Parlamentul României

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 12

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

f) convoacă și conduce ședințele Colegiului director al Camerei și ale Adunării generale a Camerei;

g) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei;

h) aprobă, la cererea părților, transferul dosarului succesoral;

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Art. 49. - Jurisprudență (2)

(1) Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții:

a) organizează examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar; Modificări (1)

b) stabilește birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari;

c) urmărește pregătirea teoretică și practică a notarilor stagiari;

d) înlocuiește, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică;

e) propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii;

f) aprobă numărul de posturi destinate dobândirii calității de notar stagiar; Modificări (1)

g) întocmește documentarea juridică și asigură consultarea și informarea curentă a notarilor publici;

h) ține evidența veniturilor și cheltuielilor Camerei și a contribuției membrilor săi;

i) stabilește comisia de inventariere și lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare;

j) poate acorda sprijin și ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;

k) desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze mențiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei;

l) aprobă, la propunerea președintelui, organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Camerei;

m) organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitație a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral, în condițiile stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și actele normative cu caracter intern.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Colegiul director al Camerei emite decizii executorii.

Art. 50. -

Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții:

a) alege și revocă Colegiul director al Camerei și Comisia de cenzori, în condițiile stabilite prin statut;

b) alege și revocă reprezentantul sau reprezentanții Camerei, după caz, și supleantul acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut, cu respectarea normei de reprezentare prevăzute de prezenta lege;

c) alege și revocă reprezentantul Camerei în Consiliul de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;

d) alege și propune membrul în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări;

e) aprobă anual raportul de activitate și descărcarea de gestiune ale președintelui și Colegiului director al Camerei;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei și execuția bugetară;

g) aprobă strategia de dezvoltare și politica de investiții a Camerei;

h) stabilește indemnizațiile membrilor organelor alese;

i) aprobă regulamentele interne ale Camerei;

j) alege membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor și al Uniunii, în condițiile regulamentelor proprii;

k) alege reprezentanții Camerei conform normei de reprezentare la Congres;

l) acordă și retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Colegiului director al Camerei;

m) aprobă actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii, pe care o înaintează Consiliului Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Art. 51. - Jurisprudență (1), Proceduri (1)

Mandatul organelor alese la nivelul Camerelor începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile.

SECȚIUNEA a 7-a Uniunea Națională a Notarilor Publici

Art. 52. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Notarii publici din România sunt constituiți la nivel național în Uniunea Națională a Notarilor Publici, unica organizație profesională înființată prin lege, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu.

(2) Uniunea are sediul în municipiul București și are ștampilă proprie, care cuprinde cel puțin denumirea Uniunii și stema României.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Uniunea are următoarele funcții: Jurisprudență (1)

a) de strategie, prin transmiterea de propuneri la elaborarea de către Ministerul Justiției a strategiilor în domeniul notarial;

b) de reglementare a activității, prin reglementări terțiare specifice, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, punerea în aplicare a legislației în domeniul notarial și realizarea cadrului juridic subsidiar specific;

c) de reprezentare pe plan intern și internațional a notarilor publici;

d) de îndrumare, sprijin și control al notarilor publici, în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul notarial;

e) de administrare a patrimoniului propriu.

(4) În exercitarea funcțiilor care îi revin, Uniunea poate colabora cu autoritățile și instituțiile publice, cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

(5) Statutul aprobat de Congresul de constituire al Uniunii este actul constitutiv al acesteia. Puneri în aplicare (1)

(6) Modificarea și completarea Statutului Uniunii între congrese se fac de către Consiliul Uniunii, după consultarea Adunărilor generale ale Camerelor.

(7) Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a) Congresul;

b) Consiliul Uniunii;

c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

d) președintele Uniunii.

(8) În organele de conducere ale Uniunii pot fi aleși notarii publici în funcție, cu o vechime efectivă în profesie de cel puțin 8 ani la data alegerii.

(9) Membrii Colegiului director al Camerei nu pot fi membri ai Consiliului Uniunii. Fac excepție președintele Camerei, care, potrivit art. 55, face parte de drept din Consiliul Uniunii, și vicepreședintele Camerei sau un alt membru desemnat în acest sens, numai în situația în care îl reprezintă pe președinte.

