Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Modificări (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (5) și (7), art. 12 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 52 alin. (2) și (4), art. 56, art. 63 alin. (3), art. 64 alin. (2), art. 66 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) și (2), art. 76, art. 83 alin. (2), art. 86 alin. (1), art. 92 alin. (1), (4) și (5), art. 93 alin. (2) și (4), art. 104 alin. (1) și art. 142 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 mai 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Activitatea de administrare a investițiilor

SECȚIUNEA 1 Activitățile desfășurate de societățile de administrare a investițiilor

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește norme în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, cu privire la autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, denumite în continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., și a depozitarilor O.P.C.V.M.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 și în Legea nr. 297/2004.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Modificări (1)

a) instrucțiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere, ce stabilesc operațiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situații deosebite;

b) organisme administrate - O.P.C.V.M. pentru care o S.A.I. desfășoară activități specifice de administrare, în condițiile legii și ale prezentului regulament;

c) reguli și proceduri interne - regulile și procedurile întocmite conform O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv reglementările interne indicate la art. 14 alin. (1) și art. 195 lit. m) din respectiva ordonanță de urgență, precum și art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, aprobate de organul statutar competent al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și semnate de persoana împuternicită în acest sens;

d) subdepozitar - o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau o sucursală din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de către A.S.F. pentru activitatea de depozitare, care are înscris în obiectul de activitate serviciul conex de păstrare în siguranță și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor, prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, căruia depozitarul îi deleagă toate sau o parte din responsabilitățile aferente activității de depozitare;

e) stat terț - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European (EEA).

(3) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din O.U.G. nr. 32/2012, suportul durabil include următoarele: scrisoarea simplă sau cu confirmare de primire, faxul, CD-ul, DVD-ul și unitățile centrale ale computerelor personale pe care este stocată poșta electronică de tip e-mail, SMS-ul și website-urile de internet care respectă criteriile de stocare și reproducere a informației prevăzute în definiția suportului durabil menționată la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 3. -

(1) A.S.F. hotărăște cu privire la emiterea unei decizii de autorizare, respectiv cu privire la retragerea autorizației, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care O.U.G. nr. 32/2012 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.

(2) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

(3) Orice solicitare motivată a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.

(4) În situația în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (3), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, dacă se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și/sau ale reglementărilor A.S.F., acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii care specifică motivele restituirii. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 4. -

(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise A.S.F. în limba română sau într-o limbă de circulație internațională agreată de A.S.F. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine sunt prezentate, dacă este cazul, în copie și în traducere legalizată. Modificări (1)

(2) Actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise A.S.F., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările A.S.F.

(3) În înțelegerea prezentului regulament, limba de circulație internațională agreată de către A.S.F. este limba engleză.

Art. 5. -

(1) S.A.I. are ca obiect principal de activitate administrarea O.P.C.V.M., autorizate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) Suplimentar și cu condiția administrării cel puțin a unui O.P.C.V.M., S.A.I. poate desfășura, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, și activitatea de administrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) decât O.P.C.V.M.-urile, precum și activitățile menționate la art. 5 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, cu respectarea dispozițiilor alin. (4) al aceluiași articol.

Art. 6. -

Administrarea de investiții se realizează sub controlul și supravegherea A.S.F., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.

SECȚIUNEA a 2-a Delegarea activităților desfășurate de către S.A.I.

Art. 7. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega activitatea de administrare a investițiilor, cu condiția avizării prealabile a A.S.F. și pe bază de contract scris, entităților indicate la art. 33 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega către terți, cu condiția notificării prealabile a A.S.F. și pe bază de contract scris, exercitarea activităților menționate la art. 6 lit. b) și c) din O.U.G. nr. 32/2012.

(3) Activitatea de distribuție a titlurilor de participare, indicată la art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, poate fi delegată altor S.A.I., societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), instituțiilor de credit sau brokerilor de pensii private, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza contractelor de distribuție și a menționării delegării în prospectul de emisiune. Modificări (1)

(4) De asemenea, distribuția titlurilor de participare poate fi realizată prin utilizarea contului global, cu respectarea cerințelor operaționale și de raportare prevăzute în cadrul cap. II și III din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, denumit în continuare Regulamentul nr. 5/2010, urmând ca obligația decontării operațiunilor de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare și parcurgerea procedurilor de cunoaștere a clientelei să revină custodelui/titularului contului global.

(5) În acest sens, contractul de distribuție a titlurilor de participare conține dispoziții exprese privind modul de reconciliere a subscrierilor/răscumpărărilor de titluri de participare prin intermediul contului global, astfel încât S.A.I. să cunoască în orice moment situația reală privind deținătorii individuali (beneficiarii reali) ai titlurilor de participare.

(6) Distribuitorii menționați la alin. (3) vor fi înscriși pentru această calitate în Registrul public al A.S.F. astfel: Modificări (1)

a) S.A.I., S.S.I.F. și instituțiile de credit, în baza contractului de distribuție notificat A.S.F. și cu condiția achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

b) brokerii de pensii private, în conformitate cu prevederile art. 8.

Art. 8. -

(1) În vederea înscrierii în Registrul public al A.S.F. în calitate de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M., brokerul de pensii private va depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul intern prin care este desemnată persoana responsabilă cu activitatea de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M. și ale A.O.P.C., împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, după caz;

b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Brokerii de pensii private care acționează în calitate de distribuitori de titluri de participare trebuie să furnizeze în mod gratuit informații-cheie destinate investitorilor cu privire la O.P.C.V.M., prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale respectivului O.P.C.V.M.

(3) Brokerii de pensii private trebuie să se asigure în desfășurarea activității de distribuție că prima subscriere a titlurilor de participare se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului și după transmiterea informațiilor menționate la art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

(4) Brokerii de pensii private colaborează cu S.A.I. care le-au delegat activitatea de distribuție de titluri de participare în vederea instruirii corespunzătoare a agenților de marketing persoane fizice implicați în activitatea de distribuție a titlurilor de participare.

(5) Radierea din Registrul public al A.S.F. a calității de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. a unui broker de pensii private este efectuată în următoarele cazuri:

a) ca urmare a cererii scrise formulate de către brokerul de pensii private;

b) ca urmare a retragerii autorizației de funcționare de către A.S.F.;

c) ca sancțiune.

(6) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. conform alin. (5) lit. a) va fi însoțită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de radiere.

Art. 9. - Modificări (1)

S.A.I. poate să își desfășoare activitatea de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor și prin intermediul unor persoane fizice și juridice, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (3), denumite agenți de distribuție.

Art. 10. -

(1) Pentru a fi avizată de A.S.F., în calitate de agent de distribuție al unei S.A.I., o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să facă dovada unei relații contractuale cu S.A.I.;

b) să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.-urilor, organizat de către respectiva S.A.I., A.S.F. sau de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;

d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică;

e) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancțiuni similare aplicate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), Banca Națională a României (B.N.R.) sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate.

(2) În vederea avizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuție persoană fizică, S.A.I. va depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, că respectă condițiile prevăzute la alin. (1) pentru îndeplinirea calității de agent de distribuție;

c) certificat de cazier judiciar, respectiv certificat de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

d) declarația unuia dintre directorii S.A.I. care asigură conducerea efectivă cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 11 alin. (1) și (2) pentru agenții de distribuție;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuție persoană fizică.

(3) În prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. se va menționa posibilitatea ca activitatea de distribuție să fie desfășurată prin intermediul agenților de distribuție.

Art. 11. -

(1) S.A.I. are obligația instruirii corespunzătoare a agenților de distribuție și a supravegherii activității acestora pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament. S.A.I. va verifica dacă agenții de distribuție au capacitatea de a comunica în mod corespunzător investitorilor toate informațiile relevante în legătură cu O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de distribuție.

(2) S.A.I. va verifica dacă agenții de distribuție ce vor acționa în numele său au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice în mod corespunzător clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind organismele de plasament pe care le distribuie.

(3) Agentul de distribuție persoană fizică va face cunoscut investitorilor sau potențialilor investitori, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării activității de distribuție, calitatea în care acesta lucrează și denumirea societății/societăților de administrare a investițiilor în numele căreia/cărora lucrează.

(4) S.A.I. care angajează agenți de distribuție persoane fizice este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului care acționează în numele respectivei S.A.I.

(5) S.A.I. care utilizează agenți de distribuție persoane fizice trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ asupra investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.A.I.

(6) Agenții de distribuție persoane fizice ai S.A.I. trebuie să furnizeze în mod gratuit informații-cheie destinate investitorilor cu privire la O.P.C.V.M., prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, și trebuie să se asigure în desfășurarea activității de distribuție că prima subscriere a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului și după transmiterea informațiilor menționate la art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 12. -

(1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent de distribuție al unei S.A.I., o persoană juridică, alta decât instituțiile menționate la art. 7, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C., ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să aibă înscrisă în obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv;

c) să dețină un sediu social, destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, care să îndeplinească următoarele condiții:

1. o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfășurare a activității de distribuție;

2. suprafața sediului să nu fie mai mică de 15 mp, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor, cu excepția clădirilor de birouri tip centru de afaceri, și să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea și arhivarea documentelor;

d) administratorul unic, membrii consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. să aibă o bună reputație și o experiență suficientă de cel puțin 3 ani în domeniul financiar sau bancar;

2. să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei S.A.I., S.S.I.F. ori ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar sau de intermediar pe piața de capital;

3. să nu fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă ori indirectă, cu o S.A.I., S.S.I.F. sau instituție de credit care îndeplinește funcția de depozitar ori de intermediar pe piața de capital;

4. să nu aibă calitatea de acționar semnificativ direct ori indirect al unei S.A.I., S.S.I.F. sau al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar ori de intermediar pe piața de capital;

5. să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

6. să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancțiuni similare aplicate de C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate;

e) directorii/membrii directoratului sau persoanele care conduc activitatea zilnică a societății trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. să aibă studii superioare și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul pieței de capital; această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive;

2. să aibă încheiat un contract de muncă/mandat cu agentul de distribuție persoană juridică;

3. să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. d) pct. 2-6;

f) asociații ori acționarii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. d) pct. 2-6.

(2) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuție persoană juridică, acesta va depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;

b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de constituire și de înregistrare a agentului de distribuție;

c) copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.;

d) extras sau certificat de la O.N.R.C. care să ateste înregistrarea mențiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului de distribuție, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată, pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului de distribuție persoană juridică;

f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanțul contabil înregistrat la O.N.R.C. sau depus la administrația financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcționat anterior solicitării autorizației;

g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul de distribuție își va desfășura activitatea, documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) și declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condițiile similare celor prevăzute la art. 10 alin. (1);

h) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor/asociaților, a membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) sau f), după caz;

i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuție persoană juridică.

(3) Orice modificare intervenită în modul de organizare și funcționare a agentului de distribuție persoană juridică va fi notificată A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii acesteia.

(4) Prevederile art. 11 alin. (6) sunt aplicabile și agenților de distribuție persoane juridice.

Art. 13. -

(1) Agenții de distribuție persoane fizice și juridice și brokerii de pensii nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii în O.P.C.V.M.-urile pentru care desfășoară activitatea de distribuție. Modificări (1)

(2) S.A.I. autorizate de autoritățile competente din alte state membre care distribuie titluri de participare pe teritoriul României în baza liberei circulații a serviciilor, ulterior încheierii procedurii de notificare conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, nu pot opera direct prin agenți de distribuție persoane fizice.

(3) S.A.I. prevăzute la alin. (2) vor încheia contracte de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul României cu distribuitori din România persoane juridice sau vor distribui titluri de participare prin intermediul sucursalelor înființate pe teritoriul României.

(4) Lista agenților de distribuție va fi publicată pe site-ul fiecărei S.A.I. și va fi actualizată în concordanță cu lista agenților proprii de distribuție înscriși în Registrul public al A.S.F.

Art. 14. -

(1) Radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent de distribuție persoană fizică sau juridică poate fi efectuată în următoarele cazuri: Modificări (1)

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către agentul de distribuție cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitări;

b) ca urmare a retragerii cu titlu de sancțiune a deciziei acordate;

c) în cazul unui agent de distribuție persoană fizică care este angajat al unui agent de distribuție persoană juridică, la cererea agentului de distribuție persoana juridică.

