matematici aplicate Craiova română IF 120 50
2 Informatică Metode și modele în inteligența artificială Craiova română IF 120 50
Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/Advanced Techniques for Information Processing Craiova engleză IF 120
3 Fizică Fizică aplicată Craiova română IF 120 100
Fizică aplicată/Applied Physics Craiova engleză IF 120
Fizică teoretică Craiova română IF 120
Fizică teoretică/Theoretical Physics Craiova engleză IF 120
4 Chimie Chimia compușilor biologic activi Craiova română IF 120 100
Chimie aplicată** Craiova română IF 120
5 Geografie Turism și dezvoltare durabilă Craiova română IF 120 50
Valorificarea și protecția resurselor din mediul geografic** Craiova română IF 120
6 Știința mediului Calitatea mediului Craiova română IF 120 50
7 Inginerie electrică Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Craiova română IF 120 250
Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului Craiova română IF 120
Modelarea și optimizarea echipamentelor electrice** Craiova română IF 120
Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems Craiova engleză IF 120
Sisteme electromecanice complexe Craiova română IF 120
8 Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate Craiova română IF 120 100
9 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate** Craiova română IF 120 50
10 Inginerie aerospațială Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială Craiova română IF 120 60
11 Ingineria autovehiculelor Concepția și proiectarea autovehiculelor moderne Craiova română IF 120 150
Optimizarea sistemelor de transport rutier Craiova română IF 120
Proiectare, fabricare și dezvoltare în ingineria automobilelor/Automotive Engineering - Design, Manufacture and Development Craiova engleză IF 120
12 Agronomie Consultanță și management în agricultură Craiova română IF 120 150
Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare Craiova română IF 120
Protecția mediului în agricultură Craiova română IF 120
13 Horticultură Expertizare vitivinicolă Craiova română IF 120 100
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală Craiova română IF 120
14 Ingineria produselor alimentare Siguranța alimentară și protecția consumatorului Craiova română IF 120 50
15 Calculatoare și tehnologia informației Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor Craiova română IF 120 200
Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor/ Computer and Communication Engineering Craiova engleză IF 120
Inginerie software Craiova română IF 120
Sisteme informatice pentru comerț electronic/ Information Systems for e-Business Craiova engleză IF 120
16 Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe Craiova română IF 120 100
Sisteme automate încorporate Craiova română IF 120
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Craiova română IF 120
17 Inginerie mecanică Modelare și simulare în ingineria mecanică Craiova română IF 120 50
18 Inginerie industrială Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice Craiova română IF 120 50
19 Mecatronică și robotică Sisteme de conducere în robotică Craiova română IF 120 50
20 Ingineria materialelor Materiale avansate Drobeta- Turnu Severin română IF 120 50
21 Ingineria mediului Managementul ecologic al resurselor naturale Craiova română IF 120 100
Managementul mediului și energie durabilă Drobeta- Turnu Severin română IF 120
22 Inginerie și management Ingineria și managementul calității Drobeta- Turnu Severin română IF 120 150
Managementul producției și logisticii Craiova română IF 120
Managementul sistemelor logistice Drobeta- Turnu Severin română IF 120
23 Biologie Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor Craiova română IF 120 50
Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității Craiova română IF 120
24 Drept Drept privat Craiova română IF 60 300
Drept public Craiova română IF 60
Dreptul afacerilor Craiova română IF 60
Drepturile omului Craiova română IF 60
Drepturile omului/Droits de l'homme Craiova franceză IF 60
Integrare europeană (interdisciplinar cu domeniul: Economie și afaceri internaționale)** Craiova română IF 120
Științe penale Craiova română IF 60
Dreptul afacerilor/Business Law Craiova engleză IF 60
25 Științe administrative Administrație publică/ Public administration Craiova engleză IF 120 75
Științe administrative Craiova română IF 120
26 Sociologie Dezvoltare comunitară și integrare europeană Craiova română IF 120 125
Dezvoltare regională Craiova română IF 120
27 Științe politice Securitate națională și euro-atlantică Craiova română IF 120 75
28 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Drobeta- Turnu Severin română IF 120 100
29 Informatică economică Managementul afacerilor electronice Craiova română IF 120 50
30 Contabilitate Audit și consultanță în afaceri Craiova română IF 120 150
Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale Craiova română IF 120
Management contabil, expertiză și audit Drobeta- Turnu Severin română IF 120
31 Finanțe Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor Craiova română IF 120 350
Finanțe și administrarea afacerilor Craiova română IF 120
Management financiar-bancar Craiova română IF 120
Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală Drobeta- Turnu Severin română IF 120
32 Management Managementul afacerilor Craiova română IF 120 300
Managementul organizației Drobeta- Turnu Severin română IF 120
Managementul organizațiilor publice Craiova română IF 120
Managementul resurselor umane Craiova română IF 120
33 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Craiova română IF 120 60
34 Economie și afaceri internaționale Economie și administrarea afacerilor internaționale/International Economics and Business Administration Craiova engleză IF 120 150
Economie și afaceri europene Craiova română IF 120
35 Științe ale educației Consiliere educațională și dezvoltarea carierei Drobeta- Turnu Severin română IF 120 100
Management educațional Craiova română IF 120
36 Filologie Limba engleză și limba franceză - traducere și terminologie juridică europeană Craiova engleză/ franceză/ română IF 120 300
Limba franceză, didactică și literaturi în spațiul francofon Craiova franceză IF 120
Paradigme ale comunicării organizaționale Craiova română IF 120
Studii de limbă engleză și literaturi anglo- americane Craiova engleză IF 120
Studii de limba și literatura română Craiova română IF 120
Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, germană) Craiova engleză/ franceză/ germană IF 120
37 Filosofie Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri Craiova română IF 120 50
Filosofie contemporană Craiova română IF 120
38 Istorie Românii în istoria Europei Craiova română IF 120 50
39 Teologie Teologie și cultură Craiova română IF 120 150
40 Teatru și artele spectacolului Arta actorului Craiova română IF 120 50
41 Muzică Artă muzicală românească contemporană Craiova română IF 120 25
42 Arte vizuale Conservare și restaurare Craiova română IF 120 30
43 Știința sportului și educației fizice Activitate motrică extracurriculară și curriculară Craiova română IF 120 150
Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Craiova română IF 120
Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive Craiova română IF 120
Performanță în sport Craiova română IF 120
**) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA
1 Medicină Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar Craiova română IF 90 50
Managementul serviciilor de sănătate Craiova română IF 60
2 Medicină dentară Restaurări protetice cu sprijin implantar Craiova română IF 60 50
3 Farmacie Farmacologie și toxicologie Craiova română IF 60 50
Laborator clinic și de analiza medicamentului Craiova română IF 120
27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI
1 Matematică Matematică didactică Galați română IF 120 50
2 Fizică Analize fizico-chimice în știința materialelor și mediu Galați română IF 120 50
3 Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice Galați română IF 120 50
Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice/Analysis and control of agrochemical, pharmaceutical and cosmetic products Galați engleză IF 120
Chimia fizică a sistemelor disperse Galați română IF 120
4 Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului Galați română IF 120 100
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului Galați engleză IF 120
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului Galați română IF 120
Științe - Abordarea integrată a științelor naturii Galați română IF 120
5 Inginerie electrică Electronică de putere și sisteme avansate de conversie Galați română IF 120 100
Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile Galați română IF 120
6 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Metode avansate de prelucrare a semnalelor Galați engleză IF 120 50
Prelucrarea informației pentru aplicații multimedia Galați română IF 120
Sisteme electronice avansate Galați română IF 120
7 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Galați română IF 120 50
8 Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale Galați română IF 120 50
9 Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor Cahul română IF 120 250
Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor Galați română IF 120
Nutriție Galați română IF 120
Știința și ingineria alimentelor Galați română IF 120
Știința și ingineria bioresurselor acvatice Galați română IF 120
10 Calculatoare și tehnologia informației Sisteme inteligente Galați română IF 90 100
Tehnologii informatice avansate Galați română IF 120
11 Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată Galați română IF 120 50
12 Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice Brăila română IF 120 200
Materiale și ingineria fabricării Galați engleză IF 120
Modelare și simulare în inginerie mecanică Galați română IF 120
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului Galați română IF 120
13 Inginerie industrială Grafică și modelare computerizată Galați română IF 120 150
Ingineria sistemelor integrate de fabricație Galați română IF 120
Managementul calității în inginerie industrială Galați română IF 120
Proiectare și simulare în ingineria sudării Galați română IF 120
14 Științe inginerești aplicate Biotehnologia resurselor naturale Galați română IF 120 50
15 Arhitectură navală Arhitectură navală Galați engleză IF 120 100
Tehnologii avansate în construcții navale Galați engleză IF 120
16 Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate Cahul română IF 120 150
Materiale avansate și tehnologii inovative Galați română IF 120
Nanotehnologii și materiale multifuncționale Galați română IF 120
Procese performante pentru calitatea materialelor și a mediului în metalurgie Galați română IF 120
17 Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă Galați română IF 120 200
Dezvoltare durabilă și securitate în industrie Galați engleză IF 120
Ingineria și protecția mediului Brăila română IF 120
Monitorizarea și managementul mediului Galați română IF 120
18 Inginerie și management Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Galați română IF 120 50
19 Drept Carieră judiciară Galați română IF 60 150
Combaterea criminalității informatice Galați română IF 120
Dreptul european al afacerilor Galați română IF 90
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) Cahul română IF 120
Științe penale și criminalistică Chișinău română IF 120
Științe penale și criminalistică Galați română IF 60
20 Științe administrative Administrație publică și integrare europeană Galați română IF 120 50
Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică Galați română IF 120
21 Științe ale comunicării Comunicare și tehnici de producție mass- media Galați română IF 120 50
Comunicare, multiculturalitate și multilingvism Comrat română IF 120
22 Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism Galați română IF 120 50
23 Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor Galați română IF 120 50
24 Contabilitate Contabilitate și audit Galați română IF 120 50
25 Economie Dezvoltare regională și rurală Galați română IF 120 100
Economie și administrarea afacerilor Galați engleză IF 120
26 Finanțe Management financiar și bancar Galați română IF 120 50
27 Management Management educațional Galați română IF 120 150
Managementul resurselor umane Galați română IF 120
Strategii și politici manageriale Galați română IF 120
28 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Galați română IF 120 50
29 Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale Galați română IF 120 100
Administrarea afacerilor internaționale euroregionale Cahul română IF 120
30 Filologie Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Cahul franceză IF 120 300
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Galați franceză IF 120
Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană Galați română IF 120
Limba română - Identitate și deschidere culturală Cahul română IF 120
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și didactice contemporane Chișinău română IF 120
Literatură, film și reprezentări culturale Galați engleză IF 120
Teoria și practica textului Galați română IF 120
Traducere și interpretariat Cahul engleză IF 120
Traducere și interpretariat Galați engleză IF 120
Traducere și interpretariat (limba română - limba engleză) Comrat română/ engleză IF 120
31 Filosofie Filosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelor Galați română IF 120 50
32 Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) Cahul română IF 120 100
Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) Galați română IF 120
Spațiul românesc între Orient și Occident Galați română IF 120
33 Teologie Istorie și spiritualitate filocalică Galați română IF 120 50
Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială Galați română IF 120
34 Teatru și artele spectacolului Teatru muzical Galați română IF 120 20
35 Muzică Teoria și practica spectacolului liric Galați română IF 120 15
36 Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și management sportiv Galați română IF 120 200
Kinetoterapie la domiciliu Chișinău română IF 120
Kinetoterapie la domiciliu Galați română IF 120
Loisir-Fitness Cahul română IF 120
28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
1 Inginerie chimică Biomateriale polimerice și bioresurse Iași română IF 120 550
Cataliză și materiale catalitice pentru mediu, energie și sănătate Iași română IF 120
Controlul și procesarea alimentelor Iași română IF 120
Ecodesign în finisarea textilelor Iași română IF 120
Ingineria procedeelor nepoluante Iași română IF 120
Materiale macromoleculare înalt performante Iași română IF 120
Procesarea avansată a resurselor proteice Iași română IF 120
Produse farmaceutice și cosmetice Iași română IF 120
Produse naturale Iași română IF 120
Protecție anticorosivă și electrochimie aplicată Iași română IF 120
Știința hârtiei și a materialelor polimerice Iași română IF 120
2 Inginerie civilă și instalații Antreprenoriat imobiliar Iași română IF 120 600
Evaluare și administrare imobiliară Iași română IF 120
Evaluare și dezvoltare imobiliară Iași română IF 120
