Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șapte luni ale anului 2018;

- evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2018;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

- asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului, pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019 a Programului pentru școli al României, pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice din județele Buzău și Vrancea, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și cel special în cazul sectoarelor din municipiul București;

- necesitatea achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;

- necesitatea asigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2018;

- necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziție de echipamente pentru testarea auditivă la nou-născuți;

- necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în cadrul proiectului "Reforma sectorului sanitar" derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

- necesitatea asigurării sumelor necesare pentru scheme de ajutor de stat pentru investiții și rambursarea accizei la carburanți pentru transportatori;

- necesitatea asigurării de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;

- necesitatea asigurării de sume pentru plata pensiilor militare de stat și pentru asigurarea mobilității terestre și înzestrarea cu echipamente și mijloace pentru combaterea criminalității;

- necesitatea asigurării fondurilor necesare finalizării proiectului RO-NET;

- necesitatea asigurării de fonduri pentru plata burselor și a despăgubirilor civile, precum și pentru Proiectul privind învățământul secundar;

- necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unor facilități la transport acordate diferitelor categorii sociale, respectiv studenți, pensionari, veterani de război etc.;

- necesitatea asigurării de sume pentru finanțarea investițiilor ale agenților economici în infrastructura publică de transport;

- necesitatea asigurării de fonduri pentru implementarea Programului "Investește în tine" și pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;

- necesitatea asigurării sumelor necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020 (POAD);

- necesitatea asigurării de fonduri pentru Programul pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor;

- necesitatea asigurării de fonduri pentru deconturi la motorină în trimestrul II 2018;

- necesitatea asigurării de credite de angajament pentru derularea programelor guvernamentale "Programul Start-up Nation", "Investește în tine", "gROwth-Investim în copii, investim în viitor", "gROwth-Investim în locuințe de serviciu" etc.;

- necesitatea asigurării sumelor aferente pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;

- necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,

ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului, care poate conduce la lipsa fondurilor pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019 a Programului pentru școli al României, pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice din județele Buzău și Vrancea, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și cel special, în cazul sectoarelor din municipiul București;

- riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;

- riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2018;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziție de echipamente pentru testarea auditivă la nou-născuți;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în cadrul proiectului "Reforma sectorului sanitar" derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

- riscul neasigurării sumelor necesare pentru scheme de ajutor de stat pentru investiții și rambursarea accizei la carburanți pentru transportatori;

- riscul neasigurării de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;

- riscul neasigurării de sume pentru plata pensiilor militare de stat și pentru asigurarea mobilității terestre și înzestrarea cu echipamente și mijloace pentru combaterea criminalității;

- riscul neasigurării fondurilor necesare finalizării proiectului RO-NET;

- riscul neasigurării de fonduri pentru plata burselor și a despăgubirilor civile, precum și pentru Proiectul privind învățământul secundar;

- riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unor facilități la transport acordate diferitelor categorii sociale, respectiv studenți, pensionari, veterani de război etc.;

- riscul neasigurării de sume pentru finanțarea investițiilor ale agenților economici în infrastructura publică de transport;

- riscul neasigurării de fonduri pentru implementarea Programului "Investește în tine" și pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;

- riscul neasigurării sumelor necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020 (POAD);

- riscul neasigurării de fonduri pentru Programul pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor;

- riscul neasigurării de fonduri pentru deconturi la motorină în trimestrul II 2018;

- riscul neasigurării de credite de angajament pentru derularea programelor guvernamentale "Programul Start-up Nation", "Investește în tine", "gROwth-Investim în copii, investim în viitor", "gROwth-Investim în locuințe de serviciu" etc.;

- riscul neasigurării sumelor aferente pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 948,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 8.704,9 milioane lei la credite de angajament și cu suma de 2.816,4 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 1.868,0 milioane lei.

Art. 3. -

(1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", sunt cuprinse și credite bugetare în suma de 39.000 mii lei și credite de angajament în sumă de 529.000 mii lei care se alocă Comisiei Naționale de Strategii și Prognoză astfel:

a) la titlul 10 "Cheltuieli de personal" suma de 10.000 mii lei credite bugetare și credite de angajament;

b) la titlul 20 "Bunuri și servicii" suma de 15.000 mii lei credite bugetare și credite de angajament;

c) la titlul 40 "Subvenții" suma de 10.000 mii lei credite bugetare și suma de 500.000 mii lei credite de angajament;

d) la titlul 71 "Active nefinanciare" suma de 4.000 mii lei credite bugetare și credite de angajament.

(2) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexa nr. 3/13/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare" în fișa cod 3006 "Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni" suma de 1.447 mii lei, aferentă anului 2018, reprezentând plata finală de efectuat către partenerul de proiect din Republica Moldova.

(3) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 "Fișa programului" un program nou, respectiv programul "Investește în tine", în valoare totală de 240.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018, suma de 60.000 mii lei credite de angajament și suma de 5.000 mii lei credite bugetare, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 40 "Subvenții".

(4) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 "Fișa programului" un program nou, respectiv programul "Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice", în valoare totală de 524.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018 suma de 60.000 mii lei credite de angajament și suma de 5.000 mii lei credite bugetare, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 40 "Subvenții".

(5) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Comisiei Naționale de Strategii și Prognoză, să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 "Fișa programului" programe noi aferente programelor guvernamentale aprobate în condițiile legii, în valoare totală de 16.698.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018 credite de angajament în limita sumei de 380.000 mii lei.

Art. 4. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", veniturile proprii cu suma de 33.318 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să modifice în anexa nr. 3/15/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilitați și instrumente postaderare" denumirea proiectului cod 11006 "Eficientizarea activității MDRAP și a instituțiilor din subordine/sub autoritate prin implementarea de standarde și instrumente ale managementului calității" în "Calitate, standarde, performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene".

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" la poziția 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 51.300 mii lei și creditele bugetare cu suma de 43.400 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" la poziția 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 45.755 mii lei și creditele bugetare cu suma de 41.644 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" la poziția 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele bugetare cu suma de 40.000 mii lei.

(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru proiectele și activitățile SEAF ale Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să majoreze la poziția 0101 "Finanțare din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 7.269 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 7.094 mii lei.

(7) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să efectueze următoarele modificări în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" pentru Programul INTERREG V-A România-Ungaria:

a) să introducă poziția 04 "Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială" la programul "Program INTERREG V-A România-Ungaria" cu sumele reprezentând credite de angajament și credite bugetare prevăzute la poziția 0102 "Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială";

b) să elimine poziția bugetară 0102 "Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială" din cadrul poziției 01 "Finanțare din FEN postaderare".

(8) Pentru punerea în aplicare a alin. (7) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori atât pentru noua poziție 04 "Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială", cât și pentru poziția 01 "Finanțarea din FEN postaderare".