(10) Mandatul organelor alese ale Uniunii începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile.

Art. 53. - Puneri în aplicare (1)

(1) Congresul este constituit din reprezentanții notarilor publici, aleși de Adunarea generală a fiecărei Camere, potrivit normei de un reprezentant la 10 notari publici în funcție, la care se adaugă membrii Consiliului Uniunii, precum și vicepreședinții Colegiilor directoare ale Camerelor.

(2) În situația în care nu sunt aleși ca reprezentanți ai Camerei la Congres, membrii Consiliului de disciplină, ai Comisiei de cenzori și ai Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici participă fără drept de vot la lucrările Congresului.

(3) Congresul se întrunește în sesiuni ordinare și extraordinare.

(4) Congresul se întrunește în sesiune ordinară, de regulă, anual și în sesiune extraordinară, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, dacă aceasta reprezintă cel puțin o treime din numărul notarilor publici.

(5) Convocarea Congresului se face de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită, prin înștiințarea în scris a Camerelor și prin publicarea într-un ziar central a datei, locului și ordinii de zi. Colegiile directoare ale Camerelor sunt obligate să comunice data, locul de desfășurare a Congresului și ordinea de zi a acestuia tuturor notarilor publici în funcție din Cameră.

(6) Camerele sunt obligate să comunice Uniunii lista nominală cu delegații la Congres, de regulă, cu cel puțin 15 zile înainte de Congres.

(7) Congresul este legal constituit în prezența a două treimi din numărul delegaților săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a delegaților prezenți.

(8) Delegații la Congres au libertatea să își exprime votul ținând cont de strategia și interesele profesiei.

(9) Congresul notarilor publici are, după caz, următoarele atribuții:

a) adoptă, prin hotărâre, completarea sau modificarea Statutului Uniunii și a Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici, cu excepția modificărilor adoptate între congrese de către Consiliul Uniunii, în condițiile art. 52 alin. (6); Referințe (1)

b) adoptă Codul deontologic al notarilor publici, completările și modificările care i se aduc în condițiile stabilite prin statut;

c) validează, prin hotărâre, alegerea reprezentanților Camerelor și a supleanților acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut;

d) validează, prin hotărâre, alegerea, dintre membrii Consiliului Uniunii, a președintelui și vicepreședinților, în condițiile stabilite prin statut;

e) validează, prin hotărâre, alegerea membrilor Consiliului de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;

f) dezbate probleme profesionale de interes general și adoptă, cu majoritate simplă, rezoluții cu privire la problemele dezbătute;

g) aprobă raportul Consiliului Uniunii și al Comisiei de cenzori, execuția bugetară și descărcarea de gestiune;

h) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, regulament sau statut.

(10) Hotărârile și rezoluțiile cu caracter normativ intern, administrativ-organizatoric sunt obligatorii pentru notarii publici.

(11) Congresul poate delega unele dintre atribuțiile sale Consiliului Uniunii, în condițiile stabilite prin statut.

(12) Procedura privind convocarea, organizarea și desfășurarea Congresului se stabilește prin statut.

Art. 54. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) În cadrul Uniunii se constituie și funcționează:

a) Institutul Notarial Român;

b) Casa de Asigurări a Notarilor Publici;

c) Casa de Pensii a Notarilor Publici;

d) Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

e) Comisia de cenzori;

f) Consiliul de disciplină;

g) Corpul de control;

h) Redacția Buletinului Notarilor Publici;

i) comisiile de specialitate ale Consiliului Uniunii;

j) aparatul de specialitate și administrativ;

k) Registrul național de evidență a notarilor publici, în care se înregistrează notarii publici și formele în care aceștia își exercită profesia.

(2) La nivelul Uniunii se pot înființa și alte organisme potrivit legii, statutului profesiei sau actelor normative cu caracter intern.

Art. 55. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanții fiecărei Camere, aleși potrivit următoarei norme de reprezentare:

a) un reprezentant, pentru Camerele cu până la 200 de notari publici în funcție; Jurisprudență (1)

b) 2 reprezentanți, pentru Camerele care au între 201 și 400 de notari publici în funcție;

c) 3 reprezentanți, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici în funcție.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...