Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

Modificări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 20 iunie 2014.

În vigoare de la 20 iunie 2014 până la 06 august 2017, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 52/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 365/741

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. XV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, denumită în continuare ordonanță de urgență. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranșelor anuale se efectuează conform graficului tranșelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz. Reviste (1)

Art. 2. -

(1) Taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăți.

(2) Dobânda stabilită de instanțele judecătorești se calculează până la data plății integrale, respectiv până la data plății fiecărei tranșe.

Art. 3. -

Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferențele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plății, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 4. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești, prevăzută în anexa nr. 2;

b) înștiințare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătorești, prevăzută în anexa nr. 3;

c) referat privind restituirea sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, prevăzut în anexa nr. 4;

d) decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, prevăzută în anexa nr. 5;

e) proces-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6;

f) graficul tranșelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătorești, prevăzut în anexa nr. 7;

g) borderou privind programarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, prevăzut în anexa nr. 8;

h) decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;

i) notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;

j) evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești executorii, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 5. -

Administrația Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, și Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcție de instituția publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătorești executorii.

Art. 6. -

Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituțiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(organul fiscal competent/Administrația Fondului pentru Mediu)

Subsemnatul/Subscrisa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . ., ap. . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . , având C.N.P./C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de . . . . . . . . . . ., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . , în cuantum de . . . . . . . . . lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca . . . . . . . . . . . . . . . . , tipul/varianta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fabricat în anul . . . . . . . . ., având numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numărul de identificare . . . . . . . . , seria cărții de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . , dobânzile calculate până la data plății integrale**), cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. . . . . ./. . . . . . emise de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.

Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele prețurilor de consum a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum și a altor sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești.

Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent cu eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze***):

( ) în contul bancar nr. . . . . . . . . . . , cod IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

( ) în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Va fi indicată taxa pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătorești.

**) Se va solicita restituirea numai în măsura în care prin hotărârile judecătorești s-a dispus aceasta

***) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care dorește restituirea.

ANEXA Nr. 3

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . .

*) În cazul punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

ÎNȘTIINȚARE
de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătorești

Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele contribuabilului)

C.N.P./NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , et. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin care solicitați restituirea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești executorii reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, conform dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere**):

**) Se va indica actul administrativ în care este individualizată suma ce face obiectul restituirii, respectiv cuantumul aferent fiecărei tranșe din grafic.

( ) Decizia de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

( ) Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și de calcul al dobânzilor cuvenite contribuabililor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

( ) Decizia de compensare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a rezultat de restituit suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

( ) cuantumul tranșei din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

( ) actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, aferentă tranșei plătite în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

( ) dobânzile aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite în tranșa din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În vederea restituirii în numerar a sumei menționate mai sus este necesar să vă prezentați în data de . . . . . . . . . . ***) la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghișeu această înștiințare și buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

***) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru plata sumelor cuvenite contribuabilului.

Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Aprob
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT
privind restituirea sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești

În baza:

- art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare,

și având în vedere Cererea de restituire nr. . . . . . . din data de . . . . . . . . . . depusă de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
însoțită de următoarea documentație:

1. Hotărârea judecătorească nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . , emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în copie legalizată;

2. Act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

propunem aprobarea sumei de . . . . . . . . . lei, reprezentând:

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) cheltuieli de judecată;

( ) alte sume stabilite de instanțele judecătorești.

Pentru plata tranșelor anuale organul fiscal competent constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor până la data plății fiecărei tranșe.

După plata fiecărei tranșe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele prețurilor de consum și se vor calcula dobânzi în mod corespunzător.

Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranșe anuale, conform art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014, în baza graficului tranșelor anuale aprobate la restituire.

Șeful compartimentului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit la data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspector,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Către: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele și prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECIZIE
de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești

În baza dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Cererii de restituire nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și a hotărârii judecătorești . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Suma aprobată la restituire, inclusiv dobânzile aferente, vor fi plătite în 5 tranșe anuale, conform pct. 14 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, în baza graficului tranșelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.

În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin graficul tranșelor anuale aprobate la restituire vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Actualizarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești se va realiza cu indicele prețurilor de consum astfel cum a fost stabilit de Institutul Național de Statistică pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăți.

Dobânzile prevăzute prin hotărârile judecătorești se calculează până la data plății a fiecărei tranșe, prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 și 206 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiași act normativ.

Conducătorul organului fiscal
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

PROCES-VERBAL
privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor

În temeiul prevederilor art. XV alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, pentru contribuabilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având C.N.P./C.U.I. . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . , ap. . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s-a procedat la:

A. Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru tranșa nr. . . . . . . , cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, rezultând suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Natura sumei**) Suma aprobată pentru restituire aferentă tranșei Perioada de restituire a tranșei Indicele prețurilor de consum Cuantumul sumelor rezultate după actualizare

**) Se va menționa natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele prețurilor de consum, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și orice alte sume stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești.

B. Calculul dobânzilor aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranșa nr. . . . . . . . . . .

Natura sumei***) Suma aprobată pentru restituire aferentă tranșei Perioada pentru care s-a calculat dobânda Cota*****) Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului
Data de la care se calculează dobânda****) Data plății tranșei******)

***) Se va menționa natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

****) Data de la care se calculează dobânda se menționează în funcție de ce stabilește hotărârea judecătorească, astfel:

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează din ziua imediat expirării termenului prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală, astfel cum este reglementat la art. 124 din Codul de procedură fiscală, sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz;

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.

