Guvernul României

Hotărârea nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Referințe (8), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 21 ianuarie 2002.

În vigoare de la 21 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecției utilizatorilor și siguranța în funcționare pentru instalațiile, aparatele, componentele, dispozitivele de siguranță și mijloacele de control, prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (2)

(2) Sediul ISCIR este în municipiul București, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.

(3) Patrimoniul este constituit din patrimoniul ISCIR și patrimoniul inspecțiilor teritoriale din structura sa, unități fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru realizarea obiectului său de activitate ISCIR are următoarele competențe:

a) asigură în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul său de activitate, prin supraveghere tehnică, control și verificări în funcționare, precum și prin supravegherea pieței pentru instalațiile și aparatele prevăzute în anexa nr. 1; Modificări (1)

b) elaborează prescripții tehnice în aplicarea reglementărilor din domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) evaluează conformitatea instalațiilor, aparatelor, dispozitivelor de siguranță, materialelor și a mijloacelor de control din domeniul său de activitate; Modificări (1)

d) expertizează și evaluează cauzele și efectele privind accidentele și avariile din domeniul său de activitate;

e) constată nerespectarea dispozițiilor legale în domeniul său de activitate și aplică sancțiuni contravenționale, după caz.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) În realizarea obiectului său de activitate ISCIR are următoarele atribuții principale:

a) elaborează strategii și programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;

b) elaborează, actualizează și publică prescripții tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea și verificarea instalațiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranță, materialelor și mijloacelor de control, precum și prescripții tehnice privind examinarea și autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive și a personalului de exploatare pentru instalațiile prevăzute în anexa nr. 1. Prescripțiile tehnice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; Modificări (1)

c) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, capabilitatea agenților economici care proiectează, construiesc sau montează instalații, aparate, componente sau dispozitive de siguranță din domeniul său de activitate; Modificări (2)

d) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, capabilitatea agenților economici care repară, controlează prin mijloace distructive și nedistructive, întrețin sau verifică instalații, aparate, componente sau dispozitive de siguranță din domeniul său de activitate; Modificări (1)

e) autorizează, în conformitate cu prescripțiile tehnice, laboratoarele și standurile unde se execută încercări în vederea omologării instalațiilor și aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranță din domeniul său de activitate; Modificări (1)

f) autorizează punerea în funcțiune și funcționarea instalațiilor și aparatelor din domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice;

g) autorizează sudorii, personalul care execută examinări nedistructive, precum și personalul de exploatare - fochiști, laboranți chimia apei, macaragii, liftieri și alte categorii de personal stabilite prin prescripțiile tehnice; Modificări (1)

h) evaluează conformitatea instalațiilor, aparatelor, componentelor, materialelor, dispozitivelor de siguranță și a mijloacelor de control aferente acestora, precum și a procedurilor de sudură, în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice sau, după caz, cu cerințele reglementărilor tehnice prevăzute în Legea nr. 608/2001, pentru domeniul său de activitate; Modificări (1)

i) verifică respectarea prevederilor legale privind lucrările de construcții și montaj pentru dotări tehnologice industriale în domeniul său de activitate;

j) efectuează verificări tehnice, periodice și inopinate pentru instalațiile și aparatele aflate în funcțiune, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, și interzice funcționarea acestora atunci când constată că nu sunt îndeplinite prevederile acestor prescripții;

k) realizează supravegherea tehnică pentru activitățile, personalul, instalațiile, aparatele, dispozitivele de siguranță, materialele și mijloacele de control pe care le-a autorizat și decide, după caz, menținerea sau retragerea autorizărilor acordate; Modificări (1)

l) realizează supravegherea pieței în domeniul său de activitate; Modificări (1)

m) cercetează avariile și accidentele la instalații și aparate supuse controlului ISCIR, evaluează și expertizează cauzele, modul în care s-au produs și efectele rezultate și dispune măsurile ce se impun privind siguranța în funcționare a acestora, după caz; Modificări (1)

n) organizează și participă la cursuri pentru autorizare, specializare și formare profesională în domeniul său de activitate;

o) derulează programe și campanii de informare în domeniul său de activitate, în scopul creșterii siguranței în funcționare a instalațiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranță, materialelor și a mijloacelor de control; Modificări (1)