(9) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", obiectivul de investiții nou "Construcție scară acces și evacuare sediu OCPI Brăila", cu credite de angajament în sumă de 563 mii lei și credite bugetare în sumă de 188 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în cadrul anexei nr. 3/16/27 "Fișa programului" un program nou, respectiv Programul "Mentenanța Sistem Național de Raportare Forexebug", în sumă totală de 1.980 mii lei pe perioada 2018-2020, în anul 2018 cu credite de angajament în sumă de 1.980 mii lei și credite bugetare în sumă de 56 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii".

Art. 6. -

Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licență și autorizații de funcționare" cu suma de 200 mii lei;

b) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 44 mii lei;

c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", să diminueze veniturile la subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 168 mii lei și să majoreze veniturile la subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară" cu suma de 200 mii lei.

Art. 7. -

(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 214 mii lei;

b) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", să majoreze subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 27 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 5.545 mii lei și subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 32 mii lei;

c) să diminueze veniturile la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice" cu suma de 5.818 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021", suplimentar față de efectuarea de modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetare conform prevederilor art. 30 alin. (2), să introducă, la venituri, capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat", subcapitolul 42.10.76 "Subvenții pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății" suma de 34.200 mii lei și să majoreze în mod corespunzător cheltuielile bugetare.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.01 "Învățământ", la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", obiectivul de investiții nou "Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova" credite de angajament în sumă de 132.245 mii lei și credite bugetare în sumă de 6.245 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) Se autorizează Ministrul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", obiectivul de investiții nou "Pavilion de Medicină Operațională - Politraumă în cazarma 1053 Craiova" credite de angajament în sumă de 46.135 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 471 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.

Art. 8. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile, cu suma de 115.563 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii";

b) să suplimenteze veniturile, cu suma de 86.560 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare".

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexele nr. 3/19/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare" și nr. 3/19/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții.

(4) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", obiectivul de investiții nou "Prelungire instalație de gaze naturale la Centrul Sportiv Brașov din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în suma de 46 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 9. -

(1) Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2018" următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele bugetare la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie" cu suma de 1.251 mii lei;

b) să diminueze creditele bugetare la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 3.547 mii lei și să suplimenteze creditele bugetare la titlul 55 "Alte transferuri" cu suma de 165 mii lei și la titlul 71 "Active nefinanciare" cu suma de 3.382 mii lei.

(2) În anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2018", creditele de angajament sunt la nivelul creditelor bugetare aprobate.

Art. 10. -

(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să suplimenteze în anexa nr. 3/22/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" veniturile proprii cu suma de 14.000 mii lei la capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise", subcapitolul 34.10.50 "Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise".

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", obiectivul de investiții nou "Anexa arhiva - Direcția pentru agricultură a județului Galați", credite de angajament, respectiv credite bugetare în suma de 307 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", următoarele obiective de investiții:

a) obiectivul de investiții nou "Centrul local de tip modular A.P.I.A Ileanda", județul Sălaj, cu credite de angajament în sumă de 1.007 mii lei și credite bugetare în sumă de 21 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) obiectivul de investiții în continuare, fișă cod obiectiv 1177 "Centrul local de tip modular A.P.I.A Moinești", județul Bacău, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

c) obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 1178 "Centrul local de tip modular A.P.I.A Videle", județul Teleorman, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 19 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Mediului să efectueze în anexa nr. 3/23/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii" următoarele modificări:

a) la partea de venituri proprii să introducă capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri de prestări servicii", cu suma de 100 mii lei;

b) la partea de cheltuieli, la capitolul 74.10 "Protecția mediului", să majoreze titlul 20 "Bunuri și servicii" cu credite bugetare și credite de angajament în sumă de 100 mii lei.

Art. 12. -

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor să efectueze în anexa nr. 3/24/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021" următoarele modificări:

a) la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie" să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 591 mii lei, la titlul 20 "Bunuri și servicii";

b) la capitolul 84.10 "Transporturi" să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 840 mii lei, din care suma de 35 mii lei la titlul 59 "Alte cheltuieli" și suma de 3.033 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare" concomitent cu diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal", cu suma de 1.968 mii lei, precum și a titlului 20 "Bunuri și servicii", cu suma de 260 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (2) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.

(4) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", următoarele obiective de investiții în continuare:

a) "Reabilitarea podului de pe DN 39, km. 8 + 988 la Agigea, județul Constanța", cu credite bugetare în sumă de 12.291 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) "Consolidare și amenajare DN 7A km. 86 + 601 - km 105 + 120, județul Hunedoara", cu credite bugetare în sumă de 500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

c) "Consolidare și amenajare scurgere ape DN 55 km. 4 + 400 - 71 + 100, județul Dolj", cu credite bugetare în sumă de 8.643 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", următoarele obiective de investiții noi:

a) "Pod pe DN 65 km 82 + 365 peste râul Vedea", cu credite de angajament în sumă de 6.194 mii lei și credite bugetare în sumă de 156 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) "Pod pe DN 10 km 46 + 471 peste Bâsca la Cislău", cu credite de angajament în sumă de 19.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

c) "Pod pe DN 67 km 32 + 716 peste canal la Florești", cu credite de angajament în sumă de 1.895 mii lei și credite bugetare în sumă de 47 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

d) "Evacuare ape pluviale în comuna Tărtășești pe DN 7 km 22 + 500 - km 31 + 300", cu credite de angajament în sumă de 12.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 400 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

e) "Modernizare DN 2L Soveja - Lepșa km 60 + 145 - km 76 + 277", cu credite de angajament în sumă de 99.359 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(6) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", la alineatul 51.02.29 "Alte transferuri de capital către instituții publice", obiectivul de investiții nou "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG", cu credite de angajament în sumă de 49.900 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 13. -

(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să efectueze în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:

a) să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", cu suma de 5.000 mii lei;

b) să suplimenteze capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi", cu suma de 2.000 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", cu suma de 180.720 mii lei;

d) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri", cu suma de 5.500 mii lei;

e) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile", cu suma de 13.100 mii lei;

f) să suplimenteze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 20 mii lei;

g) să diminueze capitolul 40.10 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate", cu suma de 6.000 mii lei;

h) să suplimenteze capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat" cu suma de 3.000 mii lei;

i) să diminueze capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" cu suma de 2.640 mii lei;

j) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 49.300 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.

(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să introducă în anexa nr. 3/25/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.10 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 1157 "Infrastructura de Cercetare pentru dezvoltarea produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente - PRECIS" pentru Universitatea Politehnică din București, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.487 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 14. -

(1) Din suma aprobată suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", suma de 65.000 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, este aferentă alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

(2) În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr. 3/26/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", se suplimentează alineatul 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 12.736 mii lei, atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament, prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul titlului.

