Guvernul României

Hotărârea nr. 1338/2001 privind înființarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social (APART) și participarea României la Programul TEMPUS III

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 21 ianuarie 2002.

În vigoare de la 21 ianuarie 2002 până la 20 noiembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1357/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social, denumită în continuare APART, ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

(2) APART are sediul în municipiul București, str. Constantin Noica nr. 140, sectorul 6.

Art. 2. -

(1) APART are misiunea de a promova și de a susține acțiuni de cooperare între instituții de învățământ superior, denumite în continuare universități, agenți economici, instituții și organizații privind dezvoltarea de parteneriate specifice, formarea și specializarea profesională, transferul tehnologic, organizarea incubatoarelor de afaceri și a parcurilor tehnologice, cercetarea pieței forței de muncă, deschiderea instituțiilor de învățământ superior spre mediul economico-social, facilitarea absorbției absolvenților învățământului superior de către piața forței de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităților din România.

(2) APART are ca atribuții principale:

a) identificarea și promovarea cooperării dintre universități, agenți economici, instituții și organizații pentru soluționarea în parteneriat a unor probleme economico-sociale;

b) dezvoltarea relațiilor dintre universități, ministere și alte instituții pentru participarea specialiștilor din universități la elaborarea strategiilor și politicilor de dezvoltare economico-socială;

c) promovarea specialiștilor și structurilor universitare în parteneriate pentru derularea în România a proiectelor Uniunii Europene;

d) promovarea de inițiative, programe, proiecte, structuri naționale sau internaționale care să contribuie la furnizarea de resurse specifice extrabugetare;

e) promovarea de proiecte naționale și internaționale prin parteneriate între universități, agenți economici, instituții și organizații;

f) efectuarea de studii și formularea de propuneri privind dezvoltarea cadrului legislativ al cooperării dintre universități, agenți economici, instituții și organizații, inclusiv referitor la practica studenților;

g) promovarea nivelului internațional de calitate specific cooperării dintre universități, agenți economici, instituții și organizații;

h) extinderea bunelor practici de colaborare dintre universități, agenți economici, instituții și organizații dezvoltate în România prin programe și proiecte internaționale;

i) realizarea bazei de date a structurilor de cooperare dintre universități, agenți economici, instituții și organizații, precum și acordarea de consultanță și expertiză pentru dezvoltarea acestora;

j) promovarea programelor de formare continuă, specializare, conversie și reconversie profesională, pe termen scurt și mediu, pentru personalul cu pregătire superioară angajat al agenților economici, instituțiilor și organizațiilor;

k) diseminarea informațiilor specifice prin studii de impact și buletine informative.

(3) APART asigură, în paralel, activitățile legate de finalizarea proiectelor TEMPUS până la data de 31 martie 2002.

Art. 3. -

APART utilizează experiența structurilor care au fost create în universitățile de stat din România prin proiectele europene TEMPUS, PHARE sau finanțate prin Banca Mondială.

Art. 4. -

(1) În anul 2002 finanțarea APART se face integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Începând cu anul 2003 finanțarea APART se asigură din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Modificări (1)

(3) Veniturile extrabugetare ale APART provin din: contribuția instituțiilor de învățământ superior la Programul TEMPUS III, contribuții ale agenților economici, realizarea de proiecte, acordarea de consultanță, donații, sponsorizări și alte venituri proprii realizate în condițiile legii.

Art. 5. - Modificări (1)

APART are un număr maxim de 7 posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru instituțiile din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică, atribuțiile personalului, salarizarea și regulamentul de organizare și funcționare ale APART se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(2) APART este condusă de un director numit prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 7. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Oficiul Român TEMPUS, Comisia Națională TEMPUS și Comisia Consultativă TEMPUS își încetează activitatea.

(2) APART preia baza materială, arhiva și baza de date ale Oficiului Român TEMPUS pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. -

(1) În vederea finanțării participării universităților din România la Programul TEMPUS III, precum și pentru acordarea de asistență statelor neasociate la Uniunea Europeană, participante la acest program, Ministerul Educației și Cercetării poate contribui anual din bugetul propriu la Programul TEMPUS III cu minimum 10.000 euro.

(2) Universitățile pot să susțină participarea propriilor reprezentanți în proiecte din Programul TEMPUS III, inclusiv prin finanțare suplimentară din veniturile proprii extrabugetare.

(3) Participarea universităților și experților din România la Programul TEMPUS III este coordonată de APART.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 682/1991 privind crearea organismelor TEMPUS în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Punctul II de la litera B "Alte unități aflate în sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării" din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

II. Agenția Națională pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social (APART) - Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.338.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...