*****) Se va menționa cota aferentă în funcție de dispozitivul hotărârii judecătorești, respectiv cea aferentă dobânzii legale potrivit Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, sau dobânda prevăzută de Codul de procedură fiscală.

******) Data plății tranșei - se va menționa data stabilită prin înștiințarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz.

În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 și 206 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiași act normativ.

Conducătorul organului fiscal
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7

Anexa la decizie
ANTET*)
Nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Graficul tranșelor anuale aprobate la restituire în baza Hotărârii judecătorești nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tranșa Perioada de restituire a tranșei TOTAL, din care: Tipul taxei**) Cheltuieli de judecată Alte sume stabilite de instanțele de judecată
I.
II.
III.
IV.
V.
TOTAL GENERAL

**) Se va menționa tipul taxei pentru care s-a dispus restituirea prin hotărârea judecătorească, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Conducătorul organului emitent
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

BORDEROU
privind programarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești

Nr. crt. Numele și prenumele/ Denumirea C.I.F. Sumele rămase de restituit
- lei -
Data plății tranșei**)
Total, din care: Suma de restituit din tranșa nr. . . Suma de restituit din actualizarea cu IPC Suma de restituit din dobânda calculată

**) Se va menționa data programată pentru ridicarea sumelor în numerar de la unitatea Trezoreriei Statului, conform înștiințării de restituire, sau data înscrisă în nota privind restituirea unor sume, pentru restituirea sumelor prin virament bancar, după caz.

Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Aprobat
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.

DECIZIE
privind compensarea obligațiilor fiscale

În temeiul prevederilor art. 116-117 alin. (6) - (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se compensează obligațiile fiscale scadente și neachitate de către:

- numele și prenumele/denumirea debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- codul de identificare fiscală**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligații fiscale neachitate:

Denumirea venitului din care se compensează Contul de venituri/de disponibil Documentul din care rezultă suma din care se compensează Data exigibilității***) Suma (lei)

***) Se va completa data exigibilității sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, și a obligației fiscale neachitate, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Obligații fiscale care se sting prin compensare:

Denumirea obligației stinse prin compensare Contul de venituri/de disponibil Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat obligația fiscală neachitată Data exigibilității Data stingerii prin compensare****) Suma (lei)

****) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile, ținându-se cont de data exigibilității.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 205 și 207 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Șef compartiment
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Inspector
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura

ANEXA Nr. 10

ANTET*)
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Aprobat
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.

NOTĂ
privind restituirea unor sume

În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se restituie către:

- numele și prenumele/denumirea debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- domiciliul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- codul de identificare fiscală**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

- suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Restituirea se efectuează în baza Cererii debitorului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea venitului din care se restituie suma Contul de venituri/de disponibil Tipul documentului***) Nr./Data documentului****) Suma (lei)

***) Se va menționa cererea de restituire depusă de contribuabil.

****) Se vor menționa nr. și data deciziei de restituire.

Restituirea sumei se efectuează în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*****) prin virament în contul debitorului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sucursala/filiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sau numerar la ghișeul unității Trezoreriei Statului.

*****) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru virarea/ridicarea în numerar a sumelor cuvenite contribuabilului.

Șef compartiment
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Inspector
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11

EVIDENȚA
cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești executorii

Nr. crt. Numele și prenumele/ Denumirea solicitantului Codul de identificare fiscală Cereri de restituire Natura sumei aprobate la restituire*) Datele de identificare ale autovehiculelor Tipul docu- mentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire**) Nr. docu- mentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire Data docu- mentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire sume aferente fiecărei tranșe, din care: . . . sume aferente fiecărei tranșe, din care: Instituția care a restituit (Agenția Națională de Administrare Fiscală/ Administrația Fondului pentru Mediu)
Obser- vații
Nr. Data Marca Tipul/ Varianta Anul fabri- cației Nr. de înma- triculare Nr. de iden- tificare
Seria cărții de identitate suma aferentă tranșei I, repre- zentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume***) suma aferentă tranșei I actualizată cu IPC****) dobânda aferentă tranșei I****) . . . . . . . . . suma aferentă tranșei V, repre- zentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume
suma aferentă tranșei V actualizată cu IPC dobânda aferentă tranșei V
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

*) Se va menționa natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

- taxă pe poluare pentru autovehicule;

- taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;

- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

- timbrul de mediu pentru autovehicule;

- taxă neutilizată;

- diferențe de sume plătite;

- valoarea reziduală a timbrului;

- cheltuieli bănești;

- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;

- actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum;

- dobânda calculată conform hotărârilor judecătorești.

**) Se vor menționa sumele stabilite în vederea restituirii, respectiv:

- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile sau prin Decizia de restituire prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile;

- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

***) Se va menționa cuantumul aferent fiecărei tranșe din graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.

****) Se vor menționa sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
8. Executarea obligației de restituire taxă de poluare stabilită prin hotărâre judecătorească. Necesitatea parcurgerii procedurii reglementate de Ordinul MFP nr. 365/741/2014
;
se încarcă...