Art. 15. -

(1) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la partea de venituri proprii, cu suma de 64.723 mii lei capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să efectueze în anexa nr. 3/27/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021", suplimentar față de introducerea și detalierea influențelor prevăzute în bugetul acestuia la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice", și următoarele modificări:

a) la titlul 10 "Cheltuieli de personal", să suplimenteze atât creditele bugetare, cât și creditele de angajament cu suma de 933 mii lei;

b) la titlul 20 "Bunuri și servicii", să suplimenteze credite de angajament cu suma de 60.000 mii lei;

c) la titlul 71 "Active nefinanciare", să diminueze creditele de angajament cu suma de 455 mii lei și să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 631 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului" la Programul 128 "Restaurarea monumentelor istorice", creditele de angajament și creditele bugetare cu 7.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sume care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării și desfășurării Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio "RadiRo 2018", prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată, în coorganizare cu Societatea Română de Radiodifuziune.

Art. 16. -

(1) Se autorizează Ministerul Public, în anexa nr. 3/29/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", la proiectele 11515 "Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor - cod SIPOCA 53", 11516 "Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice - cod SIPOCA 54" și 11999 "Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni - cod proiect SIPOCA 56":

a) să introducă capitolul bugetar 61.01 "Ordine publică și siguranță națională" cu sumele reprezentând credite de angajament și credite bugetare de la capitolul bugetar 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe";

b) să elimine capitolul bugetar 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe".

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Public să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, atât pentru capitolul bugetar 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", cât și pentru capitolul bugetar 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe".

Art. 17. -

Se autorizează Serviciul Român de Informații să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", următoarele modificări:

a) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 400 mii lei;

b) să majoreze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 400 mii lei.

Art. 18. -

Se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să modifice în anexa nr. 3/34/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" denumirea proiectului 12071 din "Modernizarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112" în "Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență".

Art. 19. -

Se autorizează Ministerul Energiei să majoreze în anexa nr. 3/36/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" veniturile proprii cu suma de 83.684 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.11 "Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră".

Art. 20. -

Se autorizează Academia Română să efectueze în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:

a) la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma 10 mii lei;

b) la capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi" să suplimenteze subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi" cu suma de 10 mii lei;

c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 "Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare" cu suma de 12 mii lei, subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 10 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.000 mii lei, subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 25.703 mii lei și subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 200 mii lei;

d) la capitolul 36.10 "Diverse venituri" să diminueze subcapitolul 36.10.32 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți" cu suma de 82 mii lei și să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 132 mii lei.

Art. 21. -

(1) În bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021" la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare" titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se cuprind sumele necesare asigurării valorii totale a cheltuielilor efectuate pentru activitățile de combatere a pestei porcine africane prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 652 din 15 mai 2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului.

(2) Sumele rambursate de Comisia Europeană aferente cheltuielilor efectuate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor potrivit alin. (1) se virează la bugetul de stat.

Art. 22. -

Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES să diminueze în anexa nr. 3/43/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" veniturile proprii la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 200 mii lei.

Art. 23. -

Se autorizează Institutul Cultural Român să majoreze în cadrul anexei nr. 3/44/27 "Fișa programului" creditele de angajament la Programul 424 "Acțiuni de promovare a culturii, științei și civilizației românești în țară și străinătate; Activitate editorială", titlul 20 "Bunuri și servicii", cu suma de 500 mii lei, pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate potrivit anexei nr. 2.

Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", creditele de angajament aferente anului 2018 la poziția 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 1.204.655 mii lei și la poziția 0203 "Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 1.760.651 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la poziția 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 50.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitatea sa de Punct național de contact pentru Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare la poziția 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 1.300 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la componenta 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 2.800.000 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la componenta 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 750.000 mii lei.

Art. 25. -

Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor să diminueze în anexa nr. 3/62/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" veniturile proprii cu suma de 131 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 26. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" să introducă în cadrul Programului nr. 1384 "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorină utilizată drept combustibil'' credite de angajament și credite bugetare în sumă de 10.000 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri". Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru plata deciziilor de aprobare a restituirii accizei, emise de Autoritatea Rutieră Română.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să suplimenteze în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" în cadrul Programului nr. 721 "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții" creditele bugetare cu suma de 230.000 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alineat 46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat".

(3) Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018 în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, la capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe", se majorează cu suma de 241.734 mii lei concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament negative cu aceeași sumă la alineatul 30.01.03 "Prime la emisiunea titlurilor de stat".

Art. 27. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.727.778 mii lei, după cum urmează:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 190.354 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:

a1) se suplimentează cu suma de 190.962 mii lei sumele destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie - decembrie a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;

a2) se suplimentează cu suma de 196 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județele Buzău și Vrancea, ca urmare a preluării lor de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor la nivelul județelor;

a3) se diminuează cu suma de 804 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;

b) se majorează cu suma de 20.934 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:

b1) se majorează cu suma de 18.471 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul sectoarelor municipiului București, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;

b2) se majorează cu suma de 13.094 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale;

b3) se diminuează cu suma de 10.435 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

b4) se diminuează cu suma de 196 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județele Buzău și Vrancea, ca urmare a preluării lor de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor la nivelul județelor;

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.516.490 mii lei, având următoarele destinații:

c1) suma de 916.490 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit anexei nr. 5;

c2) suma de 600.000 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit prevederilor art. 28.

(2) Repartizarea/retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(3) Influențele asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, stabilite ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. (15) din Legea nr. 2/2018 și a reevaluării impozitului pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în anul 2018, detaliate pe unități/subdiviziuni administrativ- teritoriale, sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Cu sumele încasate suplimentar în anul 2018, ca urmare a încetării sistărilor instituite în anii precedenți asupra alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, se rectifică bugetele locale.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 2/2018 sunt alocate pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională.

(6) Sumele încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) și c) și alin. (4) lit. a) și c) din Legea nr. 2/2018, peste nivelul programului anual stabilit potrivit legii, se restituie în contul din care au fost primite, până la data de 30 septembrie 2018, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice urmând a dispune toate măsurile pentru recuperarea acestor sume.

Art. 28. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:

a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;

b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 31 iulie 2018, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând: Puneri în aplicare (1)

a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;

b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 31 iulie 2018, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;

c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru: Puneri în aplicare (3)

a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale; Puneri în aplicare (1)

b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat; Puneri în aplicare (1)

c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;

d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2018, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de următoarele documente:

a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a) -c), după caz;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;

c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.

(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Puneri în aplicare (1)

(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16). Puneri în aplicare (2)

(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2018, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. Puneri în aplicare (1)

(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente, și cuprind obligațiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 și nestinse până la data eliberării acestora.

(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.

(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale restante prevăzute la alin. (4);

c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale restante aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale restante, după caz.

(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:

a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);

b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;

d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale restante stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).

(17) Pentru operațiunile care fac obiectul achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4), unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale restante și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale restante au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale restante aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3) - (16), repartizate și neutilizate până la data de 28 noiembrie 2018, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 5 decembrie 2018, în vederea retragerii lor.