(2) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuție va fi însoțită de dovada achitării de către agentul de distribuție în contul A.S.F. a tarifului de retragere a calității respective și de dovada încetării relațiilor contractuale cu societatea/societățile de administrare a investițiilor pentru care desfășoară activitatea de distribuție de titluri de participare.

(3) Retragerea calității de agent de distribuție, la cererea acestuia din urmă, se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(4) Încetarea oricărei relații contractuale dintre S.A.I. și agenții de distribuție care nu are ca rezultat radierea respectivilor agenți de distribuție din Registrul public al A.S.F. trebuie notificată A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare.

SECȚIUNEA a 3-a Administrarea portofoliilor individuale de investiții

Art. 15. -

(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, în limitele mandatului dat de investitori, se face numai cu respectarea regulilor prudențiale și a regulilor de conduită prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012, a prevederilor prezentului regulament, precum și a cerințelor privind adecvarea capitalului prevăzute de reglementările A.S.F. emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Administrarea portofoliilor individuale de investiții se face în baza unui contract întocmit în conformitate cu prevederile art. 16.

Art. 16. -

S.A.I. prestează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai în baza unui contract în formă scrisă, care trebuie să conțină cel puțin clauze privind:

a) activitățile ce vor fi desfășurate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;

b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;

c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va desfășura activitatea de administrare a portofoliilor de investiții; drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;

d) procedura și mijloacele prin care vor fi transmise ordine și instrucțiuni în numele clientului;

e) natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea activității de administrare discreționară prevăzută a fi efectuată de către S.A.I. către clienți;

f) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;

g) comisioanele și tarifele percepute pentru desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale de investiții, precum și taxele și impozitele asociate reținute la sursă, aflate în sarcina investitorului;

h) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum și tipurile de tranzacții care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existența oricărei limitări;

i) obiectivele activității de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreționare a portofoliului, precum și orice constrângere referitoare la administrarea discreționară;

j) detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul clientului;

k) posibilitatea clienților de a revoca unilateral mandatul dat unei S.A.I. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial ori integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, în condițiile stabilite în contractul de administrare a portofoliului individual; eventualele pierderi sau obligații privind decontarea sumelor în curs rezultate din lichidarea anticipată a investițiilor efectuate în contul lor sunt suportate de către respectivul investitor;

l) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente;

m) limbile în care clientul poate comunica cu societatea sau în care poate primi documente ori alte informații;

n) modalitățile de comunicare ce urmează a fi folosite în relația dintre client și societate;

o) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.A.I. și ștampila societății;

p) orice alte clauze privind desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale convenite de părți.

Art. 17. -

(1) S.A.I. transmite A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, un centralizator ce va cuprinde datele de identificare a clienților pentru care furnizează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, precum și activul total al fiecăruia.

(2) S.A.I. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil.

(3) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va include cel puțin informațiile următoare:

a) denumirea S.A.I.;

b) numele sau alte informații cu privire la identificarea contului clientului de retail;

c) situația privind conținutul și valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deținut, valoarea de piață sau, dacă valoarea de piață nu este disponibilă, valoarea actualizată a acestuia, determinată conform metodelor de evaluare folosite de S.A.I. pentru evaluarea instrumentelor financiare similare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate, soldul la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare și performanța portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;

d) suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea tranzacțiilor și, dacă este relevant, o mențiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere;

e) compararea performanței în timpul perioadei de raportare acoperite de formularul de raportare cu un punct de referință al performanței investiționale, dacă acesta a fost agreat între S.A.I. și client;

f) suma totală a dividendelor, dobânzilor și a altor sume de primit în relație cu portofoliul clienților;

g) informații despre activități corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către client și exercitate de către S.A.I. conform prevederilor contractuale;

h) la cerere, pentru tranzacțiile executate în timpul perioadei de raportare, informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) lit. c) -i) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 32/2006, dacă clientul nu alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", caz în care se aplică prevederile alin. (7)-(9).

(4) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepția cazurilor următoare:

a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni;

b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (7)-(9), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni.

(5) S.A.I. va informa clienții de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informații în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. a).

(6) Excepția prevăzută la alin. (4) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c) sau cu orice instrument prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Legea nr. 297/2004.

(7) În cazul în care clientul alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", S.A.I. trebuie să furnizeze acestuia, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, informațiile esențiale privind această tranzacție pe un suport durabil.

(8) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (7) este un client de retail, S.A.I. trebuie să îi trimită acestuia o notificare prin care să confirme tranzacția și care să conțină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) și (7) din Regulamentul nr. 32/2006, nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției. Formularul de confirmare a executării ordinelor primit de la intermediar, validat prin semnătura unei persoane autorizate și ștampila S.A.I., se consideră a fi notificare valabilă.

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care notificarea transmisă de S.A.I. ar conține aceleași informații ca și confirmarea care ar fi transmisă S.A.I. de către oricare dintre părțile implicate în executarea ordinelor/tranzacțiilor.

(10) În cadrul activității de administrare de portofolii individuale, în cazul clienților profesionali, S.A.I. va furniza acestora rapoartele prevăzute la alin. (3), la cerere, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu aceștia.

(11) La cerere, formularele de raportare prevăzute anterior se transmit A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Art. 18. -

(1) Structura portofoliului individual în ceea ce privește limitele investiționale în totalul valorii portofoliului individual este stabilită prin contract de către cele două părți, clientul asumându-și riscul suplimentar care derivă din nediversificarea portofoliului, ca urmare a respectării mandatului dat de acesta.

(2) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe care le administrează. Modificări (1)

(3) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț emise de persoane juridice și dobândite exclusiv prin gir, numai cu acordul scris al acestuia și cu condiția respectării prevederilor art. 4 alin. (1) din Norma nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 59/2013, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 14/2013.

(4) Încasarea sumelor aferente investițiilor menționate la alin. (4) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 14/2013 aplicabile A.O.P.C. Modificări (1)

Art. 19. -

Instrumentele financiare și numerarul clienților individuali sunt ținute și evidențiate în conturi separate de cele ale S.A.I. și de cele ale O.P.C.V.M. administrate.

Art. 20. -

(1) S.A.I. trebuie să constituie și să mențină, pe întreaga lor durată de funcționare, fonduri proprii determinate în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.

(2) Obligația S.A.I. de completare a nivelului capitalului inițial, prevăzută la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, revine acesteia pe întreaga sa durată de funcționare, cursul utilizat fiind cursul stabilit conform art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cheltuielile generale fixe sunt reprezentate de suma rulajelor conturilor 61**, 62**, 63**, 64** și 65** care intră în calculul contului de profit și pierdere, în conformitate cu reglementările contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale, din care se scad cheltuielile variabile. Prin cheltuieli variabile se înțelege cheltuielile direct proporționale cu veniturile.

(2) În vederea calculării cheltuielilor generale fixe, cheltuielile variabile vor fi evidențiate distinct.

Art. 22. -

(1) În cazul în care obligațiile și cerințele menționate în art. 20 din prezentul regulament și la art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 nu sunt respectate, S.A.I. și persoanele din cadrul compartimentului de control intern trebuie să notifice către A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare, această situație, precum și măsurile de remediere a acesteia.

(2) A.S.F. poate să solicite remedierea unei astfel de încălcări și prin intermediul unei majorări a capitalului social subscris și vărsat, ca parte a capitalului inițial al unei S.A.I.

(3) Perioada pentru încadrarea în prevederile art. 20 din prezentul regulament și ale art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 este de maximum 60 de zile de la notificarea către A.S.F. a situației prevăzute la alin. (1).

(4) S.A.I. care nu au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, respectiv S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, dar care nu prestează efectiv această activitate, precum și societățile de investiții care se autoadministrează transmit către A.S.F., cel puțin o dată la 6 luni, situația capitalului inițial calculat în conformitate cu prevederile art. 23 și o situație a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile titlului I al părții a doua din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care să reiasă respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul S.A.I., respectiv ale art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul societăților de investiții, precum și ale art. 20 din prezentul regulament. Raportarea se transmite A.S.F. în format electronic în termen de maximum 25 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare. Modificări (1)

(5) În cazul S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, dar care nu prestează efectiv această activitate, situația fondurilor proprii prevăzută la alin. (4) este însoțită de o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al S.A.I. prin care se certifică faptul că pe perioada raportării nu s-a prestat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții.

(6) În cazul S.A.I. care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale, raportările privind cerințele prudențiale se întocmesc în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.

CAPITOLUL II Autorizarea S.A.I.

Art. 23. -

(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, S.A.I. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în titlul I cap. II secțiunea I din O.U.G. nr. 32/2012, precum și următoarele cerințe:

a) să fie administrată de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din cel puțin 3 membri, iar conducerea efectivă a activității acesteia trebuie să fie asigurată de directori/membri ai directoratului, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Directorii/Membrii directoratului sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale S.A.I., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea S.A.I. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.A.I., a filialelor și a sediilor secundare. În cazul sucursalelor S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României, conducerea efectivă este asigurată de persoanele împuternicite de S.A.I. persoană juridică străină să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România S.A.I.-ul persoană juridică străină;

b) directorii unei S.A.I. pot fi membri ai consiliului de administrație al respectivei S.A.I.;

c) membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I., precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele speciale instituite de O.U.G. nr. 32/2012;

d) pe lângă condițiile prevăzute la lit. c), membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere S.A.I. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a S.A.I.;

2. să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiții; Modificări (1)

3. să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

4. să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A., C.S.S.P.P. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate;

5. să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

6. să aibă o experiență profesională în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiții de minimum 3 ani;

7. să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăți comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. c) și lit. d) pct. 1-5 și 7, precum și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital; directorii/membrii directoratului trebuie să își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății; înlocuitorii acestora pot avea un program de lucru parțial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale între S.A.I. și directorii/membrii directoratului pe care îi înlocuiesc, S.A.I. are obligația de a solicita autorizarea modificării componenței conducerii efective;

f) S.A.I. trebuie să dispună de capitalul inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012. Capitalul inițial al unei S.A.I. este calculat în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

g) să dispună de un spațiu destinat sediului social al acesteia, care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

1. să se afle în folosința exclusivă a S.A.I.;

2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și activităților ce urmează a fi autorizate;

3. să fie în suprafață de cel puțin 70 mp;

4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate;

5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;

h) în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.A.I. va desfășura activitățile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.;

i) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității;

j) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 24.

(2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii și angajații unei S.A.I. nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.A.I. sau societăți de investiții autoadministrate. Pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unei entități din cadrul grupului. Modificări (1)

(3) O persoană desemnată înlocuitor poate îndeplini această calitate alternativ pentru persoanele care realizează conducerea efectivă a S.A.I., în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din O.U.G. nr. 32/2012, fără a putea însă să înlocuiască în același timp mai mult de una dintre aceste persoane.

Art. 24. -

(1) Autorizația acordată unei S.A.I. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor 1A și 1B, însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, autentificat, în original;

b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;

c) copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.;

d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului societății, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă sunt necesare următoarele documente:

1. curriculum vitae datat și semnat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 5 și 6, respectiv lit. e);

2. copia actului de identitate;

3. copia legalizată a actului de studii;

4. certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

5. certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

6. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea de administrare a investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 23 alin. (1) lit. c) și d) pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, respectiv la art. 23 alin. (1) lit. b), c) și e) pentru directori/membrii directoratului și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia;

7. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1D, care trebuie să cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot;

e) pentru acționarii semnificativi persoane juridice, documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, denumit în continuare Regulamentul nr. 2/2009; Modificări (1)

f) pentru acționarii semnificativi persoane fizice, documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009; Modificări (1)

g) regulile și procedurile interne ale S.A.I. aprobate de organul statutar competent al societății și semnate de persoana împuternicită în acest sens;

h) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

1. datele de identificare ale S.A.I.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capitalul social subscris și vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;

2. informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

3. informații cu privire la modul în care S.A.I. intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent, inclusiv informații privind funcția de administrare a riscului;

4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;

5. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

6. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului S.A.I., precum și pentru persoana/persoanele pe care S.A.I. dorește să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanți al/ai compartimentului de control intern; Modificări (1)

j) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanților compartimentului de control intern; Modificări (1)

k) copia legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și, după caz, sediului central necesar funcționării S.A.I., care vor îndeplini condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g și h), după caz. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Contractul de subînchiriere depus la A.S.F. va fi însoțit de o declarație autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, dacă posibilitatea subînchirierii nu este expres prevăzută în contractul de închiriere, și de copia legalizată a contractului de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală, în cazul persoanelor fizice. Contractul de închiriere/subînchiriere va fi reînnoit și depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, cu privire la existența dotării tehnice necesare desfășurării activității societății;

l) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

m) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., și care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R.;

n) precizarea auditorilor interni ai societății, membrilor comitetului de audit și a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; Modificări (1)

o) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.A.I. a unei administrări prudențiale eficiente;

p) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației, S.A.I. care are înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

(3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).