p) participă la elaborarea de standarde naționale în domeniul său de activitate;

q) elaborează și supune aprobării ministrului industriei și resurselor proiectul listei cuprinzând tarifele pentru lucrările din competența ISCIR; Modificări (2)

r) editează și publică periodic Buletinul de informare tehnică (BIT) și alte materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranței în funcționare și al prevenirii accidentelor și avariilor; Modificări (1)

s) colaborează cu instituții similare și cu organisme din alte țări, stabilește și încheie cu acestea, în condițiile legii, convenții și protocoale de recunoaștere reciprocă, reprezintă interesele României în organizații și instituții internaționale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;

t) coordonează și derulează programe la nivel național cu finanțare internă și/sau internațională.

(2) ISCIR îndeplinește orice alte atribuții stabilite potrivit legii pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. Modificări (2)

(2) În cadrul ISCIR se organizează 3 unități cu activități distincte, după cum urmează: Modificări (1)

a) ISCIR-INSPECT care cuprinde departamentul "Supraveghere tehnică și verificare în funcționare" și departamentul "Prescripții tehnice", având în subordine inspecții teritoriale;

b) ISCIR-CERT care cuprinde departamentele pentru evaluarea conformității și certificarea produselor și sistemelor de management al calității;

c) ISCIR-SP care cuprinde departamentul "Supraveghere piață", având în subordine inspecții teritoriale.

(3) Salarizarea personalului ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicate instituțiilor publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 5. -

(1) ISCIR este condusă de un inspector de stat șef, numit prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Modificări (1)

(2) Inspectorul de stat șef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cu persoane juridice din țară și din străinătate. Modificări (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor sale inspectorul de stat șef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1)

(4) Inspectorul de stat șef numește prin ordin inspectorul de stat șef adjunct, directorii, inspectorii șefi de departamente și inspectorii șefi ai inspecțiilor teritoriale. Modificări (3)

(5) Inspectorul de stat șef poate da împuterniciri de reprezentare și delegare de competență și altor persoane din cadrul ISCIR.

(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat șef, se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente și subunități necesare realizării obiectului său de activitate. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Funcționarea și atribuțiile inspecțiilor și unităților din structura ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a ISCIR, care se aprobă prin ordin al inspectorului de stat șef.

Art. 7. -

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale.

(2) ISCIR are dreptul de a solicita informații și documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, repară, întrețin, dețin, exploatează și comercializează instalații, aparate, componente, dispozitive de siguranță, materiale și mijloace de control, prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (3)

(3) ISCIR are dreptul de acces în spațiile de proiectare, producție, încercări, verificare finală și depozitare a aparatelor și instalațiilor, precum și în locurile în care acestea sunt utilizate. Modificări (1)

(4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile și accidentele din domeniul său de activitate ISCIR asigură personalul de specialitate necesar și suportă toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea și diurna acestora. În cazul în care este necesară efectuarea de analize sau expertize în laboratoare ori în alte instituții similare, cheltuielile se suportă de persoana fizică sau juridică care solicită analiza, expertiza sau punctul de vedere al ISCIR. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

ISCIR are obligația de a înainta către Ministerul Industriei și Resurselor rapoarte trimestriale și informări periodice, după caz, privind activitatea proprie. Modificări (3)

Art. 9. - Modificări (3)

(1) Finanțarea activității ISCIR se asigură integral din venituri extrabugetare, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcționare și control, precum și din orice alte activități cu caracter specific prestate de ISCIR. Modificări (1)

(2) Tarifele se propun de către ISCIR și se aprobă prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

Art. 10. -

(1) ISCIR întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă de ministrul industriei și resurselor, în condițiile legii. Modificări (3)

(2) Activitatea de supraveghere a pieței este finanțată din veniturile ISCIR-INSPECT. Fondurile necesare pentru susținerea acestei activități se prevăd special, la început de an, în bugetul de venituri și cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat și numai în acest scop. Modificări (2)

(3) Disponibilitățile bănești aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează și se utilizează de aceasta în anul următor.

Art. 11. -

Pentru activitățile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 12. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul industriei și resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.340.