Infrastructuri moderne pentru transporturi Iași română IF 120
Ingineria clădirilor Iași română IF 120
Inginerie geotehnică Iași română IF 120
Inginerie hidrotehnică Iași română IF 120
Inginerie structurală Iași română IF 120
Inginerie structurală/Structural engineering Iași engleză IF 120
Instalații pentru construcții Iași română IF 120
Management și tehnologii speciale în construcții Iași română IF 120
Materiale și produse performante pentru construcții Iași română IF 120
Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare Iași română IF 120
Reabilitarea și creșterea siguranței construcțiilor Iași română IF 120
3 Inginerie electrică Conversia energiei și controlul mișcării Iași română IF 120 150
Sisteme electrice avansate Iași română IF 120
Sisteme informatice de monitorizare a mediului Iași română IF 120
4 Inginerie energetică Management, energie, mediu Iași română IF 120 100
Managementul sistemelor de energie Iași română IF 120
5 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Proiectarea circuitelor VLSI avansate Iași română IF 120 300
Radiocomunicații digitale Iași română IF 120
Rețele de comunicații Iași română IF 120
Sisteme avansate în electronica aplicată Iași română IF 120
Sisteme electronice inteligente și informatică industrială Iași română IF 120
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor Iași română IF 120
Sisteme de control în automobile/Automotive electronic control system Iași engleză IF 120
6 Inginerie geodezică Geomatică și cartografie Iași română IF 120 50
7 Ingineria autovehiculelor Concepția și managementul proiectării automobilului Iași română IF 120 200
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere Iași română IF 120
Siguranța și performanțele circulației rutiere Iași română IF 120
Sistemica transporturilor autopropulsate Iași română IF 120
8 Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare încorporate Iași română IF 120 150
Sisteme distribuite și tehnologii WEB Iași română IF 120
Sisteme distribuite și tehnologii WEB/Distributed systems and WEB technologies Iași engleză IF 120
9 Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate Iași română IF 120 150
Sisteme și control automat Iași română IF 120
Sisteme și control automat/Systems and control Iași engleză IF 120
10 Inginerie mecanică Diagnoze și expertize tehnice în ingineria mecanică Iași română IF 120 300
Mașini termice, frigotehnie și climatizare Iași română IF 120
Mecanica fluidelor aplicată Iași română IF 120
Sisteme de transport pe calea ferată Iași română IF 120
Sisteme industriale pentru tehnologii moderne Iași română IF 120
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară Iași română IF 120
11 Inginerie industrială Asigurarea calității în domeniul textile - pielărie Iași română IF 120 710
Concepția și fabricația asistată de calculator Iași română IF 120
Design industrial textil Iași română IF 90
Design vestimentar Iași română IF 120
Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie Iași română IF 120
Ingineria securității și sănătății în muncă Iași română IF 120
Inginerie și management în fabricația mecanică Iași română IF 120
Managementul și tehnologia producției Iași română IF 120
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei Iași română IF 120
Sisteme inovative de producție în confecții Iași română IF 120
Sisteme micromecanice Iași română IF 120
Tehnologii avansate de fabricație Iași română IF 120
Tehnologii performante de tricotare Iași română IF 120
Textile avansate Iași română IF 120
12 Mecatronică și robotică Mecatronică avansată Iași română IF 120 100
Sisteme robotizate Iași română IF 120
13 Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnici de analiză experimentală Iași română IF 120 100
Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor Iași română IF 120
14 Ingineria mediului Controlul calității mediului ambiant Iași română IF 120 300
Ingineria și managementul factorilor de mediu Iași română IF 120
Managementul mediului Iași română IF 120
Managementul mediului Iași română IFR 120
Managementul mediului și energie durabilă/Environmental management and sustainable energy Iași engleză IF 120
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor Iași română IF 120
15 Inginerie și management Antreprenoriat industrial Iași română IF 120 350
Inginerie și management în contextul globalizării Iași română IF 120
Inginerie și management în producția de bunuri și servicii Iași română IF 120
Inovare și antreprenoriat Iași română IF 120
Management și administrarea afacerilor Iași română IF 120
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei Iași română IF 120
Marketing industrial Iași română IF 120
29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
1 Agronomie Analiză și diagnoză în agricultură Iași română IF 120 200
Expertiza și evaluarea fondului funciar Iași română IF 120
Producerea de sămânță și material de plantat Iași română IF 120
Tehnologii agricole moderne Iași română IF 120
Tehnologii alternative în agricultură Iași română IF 120
Managementul și conservarea solurilor Iași română IF 120
Tehnologii de agricultură ecologică Iași română IF 120
2 Horticultură Amenajări peisagistice urbane și teritoriale Iași română IF 120 250
Horticultură ecologică Iași română IF 120
Producerea semințelor și materialului săditor horticol Iași română IF 120
Protecția plantelor Iași română IF 120
Tehnologia și controlul calității băuturilor Iași română IF 120
3 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole Iași română IF 120 150
Management în agricultură Iași română IF 120
Management în alimentație publică și agroturism Iași română IF 120
Management și audit în agricultură Iași română IF 120
Managementul dezvoltării rurale Iași română IF 120
4 Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare Iași română IF 120 50
Siguranța alimentară și protecția consumatorului Iași română IF 120
Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentare Iași română IF 120
5 Zootehnie Managementul calității și siguranței alimentelor Iași română IF 120 250
Managementul exploatațiilor în acvacultură Iași română IF 120
Managementul producțiilor animale Iași română IF 120
Nutriția și alimentația animalelor Iași română IF 120
Reproducție și ameliorare genetică Iași română IF 120
6 Biologie Conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale Iași română IF 120 50
Evaluarea și conservarea biodiversității Iași română IF 120
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI
1 Matematică Calcul științific și ingineria programării Iași română IF 120 350
Master de cercetare în matematică Iași română IF 120
Matematică didactică Iași română IF 120
Matematică didactică și de cercetare Iași română IF 120
Matematici aplicate Iași engleză IF 120
Matematici aplicate Iași română IF 120
Matematici financiare Iași română IF 120
Modele matematice și statistică aplicată Iași română IF 120
Structuri matematice fundamentale Iași română IF 120
Teoria riscurilor și aplicații Iași engleză IF 120
2 Informatică Ingineria sistemelor software Iași engleză IF 120 550
Lingvistică computațională Iași engleză IF 120
Optimizare computațională Iași engleză IF 120
Securitatea informației Iași engleză IF 120
Sisteme distribuite Iași engleză IF 120
Studii avansate în informatică Iași engleză IF 120
3 Fizică Biofizică și fizică medicală Iași engleză IF 120 600
Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații Bălți română IF 120
Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații Iași română IF 120
Fizică pentru tehnologii avansate/Physics for advanced technologies Iași engleză IF 120
Metode fizice aplicate în kintetoterapie și recuperare medicală Iași română IF 120
Științe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Iași română IF 120
Optică și optometrie Iași română IF 120
4 Chimie Chimia mediului și siguranță alimentară Iași română IF 120 400
Chimia produselor cosmetice și farmaceutice Iași română IF 120
Chimia și biochimia heterociclurilor Iași română IF 120
Chimie pentru afaceri/Business chemistry Iași engleză IF 120
Studii avansate în chimie Iași română IF 120
Chimie clinică Iași română IF 120
5 Geografie Geomatică Iași română IF 120 220
Riscuri naturale și amenajarea teritoriului Iași română IF 120
Turism și dezvoltare regională Iași română IF 120
Turism și dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional Iași franceză IF 120
6 Geologie Geochimia mediului Iași română IF 120 150
7 Știința mediului Consiliere de mediu Iași română IF 120 160
Mediul actual și dezvoltare durabilă Iași română IF 120
8 Inginerie geologică Geologie de sondă Iași română IF 120 50
9 Biologie Biologia dezvoltării (masterat de cercetare științifică) Iași română IF 120 450
Biotehnologii microbiene și celulare Iași română IF 120
Conservarea biodiversității Iași română IF 120
Genetică moleculară Iași engleză IF 120
Genetică moleculară Iași română IF 120
10 Drept Criminalistică Iași română IF 60 200
Drept european Bălți română IF 120
Drept european Iași română IF 120
Dreptul afacerilor Iași română IF 60
Carieră judiciară Iași română IF 60
Jurisdicții speciale Iași română IF 60
Științe penale Iași română IF 60
11 Științe administrative Administrație publică Iași română IF 120 200
Guvernare modernă și dezvoltare locală Iași română IF 120
Guvernare modernă și dezvoltare locală Iași română IFR 120
12 Științe ale comunicării Relații publice și publicitate Iași română IF 120 100
Tehnici de producție editorială în presa scrisă, audiovizual și multimedia Iași română IF 120
13 Sociologie Securitate comunitară și controlul violenței Iași română IF 120 75
14 Asistență socială Familia și managementul resurselor familiale Iași română IF 120 300
Masterat european de protecție a drepturilor copilului Iași română IF 120
Probațiune, mediere și asistența sociala a victimelor infracțiunilor Iași română IF 120
Supervizare și planificare socială Iași română IF 120
15 Relații internaționale și studii europene Studii europene și vecinătatea estică a UE Iași engleză IF 120 75
16 Științe politice Marketing politic și comunicare Iași română IF 120 275
Politici publice și management instituțional Iași română IF 120
Studii de dezvoltare internațională Iași engleză IF 120
Studii europene de integrare și securitate Iași română IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Iași română IF 120 550
Administrarea afacerilor Iași română IFR 120
Antreprenoriat Iași română IF 120
Management în comerț Iași română IF 120
Management în comerț Iași română IFR 120
Management în turism Bălți română IF 120
Management în turism Iași română IF 120
Management în turism Iași română IFR 120
Management turistic și hotelier Iași română IF 120
Managementul proiectelor Iași română IF 120
Managementul proiectelor Iași română IFR 120
18 Cibernetică și statistică Data mining Iași română IF 120 190
Statistică și actuariat în asigurări și sănătate Iași română IF 120
Statistică și econometrie Iași română IF 120
19 Informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Iași română IF 120 120
Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/Software Development and Business Information Systems Iași engleză IF 120
20 Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași română IF 120 405
Contabilitate, expertiză și audit Iași română IF 120
Contabilitatea afacerilor Iași română IF 120
Contabilitatea afacerilor Iași română IFR 120
Sisteme informaționale contabile Iași română IF 120
21 Economie Economia și dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) Iași română IF 120 200
Managementul mediului și al resurselor naturale Iași română IF 120
Master de cercetare în economie și afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) Iași română IF 120
22 Finanțe Bănci și piețe financiare Iași română IF 120 350
Finanțe - Asigurări Iași română IF 120
Finanțe și managementul riscului Iași engleză IF 120
Gestiune financiară și audit în instituțiile publice Iași română IF 120
23 Management Achiziții, distribuție, logistică Iași română IF 120 400
Management intercultural Iași română IF 120
Managementul organizațiilor Iași română IF 120
Managementul resurselor umane Iași română IF 120
Managementul resurselor umane Iași română IFR 120
Managementul și dezvoltarea resurselor umane Iași română IF 120
Managementul strategic al resurselor umane în Europa/Strategic human resources management in Europe Iași engleză IF 120
24 Marketing Analiză și strategie de marketing Iași română IF 120 260
Marketing management Iași engleză IF 120
Marketing și comunicare în afaceri Iași română IF 120
Negocieri - relații publice Iași română IF 120
Negocieri - relații publice Iași română IFR 120
25 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale și strategii interculturale Iași română IF 120 400
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Științe administrative) Iași română IF 120
Economie și afaceri internaționale Iași română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale Iași română IF 120
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) Iași română IF 120
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) Iași română IFR 120
26 Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului Iași română IF 120 250
Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale Iași română IF 120
Psihologie clinică și psihoterapie Iași română IF 120
Psihologie educațională și consiliere Iași română IF 120
Relații umane și comunicare Iași română IF 120
Terapii de cuplu și familie Iași română IF 120
27 Științe ale educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale Iași română IF 120 300
Didactici aplicate pentru învățământul primar Iași română IF 120
Educație timpurie Iași română IF 120
Medierea conflictelor în educație Iași română IF 120
Politici și management în educație Iași română IF 120
Relații și strategii interculturale Iași română IF 120
28 Filologie Cultură germană în context european Iași română IF 120 675
Didactica limbii franceze ca limbă străină și educație interculturală Iași română IF 120
Limbă, literatură și civilizație românească Iași română IF 120
Limbi, literaturi și civilizații străine Iași română IF 120
Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze Iași română IF 120
Lingvistică generală și românească Iași română IF 120
Literatura română și hermeneutică literară Iași română IF 120
Literatură universală și comparată Iași română IF 120
Studii americane Iași română IF 120
Studii francofone Iași română IF 120
Traducere și terminologie Iași română IF 120
29 Filosofie Filosofie aplicată și management cultural Iași română IF 120 100
Filosofie și științe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Științe politice) Iași română IF 120
30 Istorie Arheologie, civilizație și artă antică Iași română IF 120 450
Instituții și ideologii ale puterii în Europa Iași română IF 120
Patrimoniu și turism cultural Iași română IF 120
Relații, instituții și organizații internaționale Iași română IF 120
Arhivistică Iași română IF 120
31 Teologie Artă sacră în patrimoniul cultural Iași română IF 120 350
Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filozofie, Psihologie și Științe ale educației) Iași română IF 120