(4) În situația respingerii cererii de autorizare a unei S.A.I., aceasta are obligația de a modifica denumirea sa în sensul eliminării sintagmei "societate de administrare a investițiilor" sau a sintagmei "S.A.I." și obligația modificării obiectului de activitate sau are obligația de a se dizolva urmând procedura prevăzută în Legea nr. 31/1990.

CAPITOLUL III Retragerea autorizației

Art. 25. -

Retragerea autorizației unei S.A.I. are loc în situațiile prevăzute la art. 11 din O.U.G. nr. 32/2012, prin:

a) decizie de retragere, dacă S.A.I. face dovada depunerii tuturor documentelor menționate la art. 27;

b) decizie de sancționare, cu respectarea prevederilor titlului I cap. VII din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 26. -

Decizia de retragere a autorizației sau, după caz, de sancționare se comunică S.A.I., precum și depozitarului, în scris, cu confirmare de primire.

Art. 27. -

(1) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a S.A.I. se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al S.A.I. cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (1) - (3) din O.U.G. nr. 32/2012, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății (în sensul eliminării sintagmei "S.A.I." sau "societate de administrare a investițiilor") sau la inițierea procedurii de dizolvare;

b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);

c) dovada achitării datoriilor față de A.S.F.;

d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;

e) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității;

f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(2) În cazul în care S.A.I. nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nicio activitate autorizată de A.S.F. pe o perioadă mai mare de 6 luni, aceasta va depune la A.S.F. documentele menționate la alin. (1).

(3) În cazul în care S.A.I. prevăzută la alin. (1) are în administrare O.P.C.V.M.-uri pentru care nu a solicitat retragerea autorizației și ale căror active dorește să le transfere către o altă S.A.I. sau administrează portofolii individuale de investiții, pe care, de comun acord cu titularii acestora, le transferă către o altă S.A.I., întocmește și depune, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente:

a) procesul-verbal de predare-primire privind transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către o altă S.A.I., inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate;

b) un raport de încetare a activității și de transferare a atribuțiilor, având conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) avute în administrare, precum și pentru portofoliile individuale de investiții administrate, auditat de un auditor financiar, membru al C.A.F.R.

(4) În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației, concluziile acestui raport vor fi publicate pe site-ul web al A.S.F. și în Buletinul A.S.F.

Art. 28. -

(1) În cazul retragerii autorizației unei S.A.I. prin decizie de sancționare, A.S.F. desemnează totodată un administrator provizoriu, care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităților administrate, precum și transferul obligatoriu al administrării către o S.A.I. și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens.

(2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către A.S.F., administratorul provizoriu va publica, în cel puțin 3 cotidiene naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte S.A.I.-uri.

(3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză.

(4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:

a) nivelul capitalului inițial al S.A.I. ofertante;

b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua S.A.I. acoperă rețeaua de distribuție inițială;

c) comisionul de administrare propus;

d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare;

e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;

f) sancțiunile aplicate de A.S.F., după caz.

(5) Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună A.S.F. numirea unei alte S.A.I.

(6) Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.

(7) În cazul în care administratorul provizoriu depășește termenul specificat la alin. (5), A.S.F. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile, sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.

(8) În cazul în care nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7) nu a fost îndeplinită condiția prevăzută la alin. (5), A.S.F. este în drept să dispună lichidarea fondului și să numească un lichidator.

(9) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4) și (6), administratorul provizoriu va restitui entităților preluate în administrare temporară comisioanele încasate.

Art. 29. -

Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de S.A.I. căreia i-a fost retrasă autorizația de funcționare și este plătit din activul entităților administrate provizoriu.

Art. 30. -

(1) La data comunicării deciziei de sancționare cu retragerea autorizației, S.A.I.:

a) încetează orice activități de administrare a O.P.C.V.M. aflate în administrarea sa și a portofoliilor individuale;

b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare. Modificări (1)

(2) Retragerea autorizației S.A.I. prin ordonanța de sancționare nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a O.P.C.V.M. administrate. Depozitarul trebuie să își îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua S.A.I. sau, după caz, până la predarea activelor către un nou depozitar.

CAPITOLUL IV Modificări în organizarea și funcționarea S.A.I.

Art. 31. -

(1) S.A.I. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C. și în termen de maximum 10 zile de la data producerii modificării, următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;

c) modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate aprobate de A.S.F. conform Regulamentului nr. 2/2009; Derogări (1)

d) modificarea componenței consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere;

e) modificarea componenței conducerii S.A.I.;

f) schimbarea sediului social;

g) înființarea/desființarea de sedii secundare;

h) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății. Modificări (1)

(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. eliberează o decizie de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a S.A.I. Modificările prevăzute la alin. (1), cu excepția celor indicate la lit. c), sunt opozabile de la data înregistrării acestora la O.N.R.C. Modificări (1)

(3) În cazul în care majorarea capitalului social menționată la alin. (1) lit. a) se realizează prin aport în natură, valoarea astfel aportată nu va fi luată în calculul fondurilor proprii.

(4) Decizia prevăzută la alin. (2) își pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare și funcționare a S.A.I. nu sunt înregistrate la O.N.R.C. în termenul prevăzut la art. 32. alin. (1). Modificări (1)

(5) A.S.F. eliberează o decizie de aprobare sau de respingere a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a S.A.I. în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete. Modificări (1)

Art. 32. -

(1) După obținerea deciziei prevăzute la art. 31 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., S.A.I. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. Modificări (1)

(2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 31, S.A.I. are obligația de a notifica A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia, anexând copii ale documentelor justificative.

(3) În cazul în care S.A.I. deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica A.S.F. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

(4) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 31, în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 33. -

(1) Decizia prevăzută la art. 31 alin. (2) poate fi eliberată de A.S.F. în baza unei cereri, însoțită, după caz, de următoarele documente: Modificări (1)

a) hotărârea organului statutar al S.A.I., care, în cazul înființării de sedii secundare, va cuprinde și activitățile care urmează să se desfășoare la respectivele sedii secundare;

b) actul adițional la actul constitutiv al S.A.I., după caz, în original sau în copie legalizată;

c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o societate bancară și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, precum și documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.A.I. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a);

d) contracte de cesiune, extras din registrul acționarilor, noua structură a acționariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. c);

e) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) și e);

f) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. k), pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. f) și g);

g) regulamentul de organizare și funcționare, care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);

h) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar;

i) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației unor sedii secundare;

j) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condițiilor prevăzute de art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);

k) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În termen de maximum 60 de zile de la data autorizării extinderii obiectului de activitate al unei S.A.I. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiții, aceasta are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

(3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).

Art. 34. -

(1) S.A.I. poate înființa sedii secundare cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale menționate la alin. (2)-(6).

(2) La sediile secundare se pot desfășura o parte sau toate activitățile permise pentru S.A.I., cu obținerea autorizațiilor corespunzătoare de către A.S.F. S.A.I. nu poate desfășura activitatea în sedii neautorizate de A.S.F.

(3) În cazul în care în cadrul unui sediu secundar o S.A.I. desfășoară toate activitățile autorizate, acesta va respecta condițiile impuse de prezentul regulament pentru sediul central.

(4) În vederea autorizării sediului secundar, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să dispună de un spațiu cu destinație exclusivă, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 15 mp. Spațiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; se exceptează de la respectarea acestei prevederi sediile secundare la care se va desfășura doar activitatea de distribuție de titluri de participare;

b) să aibă telefon și fax;

c) să asigure o dotare tehnică adecvată;

d) directorul sediului secundar să respecte condițiile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. e);

e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I;

f) să fie conectat printr-un computer la sediul social/central al S.A.I.

(5) O situație centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul sediilor secundare, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor sunt remise lunar, în copie, sediului social/central al S.A.I în vederea întocmirii situației financiare a societății.

(6) Trimestrial, toate documentele aferente activității de administrare desfășurate de către sediile secundare sunt transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul central al S.A.I., în baza unui proces-verbal de predare-primire.

(7) S.A.I. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia și anexând copii ale documentelor justificative.

CAPITOLUL V Controlul intern al S.A.I.

SECȚIUNEA 1 Condiții și proceduri de autorizare a reprezentanților compartimentului de control intern Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, responsabilă cu supravegherea activității desfășurate de S.A.I., denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, este supusă autorizării A.S.F. și este înscrisă în Registrul public al A.S.F. Reprezentanții compartimentului de control intern au obligația de a participa la stagiile de pregătire privind cunoașterea legislației pieței de capital. Modificări (1)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și notifică directorii/membrii directoratului. Auditorul financiar intern are acces la toate investigațiile/controalele reprezentantului compartimentului de control intern și verifică eficacitatea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012. Modificări (1)

Art. 36. -

Pentru a fi autorizată de către A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I., persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să fie angajat cu contract de muncă al S.A.I. și să desfășoare activități de control numai în cadrul acelei S.A.I.;

b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și experiență de minimum 2 ani în piața de capital. În cazul în care experiența în piața de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea și alt profil decât economic sau juridic;

c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire și să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoașterea legislației în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;

d) să nu fie acționar semnificativ al S.A.I., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al S.A.I., al unui depozitar, al unei S.S.I.F. sau al unei piețe reglementate, să nu fie persoană implicată cu o altă S.A.I. ori cu un depozitar și să nu fie angajat al unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare;

e) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

f) să nu fi fost sancționată de A.S.F., C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România, din alt stat membru sau dintr-o țară terță cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

Art. 37. -

(1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

a) curriculum vitae cu specificarea pregătirii și experienței profesionale, actualizat, datat și semnat;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar și certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) declarația pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36;

f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentanții compartimentului de control intern, eliberat de A.S.F., dacă este cazul; Modificări (1)

g) contractul de confidențialitate încheiat de către reprezentantul compartimentului de control intern cu S.A.I.; Modificări (1)

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Până la promovarea testului menționat la art. 36 lit. c), directorii/membrii directoratului S.A.I. răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății. Modificări (1)

(3) În situația în care S.A.I. supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare este însoțită de responsabilitățile detaliate ale fiecărei persoane încadrate în cadrul compartimentului de control intern și de documentele menționate la alin. (1) pentru fiecare persoană.

Art. 38. -

(1) Retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se poate face:

a) la cererea S.A.I.;

b) ca sancțiune.

(2) S.A.I. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(3) În cazul în care S.A.I. nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), reprezentantul compartimentului de control intern este în drept să solicite retragerea autorizației sale, toate taxele și comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I.

(4) Retragerea la cerere a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 39. -

(1) După retragerea, în condițiile art. 38 alin. (1) lit. a), a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei S.A.I., persoana respectivă poate fi autorizată în aceeași calitate pe numele unei alte S.A.I., cu condiția prezentării documentelor menționate la art. 37 alin. (1) lit. a) -f) actualizate, în măsura în care acestea au suferit modificări sau nu mai sunt în termenele de valabilitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum și a dovezii achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În situația în care S.A.I. nu mai are reprezentant al compartimentului de control intern sau în cazul indisponibilității temporare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția de reprezentant al compartimentului de control intern. Directorul/Membrul directoratului care îndeplinește provizoriu această funcție este notificat A.S.F. Modificări (1)

(3) În situația prevăzută la alin. (2), la cererea S.A.I., cerința de experiență pentru reprezentantul compartimentului de control intern prevăzută la art. 36 lit. b) poate fi redusă de A.S.F. cu maximum 6 luni, timp în care răspunderea pentru controlul intern revine în mod solidar directorului/membrului directoratului S.A.I. prevăzut la alin. (2). Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Reprezentantul compartimentului de control intern își desfășoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.A.I. și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății. Modificări (1)

(2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informație relevantă astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin. Modificări (1)

Art. 41. -

Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) să acționeze conform competențelor sale pentru a preveni orice situație de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către S.A.I. sau de către angajații acesteia și să propună măsuri pentru remedierea acestei situații;

b) să asigure informarea S.A.I. și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;

c) să avizeze documentele transmise de S.A.I. către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările A.S.F. și să se asigure că raportările pe care S.A.I. trebuie să le transmită A.S.F. și entităților pieței de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare;

d) să analizeze și să avizeze materialele informative/ publicitare ale S.A.I.;

e) să păstreze legătura directă cu A.S.F.;

f) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității S.A.I. și a regulilor și procedurilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;

g) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale;

h) să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare;

i) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne;

j) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.