(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.

(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

(21) În aplicarea prevederilor alin. (3) - (17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. -

Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 30. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2018, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la alte naturi de cheltuieli.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 31. -

(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională" și în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor".

(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate" și prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale".

Art. 32. -

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, în situații excepționale, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza sume din veniturile din privatizare pentru efectuarea plăților de dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să majoreze cu sumele din venituri din privatizare veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă în cadrul capitolului 40.00 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate", precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale la capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi".

(3) Veniturile din privatizare se reîntregesc cu sumele utilizate potrivit prezentului articol din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale de la o poziție distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 81 "Rambursări de credite".

(4) Cu sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare majorate potrivit alin. (2) și plățile efectuate din acestea, se reconstituie veniturile din privatizare.

Art. 33. -

(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, este de 59 de contribuții.

(2) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 261.200 euro/lună.

Art. 34. -

Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

"

(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană» 2007-2013, după cum urmează:

a) Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013;

b) Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria- România;

c) Programul de cooperare transnațională «Sud-Estul Europei»;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC;

e) Programul pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, denumit în continuare URBACT II;

f) IPA finanțează Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013;

g) Programul operațional comun «România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013»;

h) Programul operațional comun «Marea Neagră 2007-2013»;

i) Programul operațional comun de cooperare transfrontalieră «Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013»."

2. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

În bugetul Camerei Deputaților sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 17.036 mii lei, din care 10.313 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și 6.723 mii lei la titlul 71 «Active nefinanciare»."

3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie în anul 2018 angajamente legale în limita sumei de 178.812 mii lei, din care suma de 126.485 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și suma de 52.327 mii lei la titlul 71 «Active nefinanciare»."

4. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 170.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 170.000 mii lei."

5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 30.628 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018 la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., va fi utilizată cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia."

7. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare."

8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare."

9. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 14.813 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare."

10. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri."

11. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», respectiv la alineatul 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 «Dobânzi» să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat."

12. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Disponibilitățile din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, existente în conturile autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu bugetul de stat/Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale."

Art. 35. -

Contul RO40TREZ99954010106XXXXX "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Transport", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată, se reîntregește cu suma de 8.557.135,97 lei din sumele rambursate în contul de venituri al bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport și de Ministerul Transporturilor, adresat Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Art. 36. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai rețin sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. -

În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru organizarea în țară de acțiuni și evenimente de importanță deosebită care presupun invitarea de persoane sau delegații din străinătate.

Art. 38. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -15.972,3 milioane lei.

Art. 39. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) -c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de 9,1%;

b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 296.178,0 milioane lei, bugetul de stat este de 157.496,6 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 68.415,8 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 34.328,3 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 24.089,7 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 4.223,2 milioane lei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.066,5 milioane lei, al bugetului de stat este de -37.644,4 milioane lei, al bugetului fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 888,1 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;

d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.239,8 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.778,0 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei și din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 14.336,7 milioane lei.

Art. 40. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru

București, 5 septembrie 2018.

Nr. 78.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018 detaliate pe capitole si subcapitole

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL 948.400
0002 01 I. VENITURI CURENTE 1.827.820
0003 01 A. VENITURI FISCALE -2.189.364
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 856.327
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 541.433
0101 IMPOZIT PE PROFIT
01 Impozit pe profit de la agenții economici -313.939
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 313.939
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 541.433
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 39.213
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 7.970
04 Impozitul pe reprezentante 2.945
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 491.304
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 1
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 314.856
0301 IMPOZIT PE VENIT 1.986.891
01 Impozit pe venituri din activități independente -261.240
02 Impozit pe venituri din salarii 1.161.983
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor -116.084
04 Impozit pe venituri din dividende 239.349
05 Impozit pe venituri din dobânzi -10.533
06 Impozit pe venituri din pensii 155.450
07 Impozit pe veniturile din premii 9.906
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală -11.273
13 Impozit pe venituri din activități agricole -15.425
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent -44.857
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 50.813
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -28.422
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 50.121
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 21.516
23 Impozit pe venitul realizat de persoană fizica dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o& persoană juridică 3.047
24 Impozit pe veniturile realizate de persoană fizica dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile& microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică 646
25 Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 2
26 Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportiva 8.449
50 Impozit pe venituri din alte surse 36.858
60 Regularizări 736.585
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -1.672.035
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -1.672.035
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 38
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 38
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 38
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -100.698
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE -100.698
02 Impozit pe terenuri 14.375
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru -117.526
04 Impozit pe construcții 2.453
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -2.899.281
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -1.727.778
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -190.354
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și& Municipiului București (se scad) -20.934
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.516.490
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 77.137
02 Taxa de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei electrice și termice - Restante anii anteriori -901
04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import -2
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 95.496
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -17.456
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -1.248.640
01 Taxe pentru jocurile de noroc 173.809
05 Taxa asupra mior activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 260
08 Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România -118.486
10 Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit -4.179
11 Taxe de licența datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN -1.300.000
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități -44
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE -46.132
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE -46.132
01 Taxe vamale -46.132
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 420
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 420
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping -636
02 Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 666
03 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale -13
50 Alte impozite și taxe 403
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.222.527
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 1.311.227
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.316.534
08 Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferentă bugetului de stat 36.372
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap) -41.679
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR -88.700
27 Diferente aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate -88.700
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 2.794.657
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.625.183
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 2.625.183
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 64.835
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 160.000
05 Venituri din concesiuni și închirieri 94.103
08 Venituri din dividende 1.384.379
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 553.553
50 Alte venituri din proprietate 368.313
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 169.474
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI -67.712
02 Taxe consulare -23.676
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 14
05 Taxe și alte venituri în învățământ -66
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 10
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesionala, specializare și perfecționare 364
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat -44.600
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 242
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 5.438
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 5.438
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 219.274
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 283.193
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 233
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -41.670
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 101
05 Amenzi judiciare 3.490
07 Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata -37.848
08 Penalități de nedeclarare 11.775
3601 DIVERSE VENITURI 12.474
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 52.135
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri -4.439
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 2.913
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 7.955
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită -53.426
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare -28.359
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate -104
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri 745
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 -320
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme -11
29 Sume aferente contribuțiilor proprii ale beneficiarilor finali ai proiectelor 42
48 Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum 208
50 Alte venituri 35.135
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL -1.037.400
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI -1.037.400
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 3.699
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare -1.000.000
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare -43.112
07 Venituri din vânzarea mior bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale -680
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa" 2.693
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 201
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 176
04 Încasări din rambursarea Împrumuturilor din fondul de redresare financiară 176
4101 ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE 25
08 Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate 25
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 9.900
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 147.879