Familia creștină contemporană Iași română IF 120
Misiune și slujire pastorală Iași română IF 120
Strategii ale carității creștine Iași română IF 120
Teologie romano-catolică practică și misionară Iași română IF 120
Teoria și practica formării religioase Iași română IF 120
Viața bisericii - istorie și actualitate Iași română IF 120
32 Știința sportului și educației fizice Activități sportive de timp liber și sporturi extreme Iași română IF 120 200
Fitness și estetică corporală Iași română IF 120
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Chișinău română IF 120
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Iași română IF 120
Educație fizică și sportivă școlară Iași română IF 120
31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI
1 Științe inginerești aplicate Bioinginerie clinică Iași română IF 120 150
Biotehnologii medicale și biomateriale avansate Iași română IF 120
Inginerie biomedicală/Biomedical engineering Iași engleză IF 120
2 Medicină Bioingineria reabilitării Iași română IF 120 350
Cercetare în politici de sănătate Iași română IF 120
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Iași română IF 120
Nutriție și dietetică profilactică și curativă Iași română IF 120
3 Medicină dentară Managementul asistenței de profilaxie în medicina dentară Iași română IF 60 270
Reabilitarea implanto-protetică a edentației Iași română IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentației/Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous Iași engleză IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentației/ Rehabilitation implanto-prothetique de lĘĽedentation Iași franceză IF 120
Tehnici moderne în estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație Iași română IF 120
Metode noninvazive de diagnostic și tratament în medicina dentară (Terapii laser) Iași română IF 120
32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI
1 Arte vizuale Arte decorative (se adaugă după caz: artă murală, modă-design vestimentar) Iași română IF 120 275
Arte plastice (se adaugă după caz: pictură, sculptură, grafică, foto-video) Iași română IF 120
Conservarea și restaurarea operei de artă Iași română IF 120
Design Iași română IF 120
Teorii și practici în artele vizuale Iași română IF 120
2 Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului teatral Iași română IF 120 50
Management și antreprenoriat artistic Iași română IF 120
Structuri teatrale aplicative Iași română IF 120
3 Muzică Culturi muzicale academice și tradiționale Iași română IF 120 135
Interpretare muzicală Iași română IF 120
Muzicologie, compoziție, dirijat Iași română IF 120
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1 Matematică Matematică didactică Oradea română IF 120 150
2 Informatică Sisteme distribuite în internet Oradea română IF 120 50
3 Fizică Fizica explorărilor și terapiilor biomedicale Oradea română IF 120 150
4 Chimie Chimie structurală și aplicativă Oradea română IF 120 50
5 Geografie Gestiune și amenajare turistică Oradea română IF 120 200
Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS Oradea română IF 120
Tourism management and planning Oradea engleză IF 120
6 Inginerie civilă și instalații Construcții inteligente și sustenabile Oradea română IF 120 50
7 Inginerie electrică Sisteme avansate în inginerie electrică Oradea română IF 120 100
8 Inginerie energetică Energii regenerabile Oradea română IF 120 150
Managementul sistemelor de energie Oradea română IF 120
9 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Tehnologii audio-video și telecomunicații Oradea română IF 120 150
10 Agronomie Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice Oradea română IF 120 50
11 Horticultură Tehnologii horticole moderne Oradea română IF 120 50
12 Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Oradea română IF 120 50
13 Ingineria autovehiculelor Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor Oradea română IF 120 50
14 Ingineria produselor alimentare Siguranță și securitate agroalimentară Oradea română IF 120 50
15 Calculatoare și tehnologia informației Management în tehnologia informației Oradea română IF 120 150
16 Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate Oradea română IF 120 100
17 Inginerie industrială Concepție, fabricație și management asistate de calculator Oradea română IF 120 100
18 Mecatronică și robotică Sisteme mecatronice avansate Oradea engleză IF 120 100
19 Ingineria mediului Ingineria mediului și securitate în muncă Oradea română IF 120 250
Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară Oradea română IF 120
20 Inginerie și management Inginerie economică și management pentru afaceri Oradea română IF 120 300
Management și comunicare în inginerie Oradea română IF 120
Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielărie Oradea română IF 120
Managementul unităților de turism și alimentație publică Oradea română IF 120
21 Biologie Biodiversitatea și monitorizarea ecosistemelor Oradea română IF 120 100
22 Medicină Managementul afecțiunilor aparatului locomotor Oradea română IF 120 100
Managementul serviciilor de sănătate Oradea română IF 120
23 Drept Drept civil și procedură civilă Oradea română IF 60 100
Drept penal și procedură penală Oradea română IF 90
24 Științe administrative Administrație publică Oradea română IF 120 50
25 Sociologie Gestiunea resurselor umane Oradea română IF 120 100
26 Asistență socială Managementul serviciilor sociale Oradea română IF 120 150
27 Relații internaționale și studii europene Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Oradea română IF 120 275
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Oradea română IF 120
Securitate europeană Oradea română IF 120
Studii europene Oradea engleză IF 120
28 Științe politice Politici publice europene Oradea română IF 120 50
29 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale Oradea română IF 120 100
Administrarea afacerilor/Business administration Oradea engleză IF 120
Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității Oradea română IF 120
30 Contabilitate Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor Oradea română IF 120 50
31 Finanțe Finanțe, bănci, asigurări Oradea română IF 120 50
32 Management Management aprofundat/Advanced management Oradea engleză IF 120 100
Managementul organizației Oradea română IF 120
33 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Oradea română IF 120 50
34 Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale/ International business administration Oradea engleză IF 120 100
Administrarea afacerilor interne și internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii Oradea română IF 120
Relații economice europene Oradea română IF 120
35 Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Oradea română IF 120 100
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Oradea română IF 120
36 Științe ale educației Educație integrată în învățământul primar și preșcolar Oradea română IF 120 50
37 Filologie Cultură și civilizație europeană Oradea română IF 120 150
Literatura română - Relevanțe europene Oradea română IF 120
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon Oradea engleză/ franceză IF 120
38 Istorie Istoria vestului românesc Oradea română IF 120 200
39 Teologie Istorie bisericească și gândire creștină Oradea română IF 120 150
Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice Oradea română IF 120
40 Arte vizuale Arte plastice și multimedia Oradea română IF 120 80
Design de obiect, modă și ambient Oradea română IF 120
41 Muzică Pedagogia artei dirijorale Oradea română IF 120 100
Vocal și instrumental în arta muzicală camerală Oradea română IF 120
42 Știința sportului și educației fizice Educație fizică și antrenament sportiv Oradea română IF 120 100
Kinetoterapie în reeducarea funcțională Oradea română IF 120
34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
1 Inginerie civilă și instalații Ingineria proiectării construcțiilor miniere Petroșani română IF 90 50
2 Inginerie electrică Exploatarea instalațiilor electrice industriale Petroșani română IF 120 100
Sisteme electromecanice Petroșani română IF 120
3 Mine, petrol și gaze Exploatarea durabilă a resurselor minerale/Sustainable exploitation of the mineral resources Petroșani engleză IF 120 100
Managementul securității și sănătății în muncă Petroșani română IF 120
Topografie minieră informatizată și cadastru Petroșani română IF 120
Ingineria proiectării construcțiilor miniere Petroșani română IF 120
4 Ingineria transporturilor Sisteme de transport pentru industrie, turism și servicii Petroșani română IF 120 30
5 Calculatoare și tehnologia informației Tehnici și tehnologii informatice aplicate Petroșani română IF 120 50
6 Ingineria sistemelor Sisteme și tehnologii informatice Petroșani română IF 120 50
7 Inginerie mecanică Instalații și echipamente de proces în minerit Petroșani română IF 120 100
Instalații și echipamente pentru procese mecanice Petroșani română IF 120
Instalații și echipamente de proces în minerit/ Process installations and equipment in mining Petroșani engleză IF 120
8 Inginerie industrială Concepția și fabricația asistată de calculator Petroșani română IF 120 30
9 Ingineria mediului Controlul și monitorizarea calității mediului Petroșani română IF 120 100
Evaluarea impactului asupra mediului și reconstrucția ecologică** Petroșani română IF 120
Gestionarea și protecția mediului Petroșani română IF 120
10 Inginerie și management Ingineria și managementul proiectelor Petroșani română IF 120 50
11 Științe administrative Administrație publică și dezvoltare comunitară Petroșani română IF 120 50
12 Sociologie Politici sociale și protecție socială Petroșani română IF 120 50
13 Contabilitate Contabilitate și audit Petroșani română IF 120 100
14 Finanțe Management financiar bancar Petroșani română IF 120 50
15 Management Managementul resurselor umane Petroșani română IF 120 100
Managementul strategic al afacerilor Petroșani română IF 120
**) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
1 Matematică Matematică aplicată Pitești română IF 120 100
Matematică didactică Pitești română IF 120
2 Informatică Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software Pitești română IF 120 100
Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Pitești engleză IF 120
3 Chimie Aplicații interdisciplinare în științele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică) Pitești română IF 120 50
4 Știința mediului Monitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură și Biologie) Pitești română IF 120 50
5 Inginerie electrică Modelarea, simularea și proiectarea sistemelor electromecanice Pitești română IF 90 100
Sisteme de conversie a energiei Pitești română IF 90
Sisteme de conversie a energiei Pitești română IF 120
6 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Inginerie electronică și sisteme inteligente Pitești română IF 90 250
Inginerie electronică și sisteme inteligente Pitești română IF 120
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Pitești română IF 90
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Pitești română IF 120
7 Ingineria autovehiculelor Concepția și managementul proiectării automobilului Pitești română IF 120 200
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă Pitești engleză IF 120
8 Ingineria transporturilor Transporturi și siguranță rutieră Pitești română IF 120 50
9 Horticultură Protecția plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința mediului) Pitești română IF 120 50
10 Inginerie industrială Ingineria și managementul fabricației produselor Pitești română IF 120 150
Știința și tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie) Pitești franceză IF 90
11 Științe inginerești aplicate Materiale și tehnologii nucleare Pitești română IF 120 50
12 Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului) Pitești română IF 120 50
13 Inginerie și management Managementul logisticii Pitești română IF 90 50
14 Biologie Biologie medicală Pitești română IF 120 100
15 Drept Cariere juridice Pitești română IF 60 150
Dreptul conteciosului Pitești română IF 60
16 Științe administrative Administrație publică în contextul integrării europene Pitești română IF 120 50
17 Științe ale comunicării Comunicare organizațională Pitești română IF 120 50
18 Asistență socială Consiliere în asistență socială Pitești română IF 120 150
Managementul serviciilor sociale și de sănătate Pitești română IF 120
19 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate Pitești română IF 120 50
20 Contabilitate Contabilitate managerială și audit contabil Pitești română IF 120 100
Management contabil și informatică de gestiune Pitești română IF 120
21 Finanțe Economie și finanțe europene Pitești română IF 120 100
Management financiar-bancar și în asigurări Pitești română IF 120
22 Management Management strategic și dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development Pitești engleză IF 120 100
Managementul strategic al resurselor umane Pitești română IF 120
23 Psihologie Psihologie clinică - evaluare și intervenție Pitești română IF 120 50
24 Științe ale educației Consiliere educațională Pitești română IF 120 200
Educație timpurie Alexandria română IF 120
Educație timpurie Pitești română IF 120
Educație timpurie Râmnicu Vâlcea română IF 120
Management educațional Pitești română IF 120
Management educațional Slatina română IF 120
25 Filologie Limbaje specializate și traducere asistată de calculator (Interdisciplinar cu domeniul Calculatoare și tehnologia informației) Pitești română IF 120 350
Tendințe actuale ale limbii și literaturii române Pitești română IF 120
Traductologie - Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european Pitești română IF 120
26 Istorie Istoria românilor și a României în context european (secolele XIV-XX) Pitești română IF 120 50
27 Teologie Apologetică și duhovnicie Pitești română IF 120 250
Ecumenism în noul context european Pitești română IF 120
Misiune și slujire prin limbajul mimico-gestual Pitești română IF 120
Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet Pitești română IF 120
Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească Pitești română IF 120
28 Muzică Educație muzicală contemporană Pitești română IF 120 50
29 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și extracurriculare Pitești română IF 120 300
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Pitești română IF 120
Organizare și conducere în sport Pitești română IF 120
Performanță în sport Pitești română IF 120
Sport, turism și activități de timp liber Pitești franceză IF 120
36. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
1 Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației Ploiești română IF 120 50
2 Inginerie chimică Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării și petrochimie Ploiești română IF 90 100
Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului Ploiești română IF 90
3 Inginerie geologică Geologia petrolului Ploiești română IF 90 50
4 Mine, petrol și gaze Extracția petrolului Ploiești română IF 90 250
Forajul sondelor Ploiești română IF 90
Inginerie de zăcământ Ploiești română IF 90