Art. 42. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 32/2012, reprezentantul compartimentului de control intern va ține un registru la sediul social/central al S.A.I., precum și la fiecare sucursală, în care eventualele reclamații ale investitorilor pot fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamațiilor trebuie să fie public, putând fi consultat la sediul social/central al S.A.I., după caz, și să conțină cel puțin următoarele informații:

a) identitatea investitorului care transmite reclamația și activitatea prestată la care se referă reclamația;

b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.A.I. la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora investitorul li s-a adresat pentru activitatea respectivă;

c) data reclamației;

d) faptele reclamate;

e) prejudiciul reclamat de investitor;

f) data și modul de soluționare a reclamației. Termenul de rezolvare a reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(2) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligația de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.A.I. Registrul reclamațiilor ținut la respectiva sucursală. Informațiile din Registrul reclamațiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.A.I.

(3) Registrul reclamațiilor este pus la dispoziția A.S.F., la solicitarea acesteia.

Art. 43. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 41, reprezentantul compartimentului de control intern ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/ membrilor directoratului S.A.I. și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare. Modificări (1)

(2) În situația în care reprezentanții compartimentului de control intern iau cunoștință în timpul activității de încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, aceștia au obligația să informeze consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I. în termen de o zi lucrătoare.

(3) În cazul primirii unor informări în conformitate cu alin. (2), membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului notifică cu maximă urgență A.S.F. și instituțiilor pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

Art. 44. -

În termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, compartimentul de control intern transmite consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I. un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sunt transmise de acesta A.S.F. până la data de 15 martie a fiecărui an.

CAPITOLUL VI Reguli și proceduri interne

Art. 45. -

(1) Activitatea S.A.I. se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile sale interne întocmite cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, care sunt transmise A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare.

(2) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor și procedurilor interne ale unei S.A.I. prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 sunt notificate A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora.

Art. 46. -

(1) Regulile și procedurile interne trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a obligațiilor de întocmire a regulilor și procedurilor prevăzute la titlul I cap. II secțiunile 2-6 din O.U.G. nr. 32/2012, cu includerea cel puțin a unor: Modificări (1)

a) reguli și proceduri privind asigurarea unei funcții de audit intern separate și independente față de alte funcții și activități ale S.A.I./societății de investiții autoadministrate;

b) reguli și proceduri interne privind asigurarea unei funcții permanente de administrare a riscului și expunerii globale și a riscului de contraparte în activitatea de administrare a O.P.C.V.M.;

c) reguli și proceduri interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societății de investiții autoadministrate, inclusiv în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor personale;

d) proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor;

e) reguli și proceduri interne privind centralizarea și înregistrarea după primire a cererilor de subscriere și de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.;

f) reguli și proceduri interne privind păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 și 27 din O.U.G. nr. 32/2012 pentru o perioadă minimă de 5 ani;

g) reguli și proceduri interne adecvate pentru asigurarea faptului că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții acestora în exercitarea drepturilor lor;

h) reguli și proceduri interne pentru prevenirea practicilor frauduloase ce pot afecta stabilitatea și integritatea pieței de capital;

i) reguli și proceduri interne privind procesul decizional pentru asigurarea faptului că deciziile de investiții în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiții și a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor, inclusiv în ceea ce privește momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliile administrate;

j) reguli și proceduri interne care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte și echitabile a tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.- urilor;

k) reguli și proceduri interne privind modul de derulare a tranzacțiilor O.P.C.V.M. cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare.

(2) Regulile referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I. trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:

a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unui O.P.C.V.M. de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum și de către orice persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;

b) membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului unei S.A.I., precum și oricăror persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informații cu privire la tranzacțiile pe care S.A.I. intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul entităților administrate.

(3) În cadrul regulilor și procedurilor interne se precizează în mod distinct faptul că S.A.I. operează în conformitate cu prevederile din documentele de funcționare ale O.P.C.V.M. administrate și că nu efectuează operațiuni din care beneficiază unele dintre portofoliile individuale și O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, în detrimentul celorlalte.

(4) Regulile și procedurile interne ale unei S.A.I. vor include obligația ca la răscumpărarea titlurilor de participare, cu excepția celei efectuate prin internet și telefon, să se prezinte în mod obligatoriu originalul documentului de identificare a deținătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia și să se verifice corespondența dintre acesta și datele înscrise în cererea de subscriere. Atunci când se solicită plata în numerar sau în alt cont decât cel indicat în cererea de subscriere inițială a sumelor aferente răscumpărărilor, cu excepția răscumpărărilor efectuate prin internet și telefon, S.A.I. va reține o copie de pe documentul de identitate al deținătorului de titluri de participare/ împuternicitului acestuia sau va verifica specimenul de semnătură a deținătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia.

(5) În situația delegării de către S.A.I. a activității de distribuție a titlurilor de participare, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și distribuitorilor, contractul de distribuire conținând prevederi în acest sens.

Art. 47. -

(1) Structura organizatorică a S.A.I. este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:

a) consiliul de administrație/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiții pentru fiecare entitate administrată, care va fi conformă cu prevederile documentelor de constituire ale O.P.C.V.M. Directorii/Membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat; Jurisprudență

b) în cadrul S.A.I. va exista un compartiment distinct care va fi responsabil cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiții aprobate de directori/membri ai directoratului; Jurisprudență

c) unul dintre compartimentele S.A.I. va avea ca atribuție înregistrarea electronică a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate și a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate este separată de aceea de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor;

d) în cadrul S.A.I. va funcționa un compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității modului de desfășurare a activităților specifice;

e) unul dintre compartimentele din cadrul S.A.I. va avea ca atribuție evaluarea portofoliului pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte, în conformitate cu documentele de constituire ale acestora și cu prevederile prezentului regulament, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament, calcularea oricăror tarife și comisioane datorate pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte.

(2) S.A.I. va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul fiecărui O.P.C.V.M., ale valorii activului net, ale valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare) pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum 5 ani.

(3) Sistemul informatic deținut de S.A.I. va asigura ținerea evidenței deținătorilor de titluri de participare, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în documentul de subscriere și a unităților de fond/acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de titluri de participare, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din O.P.C.V.M.-ul respectiv, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din O.P.C.V.M.-ul respectiv.

(4) Accesul la sistemele informatice utilizate pentru înregistrarea electronică a tranzacțiilor, pentru evaluarea portofoliului și pentru păstrarea evidenței investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare în funcție de atribuțiile fiecărui angajat, conform regulilor și procedurilor interne ale S.A.I. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice. Modificări (1)

(5) S.A.I. va păstra înregistrări de rezervă (de back- up) ale informațiilor menționate la alin. (4).

CAPITOLUL VII Regulile de conduită și conflictul de interese

Art. 48. -

(1) S.A.I. depun toate eforturile ca tranzacțiile efectuate în contul organismelor administrate să fie realizate în cele mai avantajoase condiții pentru respectivele organisme în ceea ce privește momentul, cantitatea și natura acestora.

(2) În stabilirea condițiilor optime se iau în considerare prețul de plătit sau de încasat, precum și alte costuri suportate direct ori indirect de organismele administrate.

Art. 49. -

În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată pune la dispoziția deținătorilor de titluri de participare, prin publicarea pe site-ul societății de administrare, informații cu privire la politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacțiilor și la modificările importante ale acesteia. Politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacțiilor va fi pusă la dispoziția investitorilor gratuit, la cererea acestora.

Art. 50. -

În aplicarea prevederilor art. 29-32 și 43 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu entitățile administrate și se asigură că:

a) entitățile aflate în administrare nu sunt încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate și nu sunt excluse de la obținerea de beneficii care li se cuvin;

b) investitorii sunt informați prin prospect cu privire la sursele de venit sau alte beneficii monetare și/sau nonmonetare provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv, sub altă formă decât comisioanele de administrare (inclusiv reduceri sau exceptări de la plata unor tarife/comisioane către terțe părți), precum și cu privire la termenii principali ai contractelor cu terțe părți care dau naștere la comisioane sau beneficii monetare și/sau nonmonetare, S.A.I. fiind obligată să comunice și alte detalii la cererea deținătorilor de titluri de participare.

Art. 51. - Modificări (1)

Pot constitui conflict de interese următoarele situații, fără a se limita la acestea:

a) tranzacții efectuate de S.A.I. în numele și/sau în legătură cu O.P.C.V.M. administrate cu entități care fac parte din același grup cu S.A.I., așa cum "grupul" a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004;

b) tranzacții dintre S.A.I. și societăți cu care S.A.I. are deja relații de afaceri;

c) obținerea de către S.A.I. a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de tranzacționare, în funcție de valoarea totală a ordinelor transmise de către S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile O.P.C.V.M.

Art. 52. -

S.A.I are obligația de a preveni situațiile prevăzute la art. 51, iar, dacă acestea apar, de a asigura administrarea corectă și în interesul investitorilor tuturor O.P.C.V.M. administrate.

CAPITOLUL VIII Obligații de raportare ale S.A.I.

Art. 53. - Modificări (1)

(1) S.A.I. întocmește și transmite A.S.F. un raport semestrial și unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de un auditor financiar, în termenul și în forma de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.

(2) S.A.I întocmește și transmite A.S.F. situații financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de A.S.F.

(3) Anual, S.A.I. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a societății, cuprinzând următoarele:

a) numele membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și menționarea valabilității mandatului acestora;

b) numele directorilor/membrilor directoratului și al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia;

c) numele membrilor comitetului de audit;

d) adresa sediului social și a sediilor secundare (inclusiv menționarea valabilității contractului de spațiu);

e) numele și datele de identificare ale auditorului intern (inclusiv valabilitatea contractului, în cazul în care acesta nu este angajat al S.A.I.);

f) numele și datele de identificare ale auditorului financiar (inclusiv valabilitatea contractului);

g) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea riscului;

h) numele și datele de identificare ale reprezentantului compartimentului de control intern;

i) numele și datele de identificare ale persoanei desemnate ca înlocuitor al compartimentului de control intern, în cazul S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții;

j) menționarea funcțiilor delegate de către S.A.I.

CAPITOLUL IX Procedura prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.

Art. 54. -

(1) În vederea înlocuirii S.A.I. ce administrează un O.P.C.V.M., denumit în continuare O.P.C.V.M. transferabil, cu o altă S.A.I., societatea care administrează O.P.C.V.M. transferabil la momentul inițierii înlocuirii va solicita avizul A.S.F.

(2) A.S.F. va acorda avizul cu privire la înlocuirea S.A.I. în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, dacă această operațiune nu prejudiciază interesele investitorilor, în baza unei cereri însoțite de documentele prevăzute la art. 55.

(3) A.S.F. este în drept să refuze acordarea avizului dacă apreciază că nu poate fi asigurată o administrare prudențială a investițiilor.

Art. 55. -

Cererea prevăzută la art. 54 alin. (2) trebuie însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor/consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății care administrează la momentul inițial O.P.C.V.M. transferabil privind predarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.;

b) hotărârea adunării generale a acționarilor/consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil referitoare la exprimarea acordului cu privire la preluarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.;

c) contractul de depozitare încheiat de S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil cu depozitarul respectivului O.P.C.V.M.;

d) în cazul în care O.P.C.V.M. este constituit prin act constitutiv, hotărârea adunării generale a acționarilor O.P.C.V.M. transferabil din care să rezulte acordul cu privire la înlocuirea S.A.I.;

e) nota de informare a investitorilor.

