Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat
Număr celex: 32014R0639

Modificări (4), Referințe (5)

În vigoare de la 27 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, în special articolul 4 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (5), articolul 35 alineatele (1), (2) și (3), articolul 36 alineatul (6), articolul 39 alineatul (3), articolul 43 alineatul (12), articolul 44 alineatul (5), articolul 45 alineatele (5) și (6), articolul 46 alineatul (9), articolul 50 alineatul (11), articolul 52 alineatul (9), articolul 57 alineatul (3), articolul 58 alineatul (5), articolul 59 alineatul (3) și articolul 67 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 instituie un nou cadru juridic constând într-un nou sistem de sprijin direct, inclusiv o plată de bază pentru fermieri și alte scheme de sprijin. Regulamentul menționat conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare. Pentru a se asigura funcționarea fără probleme a schemelor din noul cadru juridic, anumite norme trebuie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. În scopul reducerii sarcinii administrative, aceste norme ar trebui să fie simple și ușor de controlat. Respectivele acte ar trebui să înlocuiască normele prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1120/2009 și (CE) nr. 1121/2009 ale Comisiei.

(2) Este necesar să se completeze cadrul respectiv, prin prezentul regulament, în ceea ce privește anumite dispoziții generale, schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafață, plata pentru fermierii care utilizează practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri care își încep activitatea agricolă, sprijinul cuplat facultativ, plata specifică pentru cultura de bumbac și în ceea ce privește notificările necesare în legătură cu fiecare schemă de sprijin.

(3) În scopul asigurării aplicării corecte a ajustărilor plăților directe în ceea ce privește disciplina financiară, este necesar să se stabilească normele generale privind secvența de calculare a unor astfel de reduceri în raport cu reducerile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(4) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (1), este oportun să se clarifice faptul că, atunci când adoptă măsuri de implementare a dreptului Uniunii, statele membre ar trebui să își exercite puterea de decizie respectând anumite principii, inclusiv, în special, principiul nediscriminării.

(1) A se vedea hotărârea Curții din 25 noiembrie 1986 în cauzele conexate 201/85 și 202/85, Klensch, Rec., 1986, p. 3477, punctul 10.

(5) Sprijinul, altul decât sprijinul cuplat, ar trebui să îndeplinească cerințele pentru a fi considerat sprijin decuplat pentru venit în sensul "cutiei verzi" din cadrul Acordului privind agricultura încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay, iar sprijinul cuplat ar trebui să îndeplinească cerințele pentru a fi considerat încadrat în "cutia albastră" din acordul menționat.

(6) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, o "activitate agricolă" nu implică în mod necesar producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole. În schimb, fermierii pot să mențină o suprafață agricolă într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare fără acțiuni pregătitoare care depășesc metodele și utilajele agricole uzuale sau, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, pot să desfășoare o anumită activitate minimă. Deoarece aceste ultime două activități necesită o anumită acțiune din partea fermierului, este necesar să se stabilească un cadru la nivelul Uniunii în care statele membre trebuie să stabilească criterii suplimentare pentru activitățile respective.

(7) Din motive legate de mediu, definiția "pășuni permanente" de la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 include, de asemenea, specii care nu sunt erbacee, precum arbuști și/sau arbori care se pot utiliza pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere erbacee să rămână predominante pe terenul în cauză. Prin urmare, este necesar să se stabilească un criteriu pentru a se determina în ce cazuri rămân predominante iarba și alte plante furajere erbacee.

(8) Definiția "pășunilor permanente" permite statelor membre să considere pășuni permanente și terenurile care pot fi utilizate pentru păscut și care fac parte din practicile ancorate în obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere erbacee. În acest scop, este necesar să se stabilească criteriile pe baza cărora pot fi determinate aceste practici ancorate în obiceiurile locului.

(9) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre pot considera pășuni permanente terenurile bune pentru pășunat și care fac parte din practici ancorate în obiceiurile locului, unde, în mod obișnuit, suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere erbacee. Pășunile permanente respective pot face obiectul unui coeficient de reducere în conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Pentru a se asigura aplicarea proporționată a dispoziției menționate, este necesar să se prevadă posibilitatea unei distincții între diferitele categorii de suprafețe, pentru a se aplica coeficienți de reducere diferiți acestor categorii.

(10) Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că nu se acordă plăți directe persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de persoane fizice sau juridice ale căror suprafețe agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare și care nu desfășoară pe suprafețele în cauză activitatea minimă definită de statele membre. În acest scop, este necesar să se determine în ce situații aceste suprafețe trebuie considerate partea principală a terenurilor agricole ale unui fermier și să se clarifice domeniul de aplicare al dispoziției respective.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, entitățile care intră în domeniul de aplicare al așa-numitei "liste negative" trebuie considerate fermieri activi dacă pot dovedi că îndeplinesc unul dintre criteriile enumerate în dispoziția respectivă. Unul dintre aceste criterii constă în demonstrarea faptului că suma anuală a plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile totale obținute din activități neagricole. Prin urmare, este necesar să se prevadă dispoziții pentru a se stabili dacă veniturile provin din activități agricole sau neagricole.

(12) În plus, este necesar să se stabilească norme cu privire la modul în care trebuie stabilit cuantumul anual al plăților directe în sensul articolului 9 alineatul (2) și, după caz, în sensul articolului 9 alineatul (3), precum și în sensul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, care exceptează anumiți fermieri de la aplicarea articolului 9 alineatul (2) și alineatul (3) din regulamentul respectiv. Pentru a se asigura tratamentul egal al fermierilor din Bulgaria, Croația și România, unde plățile directe fac obiectul introducerii progresive, în statele membre respective cuantumul anual al plăților directe ar trebui să se bazeze pe cuantumurile finale care urmează a fi acordate la sfârșitul procesului de introducere progresivă.

(13) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și, după caz, cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, fermierii pot fi excluși de la acordarea sprijinului dacă activitățile lor agricole sunt nesemnificative sau dacă principalul lor obiect de activitate nu constă în desfășurarea unei activități agricole. Este necesar să se stabilească anumite criterii în acest sens, acordându-se totodată statelor membre posibilitatea de a stabili criterii alternative prin care să vizeze activitățile agricole care sunt doar marginale.

(14) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede mai multe posibilități de alocare a drepturilor la plată către fermieri. Din motive de securitate juridică, ar trebui să se prevadă că, în cazul unei moșteniri, al unei moșteniri anticipate sau al unei moșteniri anticipate revocabile, al unor fuziuni sau scindări ale exploatației, numărul și valoarea drepturilor la plată care urmează a fi primite se stabilește pe baza acelorași condiții care s-ar fi aplicat fermierului care gestiona inițial exploatația. În plus, este necesar să se prevadă norme privind modul în care se stabilește numărul drepturilor la plată care urmează a fi alocate în cazul exploatațiilor rezultate în urma unei scindări dacă acestea se află în state membre care aplică articolul 24 alineatul (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Din motive legate de așteptările legitime ale fermierilor, modificarea statutului juridic al unui fermier nu ar trebui să aibă un impact asupra numărului sau asupra valorii drepturilor la plată pe care le-ar putea primi fermierul în cazul în care continuă să dețină controlul asupra exploatației din punctul de vedere al gestionării, al beneficiilor și al riscurilor financiare.

(15) Din motive de securitate juridică și pentru a se asigura gestionarea adecvată a drepturilor la plată, este necesar să se clarifice faptul că doar acele hectare eligibile care sunt determinate în temeiul articolului 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 23 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei ar trebui luate în considerare pentru alocarea și activarea drepturilor la plată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...