ANEXA Nr. 2

Tit: 00

TOTAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca Pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.276.989
II. Credite bugetare 3.321.332
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.247.848
II. Credite bugetare 2.846.337
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 285.266
II. Credite bugetare 285.266
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 184.940
II. Credite bugetare 107.509
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 410.730
II. Credite bugetare -291.234
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 1.206.005
II. Credite bugetare 1.206.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -2.277.579
II. Credite bugetare -1.603.614
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.824.609
II. Credite bugetare 1.160.249
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 62.403
II. Credite bugetare 37.720
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 864.367
II. Credite bugetare 864.367
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.319.069
II. Credite bugetare 212.549
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 648.196
II. Credite bugetare 644.406
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 357.593
II. Credite bugetare 222.727
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.963.591
II. Credite bugetare 409.445
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.937.273
II. Credite bugetare 383.127
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.318
II. Credite bugetare 26.318
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 65.550
II. Credite bugetare 65.550
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 74.550
II. Credite bugetare 74.550
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 8.704.915
II. Credite bugetare 2.816.404
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.898.649
II. Credite bugetare 2.530.899
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 206.633
II. Credite bugetare 206.633
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 93.685
II. Credite bugetare 16.254
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 410.730
II. Credite bugetare -291.234
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 1.206.005
II. Credite bugetare 1.206.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -2.292.229
II. Credite bugetare -1.618.264
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.790.042
II. Credite bugetare 1.125.682
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 34.208
II. Credite bugetare 23.888
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 856.367
II. Credite bugetare 856.367
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -1.372.968
II. Credite bugetare 178.048
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 608.196
II. Credite bugetare 604.406
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 357.593
II. Credite bugetare 222.727
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.740.716
II. Credite bugetare 219.955
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.714.403
II. Credite bugetare 193.642
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 65.550
II. Credite bugetare 65.550
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 74.550
II. Credite bugetare 74.550
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 1.738.818
II. Credite bugetare 1.217.275
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.415.305
II. Credite bugetare 1.042.671
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 86.804
II. Credite bugetare 86.804
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -658
II. Credite bugetare -30.248
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 500.000
II. Credite bugetare 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.100
II. Credite bugetare -4.100
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 777.297
II. Credite bugetare 776.297
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 28.415
II. Credite bugetare 15.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 18.337
II. Credite bugetare 179.708
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 9.210
II. Credite bugetare 9.210
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 323.513
II. Credite bugetare 174.604
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 323.513
II. Credite bugetare 174.604
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 2.497
II. Credite bugetare 1.959
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.781
II. Credite bugetare 2.243
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.542
II. Credite bugetare 2.542
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 187
II. Credite bugetare -161
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 56.795
II. Credite bugetare 56.605
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.328
II. Credite bugetare 4.328
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -61.371
II. Credite bugetare -61.371
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300
II. Credite bugetare 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -284
II. Credite bugetare -284
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -284
II. Credite bugetare -284
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 1.560.259
II. Credite bugetare 1.560.259
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.533.946
II. Credite bugetare 1.533.946
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.963
II. Credite bugetare 9.963
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 1.206.005
II. Credite bugetare 1.206.005
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 297.178
II. Credite bugetare 297.178
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 70.000
II. Credite bugetare 70.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 70.000
II. Credite bugetare 70.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 70.000
II. Credite bugetare 70.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament -2.775.888
II. Credite bugetare -2.775.888
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.775.888
II. Credite bugetare -2.775.888
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -2.775.888
II. Credite bugetare -2.775.888
6001 APĂRARE
I. Credite de angajament 5.417.906
II. Credite bugetare 1.563
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 178.680
II. Credite bugetare 161.180
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 186.237
II. Credite bugetare 186.237
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -3.609
II. Credite bugetare -3.609
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -10.468
II. Credite bugetare -10.468
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.535
II. Credite bugetare -10.965
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -15
II. Credite bugetare -15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.239.226
II. Credite bugetare -159.617
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.239.226
II. Credite bugetare -159.617
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 342.821
II. Credite bugetare 106.761
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 204.010
II. Credite bugetare 25.509
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.208
II. Credite bugetare 148.208
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -34.186
II. Credite bugetare -37.020
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.703
II. Credite bugetare 1.703
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 88.285
II. Credite bugetare -87.382
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 138.811
II. Credite bugetare 81.252
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 138.811
II. Credite bugetare 81.252
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 437.411
II. Credite bugetare 191.352
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 415.334
II. Credite bugetare 171.080
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -86.551
II. Credite bugetare -86.551
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -5.495
II. Credite bugetare -8.148
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 25.252
II. Credite bugetare 14.371
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 128
II. Credite bugetare 128
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 200.000
II. Credite bugetare 200.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 282.000
II. Credite bugetare 51.280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 22.077
II. Credite bugetare 20.272
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 22.077
II. Credite bugetare 20.272
6601 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 548.913
II. Credite bugetare 446.195
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 540.420
II. Credite bugetare 445.062
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -148.130
II. Credite bugetare -148.130
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 150.678
II. Credite bugetare 150.262
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 202.412
II. Credite bugetare 237.742
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II. Credite bugetare 3.095
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 195.460
II. Credite bugetare 62.093
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 140.000
II. Credite bugetare 140.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 8.493
II. Credite bugetare 1.133
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 8.493
II. Credite bugetare 1.133
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 70.330
II. Credite bugetare 79.344
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 71.356
II. Credite bugetare 80.370
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 7.200
II. Credite bugetare 7.200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.786
II. Credite bugetare -3.594
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 76.950
II. Credite bugetare 12.708
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -17.950
II. Credite bugetare -37.950
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -62
II. Credite bugetare -62
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 106.411
II. Credite bugetare 105.621
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament -99.407
II. Credite bugetare -3.553
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.026
II. Credite bugetare -1.026
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.026
II. Credite bugetare -1.026
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 466.295
II. Credite bugetare 459.708
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 466.243
II. Credite bugetare 459.656
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 10.600
II. Credite bugetare 10.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -18.101
II. Credite bugetare -19.688
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -379.900
II. Credite bugetare -379.900
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 856.254
II. Credite bugetare 856.254
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare -5.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -2.610
II. Credite bugetare -2.610
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 52
II. Credite bugetare 52
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 52
II. Credite bugetare 52
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament -89.810
II. Credite bugetare 950.090
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -80.010
II. Credite bugetare 959.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -120
II. Credite bugetare -120
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -32.700
II. Credite bugetare -292.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.300.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -47.190
II. Credite bugetare -47.190
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -9.800
II. Credite bugetare -9.800