Art. 56. -

(1) Nota de informare trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele informații:

a) o prezentare a etapelor procesului de preluare în administrare prevăzute de prezentul regulament;

b) datele de identificare a S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil: denumirea societății, forma juridică, numărul și data înmatriculării la O.N.R.C., sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa web, sediile secundare ale societății, codul unic de înregistrare, durata (dacă este limitată), numărul și data autorizației de funcționare eliberate de A.S.F., numărul și data de înscriere în Registrul public al A.S.F.;

c) numele O.P.C.V.M. administrate de S.A.I. și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliului individual de investiții, inclusiv a celor deținute de fondurile de pensii și activități conexe;

d) comisionul de administrare pe care îl va percepe S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil;

e) comisioanele de emisiune/răscumpărare (dacă acestea se modifică);

f) datele de identificare a depozitarului (denumirea și forma juridică, sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa web) și limita maximă a comisionului de depozitare;

g) datele de identificare a distribuitorilor (dacă este cazul);

h) obiectivele O.P.C.V.M. și politica de investiții a acestuia;

i) dreptul investitorilor de a-și răscumpăra integral sau parțial titlurile de participare deținute în O.P.C.V.M. transferabil;

j) orice alte modificări ale documentelor O.P.C.V.M.

(2) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a publica/transmite, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului cu privire la înlocuirea S.A.I., nota de informare a investitorilor și de a transmite A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării/transmiterii notei de informare.

(3) La expirarea unui termen de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare menționate la art. 55 lit. e) și în vederea realizării transferului administrării O.P.C.V.M. transferabil, A.S.F. suspendă emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia până la autorizarea S.A.I. în calitate de administrator al respectivului O.P.C.V.M.

(4) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare a investitorilor și până la data suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare.

Art. 57. -

(1) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a începe, în termen de maximum două zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare, transferul către S.A.I. ce preia în administrare respectivul O.P.C.V.M. al atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și al registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale O.P.C.V.M. respectiv.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la alin. (1), S.A.I. care a preluat O.P.C.V.M. transferat va transmite A.S.F. un exemplar al procesului-verbal de predare-primire încheiat cu S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil și va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M. respectiv, anexând în acest sens următoarele:

a) documentele modificate ale O.P.C.V.M. transferabil, în conformitate cu mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;

b) contractul de depozitare încheiat cu depozitarul la care se vor depozita activele O.P.C.V.M. transferabil sau actele adiționale la acesta;

c) contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.

Art. 58. -

(1) Autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M.-ului prevăzute la art. 57 alin. (1) se va realiza în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului complet la A.S.F.

(2) Calitatea S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil încetează la momentul transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire menționat la art. 57 alin. (2).

Art. 59. -

A.S.F. va ridica suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare după soluționarea cererii de autorizare, după caz, a modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M.-ului transferabil și după primirea procesului-verbal prevăzut la art. 57 alin. (2).

TITLUL II Depozitarul

CAPITOLUL I Avizarea depozitarului

Art. 60. -

(1) Instituțiile de credit din România autorizate de B.N.R. în conformitate cu legislația bancară și înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de intermediari sau sucursalele din România ale unei instituții de credit autorizate într-un stat membru avizate ca depozitari asigură păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv și un control permanent, din punctul de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M. administrat.

(2) Depozitarul răspunde față de deținătorii de titluri de participare solidar cu S.A.I. pentru orice neregulă și/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele O.P.C.V.M. administrate și care ar fi trebuit identificată de depozitar conform atribuțiilor stabilite de O.U.G. nr. 32/20012 și de prezentul regulament și pe care nu a raportat-o către A.S.F. Modificări (1)

(3) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. se află în același grup cu S.A.I care le administrează, directorii/membrii directoratului care conduc activitatea de depozitare a instituției de credit care îndeplinește funcția de depozitar nu trebuie să conducă concomitent și activitatea de intermediere pe care instituția de credit o poate presta în calitatea sa de intermediar - agent custode. Modificări (1)

Art. 61. -

În vederea desfășurării de activități de depozitare, instituția de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru solicită A.S.F. avizul de funcționare ca depozitar și înscrierea în Registrul public al A.S.F.

Art. 62. -

(1) Avizul prevăzut la art. 61 se eliberează în baza unei cereri ce este însoțită de documentele prevăzute la art. 63.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de către reprezentantul legal al instituției de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru.

Art. 63. -

(1) Anexat cererii de avizare și de înscriere în Registrul public al A.S.F., formulată de o instituție de credit având sediul în România sau de o sucursală din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, sunt transmise următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată;

b) autorizația din care să reiasă că a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) certificatul de înregistrare mențiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul;

d) dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;

e) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată;

f) organigrama societății/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor O.P.C. pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

g) procedurile scrise aprobate de către structurile abilitate ale instituției de credit, respectiv ale sucursalei privind exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților incidente activității de depozitare, inclusiv separarea activelor acesteia de cele ale O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea - în original;

h) curriculum vitae datat și semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu A.S.F.;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Personalul de decizie, care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare, trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și o experiență de minimum 3 ani în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar.

Art. 64. -

(1) În cazul aprobării cererii menționate la art. 63, A.S.F. emite un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.

(2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată pe care o transmite societății petente, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(3) Avizul menționat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, A.S.F. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui O.P.C.V.M. documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 52 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012. Modificări (1)

CAPITOLUL II Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor

Art. 65. - Modificări (1)

În cazul fondurilor de investiții, precum și al societăților care sunt administrate de o S.A.I., contractul de depozitare este încheiat de către S.A.I. în numele acestora. În cazul societăților de investiții care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere în numele societății de investiții.

Art. 66. -

Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține fiecare O.P.C.V.M. pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 67. -

Depozitarul primește sumele rezultate din vânzarea de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. și creditează contul O.P.C.V.M., în situația în care contractul de depozitare prevede această obligație.

Art. 68. -

Activele unui O.P.C.V.M. nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.

Art. 69. -

(1) Depozitarul sau subdepozitarul efectuează plăți din contul O.P.C.V.M. numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri: Modificări (1)

a) pentru achiziționarea de către O.P.C.V.M. a unor instrumente financiare;

b) pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M.;

c) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale O.P.C.V.M.;

d) pentru orice alt scop arătat în instrucțiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale O.P.C.V.M.

(2) În situațiile în care depozitarul constată, la decontarea tranzacțiilor, că sunt încălcate prevederile O.U.G. nr. 32/2012, ale prezentului regulament sau ale regulilor și procedurilor interne ale O.P.C.V.M., acesta are obligația de a notifica imediat A.S.F. și S.A.I. cu privire la o asemenea situație.

Art. 70. -

(1) Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la S.A.I. sau din partea consiliului de administrație/directoratului societății de investiții autoadministrate, numai în următoarele cazuri:

a) în data decontării tranzacției, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;

b) ca urmare a instrucțiunilor primite în caz de fuziune și inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de lichidare;

c) ca urmare a constituirii unor garanții pentru operațiunile derulate de O.P.C.V.M., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) în cazul împrumuturilor acordate de O.P.C.V.M., conform art. 99.

(2) Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare și depozitare, depozitarul disponibilizează/primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire contra plată. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și în situații excepționale indicate în contractul de depozitare, prospectul de emisiune sau procedurile interne ale depozitarului, depozitarul și S.A.I, respectiv consiliul de administrație/directoratul societății de investiții autoadministrate pot conveni și alte modalități de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 71. -

Depozitarul informează în scris S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 72. -

Depozitarul este informat în scris de către S.A.I. sau de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 73. -

În vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin, inclusiv pentru disponibilizarea activelor unui O.P.C.V.M., în baza instrucțiunilor corespunzătoare, depozitarul poate solicita acestuia orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării respectivei operațiuni în dispozițiile legale și ale regulilor și procedurilor interne ale O.P.C.V.M.

Art. 74. -

S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate nu poate refuza furnizarea informațiilor și/sau documentelor prevăzute la art. 73 sub pretextul confidențialității.

Art. 75. -

Depozitarul informează A.S.F. cu privire la orice refuz de a furniza astfel de informații și/sau documente, împreună cu o descriere a situației cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului S.A.I. sau a consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate.

Art. 76. -

În situația prevăzută la art. 75, A.S.F./S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrate poate suspenda emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare.

Art. 77. -

(1) În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există controverse între acesta și S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate privind legalitatea unei operațiuni, depozitarul înaintează către A.S.F. o cerere, însoțită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al acesteia cu privire la legalitatea respectivei operațiuni și aprobarea efectuării ei.

(2) A.S.F. soluționează cererea și comunică decizia sa în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea cererii.

(3) În situații speciale, care necesită documente și/sau informații suplimentare pentru aprecierea legalității operațiunii, A.S.F. poate prelungi termenul în care este obligată să soluționeze cererea cu cel mult 72 de ore, cu condiția ca această prelungire să fie comunicată depozitarului care a depus cererea, în termenul prevăzut în alin. (2).

Art. 78. -

(1) Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea S.A.I. sau a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul organismelor administrate.

(2) Depozitarul nu poate să invoce condiția de confidențialitate prevăzută la alin. (1) în cazul controalelor efectuate de către A.S.F., B.N.R. sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituției de credit.

(3) Depozitarii sunt obligați să asigure păstrarea pe un suport durabil a tuturor informațiilor aferente activității de depozitare a activelor O.P.C.V.M. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care informațiile respective intră în posesia depozitarilor.

(4) A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizației S.A.I. sau a depozitarului acesta din urmă să păstreze informațiile prevăzute la alin. (3) existente în posesia depozitarului la momentul retragerii autorizației pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizației.

Art. 79. -

(1) Este interzis depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare în numele O.P.C.V.M., cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul investitorilor.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale.

(3) Depozitarul este obligat să informeze imediat A.S.F atunci când identifică în activitatea sa specifică faptul că S.A.I. a utilizat sau utilizează activele O.P.C.V.M. depozitate, cu încălcarea legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește folosirea în mod abuziv de către S.A.I. a informațiilor aflate în posesia sa sau depășirea de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată a limitelor investiționale.

CAPITOLUL III Modificări supuse avizării A.S.F. Modificări (1)

Art. 80. -

(1) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 63 alin. (1) lit. f), referitoare la structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, precum și a celor menționate la art. 63 alin. (1) lit. g) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare.

(2) Notificarea modificării este însoțită de documentele referitoare la și pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum și de o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/ serviciului care desfășoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislației pieței de capital și se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar.

(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare, precum și informații privind numărul O.P.C.V.M. și valoarea activelor depozitate.

Art. 81. -

Înlocuirea personalului care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare este notificată imediat A.S.F. împreună cu documentele prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. h).

Art. 82. -

(1) În cazul în care se modifică persoanele cuprinse în lista specimenelor de semnături menționată la art. 63 alin. (1) lit. i), această listă va fi retransmisă A.S.F. cu modificările efectuate în mod corespunzător, în termen de două zile de la data modificării. Modificări (1)

(2) Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România/sucursalei din România a unei instituții de credit, avizată de A.S.F. în calitate de depozitar, sunt notificate A.S.F. în termen de 15 zile de la data autorizării/notificării acestora de către/către B.N.R.

CAPITOLUL IV Subdepozitarea activelor Modificări (1)

Art. 83. -

(1) Depozitarul răspunde pentru păstrarea în siguranță a tuturor activelor încredințate spre depozitare de către un O.P.C.V.M.

(2) Depozitarul poate transfera o parte din activele încredințate spre păstrare de un O.P.C.V.M. către un subdepozitar, răspunzând solidar cu acesta pentru păstrarea în siguranță a activelor. Modificări (1)

(3) Activele de tipul plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzacționare, instrumentele financiare derivate și activele imobiliare sunt exceptate de obligația de păstrare la depozitar sau subdepozitar. Modificări (1)

(4) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor încredințate spre păstrare, cu excepția cazului în care poate dovedi că, în situația pierderii activelor O.P.C.V.M. a căror păstrare în siguranță a delegat-o, pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor sale rezonabile de a le contracara.

(5) Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior după cum urmează:

a) pe baza extrasului din balanța lunară emis de administratorul societății, pentru activele contabile;

b) pe baza documentelor menționate la art. 234 pentru certificarea existenței, respectiv pe baza raportului de evaluare, pentru certificarea valorii, în situația activelor imobiliare; Modificări (1)

c) pe baza extrasului de la emitenți, S.A.I. și/sau O.N.R.C., contractului de vânzare/cumpărare, hotărârii adunării generale a acționarilor (AGA) a S.A.I./emitentului etc., pentru certificarea existenței, respectiv pe baza valorii contabile, pentru certificarea valorii, în situația valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare;

d) pe baza documentelor eliberate de banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare;

e) pe baza documentelor emise de intermediar/casa de compensare pentru instrumente financiare derivate;

f) pe baza documentelor convenite între depozitar și S.A.I., în cazul situațiilor excepționale indicate în contractul de depozitare conform prevederilor art. 70 alin. (3).

