Parlamentul României

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 12 din 12

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

f) Registrul național notarial de evidență a creditorilor persoanelor fizice și a opozițiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), în care se înscriu, pentru opozabilitate față de terți, cererile creditorilor cu privire la creanțele pe care le au față de o persoană fizică.

(2) Uniunea poate înființa și alte registre naționale notariale necesare desfășurării activității notarilor publici și, respectiv, aplicării dispozițiilor Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare. Comentarii expert (1)

(3) Registrele naționale notariale prevăzute la alin. (1) se țin în format electronic și pe suport hârtie de către Uniune.

(4) Transferul informațiilor între notarii publici și registrele naționale notariale ținute în format electronic se face numai pe suport electronic, în baza semnăturii electronice calificate a utilizatorului.

(5) Organizarea și funcționarea registrelor prevăzute la alin. (1), lit. a)-d) și f), precum și procedura de înscriere și consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 163. - Reviste (2)

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 164. -

Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, hotărârile cu caracter normativ adoptate de către Congres și Consiliul Uniunii, Statutul Institutului Notarial Român și Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

Art. 165. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici și a Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

*) Legea nr. 36/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995.

Art. 166. -

Regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justiției, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia**).

**) A se vedea Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013.

Art. 167. - Jurisprudență (1)

(1) La împlinirea termenului prevăzut la art. 165 de la intrarea în vigoare a legii, atribuțiile de publicitate mobiliară și imobiliară, toate lucrările, evidențele, registrele de transcripțiuni-inscripțiuni, mapele de amanet, precum și cărțile funciare vor trece în competența judecătoriilor în circumscripția cărora se află notariatele de stat.

(2) La aceeași dată denumirile de "notariat de stat", "notar de stat", "secretariat" sau "secretar", prevăzute în reglementările în vigoare privind atribuțiile de publicitate imobiliară și mobiliară introduse prin Decretul nr. 378/1960, se înlocuiesc cu denumirile "judecătorie", "judecător", "grefă" sau "grefier", după caz.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), judecătoriile vor prelua numărul necesar de notari de stat, precum și personalul cu astfel de atribuții de publicitate, existent la notariatele de stat.

Art. 168. -

Notarii publici își vor începe activitatea după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 169. -

Consiliile locale și județene, prefecții, precum și Ministerul Justiției au obligația de a pune la dispoziția notarilor publici, la cererea acestora, spațiile necesare în vederea organizării și funcționării corespunzătoare a serviciilor publice pe care le prestează, prin închiriere, fără licitație.

Art. 170. -

(1) Notarii publici vor angaja, cu prioritate, notarii debutanți, personalul auxiliar administrativ și de serviciu de la notariatele de stat.

(2) Personalul rămas disponibil va fi încadrat prin redistribuire de către Ministerul Justiției, în sistemul său, în condițiile legii.

Art. 171. -

(1) Lucrările notariale în curs de rezolvare la notariatele de stat vor fi finalizate până la data preluării activității de către notarii publici, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta lege.

(2) Arhiva notariatelor de stat care își încetează activitatea se va preda judecătoriilor în a căror circumscripție teritorială se află.

(3) Cauzele succesorale care au în continuare termene de dezbatere, după încetarea activității notariatelor de stat, se vor preda notarilor publici ale căror birouri sunt situate în circumscripția judecătoriei în raza căreia defunctul și-a avut ultimul domiciliu, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei.

Art. 172. -

(1) Birourile notariale constituite în condițiile prezentei legi își pot organiza sedii secundare în localitățile din aceeași circumscripție teritorială în care nu au luat ființă birouri de notari publici.

(2) Dacă, ulterior înființării unui sediu secundar, în acea localitate își stabilește sediul principal un birou notarial, sediul secundar se desființează.

(3) Înregistrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prevăzute la art. 39 alin. (1).

Art. 173. - Jurisprudență (1)

Ori de câte ori în alte acte normative se folosește expresia "notariat de stat" sau "notar de stat" se va înțelege "biroul notarului public" și, după caz, "notar public".

Art. 174. -

La expirarea termenului prevăzut la art. 168, Decretul nr. 387/1952 privitor la urmărirea unor datorii pe cale notarială, Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorală notarială, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat și Regulamentul privind aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat, aprobat prin H.C.M. nr. 1.518/1960, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

ANEXĂ

Camerele notarilor publici, circumscripțiile teritoriale ale acestora și localitățile în care se află sediile principale

Nr. crt. Denumirea Camerei Notarilor Publici Județele cuprinse în circumscripția teritorială a Camerei Notarilor Publici Localitatea în care se află sediul principal
1 Alba Iulia Alba
Hunedoara
Sibiu
Municipiul Alba Iulia
2 Bacău Bacău
Neamț
Municipiul Bacău
3 Brașov Brașov
Covasna
Municipiul Brașov
4 București Călărași
Ialomița
Ilfov
Giurgiu
Teleorman
Municipiul București
Municipiul București
5 Cluj Bistrița-Năsăud
Cluj
Maramureș
Sălaj
Municipiul Cluj-Napoca
6 Constanța Constanța
Tulcea
Municipiul Constanța
7 Craiova Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Municipiul Craiova
8 Galați Brăila
Galați
Vrancea
Municipiul Galați
9 Iași Iași
Vaslui
Municipiul Iași
10 Oradea Bihor
Satu Mare
Municipiul Oradea
11 Pitești Argeș
Vâlcea
Municipiul Pitești
12 Ploiești Buzău
Dâmbovița
Prahova
Municipiul Ploiești
13 Suceava Botoșani
Suceava
Municipiul Suceava
14 Târgu Mureș Harghita
Mureș
Municipiul Târgu Mureș
15 Timișoara Arad
Caraș-Severin
Timiș
Municipiul Timișoara


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...