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -9.800
II. Credite bugetare -9.800
7401 PROTECȚIA MEDIULUI
I. Credite de angajament -2.963.993
II. Credite bugetare -16.157
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.962.089
II. Credite bugetare -11.157
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 654
II. Credite bugetare -13.720
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -10
II. Credite bugetare -10
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament -2.965.306
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -427
II. Credite bugetare -427
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.904
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.904
II. Credite bugetare -5.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 2.140.549
II. Credite bugetare 190.697
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.140.142
II. Credite bugetare 190.290
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.230
II. Credite bugetare -1.220
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 45.000
II. Credite bugetare 15.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -172
II. Credite bugetare -172
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.308.010
II. Credite bugetare 175.235
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.447
II. Credite bugetare 1.447
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 776.627
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 407
II. Credite bugetare 407
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 407
II. Credite bugetare 407
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
I. Credite de angajament -13.925
II. Credite bugetare -34.925
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -13.925
II. Credite bugetare -34.925
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -10.304
II. Credite bugetare -23.304
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -3.621
II. Credite bugetare -11.621
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
I. Credite de angajament -1.606
II. Credite bugetare -5.075
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.606
II. Credite bugetare -5.075
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -130
II. Credite bugetare -130
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -1.476
II. Credite bugetare -4.945
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
I. Credite de angajament 1.334.461
II. Credite bugetare 248.573
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.348.026
II. Credite bugetare 272.138
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 723
II. Credite bugetare 723
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -11.060
II. Credite bugetare -14.723
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 100.000
II. Credite bugetare 100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 685.793
II. Credite bugetare 198.568
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -2.430
II. Credite bugetare -2.430
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 575.000
II. Credite bugetare -10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -4.565
II. Credite bugetare -14.565
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -4.565
II. Credite bugetare -14.565
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament -9.000
II. Credite bugetare -9.000
8401 TRANSPORTURI
I. Credite de angajament 438.874
II. Credite bugetare -56.724
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 434.921
II. Credite bugetare -57.488
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 102
II. Credite bugetare -6.500
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 387
II. Credite bugetare 387
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -191.136
II. Credite bugetare -100.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -99.492
II. Credite bugetare -196.509
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 691.926
II. Credite bugetare 215.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament -1.866
II. Credite bugetare -4.866
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 35.000
II. Credite bugetare 35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -597
II. Credite bugetare -3.786
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -597
II. Credite bugetare -3.786
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 4.550
II. Credite bugetare 4.550
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 4.550
II. Credite bugetare 4.550
8501 COMUNICATII
I. Credite de angajament -1.580
II. Credite bugetare 207.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.580
II. Credite bugetare 97.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -580
II. Credite bugetare -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare 110.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare 110.000
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
I. Credite de angajament -14.644
II. Credite bugetare -19.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -14.644
II. Credite bugetare -19.144
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -16.000
II. Credite bugetare -16.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.356
II. Credite bugetare -3.144
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament -2.773
II. Credite bugetare -6.459
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.773
II. Credite bugetare -6.459
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.534
II. Credite bugetare -3.220
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -1.319
II. Credite bugetare -3.319
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 80
II. Credite bugetare 80
9901 DEFICIT -1.868.004
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 35.094
II. Credite bugetare 1.333
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 35.094
II. Credite bugetare 1.333
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.195
II. Credite bugetare -8.168
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 28.899
II. Credite bugetare 9.501
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 8.152
II. Credite bugetare -6.211
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.152
II. Credite bugetare -6.211
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.080
II. Credite bugetare -8.283
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.072
II. Credite bugetare 2.072
6108 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 20.289
II. Credite bugetare 891
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 20.289
II. Credite bugetare 891
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 115
II. Credite bugetare 115
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 20.174
II. Credite bugetare 776
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
8308 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
I. Credite de angajament 6.640
II. Credite bugetare 6.640
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 6.640
II. Credite bugetare 6.640
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 6.640
II. Credite bugetare 6.640
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 536.980
II. Credite bugetare 503.595
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 314.105
II. Credite bugetare 314.105
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 78.633
II. Credite bugetare 78.633
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 91.255
II. Credite bugetare 91.255
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 14.650
II. Credite bugetare 14.650
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 34.567
II. Credite bugetare 34.567
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.000
II. Credite bugetare 22.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 8.000
II. Credite bugetare 8.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 25.000
II. Credite bugetare 25.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 40.000
II. Credite bugetare 40.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 222.875
II. Credite bugetare 189.490
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 222.870
II. Credite bugetare 189.485
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 5
II. Credite bugetare 5
5310 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 27.000
II. Credite bugetare 27.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 22.000
II. Credite bugetare 22.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 14.000
II. Credite bugetare 14.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 8.000
II. Credite bugetare 8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000
II. Credite bugetare 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000
II. Credite bugetare 5.000
6010 APĂRARE
I. Credite de angajament -73
II. Credite bugetare -73
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.601
II. Credite bugetare 10.601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.601
II. Credite bugetare 10.601
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 54.625
II. Credite bugetare 54.625
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 4.625
II. Credite bugetare 4.625
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.113
II. Credite bugetare 4.113
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 512
II. Credite bugetare 512
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 50.000
II. Credite bugetare 50.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 50.000
II. Credite bugetare 50.000
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 350.041
II. Credite bugetare 350.041
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 291.436
II. Credite bugetare 291.436
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 60.020
II. Credite bugetare 60.020
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 135.036
II. Credite bugetare 135.036
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.380
II. Credite bugetare 1.380
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.000
II. Credite bugetare 22.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 8.000
II. Credite bugetare 8.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 25.000
II. Credite bugetare 25.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 40.000
II. Credite bugetare 40.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 58.605
II. Credite bugetare 58.605
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 58.600
II. Credite bugetare 58.600
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 5
II. Credite bugetare 5
6610 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 32
II. Credite bugetare 32
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 32
II. Credite bugetare 32
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament -62.427
II. Credite bugetare -62.427
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -62.486
II. Credite bugetare -62.486
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 420
II. Credite bugetare 420
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -62.906
II. Credite bugetare -62.906
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 59
II. Credite bugetare 59
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 59
II. Credite bugetare 59
7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 119.945
II. Credite bugetare 86.560
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 60
II. Credite bugetare 60
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 119.885
II. Credite bugetare 86.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 119.885
II. Credite bugetare 86.500
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
I. Credite de angajament 14.519
II. Credite bugetare 14.519
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 14.519
II. Credite bugetare 14.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 14.650
II. Credite bugetare 14.650
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -131
II. Credite bugetare -131