ANEXA Nr. 1 Modificări (3)

DOMENII SUPUSE REGLEMENTĂRILOR ISCIR

A. Instalații sub presiune, instalații de ridicat și aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnică

1. Cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte și similare

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte pentru fluide sub presiune

4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalații de transport pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat

5. Sobe sau alte aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Aparate de gătit și pentru încălzirea apei și similare, în uz neindustrial sau colectiv, alimente cu combustibil solid, lichid sau gazos

7. Arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos

8. Dispozitivele de siguranță pentru instalațiile și aparatele prevăzute la pct. 1-7 inclusiv

9. Aparatură și instalații de automatizare aferente echipamentelor și instalațiilor prevăzute la pct. 1-8 inclusiv.

B. Instalații sub presiune, instalații de ridicat și componente din cadrul obiectivelor și instalațiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnică

1. Generatoare de abur, apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte de abur și apă, precum și pentru alte lichide, vapori și gaze tehnice uscate sau umede

4. Pompe

5. Armături

6. Suporturile elementelor sub presiune

7. Macarale, poduri rulante și mecanisme de ridicat

8. Ascensoare

9. Dispozitivele de siguranță pentru instalațiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 și 8.

C. Materiale folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea și verificarea instalațiilor și aparatelor, precum și mijloace de control, supuse regimului special de verificare tehnică

1. Produse din metale feroase, neferoase și materiale nemetalice - table, țevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare

2. Materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare

3. Radiofilme pentru radiografie industrială

4. Lichide penetrante - degresanți, penetranți, emulgatori, developanți

5. Pulberi magnetice pentru examinări nedistructive

6. Materiale folosite pentru tratarea agenților termici - mase schimbătoare de ioni, agenți de alcalinizare și similare

7. Mijloace de control manuale, semiautomate sau automate pentru examinări, măsurători și încercări nedistructive prin radiografie, ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice, curenți turbionari, emisie acustică, precum și accesoriile necesare executării lucrărilor respective

8. Detectoare pentru examinările de etanșeitate, precum și accesoriile acestora

ANEXA Nr. 2 Modificări (3)

INSPECȚII TERITORIALE ALE ISCIR

Nr. crt. Denumirea inspecţiei teritoriale Raza de activitate
1. IT ISCIR Bacău - Judeţul Bacău
IT ISCIR SP Bacău - Judeţul Neamţ
2. IT ISCIR Braşov - Judeţul Braşov
IT ISCIR SP Braşov - Judeţul Covasna
3. IT ISCIR Bucureşti - Municipiul Bucureşti
IT ISCIR SP Bucureşti - Judeţul Ilfov
- Judeţul Giurgiu
- Judeţul Ialomiţa
- Judeţul Teleorman
- Judeţul Călăraşi
4. IT ISCIR Cluj-Napoca - Judeţul Cluj
IT ISCIR SP Cluj-Napoca - Judeţul Maramureş
- Judeţul Bistriţa
- Judeţul Sălaj
5. IT ISCIR Constanţa - Judeţul Constanţa
IT ISCIR SP Constanţa - Judeţul Tulcea
6. IT ISCIR Craiova - Judeţul Dolj
IT ISCIR SP Craiova - Judeţul Gorj
- Judeţul Mehedinţi
- Judeţul Olt
7. IT ISCIR Galaţi - Judeţul Galaţi
IT ISCIR SP Galaţi - Judeţul Brăila
- Judeţul Vrancea
8. IT ISCIR Iaşi - Judeţul Iaşi
IT ISCIR SP Iaşi - Judeţul Vaslui
9. IT ISCIR Oradea - Judeţul Bihor
IT ISCIR SP Oradea - Judeţul Satu Mare
10. IT ISCIR Piteşti - Judeţul Argeş
IT ISCIR SP Piteşti - Judeţul Vâlcea
11. IT ISCIR Ploieşti - Judeţul Prahova
IT ISCIR SP Ploieşti - Judeţul Buzău
- Judeţul Dâmboviţa
12. IT ISCIR Sibiu - Judeţul Sibiu
IT ISCIR SP Sibiu - Judeţul Alba
- Judeţul Hunedoara
13. IT ISCIR Suceava - Judeţul Suceava
IT ISCIR SP Suceava - Judeţul Botoşani
14. IT ISCIR Târgu Mureş - Judeţul Mureş
IT ISCIR SP Târgu Mureş - Judeţul Harghita
15. IT ISCIR Timişoara - Judeţul Timiş
IT ISCIR SP Timişoara - Judeţul Arad
- Judeţul Caraş-Severin

