Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității
Număr celex: 32014R0640

Modificări (2), Referințe (7)

În vigoare de la 27 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 63 alineatul (4), articolul 64 alineatul (6), articolul 72 alineatul (5), articolul 76, articolul 77 alineatul (7), articolul 93 alineatul (4), articolul 101 alineatul (1) și articolul 120,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 abrogă și înlocuiește, printre altele, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare. Pentru a se asigura funcționarea fără probleme a sistemului în noul cadru juridic, trebuie adoptate anumite norme prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască în special normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei.

(2) În special, ar trebui stabilite norme de completare a anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește funcționarea Sistemului Integrat de Administrare și Control ("sistemul integrat"), termenele limită pentru depunerea cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, condițiile pentru refuzarea parțială sau totală a ajutoarelor și pentru retragerea parțială sau totală a sprijinului sau a ajutoarelor necuvenite, stabilirea sancțiunilor administrative destinate să soluționeze neconformitățile legate de condițiile pentru primirea ajutoarelor în cadrul schemelor instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și de condițiile pentru primirea sprijinului în temeiul măsurilor de dezvoltare rurală stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și normele referitoare la menținerea pășunilor permanente și calcularea sancțiunilor administrative legate de obligațiile în materie de ecocondiționalitate.

(3) Pentru a se asigura punerea în aplicare armonizată a sistemului integrat, sunt necesare definiții suplimentare, în plus față de definițiile prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013. În plus, este necesar să fie definiți anumiți termeni aplicabili normelor privind ecocondiționalitatea.

(4) Aplicarea sancțiunilor administrative și a refuzurilor sau retragerilor ajutoarelor sau ale sprijinului, prevăzute de prezentul regulament, nu ar trebui să împiedice statele membre să aplice sancțiuni penale naționale dacă dreptul național prevede astfel.

(5) Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 definește anumite cazuri de forță majoră și circumstanțe excepționale care trebuie recunoscute de statele membre. Ar trebui stabilite norme suplimentare care să permită statelor membre să recunoască circumstanțe excepționale și cazuri de forță majoră în ceea ce privește plățile directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. Este necesară stabilirea unui termen limită de notificare a unor astfel de cazuri de către beneficiar.

(6) De asemenea, sunt necesare norme suplimentare privind sistemul de identificare a parcelelor agricole care urmează a fi gestionat de statele membre în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. În conformitate cu dispoziția în cauză, trebuie utilizate tehnici computerizate bazate pe sistemul de informații geografice (GIS). Este necesar să se clarifice care sunt cerințele de bază și obiectivele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemul și care anume sunt informațiile care ar trebui să fie disponibile în GIS pentru a se asigura desfășurarea unor controale administrative încrucișate eficace. Așadar, sistemul de identificare a parcelelor agricole ar trebui actualizat regulat pentru a se exclude elementele și suprafețele care sunt în mod evident neeligibile. Totuși, pentru a se evita instabilitatea sistemului, ar trebui să se acorde statelor membre flexibilitate în sensul efectuării unor mici modificări în ceea ce privește suprafața maximă eligibilă, având în vedere incertitudinea fotointerpretării, cauzată, printre altele, de forma și de starea parcelelor de referință.

(7) Pentru a permite statelor membre să identifice în mod proactiv eventualele deficiențe ale sistemului și pentru a se întreprinde acțiuni corective atunci când este necesar, calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole ar trebui evaluată anual.

(8) Pentru a asigura punerea în aplicare în mod adecvat a schemei de plată de bază și a plăților aferente prevăzute în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre ar trebui să instituie un sistem de identificare și de înregistrare pentru drepturi la plată care să garanteze faptul că drepturile la plată pot fi urmărite și care să permită, printre altele, un control încrucișat al suprafețelor declarate în cadrul schemei de plată de bază cu drepturile la plată aflate la dispoziția fiecărui fermier, precum și între diferitele drepturi la plată propriu-zise.

(9) Pentru a permite efectuarea unui control eficace și pentru a evita depunerea mai multor cereri de ajutor la agenții de plăți diferite din același stat membru, statele membre ar trebui să prevadă un sistem unic de identificare a fermierilor care depun cereri de ajutor care fac obiectul sistemului integrat.

(10) Experiența a demonstrat că anumite elemente de peisaj ale câmpurilor, în special gardurile vii, șanțurile și zidurile de piatră, ar trebui considerate parte a suprafeței eligibile pentru plățile directe pe suprafață. Este necesar să se definească lățimea acceptabilă a elementelor de peisaj de pe teren. Având în vedere nevoile de mediu specifice, este oportun să se acorde statelor membre o anumită flexibilitate în ceea ce privește limitele care trebuie luate în considerare în cazul în care productivitățile regionale au fost stabilite în scopul plăților anterioare pe suprafață pentru culturile agricole. Totuși, ar trebui să se permită statelor membre să aplice o metodă diferită în cazul pășunilor permanente cu elemente de peisaj disparate și arbori răzleți în cazul în care nu se aplică această opțiune.

(11) Dată fiind importanța acestora pentru o agricultură durabilă, orice elemente de peisaj care fac obiectul cerințelor și standardelor enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 care fac parte din suprafața totală a unei parcele agricole ar trebui considerate eligibile.

(12) În ceea ce privește parcelele agricole cu teren arabil sau cu pășuni permanente care conțin arbori, ar trebui să se stabilească condiții privind prezența arborilor pe aceste suprafețe și impactul acestor arbori asupra eligibilității unor astfel de suprafețe. Din motive de securitate juridică, ar trebui stabilită o densitate maximă a arborilor, pe care urmează să o precizeze statele membre pe baza practicilor de cultivare tradiționale și a condițiilor naturale, precum și din motive legate de mediu.

(13) Din motive de simplificare și pentru ca plățile directe să poată fi mai ușor observate și controlate, ar trebui să se permită statelor membre să aplice un sistem proporțional pentru a se stabili suprafața eligibilă acoperită cu pășuni permanente, cu elemente disparate neeligibile, precum arborii și elementele de peisaj, altele decât elementele de peisaj care fac obiectul cerințelor și standardelor enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Suprafața eligibilă este determinată pentru fiecare parcelă de referință în funcție de praguri prestabilite aplicate la nivelul tipului omogen de acoperire a terenurilor. Elementele disparate care acoperă până la un anumit procentaj din parcela de referință pot fi considerate parte a suprafeței eligibile. Prin urmare, ar trebui să se prevadă că nu trebuie făcute deduceri pentru suprafața cu elemente disparate în prima categorie care reprezintă cel mai redus procentaj de suprafață neeligibilă.

(14) Ar trebui stabilite norme pentru rezolvarea situațiilor în care data limită pentru depunerea diferitor cereri, documente sau modificări este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică.

(15) Este absolut necesar să fie respectate termenele de depunere a cererilor de ajutor, cererilor de plată și a altor declarații, de modificare a cererilor de ajutor legate de suprafață sau a cererilor de plată și a tuturor documentelor justificative sau a contractelor, pentru a se permite autorităților naționale să programeze și apoi să efectueze controale eficiente privind corectitudinea cererilor de ajutor, a cererilor de plată sau a altor documente. Prin urmare, ar trebui prevăzute norme privind termenele limită până la care pot fi acceptate documentele depuse cu întârziere. Pentru a-i încuraja pe beneficiari să respecte termenele limită, ar trebui aplicată o reducere cu rol disuasiv în cazul depunerilor tardive, cu excepția cazului în care întârzierea este generată de cazuri de forță majoră sau de circumstanțe excepționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...