Management în industria petrolieră Ploiești română IF 90
Petroleum Engineering/Inginerie de petrol Ploiești engleză IF 120
Tehnologia transportului, depozitării și distribuției hidrocarburilor Ploiești română IF 90
5 Ingineria sistemelor Automatizări avansate Ploiești română IF 90 50
6 Inginerie mecanică Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier Ploiești română IF 90 200
Ingineria sistemelor de transport și depozitare a hidrocarburilor Ploiești română IF 90
Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90
Metode moderne de proiectare și fabricare a utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90
7 Ingineria mediului Controlul calității produselor și a factorilor de mediu Ploiești română IF 120 100
Tehnologii avansate în ingineria protecției mediului Ploiești română IF 90
8 Inginerie și management Ingineria și managementul producției utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90 100
Ingineria și managementul sistemelor industriale de combustie Ploiești română IF 90
9 Științe administrative Administrație publică și integrare europeană Ploiești română IF 120 50
10 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze Ploiești română IF 120 100
Administrarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare Ploiești română IF 120
Strategii în afaceri internaționale Ploiești română IF 120
11 Informatică economică Tehnologii informatice pentru afaceri Ploiești română IF 120 50
12 Management Managementul sectorului public Ploiești română IF 120 150
Managementul sistemelor microeconomice Ploiești română IF 120
Managementul sistemului bancar Ploiești română IF 120
13 Științe ale educației Consiliere școlară și dezvoltarea carierei Ploiești română IF 120 150
Management educațional și integrare europeană Ploiești română IF 120
Performanță pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoașterii Ploiești română IF 120
14 Filologie Concepte și strategii de comunicare interculturală Ploiești română IF 120 100
Studii culturale românești în context european Ploiești română IF 120
37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA
1 Inginerie electrică Sisteme electromecanice avansate Reșița română IF 120 100
2 Inginerie mecanică Concepția și testarea sistemelor mecanice Reșița română IF 120 60
3 Inginerie industrială Concepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor industriale Reșița română IF 120 100
4 Ingineria materialelor Procesarea avansată a materialelor metalice Reșița română IF 120 100
5 Inginerie și management Managementul afacerilor în industrie Reșița română IF 120 100
6 Științe administrative Administrație publică europeană Reșița română IF 120 100
Managementul instituțiilor publice Reșița română IF 120
7 Asistență socială Managementul serviciilor de asistență socială Reșița română IF 120 50
8 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Reșița română IF 120 50
9 Contabilitate Expertiză contabilă și evaluarea firmei Reșița română IF 120 50
10 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Reșița română IF 120 50
11 Teologie Studii de teologie pastorală și misiune creștină Caransebeș română IF 120 50
38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
1 Matematică Matematică didactică Sibiu română IF 120 100
Matematică informatică aplicată Sibiu română IF 120
2 Informatică Advanced information systems and technologies Sibiu engleză IF 120 100
Sisteme și tehnologii informatice avansate Sibiu română IF 120
3 Știința mediului Ecologie aplicată Sibiu română IF 120 100
Expertiza și managementul sistemelor ecologice Sibiu română IF 120
4 Inginerie electrică Aplicații avansate în inginerie electrică Sibiu română IF 120 50
5 Mine, petrol și gaze Ingineria și managementul gazelor naturale Mediaș română IF 120 50
6 Agronomie Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale Sibiu română IF 90 100
Managementul protecției mediului agricol Sibiu română IF 90
7 Ingineria produselor alimentare Asigurarea calității și siguranței alimentelor Sibiu română IF 120 100
Managementul procesării moderne a alimentelor Sibiu română IF 120
8 Calculatoare și tehnologia informației Advanced computing systems Sibiu engleză IF 120 150
Embedded systems Sibiu engleză IF 120
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale Sibiu română IF 120
9 Inginerie industrială CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation Sibiu engleză IF 120 500
Digital factory Sibiu engleză IF 120
Fabrica digitală Sibiu română IF 120
Industrial logistics Sibiu engleză IF 120
Intelligent manufacturing systems and technologies Sibiu engleză IF 120
Logistică industrială Sibiu română IF 120
Optimizarea tehnologiilor textile Sibiu română IF 120
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică Sibiu română IF 90
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație Sibiu română IF 120
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC Sibiu română IF 90
10 Ingineria mediului Ingineria și managementul mediului și energiilor regenerabile Sibiu română IF 120 50
11 Inginerie și management European projects management Sibiu engleză IF 120 450
Industrial business management Sibiu engleză IF 120
Management of the integrated organizational systems Sibiu engleză IF 120
Managementul afacerilor industriale Sibiu română IF 120
Managementul calității Sibiu română IF 120
Managementul proiectelor europene Sibiu română IF 120
Managementul securității, sănătății și relațiilor de muncă Sibiu română IF 90
Managementul sistemelor organizaționale integrate Sibiu română IF 120
Quality management Sibiu engleză IF 120
12 Biologie Applied biology Sibiu engleză IF 120 100
Biologie aplicată Sibiu română IF 120
13 Medicină Management sanitar Sibiu română IF 60 200
Managementul medicinei muncii Sibiu română IF 60
14 Drept Drept european Sibiu română IF 60 250
Drept judiciar privat Sibiu română IF 60
Drept judiciar privat Sibiu română IFR 60
Instituții de drept privat român Sibiu română IF 60
Științe penale Sibiu română IF 60
15 Științe administrative Administrație publică europeană Sibiu română IF 120 150
Administrație publică europeană Sibiu română IFR 120
Managementul poliției locale Sibiu română IF 120
Managementul ordinii și al siguranței publice Sibiu română IF 120
16 Științe ale comunicării Jurnalism tematic Sibiu română IF 120 200
Managementul relațiilor publice Sibiu română IF 120
Profesor documentarist Sibiu română IF 120
Publicitate și brand Sibiu română IF 120
17 Sociologie Analiză și diagnoză socială Sibiu română IF 120 200
Leadership și management organizațional Sibiu română IF 120
Negociere și mediere în organizații Sibiu română IF 120
Selecția și gestiunea resurselor umane Sibiu română IF 120
18 Asistență socială Familia - Resurse și asistență socială Sibiu română IF 120 50
19 Științe politice Diplomația apărării Sibiu română IF 120 300
Managementul instituțiilor europene Sibiu română IF 120
Managementul integrării europene și administrației publice Sibiu română IF 120
Partide politice, analize electorale și marketing politic Sibiu română IF 120
Relații internaționale. Sisteme de securitate Sibiu română IF 120
Securitate și relații internaționale Sibiu română IF 120
20 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism și servicii Sibiu română IF 120 390
Administrarea afacerilor în turism și servicii Sibiu română IFR 120
Administrarea afacerilor internaționale Sibiu română IF 120
Administrarea afacerilor internaționale Sibiu română IFR 120
Comunicare în afaceri și relații publice ale firmei Sibiu română IF 120
Strategii și politici de management și marketing ale firmei Sibiu română IF 120
Strategii și politici de management și marketing ale firmei Sibiu română IFR 120
21 Informatică economică Informatică economică Sibiu română IF 120 100
Informatică managerială Sibiu română IF 120
22 Contabilitate Expertiză contabilă și audit Sibiu română IF 120 100
Expertiză contabilă și audit Sibiu română IFR 120
23 Finanțe Bănci Sibiu română IF 120 200
Burse și asigurări Sibiu română IF 120
Finanțe Sibiu română IF 120
Finanțe Sibiu română IFR 120
Management financiar și bancar internațional Sibiu română IF 120
24 Management Management educațional (interdisciplinar cu domeniul: Științe ale educației) Sibiu română IF 120 200
Managementul afacerilor Sibiu engleză IF 120
Managementul afacerilor Sibiu română IF 120
Managementul afacerilor Sibiu română IFR 120
25 Psihologie Cunoașterea și combaterea criminalității Sibiu română IF 120 250
Psihologie clinică și psihoterapie Sibiu română IF 120
Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Sibiu română IF 120
Psihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție Sibiu română IF 120
Psihologie organizațională: diagnoză și intervenție în organizații Sibiu română IF 120
26 Științe ale educației Intervenții educaționale în școala incluzivă Sibiu română IF 120 50
27 Filologie Comunicare interculturală în domeniul economic Sibiu germană IF 120 750
Interacțiuni lingvistice, culturale și literare româno-franceze - master complementar Sibiu română IF 120
Limba engleză în afaceri Sibiu engleză IF 120
Limba franceză pentru obiective didactice Sibiu franceză IF 120
Limba și literatura engleză Sibiu engleză IF 120
Limba și literatura franceză. Abordări contemporane Sibiu franceză IF 120
Limba și literatura germană Sibiu germană IF 120
Limba și literatura română Sibiu română IF 120
Modernism și postmodernism în literatură - master complementar Sibiu română IF 120
Paradigme literare anglo-americane și receptarea lor în literatura română - master complementar Sibiu engleză IF 120
Restituiri și revizuiri în literatura română Sibiu română IF 120
Studii germanistice și interculturale europene Sibiu germană IF 120
Teoria și practica traducerii și interpretării Sibiu engleză IF 120
Teoria și practica traducerii și interpretării Sibiu franceză IF 120
Teoria și practica traducerii și interpretării Sibiu germană IF 120
28 Istorie Elite politice românești (secolele XVIII-XX) Sibiu română IF 120 300
Europa Centrală și de Sud-Est în primul mileniu al erei creștine Sibiu română IF 120
Istoria artei Sibiu română IF 120
Istoria regională a Europei Centrale și de Sud-Est Sibiu română IF 120
Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric Sibiu română IF 120
Relațiile internaționale ale României în sec. XX Sibiu română IF 120
29 Teologie Educație religioasă creștină ortodoxă Sibiu română IF 120 500
Istoria și filosofia religiilor Sibiu română IF 120
Mediere interculturală și interreligioasă Sibiu germană IF 120
Religie și cultură Sibiu română IF 120
Teologie biblică Sibiu română IF 120
Teologie istorică Sibiu română IF 120
Teologie practică Sibiu română IF 120
Teologie și proiect social Sibiu română IF 120
Teologie sistematică Sibiu română IF 120
Viață creștină în contextul integrării europene Sibiu română IF 120
30 Arte vizuale Restaurare lemn policrom Sibiu română IF 120 50
31 Teatru și artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice Sibiu română IF 120 100
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale Sibiu română IF 120
32 Știința sportului și educației fizice Antrenament și performanță Sibiu română IF 120 100
Educație fizică și sportivă școlară Sibiu română IF 120
39. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
1 Geografie GIS și planificare teritorială Suceava română IF 120 100
Turism și dezvoltare regională Suceava română IF 120
2 Inginerie electrică Tehnici avansate în mașini și acționări electrice Suceava română IF 120 50
3 Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice Suceava română IF 120 50
4 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare Suceava română IF 120 50
5 Silvicultură Conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor Suceava română IF 120 200
Managementul activităților din domeniul forestier Suceava română IF 120
6 Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare Suceava română IF 120 250
Management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială Suceava română IF 120
Managementul igienei, controlul calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației Suceava română IF 120
Managementul securității mediului și siguranța alimentară Suceava română IF 120
7 Calculatoare și tehnologia informației Știința și ingineria calculatoarelor Suceava română IF 120 50
8 Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor și controlul proceselor Suceava română IF 120 50
9 Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator Suceava română IF 90 50
10 Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă Suceava română IF 120 150
11 Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată Suceava română IF 90 50
Mecatronică aplicată Suceava română IF 120
12 Inginerie și management Expertiză tehnică, evaluare economică și management Suceava română IF 90 100
Expertiză tehnică, evaluare economică și management Suceava română IF 120
Management informatic în industrie și administrație Suceava română IF 120
13 Drept Drept european Suceava română IF 120 50
14 Științe administrative Management și administrație europeană Suceava română IF 120 100
Management și audit în administrație și afaceri Suceava română IF 120
15 Relații internaționale și studii europene Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere Suceava română IF 120 50
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene Suceava română IF 120 250
Administrarea proiectelor europene Suceava română IF 120
Administrarea și formarea resurselor umane în organizații Suceava română IF 120
Management și administrarea afacerilor Suceava română IF 120
Managementul firmelor de comerț, turism și servicii Suceava română IF 120
Planificarea noilor produse turistice și managementul destinației/Planning of new tourism products and destination management Suceava engleză IF 120
17 Contabilitate Audit și guvernanță corporativă Suceava română IF 120 150
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă Suceava română IF 120
Diagnostic și evaluare economico-financiară Suceava română IF 120
18 Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Suceava română IF 120 50
19 Științe ale educației Comunicare didactică Suceava română IF 120 100
Consiliere școlară și educație emoțională Suceava română IF 120
Managementul instituțiilor educaționale Suceava română IF 120
20 Filologie Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării Suceava engleză IF 120 400
Limbă și comunicare Suceava română IF 120
Literatură română în context european Suceava română IF 120
Teoria și practica traducerii Suceava franceză IF 120
21 Filosofie Consiliere și administrare în resurse umane Suceava română IF 120 150
Etică organizațională și audit etic Suceava română IF 120
Studii globale. Cultură și comunicare Suceava română IF 120
22 Istorie Protejarea, valorificarea și managementul patrimoniului Suceava română IF 120 150
Studii europene Suceava română IF 120
Tradiție și inovație în turismul cultural și religios Suceava română IF 120
23 Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare Suceava română IF 120 125
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală Suceava română IF 120
40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