Tit: 01
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca Pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -978
II. Credite bugetare -11.109
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -358
II. Credite bugetare -6.109
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.249
II. Credite bugetare -8.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 891
II. Credite bugetare 891
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -978
II. Credite bugetare -11.109
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -358
II. Credite bugetare -6.109
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.249
II. Credite bugetare -8.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 891
II. Credite bugetare 891
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -1.869
II. Credite bugetare -12.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.249
II. Credite bugetare -7.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -2.249
II. Credite bugetare -8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -620
II. Credite bugetare -5.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 891
II. Credite bugetare 891
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 891
II. Credite bugetare 891
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 891
II. Credite bugetare 891

Tit: 02

SENATUL ROMÂNIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -2.000
II. Credite bugetare -2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.000
II. Credite bugetare -2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -2.000
II. Credite bugetare -2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -2.000
II. Credite bugetare -2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -4.000
II. Credite bugetare -4.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.000
II. Credite bugetare 2.000

Tit: 03

CAMERA DEPUTATILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.906
II. Credite bugetare 3.006
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.213
II. Credite bugetare 10.213
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.213
II. Credite bugetare 9.213
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 9.906
II. Credite bugetare 3.006
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.213
II. Credite bugetare 10.213
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.213
II. Credite bugetare 9.213
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 8.906
II. Credite bugetare 2.006
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 9.213
II. Credite bugetare 9.213
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.213
II. Credite bugetare 9.213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -307
II. Credite bugetare -7.207
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000

Tit: 04

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.848
II. Credite bugetare 2.848
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.410
II. Credite bugetare 2.410
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.460
II. Credite bugetare 2.460
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 2.848
II. Credite bugetare 2.848
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.410
II. Credite bugetare 2.410
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.460
II. Credite bugetare 2.460
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 2.898
II. Credite bugetare 2.898
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.460
II. Credite bugetare 2.460
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.460
II. Credite bugetare 2.460
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 438
II. Credite bugetare 438
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -50
II. Credite bugetare -50

Tit: 06

CONSILIUL LEGISLATIV

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 520
II. Credite bugetare 520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20

Tit: 07

CURTEA DE CONTURI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -16.216
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -14.956
II. Credite bugetare 5.544
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -13.000
II. Credite bugetare -13.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.956
II. Credite bugetare -1.956
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare 20.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -16.216
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -14.956
II. Credite bugetare 5.544
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -13.000
II. Credite bugetare -13.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.956
II. Credite bugetare -1.956
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare 20.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -16.216
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -14.956
II. Credite bugetare 5.544
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -13.000
II. Credite bugetare -13.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.956
II. Credite bugetare -1.956
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II. Credite bugetare 20.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -1.260
II. Credite bugetare -5.544

Tit: 08

CONSILIUL CONCURENTEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
II. Credite bugetare -1.395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.395
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.395
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
II. Credite bugetare -1.395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.395
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.395
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
II. Credite bugetare -1.395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
II. Credite bugetare -1.395
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
II. Credite bugetare -1.395

Tit: 09

AVOCATUL POPORULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55

Tit: 10

CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 900
II. Credite bugetare 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 900
II. Credite bugetare 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 900
II. Credite bugetare 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 100
II. Credite bugetare 100

Tit: 13

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 648.245
II. Credite bugetare 147.795
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 645.245
II. Credite bugetare 144.795
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 16.000
II. Credite bugetare 16.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 15.450
II. Credite bugetare 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 500.000
II. Credite bugetare 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -3.152
II. Credite bugetare -3.152
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 258
II. Credite bugetare 258
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.189
II. Credite bugetare 1.189
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 115.500
II. Credite bugetare 115.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 648.245
II. Credite bugetare 147.795
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 645.245
II. Credite bugetare 144.795
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 16.000
II. Credite bugetare 16.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 15.450
II. Credite bugetare 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 500.000
II. Credite bugetare 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -3.152
II. Credite bugetare -3.152
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.447
II. Credite bugetare 1.447
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 115.500
II. Credite bugetare 115.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 523.400
II. Credite bugetare 33.400
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 520.400
II. Credite bugetare 30.400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 15.500
II. Credite bugetare 15.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 5.000
II. Credite bugetare 5.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 500.000
II. Credite bugetare 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -100
II. Credite bugetare -100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 3.000
II. Credite bugetare 3.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 113.120
II. Credite bugetare 113.120
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 113.120
II. Credite bugetare 113.120
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 500
II. Credite bugetare 500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -2.880
II. Credite bugetare -2.880
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 115.500
II. Credite bugetare 115.500
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 11.725
II. Credite bugetare 1.275
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.725
II. Credite bugetare 1.275
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.450
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -172
II. Credite bugetare -172
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.447
II. Credite bugetare 1.447
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament -1.189
II. Credite bugetare -1.189
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.189
II. Credite bugetare 1.189
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament -1.189
II. Credite bugetare -1.189
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.189
II. Credite bugetare 1.189

Tit: 14

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament -37.153
II. Credite bugetare -43.398
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -26.834
II. Credite bugetare -23.079
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -7.000
II. Credite bugetare -7.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -41.634
II. Credite bugetare -37.879
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.319
II. Credite bugetare -20.319
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.319
II. Credite bugetare -20.319
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament -37.153
II. Credite bugetare -43.398
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -26.834
II. Credite bugetare -23.079
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -7.000
II. Credite bugetare -7.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -41.634
II. Credite bugetare -37.879
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.319
II. Credite bugetare -20.319
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.319
II. Credite bugetare -20.319
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament -57.937
II. Credite bugetare -64.182
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -47.634
II. Credite bugetare -43.879
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -7.000
II. Credite bugetare -7.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -40.634
II. Credite bugetare -36.879
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.303
II. Credite bugetare -20.303
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.303
II. Credite bugetare -20.303
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 20.800
II. Credite bugetare 20.800
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.000
II. Credite bugetare 1.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament -1.016
II. Credite bugetare -1.016
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -1.000
II. Credite bugetare -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -16
II. Credite bugetare -16
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -16
II. Credite bugetare -16

Tit: 15

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 742.795
II. Credite bugetare 982.087
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 747.755
II. Credite bugetare 987.047
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.500
II. Credite bugetare 1.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -32.700
II. Credite bugetare -292.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.300.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -10.872
II. Credite bugetare -10.872
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.269
II. Credite bugetare -7.094
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 786.258
II. Credite bugetare 13
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.300
II. Credite bugetare 1.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -4.960
II. Credite bugetare -4.960
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -4.960
II. Credite bugetare -4.960
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 702.195
II. Credite bugetare 955.850
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 707.155
II. Credite bugetare 960.810
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.500
II. Credite bugetare 1.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -32.700
II. Credite bugetare -292.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.300.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -44.190
II. Credite bugetare -44.190
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 786.245
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.300
II. Credite bugetare 1.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -4.960
II. Credite bugetare -4.960
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -4.960
II. Credite bugetare -4.960
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 7.258
II. Credite bugetare -2.360
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 7.418
II. Credite bugetare -2.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.500
II. Credite bugetare 1.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 9.618
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.300
II. Credite bugetare 1.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -160
II. Credite bugetare -160
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -160
II. Credite bugetare -160
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament -81.690
II. Credite bugetare 958.210
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -76.890
II. Credite bugetare 963.010
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament -32.700
II. Credite bugetare -292.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
II. Credite bugetare 1.300.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament -44.190
II. Credite bugetare -44.190
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -4.800
II. Credite bugetare -4.800
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -4.800
II. Credite bugetare -4.800
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 776.627
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 776.627
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 776.627
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 7.282
II. Credite bugetare -7.081
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 7.282
II. Credite bugetare -7.081
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 7.269
II. Credite bugetare -7.094
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 7.269
II. Credite bugetare -7.094
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 7.269
II. Credite bugetare -7.094
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.269
II. Credite bugetare -7.094
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13
II. Credite bugetare 13
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 33.318
II. Credite bugetare 33.318