ANEXA Nr. 3 Modificări (6)

    INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - ISCIR

                            !|||||||||||||||||||||¬
                            §INSPECTOR DE STAT ȘEF§
                            ¡|||||||||||`|||||||||±
                                  §    !|||||||||||||||||||||||||||||¬
                                  —||||||||¯INSPECTOR DE STAT ȘEF ADJUNCT§
                                  §    ¡|||||||||||||||||||||||||||||±
            !||||||||||||||||||||||||||||¬       §
            §    AUDIT INTERN    —|||||||||||||¯
            ¡||||||||||||||||||||||||||||±       §   !|||||||||||||||¬
                                  —||||||¯OFICIUL JURIDIC§
     !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯   ¡|||||||||||||||±
     §         !|||||||||||||||||¬          §   !|||||||||||||||¬
     §         §DIRECTOR ECONOMIC—|||||||||||||||||||˜||||||¯RESURSE UMANE §
     §         ¡|||||||||||||||||±          §   ¡|||||||||||||||±
!||-------°--------|¬ !-------------------------------------------§-¬ !||||||||||||||||||||||||||¬
|  ISCIR - CERT  | | ISCIR - INSPECT             § | §        ISCIR - SP §
|          | |          !||||||||||||||||||||||°||||˜|||||||||||||¬      §
| !|||||||||||||||¬ | |   !||||||||||||||°||||||||||||¬      | §   !||||||°||||||¬   §
| §  DIRECTOR  § | |   §    INSPECTOR-ȘEF    §      | §   §INSPECTOR-ȘEF§   §
| ¡||||||||||||||`± | |   ¡||`|||||||||||||||||||||`||±      | §   ¡||||||`||||||±   §
| !|||||||||||||¬§ | |    §           §       | §       §      §
| §  CERTIF  —¯ | | !||||||°||||||¬ !||||||||||||°||||||||||||¬ | §   !||||||°||||||¬   §
| §  PROD.  §§ | | §DEPARTAMENTUL§ §   DEPARTAMENTUL   § | §   §DEPARTAMENTUL§   §
| ¡|||||||||||||±§ | | § PRESCRIPȚII § § SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI § | §   §SUPRAVEGHERE §   §
| !|||||||||||||¬§ | | §  TEHNICE  § §VERIFICARE ÎN FUNCȚIONARE§ | §   §  PIAȚĂ  §   §
| §  CERTIF  —¯ | | ¡|||||||||||||± ¡||||||`||||||||`|||||||||± | §   ¡||`||||||||`|±   §
| §  PERS.  §§ | |            §    §      | §     §    §    §
| ¡|||||||||||||±§ | ¡------------------------§--------§-----------± ¡|||||||||˜||||||||˜|||||||±
| !|||||||||||||¬§ |            !||°||¬ !||°||¬         !||°||¬ !||°||¬
| §  CERTIF  —¯ |            §IT 1 § §IT 15§         §SP 1 § §SP 15§
| §  SIST.  §§ |            ¡|||||± ¡|||||±         ¡|||||± ¡|||||±
| ¡|||||||||||||±§ |
| !|||||||||||||¤ |
| § LABORATOR —¯ |
| ¡|||||||||||||±§ |
| !|||||||||||||¤ |
| §DEPARTAMENTUL—± |
| § ECONOMIC  §  |
| ¡|||||||||||||±  |
¡------------------|±

ANEXA Nr. 4 Modificări (3)

NORMATIV
privind parcul auto pentru ISCIR

1. Autolaboratoare - câte un autolaborator pentru fiecare inspecție teritorială
2. Autoturisme de intervenție-verificare - câte un autoturism pentru fiecare județ deservit de inspecțiile teritoriale
3. Autoturisme - câte un autoturism la 10 inspectori de specialitate care efectuează inspecții și verificări tehnice în teren
- câte un autoturism pentru fiecare județ deservit de inspecțiile teritoriale în scopul realizării activității de supraveghere a pieței
- câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)

*) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001.

NOTĂ:

Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.

Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzină) sau de 150 l/autolaborator (motorină).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...