1 Matematică Matematică didactică Târgoviște română IF 120 50
2 Fizică Fizică aplicată Târgoviște română IF 120 50
3 Chimie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calității vieții și mediului Târgoviște română IF 120 50
4 Geografie Fenomene geografice de risc și calitatea mediului Târgoviște română IF 120 50
5 Inginerie electrică Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei Târgoviște română IF 90 50
Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei Târgoviște română IF 120
Ingineria sistemelor electrice integrate în vehicule/Integrated electrical systems engineering in vehicles Târgoviște engleză IF 120
6 Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice Târgoviște română IF 90 50
Auditul sistemelor energetice Târgoviște română IF 120
7 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației Târgoviște română IF 90 50
Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației Târgoviște română IF 120
8 Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza alimentelor Târgoviște română IF 120 50
Ingineria bioresurselor/Bioresources engineering Târgoviște engleză IF 120
9 Ingineria sistemelor Automatică avansată, productivă și informatică industrială Târgoviște română IF 120 100
Comandă avansată a sistemelor complexe Târgoviște franceză IF 120
10 Inginerie mecanică Echipamente și instalații pentru industria materialelor de construcții Târgoviște română IF 90 50
Echipamente moderne de fabricație și testare în ingineria mecanică Târgoviște română IF 120
11 Ingineria materialelor Materiale avansate Târgoviște română IF 120 50
Procesarea și caracterizarea materialelor multifuncționale/Processing and characterization of multifunctional materials Târgoviște engleză IF 120
12 Ingineria mediului Sisteme de control și evaluare a calității mediului Târgoviște română IF 120 50
13 Drept Dreptul afacerilor Târgoviște română IF 60 50
14 Științe administrative Administrație publică europeană Târgoviște română IF 120 50
15 Științe ale comunicării Jurnalism și studii culturale europene Târgoviște română IF 120 50
16 Contabilitate Auditul entităților publice și private Târgoviște română IF 120 150
Contabilitate Târgoviște română IF 120
Gestiunea întreprinderii Târgoviște franceză IF 120
17 Finanțe Management financiar-bancar Târgoviște română IF 120 50
18 Management Managementul biodiversității Târgoviște română IF 120 200
Managementul informațiilor Târgoviște română IF 120
Managementul organizației Târgoviște română IF 120
Managementul organizațiilor de turism și servicii Târgoviște română IF 120
19 Marketing Marketing Târgoviște română IF 120 50
20 Științe ale educației Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă Târgoviște română IF 120 50
Management educațional și dezvoltare curriculară Târgoviște română IF 120
21 Filologie Multilingvism și interculturalitate în context european Târgoviște română IF 120 50
22 Istorie Muzeologia și conservarea patrimoniului în societatea contemporană Târgoviște română IF 120 150
Studii cu privire la regiunea Europei Central- Răsăritene/East Central Europe Region Studies Târgoviște engleză IF 120
Unitatea istoriei europene Târgoviște română IF 120
23 Teologie Doctrina socială și ecumenică a bisericii în contemporaneitate Târgoviște română IF 120 100
Doctrină, știință, misiune Târgoviște română IF 120
24 Muzică Educație muzicală Târgoviște română IF 120 50
25 Știința sportului și educației fizice Educație fizică, turism și timp liber Târgoviște română IF 120 50
41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU JIU
1 Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei Târgu Jiu română IF 90 50
2 Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale Târgu Jiu română IF 90 50
Informatică aplicată în ingineria sistemelor Târgu Jiu română IF 120
3 Inginerie industrială Managementul asigurării calității Târgu Jiu română IF 90 100
Managementul calității fabricației Târgu Jiu română IF 90
Tehnologii moderne de fabricație Târgu Jiu română IF 90
4 Ingineria mediului Managementul protecției mediului în industrie Târgu Jiu română IF 90 50
5 Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor de fabricație Târgu Jiu română IF 90 50
6 Drept Carieră judiciară Târgu Jiu română IF 90 50
Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său Târgu Jiu română IF 90
7 Științe administrative Administrarea și conducerea unităților de învățământ Târgu Jiu română IF 120 150
Administrație publică europeană Târgu Jiu română IF 120
Managementul poliției locale Târgu Jiu română IF 120
Sisteme administrative și relații internaționale Târgu Jiu română IF 120
8 Relații internaționale și studii europene Securitate și relații internaționale Târgu Jiu română IF 120 50
9 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț Târgu Jiu română IF 120 150
Administrarea afacerilor în turism și servicii Târgu Jiu română IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor Târgu Jiu română IF 120
Turism cultural și agroturism Târgu Jiu română IF 120
10 Contabilitate Analiza diagnostic și evaluarea afacerilor Târgu Jiu română IF 120 100
Control, audit și expertiză financiar-contabilă Târgu Jiu română IF 120
11 Finanțe Bănci și asigurări Târgu Jiu română IF 120 150
Finanțe și guvernanță publică europeană Târgu Jiu română IF 120
Finanțe și politici financiare Târgu Jiu română IF 120
12 Management Managementul afacerilor prin proiecte Târgu Jiu română IF 120 100
Managementul dezvoltării afacerilor Târgu Jiu română IF 120
13 Știința sportului și educației fizice Știința motricității în activități didactice și de timp liber Târgu Jiu română IF 120 50
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă Târgu Jiu română IF 120
42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREȘ
1 Informatică Tehnologia informației Târgu Mureș română IF 120 50
2 Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Târgu Mureș română IF 120 50
3 Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Târgu Mureș română IF 120 50
4 Inginerie industrială Proiectare și fabricație asistate de calculator Târgu Mureș română IF 120 50
5 Inginerie și management Managementul sistemelor calității Târgu Mureș română IF 120 150
Managementul sistemelor calității Târgu Mureș română IFR 120
6 Drept Instituții judiciare și profesii liberale Târgu Mureș română IF 60 50
Achiziții publice Târgu Mureș română IF 60
7 Științe administrative Masterat profesional european de administrație publică Târgu Mureș română IF 120 50
8 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii Târgu Mureș română IF 120 50
9 Contabilitate Contabilitate și audit Târgu Mureș română IF 120 100
10 Finanțe Gestiune financiar-bancară Târgu Mureș română IF 120 50
11 Management Managementul afacerilor Târgu Mureș română IF 120 100
Managementul afacerilor Târgu Mureș română IFR 120
Managementul resurselor umane Târgu Mureș română IF 120
12 Filologie Istoria literaturii și sistemul criticii literare Târgu Mureș română IF 120 100
Studii anglo-americane/Anglo-american studies Târgu Mureș engleză IF 120
13 Istorie Elitele, cultura și construcția europeană Târgu Mureș română IF 120 100
Istorie mondială, sisteme și relații internaționale Târgu Mureș română IF 120
43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ
1 Medicină Cercetare științifică avansată medico- farmaceutică Târgu Mureș română IF 60 250
Laborator clinic Târgu Mureș română IF 120
Managementul serviciilor de sănătate Târgu Mureș română IF 60
Nutriție clinică și comunitară Târgu Mureș română IF 120
Sănătatea reproducerii umane Târgu Mureș română IF 60
Terapie fizică și reabilitare funcțională Târgu Mureș română IF 120
2 Medicină dentară Tehnologii protetice pe implanturi Târgu Mureș română IF 120 50
Reabilitare orală estetică Târgu Mureș română IF 60
3 Farmacie Biotehnologie medicală Târgu Mureș maghiară IF 60 150
Calitatea medicamentului, alimentului și mediului Târgu Mureș română IF 60
Cosmetologie și dermofarmacie Târgu Mureș română IF 120
4 Știința sportului și educației fizice Educație fizică și consiliere sportivă Târgu Mureș română IF 120 50
44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ
1 Teatru și artele spectacolului Arta actorului Târgu Mureș maghiară IF 120 250
Arta actorului Târgu Mureș română IF 120
Arta actorului de teatru de animație Târgu Mureș maghiară IF 120
Arta actorului de teatru de animație Târgu Mureș română IF 120
Arta aplicată a animației Târgu Mureș maghiară IF 120
Arta aplicată a animației Târgu Mureș română IF 120
Arta regizorului Târgu Mureș maghiară IF 120
Arta regizorului Târgu Mureș română IF 120
Scriere dramatică Târgu Mureș maghiară IF 120
Scriere dramatică Târgu Mureș română IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic Târgu Mureș maghiară IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic Târgu Mureș română IF 120
Arta actorului de teatru muzical Târgu Mureș română IF 120
2 Cinematografie și media Artele și noile media Târgu Mureș maghiară IF 120 25
3 Muzică Concepții muzicale contemporane Târgu Mureș maghiară IF 120 50
Educație muzicală contemporană Târgu Mureș română IF 120
45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
1 Informatică Tehnologii informatice Timișoara română IF 120 50
2 Inginerie chimică Chimia și ingineria produselor organice Timișoara română IF 120 550
Chimie alimentară aplicată Timișoara română IF 120
Controlul și avizarea produselor alimentare Timișoara română IF 120
Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului Timișoara română IF 120
Ingineria compușilor macromoleculari Timișoara română IF 120
Ingineria materialelor oxidice Timișoara română IF 120
Ingineria proceselor chimice și biochimice Timișoara română IF 120
Micro și nanomateriale Timișoara română IF 120
Modelare și simulare în chimie și inginerie chimică Timișoara română IF 120
Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale Timișoara română IF 120
Tehnologia cauciucului Timișoara română IF 120
3 Inginerie civilă și instalații Dezvoltare durabilă: auditul energetic și securitate la incendiu a clădirilor Timișoara română IF 120 800
Evaluarea și dezvoltarea proprietăților imobiliare Timișoara română IF 120
Infrastructuri pentru transporturi Timișoara română IF 120
Ingineria protecției mediului Timișoara română IF 120
Inginerie și reabilitare rurală durabilă Timișoara română IF 120
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecția mediului Timișoara română IF 120
Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalații Timișoara română IF 120
Optimizarea sistemelor hidrotehnice Timișoara română IF 120
Proiectarea avansată a structurilor metalice și compozite Timișoara română IF 120
Reabilitarea construcțiilor Timișoara română IF 120
Sisteme de fundare pentru construcții speciale Timișoara română IF 120
Structuri Timișoara română IF 120
Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events Timișoara engleză IF 120
Tehnologii avansate pentru tratarea apei Timișoara română IF 120
Proiectarea avansată a structurilor metalice și compozite (Advanced Design of Steel and Compozite Structures) Timișoara engleză IF 120
4 Inginerie electrică Electrotehnică și electronică de putere Timișoara română IF 120 150
Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice Hunedoara română IF 120
Tehnici informatice în ingineria electrică Hunedoara română IF 120
5 Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice Timișoara română IF 120 100
Energii regenerabile - Energia solară Timișoara română IF 120
6 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică biomedicală Timișoara română IF 120 450
Electronica sistemelor inteligente Timișoara engleză IF 120
Electronica sistemelor inteligente Timișoara română IF 120
Ingineria rețelelor de comunicații/ Communications networks engineering Timișoara engleză IF 120
Ingineria rețelelor de telecomunicații Timișoara română IF 120
Instrumentație electronică Timișoara română IF 120
Prelucrarea semnalelor/Traitement du signal Timișoara franceză IF 120
Tehnici avansate în electronică Timișoara română IF 120
Tehnologii multimedia Timișoara română IF 120
Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități Timișoara română IF 120
7 Inginerie geodezică Cadastru și evaluarea bunurilor imobile Timișoara română IF 120 50
8 Ingineria autovehiculelor Construcția și exploatarea autovehiculelor rutiere Timișoara română IF 120 100
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Timișoara română IF 120
9 Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier Timișoara română IF 120 50
10 Calculatoare și tehnologia informației Ingineria calculatoarelor/Computer Engineering Timișoara engleză IF 120 150
Inginerie software/Software Engineering Timișoara engleză IF 120
Tehnologia informației/ Information Technology Timișoara engleză IF 120
11 Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate Timișoara română IF 120 250
Modele matematice în inginerie Timișoara română IF 120
Sisteme încorporate pentru domeniul auto/Automotive Embeded Software Timișoara engleză IF 120
Sisteme informatice aplicate în producție și servicii Timișoara română IF 120
Sisteme informatice în îngrijirea sănătății Timișoara română IF 120
12 Inginerie mecanică Dinamica și vibrațiile mașinilor și utilajelor Timișoara română IF 120 550
Energoecologie în domeniul termic și al vehiculelor de transport Timișoara română IF 120
Expertize și diagnoze tehnice în inginerie Timișoara română IF 120
Hidrodinamica mașinilor și sistemelor hidromecanice Timișoara română IF 120
Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă Timișoara română IF 120
Ingineria resurselor regenerabile de energie Timișoara română IF 120
Inginerie mecanică avansată Timișoara română IF 120
Managementul calității proceselor tehnologice Timișoara română IF 120
Optimizarea fabricației echipamentelor de proces Timișoara română IF 120
Sisteme feroviare moderne Timișoara română IF 120
Sisteme integrate pentru fabricația agroalimentară Timișoara română IF 120
13 Inginerie industrială Design industrial și sisteme de producție CNC Timișoara română IF 120 250
Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite Timișoara română IF 120
Inginerie integrată Timișoara română IF 120
Managementul în ingineria sudării Timișoara română IF 120
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare Timișoara română IF 120
14 Științe inginerești aplicate Implanturi, proteze și evaluare biomecanică (interdisciplinar cu Mecatronică și robotică) Timișoara română IF 120 100
Metode și tehnici statistice în sănătate și în cercetarea clinică Timișoara română IF 120
Tehnici poligrafice Timișoara română IF 120
15 Mecatronică și robotică Computer aided design of the advanced mechanical system (C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate) Timișoara engleză IF 120 360
Comunicare organizațională în mecatronică Timișoara română IF 120
Echipamente și tehnici miniaturale avansate Timișoara română IF 120
Ergoinginerie în mecatronică Timișoara română IF 120
Ingineria calității în mecatronică și robotică Timișoara română IF 120
Inginerie mecatronică în optometrie Timișoara română IF 120
Sisteme robotice cu inteligență artificială Timișoara română IF 120
