Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 641/2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
Număr celex: 32014R0641

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 27 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, în special articolul 24 alineatul (11), articolul 31 alineatul (2), articolul 34 alineatul (5), articolul 39 alineatul (4), articolul 43 alineatul (13), articolul 45 alineatul (7), articolul 55 alineatul (2), articolul 57 alineatul (4) și articolul 67 alineatul (3),

întrucât:

(1) Articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și articolele 20 și 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei prevăd posibilitatea ca fermierii să semneze contracte prin care transferă drepturile la plată care urmează să fie alocate sau dreptul de a primi drepturi la plată, în cazul vânzării sau al arendării exploatației lor. Ar trebui stabilite norme pentru astfel de circumstanțe specifice, în special în ceea ce privește cererile de alocare a drepturilor la plată în astfel de cazuri.

(2) În sensul articolului 25 alineatul (2), al articolului 26 și al articolului 40 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar să se stabilească norme privind calcularea valorii dreptu rilor la plată care urmează să fie alocate în cazul transferului unei ferme prin moștenire unui alt fermier care are intenția de a continua activitatea agricolă în exploatația respectivă și care are, la rândul său, dreptul să i se aloce drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază.

(3) Pentru buna gestionare a schemei de plată de bază, este adecvat să se stabilească norme referitoare la notificarea de către fermieri a autorităților naționale în privința transferurilor de drepturi la plată.

(4) În vederea alimentării rezervei naționale sau regionale cu drepturi la plată neutilizate, în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar să se stabi lească o dată după care drepturile neutilizate, inclusiv drepturile la plată care nu au fost activate sau care altfel nu generează plăți, revin la rezervă.

(5) Articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că statele membre pot decide să aplice anga jamente specifice sau scheme de certificare ca practici echivalente benefice pentru climă și mediu. Pentru a se asigura o evaluare eficace și la timp a practicilor incluse în respectivele angajamente sau scheme de certificare, ar trebui stabilite norme privind procedura de notificare către Comisie și privind evaluarea de către aceasta.

(6) În conformitate cu articolul 45 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, nu se aplică nicio obligație de reconversie individuală la nivel de exploatație dacă suprafața de pășune permanentă este menținută în termeni absoluți în anumite limite. Limitele respective trebuie să fie fixate.

(7) În conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, deciziile menționate la articolul 53 alineatul (4) și alineatul (6) litera (a) din regulamentul respectiv fac obiectul aprobării de către Comisie. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind procedura de evaluare și aprobare de către Comisie.

(8) În conformitate cu articolul 57 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Comisia adoptă norme privind procedura de autorizare a terenurilor și a soiurilor în scopul acordării plății specifice pentru cultura de bumbac. În conformitate cu principiul subsidiarității, normele respective ar trebui să se limiteze la stabilirea unei date finale pentru încheierea procedurii în cauză, lăsând în seama statelor membre stabilirea normelor de procedură detaliate.

(9) Ar trebui stabilite informațiile necesare, care trebuie transmise de statele membre producătorilor în ceea ce privește respectiva autorizare. Pentru a se asigura informarea în timp util a producătorilor, ar trebui stabilită o dată finală pentru aceste notificări.

(10) În scopul monitorizării aplicării corecte a normelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea dintre piloni, este necesar să se specifice anumite obligații de notificare în ceea ce privește informațiile care trebuie notificate de statele membre în legătură cu deciziile luate în conformitate cu articolul 14 din regulamentul menționat.

(11) În scopul fixării plafoanelor financiare instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și pentru a se verifica respectarea plafoanelor respective, este necesar să se specifice anumite obligații de notificare, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie notificate de statele membre cu privire la deciziile adoptate în conformitate cu articolul 22 alineatele (2) și (3), cu articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul (1) și cu articolul 51 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(12) Din motive de eficiență, este adecvat să se prevadă că notificările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, al Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 și al prezentului regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (1).

(13) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1 DOMENIU DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1 Domeniu de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...