Art 15 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 78/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 14 Dispoziții generale Art 16 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 15. -

(1) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la partea de venituri proprii, cu suma de 64.723 mii lei capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să efectueze în anexa nr. 3/27/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021", suplimentar față de introducerea și detalierea influențelor prevăzute în bugetul acestuia la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice", și următoarele modificări:

a) la titlul 10 "Cheltuieli de personal", să suplimenteze atât creditele bugetare, cât și creditele de angajament cu suma de 933 mii lei;

b) la titlul 20 "Bunuri și servicii", să suplimenteze credite de angajament cu suma de 60.000 mii lei;

c) la titlul 71 "Active nefinanciare", să diminueze creditele de angajament cu suma de 455 mii lei și să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 631 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului" la Programul 128 "Restaurarea monumentelor istorice", creditele de angajament și creditele bugetare cu 7.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sume care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării și desfășurării Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio "RadiRo 2018", prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată, în coorganizare cu Societatea Română de Radiodifuziune.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...