16 Ingineria materialelor Controlul calității și procesării materialelor Timișoara română IF 120 300
Materiale și tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor Hunedoara română IF 120
Procedee avansate de obținere a materialelor metalice Hunedoara română IF 120
Procedee avansate de procesare a materialelor metalice Hunedoara română IF 120
Materiale și tehnologii avansate Timișoara română IF 120
Materiale și tehnologii avansate/Advanced materials and technologies Timișoara engleză IF 120
17 Ingineria mediului Ingineria și managementul mediului în industrie Timișoara română IF 120 100
Tehnologii de proces nepoluante Timișoara română IF 120
18 Inginerie și management Ingineria și managementul competitivității Timișoara română IF 120 250
Ingineria și managementul dezvoltării durabile în industria de materiale Hunedoara română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor logistice Timișoara română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor mecanice Hunedoara română IF 120
Management antreprenorial în administrarea afacerilor Timișoara română IF 120
19 Științe ale comunicării Comunicare în afaceri Timișoara română IF 120 50
Comunicare, relații publice și media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale) Timișoara română IF 120
20 Arhitectură Proiectare complexă în arhitectură Timișoara română IF 120 100
Restaurare și regenerare patrimonială Timișoara română IF 120
Tendințe, materiale și tehnologii noi în arhitectura de interior Timișoara română IF 120
Urbanism și amenajarea teritoriului Timișoara română IF 120
46. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA
1 Agronomie Agricultură ecologică Timișoara română IF 120 200
Protecție și expertizare fitosanitară Timișoara română IF 120
Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp Timișoara română IF 120
Utilizarea durabilă a terenurilor agricole Timișoara română IF 120
2 Horticultură Calitatea produselor și subproduselor viti- vinicole Timișoara română IF 120 250
Condiționarea, păstrarea și degustarea vinurilor/Conditionnement, stockage et degustation du vin Timișoara franceză IF 120
Securitatea și calitatea produselor horticole primare Timișoara română IF 120
Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole Timișoara română IF 120
3 Silvicultură Diversitatea ecosistemelor forestiere Timișoara română IF 120 50
Management forestier Timișoara română IF 120
4 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole Timișoara română IF 120 200
Administrarea afacerilor agricole/Agricultural business administration Timișoara engleză IF 120
Agribusiness Timișoara română IF 120
Bioeconomie/Bioeconomy Timișoara engleză IF 120
Management în alimentație publică și agroturism Timișoara română IF 120
Managementul dezvoltării rurale durabile Timișoara română IF 120
Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale Timișoara română IF 120
5 Biotehnologii Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate Timișoara română IF 120 150
Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor Timișoara română IF 120
Biotehnologii fitofarmaceutice Timișoara română IF 120
6 Ingineria produselor alimentare Aliment - Nutriție umană Timișoara română IF 120 250
Aliment - Nutriție umană/Food - Human nutrition Timișoara engleză IF 120
Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare Timișoara română IF 120
Sisteme de procesare ecologică multifuncțională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE Timișoara română IF 120
Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP Timișoara română IF 120
Tehnici moderne în gastrotehnie și catering Timișoara română IF 120
7 Zootehnie Nutriție și bază furajeră Timișoara română IF 120 150
Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere Timișoara română IF 120
Animale de companie și de agrement Timișoara română IF 120
8 Ingineria mediului Gestiunea mediului și a resurselor naturale Timișoara română IF 120 50
9 Biologie Biologie aplicată în agricultură Timișoara română IF 120 50
47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
1 Matematică Matematică didactică Timișoara română IF 120 200
Matematici financiare Timișoara română IF 120
Modelări analitice și geometrice ale sistemelor Timișoara română IF 120
Statistică aplicată și informatică Timișoara română IF 120
2 Informatică Analiza volumelor mari de date - metode și tehnologii/Big data - Data science, Alalytics and tehnologies Timișoara engleză IF 120 200
Artificial Intelligence and Distributed Computing Timișoara engleză IF 120
Inginerie software Timișoara română IF 120
Inteligență artificială și calcul distribuit Timișoara română IF 120
Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie Timișoara română IF 120
Bioinformatică Timișoara română IF 120
Securitate cibernetică Timișoara română IF 120
3 Fizică Astrofizică și fizică computațională Timișoara română IF 120 300
Astrofizică și particule elementare Timișoara română IF 120
Astrofizică, particule elementare și fizică computațională/Astrophysics, elementary particles and computational physics Timișoara engleză IF 120
Fizică aplicată în medicină Timișoara română IF 120
Fizica și tehnologia materialelor avansate/Physics and Technology of Advanced Materials Timișoara engleză IF 120
Metode optice și spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Timișoara română IF 120
Physics of crystalline materials Timișoara engleză IF 120
Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies Timișoara engleză IF 120
4 Chimie Chimia compușilor biologic activi Timișoara română IF 120 300
Chimia compușilor farmaceutici și materiale biocompatibile Timișoara română IF 120
Chimie clinică și de laborator sanitar Timișoara română IF 120
Chimie criminalistică Timișoara română IF 120
Chimie didactică Timișoara română IF 120
Studiul transdisciplinar al protecției mediului Timișoara română IF 120
Tehnici de analiză chimică cu aplicații în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică Timișoara română IF 120
5 Geografie Dezvoltare și amenajare turistică Timișoara română IF 120 150
Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului Timișoara română IF 120
Sisteme informatice geografice Timișoara română/ engleză IF 120
6 Biologie Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor Timișoara română IF 120 100
7 Drept Carieră judiciară Timișoara română IF 60 450
Contenciosul administrativ și fiscal Timișoara română IF 60
Drept administrativ Timișoara română IF 120
Drept comunitar Timișoara română IF 120
Drept fiscal Timișoara română IF 60
Drept penal și științe penale Timișoara română IF 120
Dreptul afacerilor Timișoara română IF 60
Dreptul Uniunii Europene Timișoara română IF 60
Dreptul Uniunii Europene/European Union Law Timișoara engleză IF 60
Științe penale Timișoara română IF 60
8 Științe ale comunicării Comunicare și mediere în conflictele sociale Timișoara română IF 120 300
Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice Timișoara română IF 120
Jurnalism sportiv Timișoara română IF 120
Jurnalism tematic Timișoara română IF 120
Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și de comunicare Timișoara română IF 120
Sistemul infodocumentar în context european Timișoara română IF 120
9 Sociologie Antropologie socială Timișoara română IF 120 350
Antropologie socială și management cultural Timișoara română IF 120
Economie socială Timișoara română IF 120
Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor Timișoara română IF 120
Sociologia dezvoltării și securității europene Timișoara română IF 120
Sociologia instituțiilor administrative, instituțiilor de socializare și resocializare Timișoara română IF 120
Sociologia muncii și comportament organizațional Timișoara română IF 120
10 Asistență socială Asistența socială a vârstnicilor Timișoara română IF 120 350
Asistența socială privind reintegrarea socială în domeniul justiției penale Timișoara română IF 120
Management în asistență socială Timișoara română IF 120
Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei Timișoara română IF 120
Practica asistenței sociale centrate pe valori Timișoara română IF 120
Practica asistenței sociale orientată spiritual Timișoara română IF 120
Prevenirea violenței împotriva copilului în familie și societate Timișoara română IF 120
Supervizări în servicii sociale de sănătate mintală Timișoara română IF 120
11 Relații internaționale și studii europene Dezvoltare internațională și administrarea afacerilor globale/International development and management of global affairs Timișoara engleză IF 120 100
Studii de dezvoltare internațională Timișoara română IF 120
Studii europene comparate Timișoara română IF 120
12 Științe politice Politici publice și advocacy Timișoara română IF 120 50
Studii de securitate globală Timișoara română IF 120
13 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității Timișoara română IF 120 210
Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de turism și servicii Timișoara română IF 120
Economie și administrarea afacerilor Timișoara română IF 120
Management și marketing în turism Timișoara română IF 120
14 Informatică economică Sisteme informatice financiar-bancare Timișoara română IF 120 100
Sisteme informaționale pentru afaceri Timișoara română IF 120
15 Contabilitate Audit financiar-contabil Timișoara română IF 120 360
Auditul și managementul financiar al fondurilor europene Timișoara română IF 120
Auditul și managementul financiar al fondurilor europene Timișoara română IFR 120
Contabilitate și audit în instituțiile publice Timișoara română IF 120
Contabilitate și sisteme informatice integrate în corporații Timișoara română IF 120
Contabilitate, control și guvernanță Timișoara română IF 120
Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor Timișoara română IF 120
16 Economie Economie europeană și politici aplicate Timișoara română IF 120 210
Management în retail Timișoara română IF 120
Studii europene și economia integrării Timișoara română IF 120
Studii europene și relații internaționale Timișoara română IF 120
17 Finanțe Administrare fiscală Timișoara română IF 120 350
Finanțe și strategii financiare ale companiilor Timișoara română IF 120
Fiscalitate și consultanță fiscală Timișoara română IF 120
Guvernanță organizațională și managementul riscurilor Timișoara română IF 120
International Corporate Finance Timișoara engleză IF 120
Monedă și bănci Timișoara română IF 120
Piețe financiare Timișoara română IF 120
Piețe financiare, bănci și asigurări Timișoara română IF 120
18 Management Administrarea financiară a afacerilor Timișoara română IF 120 460
Administrarea organizațiilor de afaceri Timișoara română IF 120
Administrarea organizațiilor de afaceri/ Management of business organizations Timișoara engleză IF 120
Administrarea organizațiilor de afaceri/ Management of business organizations Timișoara engleză IFR 120
Administrarea și evaluarea proprietăților imobiliare Timișoara română IF 120
Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri Timișoara română IF 120
Le management des affaires en contexte europeen Timișoara franceză IF 120
Management antreprenorial Timișoara română IF 120
Managementul dezvoltării regionale durabile Timișoara română IF 120
Managementul instituțiilor de ordine și siguranță publică Timișoara română IF 120
Managementul resurselor umane Timișoara română IF 120
Managementul strategic al organizațiilor. Dezvoltarea spațiului de afaceri Timișoara română IF 120
19 Marketing Marketing și managementul vânzărilor Timișoara română IF 120 160
Marketing strategic și cercetări de marketing Timișoara română IF 120
Marketing strategic și marketing digital Timișoara română IF 120
Publicitate și promovarea vânzărilor Timișoara română IF 120
20 Economie și afaceri internaționale Management și integrare europeană Timișoara română IF 120 100
Managementul riscurilor în afaceri internaționale Timișoara română IF 120
21 Psihologie Organizational and Occupational Health Psychology Timișoara engleză IF 120 150
Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor Timișoara română IF 120
Psihologie clinică și consiliere psihologică Timișoara română IF 120
Psihologie clinică și psihoterapie Timișoara română IF 120
22 Științe ale educației Consiliere psihopedagogică și integrare educațională Timișoara română IF 120 250
Management de proces și de sistem în organizațiile educaționale Timișoara română IF 120
Management educațional și dezvoltare curriculară Timișoara română IF 120
Master european în educația adulților Timișoara română IF 120
Psihologie educațională și consiliere psihopedagogică Timișoara română IF 120
23 Filologie Creative writing Timișoara română IF 120 350
Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat Timișoara română IF 120
Germana în context european - Studii interdisciplinare și multiculturale Timișoara română IF 120
Literatură și cultură - contexte românești, contexte europene Timișoara română IF 120
Studii americane Timișoara română IF 120
Studii romanice: culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) Timișoara română IF 120
Tendințe actuale în studiul limbii române Timișoara română IF 120
Teoria și practica traducerii (engleză și franceză) Timișoara română IF 120
24 Filosofie Consiliere și consultanță filosofică/ Philosophical counselling and consultancy Timișoara engleză IF 120 100
Fenomenologia și hermeneutica filosofică a religiozității Timișoara română IF 120
Filosofie și științe socioumane Timișoara română IF 120
25 Istorie Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile Timișoara română IF 120 150
Comunismul în România din perspectiva interferențelor central și sud-est europene Timișoara română IF 120
Istorie conceptuală românească în context european Timișoara română IF 120
26 Teologie Istorie și interconfesionalism Timișoara română IF 120 100
Religie, cultură, societate Timișoara română IF 120
27 Arte vizuale Arte textile - interferențe stilistice Timișoara română IF 120 550
Conservare Restaurare - Icoana, pictură și restaurare Timișoara română IF 120
Design ceramic Timișoara română IF 120
Design de produs Timișoara română IF 120
Design grafic - Comunicare vizuală Timișoara română IF 120
Design inovativ integrat/Inovation based integrated design Timișoara engleză IF 120
Design vestimentar - Design textil Timișoara română IF 120
Foto video Timișoara română IF 120
Grafică - Materie și concept Timișoara română IF 120
Grafică publicitară și de carte Timișoara română IF 120
Istoria artei, patrimoniu, curatoriat Timișoara română IF 120
Morfologia imaginii și experimentul în arta vizuală/Image morphology and visual art experiment Timișoara engleză IF 120
Pedagogia artei: creativitate, informație și imaginar Timișoara română IF 120
Pictură - Surse și resurse ale imaginii Timișoara română IF 120
Sculptură - Materie și concept Timișoara română IF 120
28 Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului de teatru Timișoara română IF 120 15
29 Muzică Stilistica interpretării muzicale Timișoara română IF 120 50
30 Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sportivă Timișoara română IF 120 250
Fitness și performanță motrică Timișoara română IF 120