(6) Activitățile subdepozitarilor se desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament cu privire la depozitare. Modificări (1)

(7) Transferul activelor către un subdepozitar se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele O.P.C.V.M. a informațiilor cu privire la datele de identificare a subdepozitarului și activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștința investitorilor. Modificări (1)

(8) Răspunderea pentru legalitatea operațiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui O.P.C.V.M. către un subdepozitar revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu subdepozitarul. Modificări (1)

Art. 84. -

(1) Depozitarul sau subdepozitarul poate deschide, la instrucțiunea S.A.I. și în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, în numele fiecărui O.P.C.V.M. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare/subdepozitare, în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale societății care asigură administrarea investițiilor. Modificări (1)

(2) Valorile mobiliare și alte titluri echivalente sunt depozitate separat pentru fiecare entitate și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a O.P.C.V.M. pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(3) Dacă valorile mobiliare care sunt active ale unui O.P.C.V.M. există într-o formă dematerializată, evidențiate și transferate la depozitarul central, un depozitar poate ține evidența acestora, cu condiția ca valorile mobiliare să fie înregistrate într-un cont al depozitarului deschis la depozitarul central în numele O.P.C.V.M.

CAPITOLUL V Încetarea funcției de depozitar

SECȚIUNEA 1 Condițiile și mijloacele de înlocuire a depozitarului

Art. 85. -

În conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 32/2012, un depozitar își poate înceta funcția în următoarele cazuri:

a) denunțarea contractului de către oricare dintre părți, notificată A.S.F. cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte;

b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R. sau deschiderea procedurii falimentului;

c) retragerea avizului/autorizației de funcționare de către A.S.F., B.N.R. sau autoritățile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituției de credit.

SECȚIUNEA a 2-a Denunțarea contractului de depozitare

Art. 86. -

Un contract de depozitare încetează în următoarele moduri:

a) din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract;

b) prin acordul părților.

Art. 87. -

(1) O S.A.I. sau o societate de investiții autoadministrată, după caz, respectiv un depozitar poate denunța unilateral un contract de depozitare a activelor unor O.P.C.V.M., numai ulterior acordării unui preaviz scris de cel puțin 90 de zile.

(2) Termenul preavizului prevăzut la alin. (1) curge de la data notificării denunțării contractului către A.S.F.

(3) În cazul în care contractul de depozitare încetează prin acordul părților, S.A.I. sau consiliul de administrație al unei societăți de investiții care se autoadministrează va transmite A.S.F. actul adițional (în original) la vechiul contract de depozitare, privind încetarea relațiilor contractuale între cele două entități.

(4) Decizia de denunțare a contractului de depozitare se publică pe site-ul web al S.A.I. sau societății de investiții autoadministrate în termen de 3 zile lucrătoare de la data denunțării.

(5) S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei societăți de investiții care se autoadministrează are obligația încheierii unui nou contract de depozitare în termenul de 90 de zile menționat la art. 85 lit. a), intrarea în vigoare a noului contract urmând a se realiza cel târziu în prima zi lucrătoare următoare celei de-a 90-a zi.

SECȚIUNEA a 3-a Inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială ori deschiderea procedurii falimentului

Art. 88. -

(1) În cazul în care împotriva depozitarului se declanșează procedurile de supraveghere sau administrare specială sau cea a falimentului, în termen de maximum 5 zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, S.A.I. sau consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate procedează la schimbarea depozitarului pentru organismele administrate, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului.

(2) În cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia.

SECȚIUNEA a 4-a Suspendarea și retragerea avizului acordat de A.S.F.

Art. 89. -

(1) A.S.F. poate suspenda avizul de funcționare ca depozitar la solicitarea motivată a depozitarului, în cazul în care acesta, pe o perioadă 18 luni, nu are încheiat cel puțin un contract pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C.

(2) Actul individual de suspendare a avizului de funcționare va preciza motivul și perioada de suspendare, care poate fi cuprinsă între 6 și 24 luni.

(3) Reluarea activității de depozitare se poate realiza numai ulterior notificării A.S.F. și sub condiția respectării prevederilor O.U.G. nr. 32/2012.

(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) va fi însoțită de:

a) copia contractului pentru depozitarea activelor unui O.P.C.V.M.;

b) documentele actualizate prevăzute la art. 63 alin. (1).

(5) A.S.F. poate dispune ridicarea suspendării prevăzute la alin. (2) ulterior constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3) și (4).

(6) În cazul în care la expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (2) depozitarul nu îndeplinește condițiile menționate la alin. (3) și (4), A.S.F. este în drept să retragă avizul de funcționare ca depozitar.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică numai instituțiilor de credit care au fost înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar.

Art. 90. -

A.S.F. este în drept să retragă avizul emis în următoarele condiții:

a) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare;

b) dacă depozitarul nu respectă dispozițiile legale privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar;

c) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru;

d) la solicitarea depozitarului;

e) în situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea depozitarului;

f) dacă depozitarul nu a încheiat contracte pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. pe o perioadă de 18 luni de la data acordării avizului și nu a solicitat suspendarea în conformitate cu prevederile art. 89.

Art. 91. -

(1) În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispozițiilor legale, A.S.F. comunică decizia sa depozitarului și tuturor S.A.I. sau O.P.C.V.M. autoadministrate care au încheiate contracte de depozitare cu acesta.

(2) În urma primirii de către S.A.I. sau de către societatea de investiții autoadministrată a deciziei A.S.F. de retragere a avizului depozitarului, se aplică dispozițiile art. 88.

SECȚIUNEA a 5-a Restricții și măsuri cu privire la transferul activelor O.P.C.V.M. către noul depozitar

Art. 92. -

(1) În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menționat la art. 87 alin. (5), acesta este transmis la A.S.F. în vederea avizării. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării privind avizarea de către A.S.F. a contractului de depozitare, depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru O.P.C. către noul depozitar care a încheiat contract cu S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz. Modificări (1)

(2) Pe perioada efectuării transferului activelor deținute pentru O.P.C., se suspendă emisiunea si răscumpărarea unităților de fond ale respectivelor O.P.C.V.M. Perioada de transfer nu poate depăși 30 zile de la data avizării noului depozitar. Modificări (1)

(3) În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, prevăzut la alin. (2), depozitarul cedent are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor. În caz contrar, A.S.F. va aplica reprezentanților depozitarului cedent sancțiunile prevăzute la art. 195 lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.

(4) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului cedent sau noului depozitar, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 93. - Modificări (1)

(1) În termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor O.P.C., depozitarul cedent are obligația de a transmite A.S.F. și S.A.I. sau consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, un raport pentru fiecare O.P.C.V.M., care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) În termen de 30 de zile de la data avizării noului contract de depozitare, S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, are obligația de a actualiza documentele O.P.C.V.M. cu denumirea noului depozitar și elementele noului contract de depozitare și de a le transmite la A.S.F., în vederea autorizării modificărilor respective.

(3) În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., noul depozitar are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor O.P.C.V.M. încheiat cu depozitarul cedent. Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal.

TITLUL III Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 94. -

(1) Fondul deschis de investiții se constituie pe bază de contract de societate potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.

(2) Inițiativa constituirii unui fond deschis de investiții aparține exclusiv S.A.I., în conformitate cu decizia luată de către organele statutare ale acestora potrivit competențelor stabilite prin actele constitutive.

Art. 95. -

(1) Contractul de societate este întocmit în formă scrisă de către S.A.I. care are inițiativa constituirii fondului deschis de investiții și are conținutul minim prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Contractul de societate reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unități de fond și semnarea unei declarații în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 96. -

Societățile de investiții se constituie ca societăți pe acțiuni prin subscripție publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.

Art. 97. - Modificări (1)

(1) În vederea transformării unui A.O.P.C. în O.P.C.V.M., respectivul A.O.P.C. își modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de O.P.C.V.M. menționate în prezentul regulament și urmează procedura de autorizare menționată în cap. IV și VI ale prezentului titlu, în funcție de tipul de O.P.C.V.M. în care intenționează să se încadreze.

(2) În situația menționată la alin. (1), A.S.F. va retrage avizul de înregistrare ca A.O.P.C. și va autoriza O.P.C.V.M. rezultat în urma transformării.

CAPITOLUL II Dispoziții comune O.P.C.V.M.-urilor

Art. 98. -

(1) Un O.P.C.V.M. poate lua împrumuturi, cu autorizarea acordată în prealabil de A.S.F., conform prevederilor art. 103 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) Împrumuturile prevăzute la art. 103 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 pot fi luate numai în scopul asigurării de lichidități pentru onorarea cererilor de răscumpărare și pentru exercitarea drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activele fondului.

(3) Niciun fel de speze sau comisioane nu pot fi percepute de către S.A.I. a unui O.P.C.V.M. în legătură sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

(4) În vederea obținerii autorizației de contractare a unui împrumut, S.A.I. a unui O.P.C.V.M. sau, după caz, o societate de investiții care se autoadministrează trebuie să depună o cerere însoțită de un raport de fundamentare a împrumutului, în care să se menționeze cuantumul sumei ce urmează a fi împrumutată, moneda în care este denominată suma împrumutată, durata împrumutului (care nu poate depăși 30 de zile), sursa de finanțare, garanțiile solicitate de către aceasta, sursele avute în vedere pentru rambursarea împrumutului, precum și clauzele esențiale ale contractului de împrumut.

(5) A.S.F. este obligată ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației să acorde autorizația pentru contractarea împrumutului sau să motiveze neacordarea acesteia.

(6) A.S.F. este în drept să refuze acordarea autorizației în cazul în care se apreciază că un împrumut contractat de către un O.P.C.V.M. încalcă prevederile legale aplicabile, nu există justificarea contractării împrumutului sau termenii contractuali ai acestuia sunt de natură să perturbe în mod grav activitatea O.P.C.V.M.

(7) Nu este considerat împrumut soldul negativ al contului dacă acesta se produce neintenționat și pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare. Depozitarul va notifica A.S.F. cu privire la data apariției și încetării situației respective.

Art. 99. -

(1) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare (securities lending arrangements) și poate constitui garanții asociate acestora în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, precum și ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 32/2006 și ale Regulamentului nr. 5/2010 și cu luarea în considerare a dispozițiilor Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile de tip ETF și alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri (Ghidul ESMA/2012/832) și ale documentului de întrebări și răspunsuri (Q&A) elaborat de ESMA pe marginea ghidului în cauză.

(2) Contractul de împrumut de valori mobiliare este încheiat de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată cu un intermediar autorizat într-un stat membru, sau o instituție de credit autorizată într-un stat membru.

(3) În situația în care un O.P.C.V.M. intenționează să acorde împrumuturi de valori mobiliare, aceste operațiuni trebuie specificate în mod expres în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. Prospectul trebuie să includă cel puțin prevederi referitoare la:

a) scopul operațiunilor de împrumut;

b) condițiile și limitele în care operațiunile de împrumut sunt efectuate, conform prezentului regulament;

c) o descriere a riscurilor aferente operațiunilor de împrumut, precum și faptul că aceste riscuri sunt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M.

(4) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare în condițiile evitării conflictelor de interese intragrup. În acest sens se va avea în vedere ca împrumutul să fie acordat acelei entități a cărei ofertă este cea mai avantajoasă, conform criteriilor stabilite în prealabil de O.P.C.V.M. în documentele sale.

(5) Un O.P.C.V.M. nu poate acorda împrumuturi de valori mobiliare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 3 luni. În cazul O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile de tip ETF limita indicată la prima teză poate fi majorată până la 50%.

(6) În urma operațiunii de împrumut de valori mobiliare, acestea se evidențiază distinct în cadrul unei noi rubrici "Valori mobiliare acordate ca împrumut în curs de decontare" din cadrul activului O.P.C.V.M.

(7) Garanțiile financiare asociate împrumutului de valori mobiliare se pot constitui sub formă de numerar, acțiuni lichide din componența unor indici bursieri care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832, precum și titluri de stat.

(8) Valoarea garanției va fi stabilită prin procedurile proprii de administrare a riscului ale S.A.I./societăților de investiții autoadministrate și reprezintă în orice moment minimum 110% din valoarea titlurilor împrumutate.

(9) Garanția va fi reflectată în activul O.P.C.V.M. doar în momentul executării acesteia, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 9/2004.