Tit: 16

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 692.975
II. Credite bugetare 581.587
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 351.845
II. Credite bugetare 344.116
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 120.000
II. Credite bugetare 120.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 42.851
II. Credite bugetare 37.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.653
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.799
II. Credite bugetare 8.774
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 177.542
II. Credite bugetare 177.542
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 341.130
II. Credite bugetare 237.471
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 314.817
II. Credite bugetare 211.158
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 692.092
II. Credite bugetare 580.704
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 350.962
II. Credite bugetare 343.233
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 120.000
II. Credite bugetare 120.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 42.851
II. Credite bugetare 37.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.653
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.916
II. Credite bugetare 7.891
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 177.542
II. Credite bugetare 177.542
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 341.130
II. Credite bugetare 237.471
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 314.817
II. Credite bugetare 211.158
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 485.079
II. Credite bugetare 373.691
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 170.262
II. Credite bugetare 162.533
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 120.000
II. Credite bugetare 120.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 32.851
II. Credite bugetare 27.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.653
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.916
II. Credite bugetare 7.891
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 6.842
II. Credite bugetare 6.842
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 314.817
II. Credite bugetare 211.158
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 314.817
II. Credite bugetare 211.158
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 207.013
II. Credite bugetare 207.013
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 180.700
II. Credite bugetare 180.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.000
II. Credite bugetare 10.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 170.700
II. Credite bugetare 170.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 26.313
II. Credite bugetare 26.313
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 883
II. Credite bugetare 883

Tit: 17

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 23.086
II. Credite bugetare 13.537
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.515
II. Credite bugetare 25.537
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 30.313
II. Credite bugetare 30.313
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 512
II. Credite bugetare 512
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -5.637
II. Credite bugetare -5.637
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 115
II. Credite bugetare 115
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 212
II. Credite bugetare 234
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 22.571
II. Credite bugetare 13.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.000
II. Credite bugetare 25.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 30.637
II. Credite bugetare 30.637
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -5.637
II. Credite bugetare -5.637
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 22.571
II. Credite bugetare 13.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.000
II. Credite bugetare 25.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 30.637
II. Credite bugetare 30.637
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -5.637
II. Credite bugetare -5.637
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.429
II. Credite bugetare -12.000
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 327
II. Credite bugetare 349
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 327
II. Credite bugetare 349
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 115
II. Credite bugetare 115
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 212
II. Credite bugetare 234
6108 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 327
II. Credite bugetare 349
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 327
II. Credite bugetare 349
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 115
II. Credite bugetare 115
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 212
II. Credite bugetare 234
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 188
II. Credite bugetare 188
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 188
II. Credite bugetare 188
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -324
II. Credite bugetare -324
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 512
II. Credite bugetare 512
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 188
II. Credite bugetare 188
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 188
II. Credite bugetare 188
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament -324
II. Credite bugetare -324
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 512
II. Credite bugetare 512

Tit: 18

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.422.581
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 171.691
II. Credite bugetare 191.168
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 231.025
II. Credite bugetare 231.025
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.965
II. Credite bugetare 2.965
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -65.751
II. Credite bugetare -28.774
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.535
II. Credite bugetare -10.965
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -3.561
II. Credite bugetare -3.561
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 478
II. Credite bugetare 478
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.250.890
II. Credite bugetare -191.168
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.250.890
II. Credite bugetare -191.168
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 5.422.581
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 161.017
II. Credite bugetare 180.494
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 231.005
II. Credite bugetare 231.005
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -7.689
II. Credite bugetare -7.689
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -65.751
II. Credite bugetare -28.774
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.535
II. Credite bugetare -10.965
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -3.561
II. Credite bugetare -3.561
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 478
II. Credite bugetare 478
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.261.564
II. Credite bugetare -180.494
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.261.564
II. Credite bugetare -180.494
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 370
II. Credite bugetare 370
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 338
II. Credite bugetare 338
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 338
II. Credite bugetare 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 32
II. Credite bugetare 32
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 32
II. Credite bugetare 32
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -3
II. Credite bugetare -3
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -81
II. Credite bugetare -81
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 78
II. Credite bugetare 78
6001 APĂRARE
I. Credite de angajament 5.417.906
II. Credite bugetare 1.563
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 178.680
II. Credite bugetare 161.180
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 186.237
II. Credite bugetare 186.237
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -3.609
II. Credite bugetare -3.609
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -10.468
II. Credite bugetare -10.468
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.535
II. Credite bugetare -10.965
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -15
II. Credite bugetare -15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.239.226
II. Credite bugetare -159.617
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.239.226
II. Credite bugetare -159.617
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 48.907
II. Credite bugetare 16.128
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 27.606
II. Credite bugetare 27.606
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 32.111
II. Credite bugetare 32.111
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -4.505
II. Credite bugetare -4.505
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 21.301
II. Credite bugetare -11.478
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 21.301
II. Credite bugetare -11.478
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 14.265
II. Credite bugetare 12.836
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 16.853
II. Credite bugetare 18.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 10.449
II. Credite bugetare 10.449
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -148
II. Credite bugetare -148
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 6.424
II. Credite bugetare 8.071
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 128
II. Credite bugetare 128
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -2.588
II. Credite bugetare -5.664
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -2.588
II. Credite bugetare -5.664
6601 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament -55.136
II. Credite bugetare -27.166
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -63.729
II. Credite bugetare -28.399
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.870
II. Credite bugetare 1.870
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 262
II. Credite bugetare 262
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -65.861
II. Credite bugetare -30.531
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 8.593
II. Credite bugetare 1.233
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 8.593
II. Credite bugetare 1.233
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 6.014
II. Credite bugetare 6.014
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 6.014
II. Credite bugetare 6.014
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 6.014
II. Credite bugetare 6.014
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -4.622
II. Credite bugetare -4.622
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -4.622
II. Credite bugetare -4.622
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 512
II. Credite bugetare 512
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament -1.860
II. Credite bugetare -1.860
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament -3.674
II. Credite bugetare -3.674
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 400
II. Credite bugetare 400
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament -5.120
II. Credite bugetare -5.120
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -120
II. Credite bugetare -120
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -120
II. Credite bugetare -120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -5.000
II. Credite bugetare -5.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.674
II. Credite bugetare 10.674
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 20
II. Credite bugetare 20
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.654
II. Credite bugetare 10.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
6010 APĂRARE
I. Credite de angajament -73
II. Credite bugetare -73
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 10.601
II. Credite bugetare 10.601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.601
II. Credite bugetare 10.601
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament -10.674
II. Credite bugetare -10.674
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 41
II. Credite bugetare 41
01 CHELTUIELI CURENTE