Kinetoprofilaxie și recuperare fizică Timișoara română IF 120
Kinetoterapia în patologia ortopedico- traumatică Timișoara română IF 120
Managementul activităților și organizațiilor de educație fizică și sportive Timișoara română IF 120
48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA
1 Medicină Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical Timișoara română IF 120 250
Biologie moleculară și biotehnologii Timișoara română IF 120
Managementul asistenței medicale perinatale Timișoara română IF 60
Managementul serviciilor sociale și de sănătate Timișoara română IF 60
Nutriție clinică și comunitară Timișoara română IF 120
Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare Timișoara română IF 120
2 Medicină dentară Laseri în medicina dentară Timișoara engleză IF 120 50
3 Farmacie Formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic Timișoara română IF 60 100
Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice Timișoara română IF 60
Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice Timișoara română IF 120
49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI
1 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare București română IF 90 100
Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică București română IF 120
2 Inginerie aerospațială Ingineria sistemelor aeronautice București română IF 90 50
3 Ingineria autovehiculelor Echipamente și tehnologii în ingineria autovehiculelor București română IF 90 50
4 Calculatoare și tehnologia informației Securitatea tehnologiei informației București română IF 90 50
5 Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare și securitate București română IF 90 50
Securitatea la încărcări extreme a structurilor București română IF 120
50. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREȘTI
1 Informații și securitate națională Comunicare publică în domeniul securității și apărării București română IF 120 450
Conducere comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică București română IF 120
Conducere - Informații pentru apărare București română IF 120
Managementul crizelor și prevenirea conflictelor București română IF 120
Managementul programelor și proiectelor București română IF 120
Managementul resurselor organizației Brașov română IF 120
Securitate și apărare București română IF 120
2 Științe militare Conducere interarme - forțe aeriene București română IF 120 825
Conducere interarme - forțe aeriene București română IFR 120
Conducere interarme - forțe navale București română IF 120
Conducere interarme - forțe navale București română IFR 120
Conducere interarme - forțe terestre București română IF 120
Conducere interarme - forțe terestre București română IFR 120
Management economico-financiar București română IF 120
Management economico-financiar București română IFR 120
Management logistic București română IF 120
Management logistic București română IFR 120
Protecția infrastructurilor critice București română IF 120
51. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREȘTI
1 Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii de intelligence București română IF 120 150
Relații internaționale și studii de intelligence/ International relations and intelligence studies București engleză IF 120
2 Informații și securitate națională Analiză de intelligence București română IF 120 425
Analiză integrată de intelligence București română IF 120
Comunicare și relații publice - Informații București română IF 120
Intelligence competitiv București română IF 120
Intelligence competitiv și administrație publică București română IF 120
Intelligence pentru decizia de securitate națională București română IF 120
Intelligence și securitate națională București română IF 120
Managementul educațional în cultura de securitate București română IF 120
Managementul informațiilor de securitate națională București română IF 120
Managementul informațiilor în combaterea terorismului București română IF 120
Psihologie - Informații București română IF 120
52. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI
1 Inginerie civilă și instalații Ingineria securității la incendiu București română IF 90 100
Managementul situațiilor de urgență București română IF 90
2 Drept Cercetări criminalistice aplicate București română IF 120 450
Combaterea traficului ilicit de droguri București română IF 90
Drept administrativ București română IF 120
Dreptul afacerilor București română IF 120
Investigarea criminalistică a infracțiunilor București română IF 90
Managementul pregătirii operaționale de jandarmi București română IF 90
Managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică București română IF 90
Relații și organizații internaționale în dreptul contemporan București română IF 120
Tehnică criminalistică București română IF 90
Științe penale București română IF 90
Managementul relațiilor de muncă în context național și european București română IF 120
3 Ordine publică și siguranță națională Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale București română IF 120 450
Combaterea criminalității organizate București română IF 120
Comunicare socială proactivă a poliției București română IF 120
Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională București română IF 120
Managementul activităților informative București română IF 120
Managementul cooperării polițienești internaționale București română IF 120
Managementul investigării fraudelor București română IF 120
Managementul operațional la frontiera externă Schengen București română IF 120
Poliție judiciară București română IF 120
4 Istorie Arhivistică contemporană București română IF 120 100
53. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV
1 Științe militare Managementul sistemelor de luptă din forțele aeriene Brașov română IF 120 100
Securitatea spațiului aerian Brașov română IF 120
54. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA
1 Inginerie navală și navigație Sisteme electromecanice navale Constanța română IF 90 100
Științe nautice Constanța română IF 90
2 Inginerie și management Inginerie și management naval și portuar Constanța română IF 90 50
Managementul sistemelor logistice Constanța română IF 120
55. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU
1 Științe militare Intelligence în organizații Sibiu română IF 120 200
Leadership organizațional Sibiu română IF 120
Management și tehnologie Sibiu română IF 120
Managementul capabilităților organizaționale Sibiu română IF 120

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018)

Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particulare acreditate

1. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREȘTI
Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Drept Carieră judiciară București română IF 60 400
Drept european și internațional București română IF 60
Dreptul intern și internațional al afacerilor București română IF 60
Dreptul național și european al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60
Științe penale și criminalistică Cluj-Napoca română IF 90
Științe penale București română IF 60
2 Științe administrative Administrație și management public București română IF 120 50
3 Științe politice Studii de securitate și apărare București română IF 120 175
4 Administrarea afacerilor Administrarea și negocierea afacerilor București română IF 120 550
Administrarea și negocierea în afaceri Timișoara română IF 120
Managementul afacerilor în comerț București română IF 120
Managementul afacerilor în comerț București română IFR 120
Managementul afacerilor în turism București română IF 120
5 Contabilitate Contabilitatea și auditul afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 50
6 Finanțe Gestiune și audit financiar București română IF 120 400
Management financiar-bancar București română IF 120
Management financiar-contabil București română IF 120
7 Marketing Marketing și comunicare în afaceri București română IF 120 75
8 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale/International business București engleză IF 120 250
Managementul afacerilor internaționale București română IF 120
Negocierea conflictelor și diplomație economică București română IF 120
9 Științe ale educației Management educațional București română IF 120 50
10 Filologie Studii interculturale anglo-americane/Anglo- american intercultural studies București engleză IF 120 50
Traducere și comunicare în context intercultural București română IF 120
2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREȘTI
1 Informatică Informatică aplicată în imagistică medicală (interdisciplinar cu domeniul: Medicină) București română IF 120 100
Securitatea sistemelor informatice și a rețelelor informaționale București română IF 120
2 Medicină dentară Reabilitări orale cu agregare implantară București română IF 120 50
3 Drept Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală București română IF 60 400
Drept civil și drept procesual civil aprofundat București română IF 60
Drept medical București română IF 60
Dreptul afacerilor București română IF 60
Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european București română IF 60
Medierea conflictelor în drept București română IF 60
Științe penale și criminalistică Târgu Jiu română IF 60
Științe penale București română IF 60
4 Contabilitate Contabilitate, audit și expertiză contabilă București română IF 120 50
5 Finanțe Fiscalitate și politici financiare București română IF 120 200
6 Psihologie Metodologie și psihometrie București română IF 120 450
Psihanaliză București română IF 120
Psihologia resurselor umane București română IF 120
Psihologia sportului București română IF 120
Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată București română IF 120
Psihologie judiciară București română IF 120
Psihologie școlară și consiliere educațională București română IF 120
Psihoterapii cognitiv comportamentale București română IF 120
Tehnici de comunicare și influență socială București română IF 120
3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREȘTI
1 Drept Carieră judiciară București română IF 60 250
Drept financiar, bancar și al asigurărilor București română IF 60
Drept internațional și al Uniunii Europene București română IF 60
Dreptul afacerilor București română IF 60
Științe penale București română IF 60
2 Științe administrative Managementul organizațiilor și serviciilor publice București română IF 120 100
3 Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea afacerilor București română IF 120 50
4 Contabilitate Audit financiar, control și audit intern București română IF 120 150
Contabilitatea și auditul entităților economice București română IF 120
Management contabil, audit și expertiză contabilă București română IF 120
5 Finanțe Management financiar bancar și bursier București română IF 120 200
4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI
1 Drept Drept și relații internaționale București română IF 60 100
Dreptul afacerilor București română IF 60
Științe penale București română IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism București română IF 120 125
Economie și afaceri în industria ospitalității București română IF 120
Managementul afacerilor în turism și aviație/Business management in tourism and aviation București engleză IF 120
3 Informatică economică Informatică aplicată în management București română IF 120 175
Informatică economică București română IF 120
Informatică pentru mediul de afaceri/Computer Science for Business București engleză IF 120
Sisteme informatice manageriale București română IF 120
4 Finanțe Finanțe, bănci, asigurări București română IF 120 150
Finanțe/Finance București engleză IF 120
Politici și practici fiscale București română IF 120
5 Management Managementul informațiilor București română IF 120 200
Managementul logisticii București română IF 120
Managementul și marketingul organizației București română IF 120
Managementul strategic al firmei București română IF 120
6 Marketing Marketing în afaceri București română IF 120 50
Marketing strategic/Strategic marketing București engleză IF 120
7 Economie și afaceri internaționale Administrarea, finanțarea și controlul afacerilor București română IF 120 300
Afaceri internaționale București română IF 120
Afaceri internaționale și antreprenoriat/ International Business and Entrepreneurship București engleză IF 120
Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne și internaționale București română IF 120
Gestiunea și auditul afacerilor București română IF 120
Relații economice europene București română IF 120
Relații economice internaționale și diplomație economică/International economic relations and economic diplomacy București engleză IF 120
5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREȘTI
1 Fizică Fizica materialelor și aplicații București română IF 120 50
2 Geografie Managementul mediului și dezvoltarea durabilă București română IF 120 50
3 Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice și tehnologice București română IF 90 50
4 Drept Dreptul penal al afacerilor București română IF 90 50
5 Științe ale comunicării Comunicare mediatică și publicitate București română IF 120 50
6 Sociologie Politici comunitare și intervenții sociale București română IF 120 50
7 Științe politice Diplomație culturală București română IF 120 50
8 Contabilitate Audit financiar-contabil și consiliere București română IF 120 50
9 Management Leadership și managementul resurselor umane București română IF 120 100
Managementul investițiilor București română IF 120
10 Economie și afaceri internaționale Guvernanță economică europeană București română IF 120 50
11 Psihologie Psihologie clinică și consiliere psihologică București română IF 120 50
12 Filologie Comunicare interculturală și traducere profesională București română IF 120 50
13 Istorie Geopolitică, istorie și relații internaționale București română IF 120 50
14 Teatru și artele spectacolului Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie București română IF 120 50
15 Cinematografie și media Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film și TV București română IF 120 50
6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREȘTI
1 Informatică Tehnologii moderne in ingineria sistemelor informatice București română IF 120 50
2 Drept Cooperare internațională în justiție Brașov română IF 60 200
Dialogul social și comunicarea în relațiile de muncă Constanța română IF 60
Științe penale și criminalistică Craiova română IF 60
Științe penale București română IF 60
Științe penale Constanța română IF 60
3 Științe administrative Managementul administrației publice Brașov română IF 120 50
4 Științe ale comunicării Comunicare internațională și diplomație publică București română IF 120 50
Mass-media și comunicarea în sport București română IF 120
5 Contabilitate Audit financiar contabil București română IF 120 350
Auditul intern în sistemul public și privat Craiova română IF 120
Contabilitate expertiză și audit Constanța română IF 120
Contabilitate și managementul afacerilor Câmpulung română IF 120
Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publice București română IF 120