(10) Veniturile obținute din operațiunea de împrumut se evidențiază eșalonat în activul O.P.C.V.M., prin recunoașterea zilnică a venitului aferent perioadei scurse de la data acordării împrumutului, în cadrul categoriei "Alte active", la o poziție distinctă "Venituri obținute din operațiunea de împrumut de valori mobiliare".

(11) Contractul de garanție financiară se încheie fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2004.

(12) Un O.P.C.V.M. care acordă împrumuturi de valori mobiliare poate utiliza garanțiile financiare obținute în urma acestor împrumuturi, cu respectarea regulilor de administrare a colateralului prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832. În acest sens, depozitarul O.P.C.V.M. monitorizează modul în care S.A.I. sau, după caz, societatea de investiții autoadministrată respectă regulile mai sus menționate.

(13) Modificarea prospectului de emisiune al unui O.P.C.V.M. în scopul introducerii de prevederi care să permită O.P.C.V.M. să acorde împrumuturi de valori mobiliare se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 153-155.

Art. 100. -

(1) Prețul de cumpărare a unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este prețul de emisiune a titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, și certificat de depozitar, astfel:

a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3), prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.;

b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3), prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M. Prețul de cumpărare include și comisionul de cumpărare/subscriere, dacă este prevăzut de prospectul de emisiune;

c) S.A.I/societatea de investiții care se autoadministrează va furniza depozitarului detalierea subscrierilor/răscumpărărilor în funcție de momentul zilei stabilit la alin. (3).

(2) O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va face astfel:

a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.;

b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.

(3) În documentele de constituire ale O.P.C.V.M se poate stabili momentul zilei în funcție de care S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează va calcula prețul de cumpărare, respectiv prețul de răscumpărare, precum și momentul înregistrării cererilor de subscriere/răscumpărare.

(4) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la alin. (3), se aplică următoarele prevederi:

a) prețul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M;

b) emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M. O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare.

(5) Pe perioada dintre data creditării contului colector/ conturilor colectoare ale O.P.C.V.M., inclusiv, și data emiterii titlurilor de participare, exclusiv, sumele nealocate din contul colector/conturile colectoare nu vor fi parte și nici incluse în calculul activului net al O.P.C.V.M., evidențierea acestora în structura activului net fiind opțională.

(6) Sumele aflate în contul colector/conturile colectoare ale O.P.C.V.M. pot fi remunerate cu dobândă de cont curent, situație în care dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M. Derogări (1)

Art. 101. -

(1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui), prin care se atestă participarea la O.P.C.V.M.-ul respectiv.

(2) Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond.

(3) În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al unui O.P.C.V.M. depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, S.A.I. va iniția, în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile la data depunerii sumei inițiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale depuse. În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile S.A.I. timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale O.P.C.V.M., conform documentelor de constituire, împreună cu toate sumele aflate pe poziția "Sume în curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.

Art. 102. -

(1) Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiții, după caz, și certificat de depozitar, astfel:

a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;

b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.

Din valoarea de răscumpărat se scad comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune), precum și orice alte taxe legale și comisioane bancare conform prospectului de emisiune.

(2) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.

(3) După admiterea acțiunilor societății de investiții la tranzacționare pe o piață reglementată, acțiunile pot fi răscumpărate oricând de către emitent.

(4) S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I. sau al entității către care a fost delegată activitatea de distribuție a titlurilor de participare un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui) prin care se atestă răscumpărarea respectivelor titluri.

Art. 103. -

(1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet în conformitate cu Instrucțiunea nr. 2/2009 privind procedura de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2009, inclusiv prin utilizarea platformei de internet/home banking a celorlalte S.A.I., instituții de credit sau S.S.I.F. către care a fost delegată activitatea de distribuție în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), contractul încheiat de investitor cu oricare dintre respectivele entități fiind asimilat contractului la distanță.

(2) Subscrierile și/sau răscumpărările ulterioare de titluri de participare se pot realiza și prin telefon în condițiile detaliate în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. .

(3) În situația derulării de operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. au obligația păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioadă de minimum 5 ani.

(4) Subscrierile și răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor cap. I al titlului IV din Regulamentul nr. 32/2006.

(5) În cazul delegării activității de distribuție în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012, regulile privind distribuirea prin telefon sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

Art. 104. -

(1) Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va efectua în baza unui contract la distanță, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, încheiat între client și S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. ori în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./distribuitorilor prevăzuți la art. 103 alin. (1).

(2) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează de obligația respectării regulilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament cu privire la desfășurarea activității de administrare a O.P.C.V.M.

(3) Pentru a face față eventualelor disfuncționalități ale sistemelor telefonice, S.A.I. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuire a titlurilor de participare să se poată desfășura în bune condiții. Investitorii vor fi informați de către S.A.I. în contractul încheiat cu privire la existența acestor proceduri alternative și la modalitatea de utilizare a acestora.

(4) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor/împuternicitul acestuia, indicat în cadrul contractului pentru operațiuni cu unități de fond pe internet și telefon sau în contul notificat de investitor/împuternicit în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia.

(5) Plata aferentă răscumpărărilor în cazul transmiterii cererii de răscumpărare prin platforma de internet banking/home banking a entităților menționate la art. 103 alin. (1) care realizează distribuirea unităților de fond se realizează doar în contul curent deținut de investitor/împuternicit și care este asociat acestuia în platforma de internet banking/home banking.

Art. 105. -

(1) Prospectul de emisiune de unități de fond are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 7.

(2) În plus față de conținutul stabilit în anexa nr. 7, prospectul conține, incluse în text, următoarele:

a) mențiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexa nr. 7;

b) indicarea zilelor calendaristice în care S.A.I. și/sau distribuitorii nu înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare.

(3) Prospectul de emisiune de unități de fond previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:

a) investițiile în fonduri deschise de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei S.A.I, nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;

b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament;

c) fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

(4) Fiecare investitor în unități de fond va semna obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și fondurilor deschise de tip feeder și master.

Art. 106. -

Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.

CAPITOLUL III Conținutul minim al prospectului de emisiune al societății de investiții

Art. 107. -

(1) Prospectul de emisiune de acțiuni are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 9.

(2) În cuprinsul prospectului de emisiune sunt incluse și următoarele:

a) textul actului constitutiv;

b) contractul de administrare, dacă este cazul;

c) extras din contractul de depozitare;

d) regulile și procedurile interne în cazul societăților de investiții care se autoadministrează;

e) piața reglementată pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții;

f) condițiile în care societatea de investiții care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiții poate suspenda emisiunea titlurilor de participare.

(3) Prospectul de emisiune de acțiuni previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, cu privire la faptul că:

a) investițiile în societățile de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de investiții, nu oferă nicio garanție acționarului cu privire la recuperarea sumelor investite;

b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de acțiuni și a prospectului de emisiune de acțiuni de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare ce urmează a fi oferite, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament;

c) societățile de investiții comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru acționari, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

(4) În mod obligatoriu, se pun la dispoziția investitorilor toate actele adiționale la prospect.

(5) Societatea de investiții care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiții are obligația de a rescrie anual prospectul de emisiune, cu includerea tuturor actelor adiționale aferente.

(6) Prospectul rescris va fi transmis la A.S.F. în termen de 30 de zile lucrătoare de la sfârșitul anului corespunzător.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile și societăților de investiții de tip feeder și master.

Art. 108. -

Orice subscriitor al acțiunilor respective trebuie să semneze o declarație prin care să confirme că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.

Art. 109. -

Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.

CAPITOLUL IV Autorizarea și funcționarea fondurilor deschise de investiții

Art. 110. -

(1) În vederea autorizării unui fond deschis de investiții, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare și este însoțită de următoarele documente:

a) contractul de societate - în original;

b) contractul de distribuire de unități de fond în original, dacă este cazul;

c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), având cel puțin conținutul prevăzut la art. 58-62 din O.U.G. nr. 32/2012, în original;

d) prospectul de emisiune;

e) documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web, denumit în continuare Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informațiilor conținute în documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor (DICI) se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 87/2012, denumită în continuare Instrucțiunea nr. 5/2012;

f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul menționat în anexa nr. 4;

g) modelul formularelor de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării S.A.I., având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Prospectul de emisiune și regulile fondului vor fi depuse la A.S.F. în două exemplare originale, unul dintre exemplare urmând ca în cazul aprobării solicitării să fie returnat S.A.I., împreună cu decizia de autorizare.

(3) Pe lângă conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4, regulile fondului vor cuprinde condițiile și situațiile în care S.A.I. poate suspenda/limita temporar emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale unui fond deschis de investiții cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012.

(4) Condițiile și situațiile menționate la alin. (3) sunt coerente cu mecanismele de administrare a lichidității în situații extreme care trebuie să fie utilizate de S.A.I. și sunt similare exemplelor indicate în continuare, fără ca acestea să fie limitative:

1. investitorii care dețin mai mult de un anumit procent din activul respectivului O.P.C.V.M. (de exemplu, 5%) pot solicita în decursul unei perioade de timp (de exemplu, o săptămână) răscumpărarea a cel mult 1% din activul respectivului O.P.C.V.M.;

2. orice cerere de răscumpărare care depășește un anumit procent din valoarea activului O.P.C.V.M. (de exemplu, 1%) va fi tarifată suplimentar (de exemplu, cu 10%) din valoarea totală sau din valoarea care depășește procentul respectiv de deținere, adică 1%;

3. în situația în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depășește un anumit procent din valoarea activelor O.P.C.V.M.-urilor (de exemplu, 10%), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată își rezervă dreptul de a suspenda operațiunile pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, 5 zile).

(5) În cazul în care apreciază că suspendarea/limitarea menționată la alin. (3) dispusă de S.A.I. nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării/limitării.

Art. 111. -

(1) Un fond deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții reprezintă un fond deschis de investiții administrat de o S.A.I. care include două sau mai multe subfonduri, cu următoarele caracteristici:

a) fiecare subfond are o politică de investiții separată, inclusă în cadrul prospectului de emisiune al fondului;

b) un subfond nu poate investi în titlurile de participare ale altui subfond din cadrul aceluiași fond;

c) obligațiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;

d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiași fond, procedura de conversie de unități de fond fiind menționată în prospectul de emisiune;

e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;

f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să rezulte în lichidarea altui subfond;

g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredințate spre păstrare unui singur depozitar;

h) fiecare fond și/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unități de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net și categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcție de fiecare clasă de unități de fond;

i) fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;

j) fiecare subfond nou sau clasă de acțiuni nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;

k) fiecare subfond va avea conturi contabile separate;

l) în vederea respectării limitelor investiționale prevăzute la titlul I cap. IV secțiunea a 4-a din O.U.G. nr. 32/2012, fiecare subfond va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct.

(2) În vederea acordării autorizației de către A.S.F. unui fond deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare și este însoțită de următoarele documente:

a) contractul de societate în original;

b) contractul de distribuire de unități de fond în original, dacă este cazul;

c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în original;

d) prospectul de emisiune, având conținutul minim prevăzut în anexa nr. 8;

e) pentru fiecare subfond, documentul privind informațiilecheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010;

f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul minim menționat în anexa nr. 5;

g) modelul formularelor de subscriere, de răscumpărare și de conversie a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere, răscumpărare sau conversie pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(3) Prevederile art. 110 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător și în situația fondurilor deschise de investiții constituite din mai multe compartimente de investiții.

(4) Regulile fondului vor include și condițiile în care S.A.I. poate suspenda temporar conversia de unități de fond.

(5) Pentru fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă, S.A.I. va depune la A.S.F. următoarele documente:

a) informațiile cheie destinate investitorilor;

b) prospectul de emisiune actualizat;

c) regulile fondului actualizate;

d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 112. -

(1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a constituirii și funcționării fondului în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, A.S.F. autorizează regulile fondului și prospectul de emisiune. Modificări (1)

(2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite societății de administrare a fondului.

CAPITOLUL V Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M., de calcul al valorii activului net și al valorii titlurilor de participare

SECȚIUNEA 1 Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M.