Contabilitatea și gestiunea fiscală a firmei București română IF 120
Management financiar-contabil și auditul afacerilor Constanța română IF 120
6 Finanțe Bănci și piețe financiare București română IF 120 250
Finanțe și administrație publică europeană Craiova română IF 120
Finanțe, bănci și asigurări București română IF 120
Managementul activităților financiar-bancare București română IF 120
Managementul și finațarea proiectelor publice și private București română IF 120
7 Management Dimensiunea europeană a managementului organizației Brașov română IF 120 150
Management organizațional și antreprenoriat Constanța română IF 120
Managementul strategic al organizației Brașov română IF 120
Management organizațional și antreprenoriat/ Organizational management and entrepreneurship Constanța engleză IF 120
8 Marketing Marketing și relații publice în afaceri București română IF 120 200
Marketingul și managementul operațiunilor logistice București română IF 120
Marketingul și managementul serviciilor București română IF 120
Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale București română IF 120
9 Psihologie Educația timpurie și învățământ primar (interdisciplinar cu domeniul: Științe ale educației) Brașov română IF 120 150
Psihologie clinică și intervenție psihologică Brașov română IF 120
Psihologie clinică și intervenție psihologică București română IF 120
Psihologie judiciară și victimologie București română IF 120
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane București română IF 120
10 Științe ale educației Consiliere educațională (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Brașov română IF 120 50
11 Filologie Limbă și literatură română - modernizare și modernitate București română IF 120 150
Traducere în domenii de specialitate București română IF 120
12 Muzică Artă muzicală București română IF 120 50
13 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și extracurriculare București română IF 120 100
Educație fizică și antrenament sportiv București română IF 120
Kinetoterapia în afecțiunile locomotorii București română IF 120
7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREȘTI
1 Ingineria produselor alimentare Inspecție, expertiză și legislație în siguranța alimentelor, protecția mediului și protecția consumatorului București română IF 120 50
2 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Management performant în alimentație publică, agroturism și protecția consumatorului București română IF 120 50
3 Drept Investigarea actelor de terorism și securitate publică București română IF 90 50
8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI
1 Știința mediului Evaluarea impactului asupra mediului București română IF 120 150
Gestionarea efectelor schimbărilor climatice București română IF 120
Managementul resurselor naturale București română IF 120
2 Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor în industrie București română IF 120 100
3 Drept Drept intern și internațional al mediului București română IF 60 375
Drept internațional și dreptul Uniunii Europene București română IF 60
Drept internațional și european al afacerilor București română IF 60
Drept social român și european București română IF 60
Dreptul informațiilor și al securității private București română IF 60
Științe penale și criminalistică București română IF 60
4 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice București română IF 120 100
5 Finanțe Finanțarea protecției sociale București română IF 120 200
Management financiar București română IF 120
Managementul financiar al mediului București română IF 120
Piețe financiare București română IF 120
6 Psihologie Psihodiagnoză cognitivă și consiliere psihologică București română IF 120 100
Psihologie aplicată în domeniul securității naționale București română IF 120
7 Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sportivă București română IF 120 100
Managementul activităților de educație fizică și sport București română IF 120
9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREȘTI
1 Drept Criminalistică** București română IF 120 0
2 Economie și afaceri internaționale Integrare economică europeană** București română IF 120 0
3 Teatru și artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan** București română IF 120 0
**) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREȘTI
1 Științe administrative Administrație europeană. Instituții și politici publice București română IF 120 50
Puterea executivă și administrația publică București română IF 120
2 Administrarea afacerilor Administrarea și eficiența în afaceri București română IF 120 50
3 Contabilitate Contabilitate, audit și consultanță București română IF 120 50
4 Finanțe Eficiență și riscuri în activitatea bancară, asigurări și piețe de capital București română IF 120 50
11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREȘTI
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii București română IF 120 50
2 Contabilitate Managementul sistemului informațional financiar-contabil București română IF 120 50
3 Finanțe Management financiar-bancar și de asigurări București română IF 120 100
0 1 2 3 4 5 6 7
4 Management Management organizațional București română IF 120 100
5 Marketing Marketing și comunicare în afaceri București română IF 120 100
12. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI
1 Teologie Biblie și societate București română IF 120 50
13. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREȘTI
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - Executive MBA București engleză IF 120 125
Administrarea afacerilor - Master of Business Administration București engleză IF 120
14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD
1 Informatică Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web Arad română IF 120 50
2 Silvicultură Management și marketing forestier Arad română IF 90 50
3 Biotehnologii Biologie moleculară și biotehnologii Arad română IF 120 100
Biologie și biotehnologii moleculare cu aplicații farmaco-medicale Arad franceză IF 90
4 Biologie Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical Arad română IF 120 50
Științe biomedicale* Arad engleză IF 120
5 Medicină Medicină comunitară și sănătatea familiei Arad română IF 90 100
Medicină socială și management sanitar Arad română IF 90
6 Drept Instituții de drept civil și procesual civil Arad română IF 90 150
Instituții de drept penal și procesual penal Arad română IF 90
Ocrotirea familiei și asistență socială Arad română IF 120
7 Științe administrative Politici administrative europene Arad română IF 120 50
8 Științe ale comunicării Comunicare managerială și resurse umane Arad română IF 120 100
Mass-media și comunicare publică Arad română IF 120
9 Relații internaționale și studii europene Evaluarea politicilor și programelor publice europene Arad română IF 120 50
10 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism și servicii Arad română IF 120 50
11 Contabilitate Audit și expertiză contabilă Arad română IF 120 50
12 Marketing Marketingul și managementul firmei Arad română IF 120 50
13 Psihologie Psihologie clinică și psihoterapii Arad română IF 120 50
14 Științe ale educației Management educațional Arad română IF 120 50
15 Filologie Limbi moderne aplicate în afaceri Arad română IF 120 100
Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne Arad română IF 120
16 Istorie Istorie și civilizație europeană Arad română IF 120 50
17 Știința sportului și educației fizice Kinetoprofilaxie și recuperare fizică Arad română IF 120 100
Managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport Arad română IF 120
15. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU
1 Contabilitate Diagnostic financiar și auditul firmei Bacău română IF 120 125
Management financiar contabil Bacău română IF 120
2 Management Managementul afacerilor Bacău română IF 120 100
Managementul instituțiilor din administrația publică Bacău română IF 120
3 Marketing Management-marketing Bacău română IF 120 100
Marketing în afaceri Bacău română IF 120
16. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA
1 Finanțe Bănci, asigurări și piețe financiare Cluj-Napoca română IF 120 50
2 Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 200
Managementul organizațiilor sportive Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Managementul societăților comerciale și de credit Cluj-Napoca română IF 120
17. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
1 Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată Cluj-Napoca maghiară IF 120 50
18 UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA
1 Informatică Dezvoltarea aplicațiilor software Târgu Mureș maghiară IF 120 50
2 Știința mediului Protecția și monitorizarea mediului Cluj-Napoca maghiară IF 120 15
3 Horticultură Protecția plantelor Târgu Mureș maghiară IF 120 50
4 Ingineria produselor alimentare Biotehnologii sustenabile Miercurea- Ciuc maghiară IF 120 50
5 Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente Târgu Mureș maghiară IF 120 50
6 Mecatronică și robotică Sisteme mecatronice avansate Târgu Mureș maghiară IF 120 50
7 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice Miercurea- Ciuc maghiară IF 120 50
8 Relații internaționale și studii europene Diplomație și studii interculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120 60
9 Economie Economie aplicată și finanțe Miercurea- Ciuc maghiară IF 120 100
Leadership și management în economia agrară Miercurea- Ciuc maghiară IF 120
10 Filologie Traducere și interpretare Miercurea- Ciuc engleză/ maghiară IF 120 50
11 Cinematografie și media Studii de film Cluj-Napoca maghiară IF 120 50
19. UNIVERSITATEA "ANDREI ȘAGUNA" DIN CONSTANȚA
1 Drept Devianță și delincvență Constanța română IF 120 50
2 Științe ale comunicării Comunicarea mediatică, opinie publică și management informațional Constanța română IF 120 50
3 Finanțe Finanțarea și administrarea afacerilor în turism și servicii Constanța română IF 120 100
Management financiar bancar Constanța română IF 120
4 Psihologie Psihologie clinică Constanța română IF 120 50
20. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI
1 Drept Drept și administrație publică europeană Galați română IF 90 200
Drept și administrație publică europeană Galați română IFR 90
Dreptul Uniunii Europene Galați română IF 90
Științe penale Galați română IF 90
Dreptul comunităților virtuale Galați română IF 90
2 Relații internaționale și studii europene Managementul securității în relații internaționale Galați română IF 120 50
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității Galați engleză IF 120 250
Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității Galați română IF 120
Afaceri și economie internațională (intredisciplinar cu domeniul: Științe ale comunicării) Galați română IF 120
Managementul afacerilor în comerț și turism Galați engleză IF 120
Managementul afacerilor în comerț și turism Galați română IF 120
Managementul bioeconomiei în contextul creșterii durabile Galați română IF 120
Shipping, finanțe și comerț internațional/ Shipping, international trade and finance (intredisciplinar cu domeniul: Finanțe) Galați engleză IF 120
4 Contabilitate Audit și control public și privat Galați română IF 120 50
5 Finanțe Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european Galați română IF 120 100
Management financiar public și privat Galați română IF 120
21. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAȘI
1 Drept Drept european Iași română IF 120 200
Dreptul administrației publice Iași română IF 90
Dreptul afacerilor Iași română IF 90
Științe penale Iași română IF 90
2 Sociologie Mediere și consiliere psihosocială în probațiune și securitate privată (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Iași română IF 120 50
3 Științe politice Psihologie politică și leadership (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Iași română IF 120 50
4 Finanțe Management economico-financiar european Iași română IF 120 50
5 Psihologie Consiliere educațională și intervenție în orientarea școlară și vocațională Iași română IF 120 100
Managementul resurselor umane Iași română IF 120
6 Științe ale educației Management educațional Iași română IF 120 50
22. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ
1 Drept Managementul investigației penale Lugoj română IF 90 50
2 Finanțe Management financiar Lugoj română IF 120 50
23. UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
1 Drept Cercetări criminalistice aplicate Oradea română IF 120 50
Științe penale și criminalistică Oradea română IF 60
2 Management Managementul resurselor umane Oradea română IF 120 50
24. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
1 Asistență socială Programe și proiecte comunitare în asistență socială Oradea română IF 120 50
2 Management Management antreprenorial Oradea română IF 120 50
3 Teologie Teologie pastorală și misiologie Oradea română IF 120 50
4 Muzică Artă muzicală Oradea română IF 120 50
25. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA
1 Asistență socială Asistență socială - Politici sociale europene Oradea maghiară IF 120 50
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Oradea maghiară IF 120 50
3 Management Management - Managementul dezvoltării afacerilor Oradea maghiară IF 120 50
4 Filologie Limbă și literatură - Multilingvism și multiculturalitate Oradea maghiară IF 120 50
5 Filosofie Filosofie - Filosofie politică contemporană** Oradea maghiară IF 120 100
Filosofie - Filosofie și artă în spațiul public** Oradea maghiară IF 120
6 Teologie Teologie - Studii religioase** Oradea maghiară IF 120 50
7 Arte vizuale Arte plastice, decorative și design - Comunicare vizuală Oradea maghiară IF 120 50
8 Muzică Muzică - Artă muzicală în cultura audiovizuală Oradea maghiară IF 120 50
**) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
26. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEȘTI
1 Drept Drept privat Pitești română IF 60 50
2 Științe ale comunicării Comunicare managerială și relații publice Pitești română IF 120 50
3 Administrarea afacerilor Turism, gestiune hotelieră și politici în industria ospitalității Râmnicu Vâlcea română IF 120 50
4 Contabilitate Gestiunea financiară și contabilă (interdisciplinar: Finanțe) Râmnicu Vâlcea română IF 120 200
Standarde, reglementări și politici contabile Brăila română IF 120
Standarde, reglementări și politici contabile Pitești română IF 120
Standarde, reglementări și politici contabile Râmnicu Vâlcea română IF 120
5 Finanțe Management financiar-bancar Pitești română IF 120 50
6 Management Management în administrație și servicii publice Pitești română IF 120 500
Management și logistică Pitești română IF 120
Management și strategii în resurse umane Brăila română IF 120
Management și strategii în resurse umane Râmnicu Vâlcea română IF 120
Managementul afacerilor Brăila română IF 120
Managementul afacerilor Pitești română IF 120
Managementul afacerilor Râmnicu Vâlcea română IF 120
Managementul economic al unităților școlare Pitești română IF 120
Managementul resurselor umane Pitești română IF 120
Managementul serviciilor publice Brăila română IF 12