Art. 113. -

Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel:

a) acțiunile și valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:

1. la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor admise la tranzacționare pe respectiva piață reglementată din statul membru/bursa din statul nemembru; sau

2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem; Modificări (1)

b) instrumentele financiare cu venit fix, conform uneia dintre următoarele metode, stabilite conform prevederilor art. 122 alin. (1), (3), (5) și (9):

1. una dintre metodele indicate la lit. a), în funcție de locul de tranzacționare a instrumentelor respective;

2. metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; Modificări (1)

3. metoda bazată pe utilizarea unor cotații de piață de tipul MID (calculat ca media aritmetică dintre cel mai bun preț de vânzare și cel mai bun preț de cumpărare), în situația existentei unor repere de preț compozit relevante publicate de instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internațional (de exemplu, BNR, Bloomberg, Reuters);

4. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, iar pentru un instrument cu venit fix nu există reper de preț compozit relevant, respectivul instrument va fi evaluat pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la prețul net de achiziție (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preț compozit relevant) sau ultimul preț compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 zile de tranzacționare; Modificări (1)

5. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 și reperul de preț compozit folosit nu este disponibil sau devine nerelevant pe o perioadă de observație de 30 de zile de tranzacționare, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 zile de tranzacționare, pornind de la ultimul preț compozit folosit în evaluare. În situația în care, ulterior aplicării metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente, există un istoric de tranzacționare și un reper de preț compozit relevant pe o perioadă de observație de 30 zile de tranzacționare, atunci se va reveni la metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare;

6. S.A.I. care aplică metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 sunt obligate să întocmească și să transmită A.S.F. reguli și proceduri privind determinarea relevanței cotațiilor compozite folosite;

c) instrumentele pieței monetare, similar prevederilor lit. b);

d) instrumente financiare derivate, similar prevederilor lit. a);

e) titlurile de participare emise de O.P.C.V.M., similar prevederilor lit. a); Modificări (1)

f) produsele structurate vor fi evaluate la prețul de referință (aferent unei emisiuni individuale de produse structurate, respectiv unei ședințe de tranzacționare) calculat de operatorul de piață pe care se tranzacționează respectivele instrumente, după cum urmează:

1. media aritmetică, calculată pe baza celei mai bune cotații de cumpărare (ask) și a celei mai bune cotații de vânzare (bid) introduse/administrate de către furnizorul/furnizorii de lichiditate sau de către market maker/market makeri, după caz, existente în piață după încheierea ședinței curente de tranzacționare, în situația în care au existat cotații ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzacționare. Valoarea respectivă se rotunjește la cel mai apropiat pas de preț corespunzător simbolului respectiv;

2. prețul de închidere înregistrat în piața principală a simbolului în ședința de tranzacționare curentă dacă acesta a fost disponibil la tranzacționare, în situația în care nu există cotații disponibile ale furnizorului de lichiditate/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, conform pct. 1, și au fost înregistrate tranzacții în ședința de tranzacționare respectivă;

3. cel mai recent preț de referință al simbolului (prețul de referință rămâne nemodificat), în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:

(i) nu au fost înregistrate tranzacții în cea mai recentă ședință de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacționare;

(ii) nu au existat cotații ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, după caz, la încheierea celei mai recente ședințe de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacționare.

Art. 114. -

(1) Instrumentele financiare menționate la art. 113 admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate și/sau în cadrul mai multor sisteme de tranzacționare, altele decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare din România, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată pe baza volumului și a numărului de tranzacții înregistrate în anul calendaristic anterior.

(2) În cazul în care instrumentele financiare menționate la alin. (1) sunt admise și pe burse sau sisteme alternative de tranzacționare dintr-un stat terț, se va avea în vedere prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării.

(3) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare exclusiv pe mai multe burse și/sau sisteme alternative de tranzacționare din state terțe, acestea vor fi evaluate la prețul de închidere al bursei sau la prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului și a numărului tranzacțiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvență anuală, la începutul fiecărui an calendaristic.

Art. 115. -

(1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau terț vor fi evaluate astfel:

a) acțiunile conform uneia dintre următoarele metode:

1. valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R.; sau Modificări (1)

2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează; Modificări (1)

b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 113 lit. b) pct. 2 și/sau 3;

c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor lit. b);

d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizând tehnici consacrate pe piețele financiare (de exemplu, raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste;

e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. Modificări (1)

(2) Instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacționare, astfel:

(i) acțiunile și valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate și titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);

(ii) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2 și/sau 3. Modificări (1)

În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente se vor face începând cu data ultimului preț de tranzacționare și pornind de la acel nivel de preț, cu luarea în considerare a prevederilor art. 113 lit. b) pct. 4-6.

(3) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) și (2), emise de aceeași entitate, dar achiziționate în tranșe diferite, vor fi evaluate similar alin. (1).

(4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale O.P.C. la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero. Modificări (1)

(5) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului-suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menținută pe toată durata depozitului.

(7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.

(8) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (5) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată.

(9) Instrumentele pieței monetare de tipul efectelor de comerț sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor financiare cu venit fix, menționat la art. 113 lit. b) pct. 2 și 3.

(10) Acțiunile emise de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, vor fi evaluate conform metodelor precizate la alin. (1) lit. a).

Art. 116. -

(1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), în cazul apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) calculat până la data apariției unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a prețurilor medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează. În cazul în care suspendarea de la tranzacționare are loc în timpul ședinței de tranzacționare, pentru calculul valorii activului zilei respective acțiunile sunt evaluate la prețul de închidere/de referință, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul ședinței de tranzacționare, prima zi este considerată ziua suspendării. Modificări (1)

(2) Acțiunile neadmise la tranzacționare, inclusiv cele emise de instituții de credit sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ astfel: Modificări (1)

1. la valoarea zero sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează;

2. în cazul acțiunilor admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), precum și în cazul acțiunilor netranzacționate, se va avea în vedere ca metodele indicate la pct. 1 sa fie aplicate doar în condițiile în care pe site-ul web al pieței reglementate, al sistemului alternativ de tranzacționare, al Ministerului Finanțelor Publice sau al emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea respectivelor acțiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare (zile lucrătoare), se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții.

(3) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea determinată de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii administratorului O.P.C.V.M. În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al O.P.C.V.M. va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.

(4) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de lichidare judiciară sau în alte forme de lichidare și ale celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate ori al sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează.

(5) În cazul societăților aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătorești definitive privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent și a confirmării din partea emitentului/operatorului de piață sau de sistem privind neatacarea cu recurs a sentinței privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea art. 113 lit. a) în cazul în care respectivele acțiuni au preț de piață, în sensul că au înregistrat tranzacții de la data readmiterii la tranzacționare. Dacă acțiunile nu au preț de piață, acestea vor fi evaluate, până la data înregistrării unui preț de referință disponibil, conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a).

(6) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 din portofoliul O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. Modificări (1)

(7) Metodele de evaluare prevăzute în prezentul articol se aplică și în cazul acțiunilor societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvență sau reorganizare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.

(8) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică și societăților neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și celor neadmise la cota oficială a unei burse sau a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, începând cu data comunicării depozitarului de către O.P.C.V.M. a informațiilor privind evenimentele respective. Modificări (1)

Art. 117. - Modificări (1)

În situația divizării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin divizare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.

Art. 118. -

S.A.I. și societățile de investiții care se autoadministrează înregistrează instrumentele financiare din portofoliile O.P.C.V.M. începând cu data efectuării tranzacției.

Art. 119. -

(1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Derogări (1)

În cazul în care din lipsă de informații, înregistrarea în activ a dividendelor aferente deținerii de acțiuni listate pe piețe externe nu se poate realiza în conformitate cu prevederile primului paragraf, contravaloarea dividendelor respective trebuie înregistrată în activ la data la care administratorul O.P.C.V.M. sau depozitarul activelor acestuia intră în posesia informațiilor privind data ex-dividend, fapt dovedit pe baza unor documente/extrase/publicații.

(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, dacă S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, acțiunile cuvenite și suma datorată de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel: Modificări (1)

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere;

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de piață este mai mic decât prețul de subscriere.

(3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social.

(4) Până la momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile subscrise de către O.P.C.V.M. în cadrul unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni sunt considerate "valori mobiliare nou-emise" și sunt evaluate pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. Modificări (1)

(5) În cazul în care admiterea la tranzacționare a respectivelor acțiuni nu se realizează în termen de maximum 12 luni de la data inițierii perioadei de derulare a ofertei, acțiunile indicate la alin. (4) vor fi evaluate similar acțiunilor neadmise la tranzacționare, conform metodelor precizate la art. 115 alin. (1).

(6) În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la alin. (4) implică emiterea de drepturi de alocare tranzacționabile, drepturile de alocare care revin O.P.C.V.M., care au subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4), respectiv în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, sunt evaluate astfel:

a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice;

b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a).

(7) În cazul în care O.P.C.V.M. care au subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4) dețin acțiuni ale respectivei societăți anterior derulării ofertei publice și admiterii la tranzacționare a respectivelor acțiuni, acestea sunt evaluate astfel:

a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare, conform metodelor precizate la alin. (5);

b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a).

(8) Drepturile de alocare prevăzute la alin (6) vor fi prezentate în cadrul formularelor de raportare ale O.P.C.V.M astfel:

a) până la momentul admiterii la tranzacționare în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacționare;

b) de la momentul admiterii la tranzacționare și până la momentul emisiunii acțiunilor subscrise în oferta publică, în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de alte valori mobiliare asimilate acțiunilor și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate.

(9) Obligațiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii la tranzacționare conform art. 115 alin. (1).

(10) Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorările de capital social cu contraprestație în bani se vor evalua astfel:

a) până la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., la valoarea subscrisă;

b) de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., similar prevederilor art. 115 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 116.

Art. 120. - Modificări (1)

(1) Evaluarea acțiunilor deținute de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere.

Art. 121. -

(1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

(2) Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei:

Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)] *[număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferință emise], unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul evaluat conform art. 113 lit. a), din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.

(3) Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul evaluat conform art. 113 lit. a) din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică.

(4) Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat".

(5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C.V.M. acțiunile cuvenite.

(6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite O.P.C.V.M. se evidențiază în cadrul unei poziții distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat" în cadrul activelor O.P.C.V.M.

(7) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt plătite/alocate în termenul legal/termenul stabilit în hotărârea AGA, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Dacă termenul legal/stabilit în hotărârea AGA de plată/de alocare a dividendelor cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare.

(8) În situația în care principalul și cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Modificări (1), Derogări (1)

(9) Operațiunile de piață monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (repo/reverse repo), cu excepția operațiunilor ce constau în încheierea a două tranzacții simultane, se evidențiază în portofoliul O.P.C.V.M astfel: Modificări (1)

a) cumpărările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a creanței care se adaugă la valoarea de achiziție;

b) vânzările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate astfel:

1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operațiunii de piață monetară și data angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operațiunii vor fi evaluate zilnic conform art. 113-115;

2. în aceeași perioadă, se va înscrie cu semnul minus valoarea de decontare împreună cu recunoașterea zilnică a datoriei atașate, în cadrul unei poziții de activ "Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală".

(10) Înregistrarea în activele O.P.C.V.M. a disponibilităților rezultate ca urmare a distribuirii către acționari de sume de bani cu prilejul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acțiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acțiuni și a distribuirii către acționarii existenți la data de înregistrare a unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acțiuni aprobate prin Hotărârea AGA se realizează în aceeași manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acționari, prevăzută la alin. (6), respectiv reflectarea în activul O.P.C.V.M. a sumelor de încasat ca urmare a diminuării capitalului social în cadrul poziției "Dividende și alte drepturi de încasat", în contrapartidă cu reducerea numărului de acțiuni aferente diminuării de capital social. Modificări (1)

Art. 122. -

(1) Evaluarea activelor O.P.C.V.M. se realizează conform procedurilor indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale prevederilor prezentului regulament, prin aplicarea metodelor de evaluare ce vor fi incluse în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.

(2) Procedurile indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 vor fi emise de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și vor indica și modalitatea de detectare, prevenire și corectare în cel mai scurt timp posibil a erorilor de stabilire a valorii unitare a activului net, iar acolo unde este cazul, modalitatea de compensare a prejudiciilor aduse deținătorilor de titluri de participare.

(3) S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează are obligația de a menține metoda de evaluare a activelor O.P.C.V.M. ce este specificată în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al societății de investiții pe o perioadă de minimum 12 luni. În situația în care S.A.I. administrează mai mult de un O.P.C.V.M., respectiva metodă va fi utilizată pentru toate O.P.C.V.M.-urile administrate.

(4) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), cu excepția instrumentelor financiare derivate, poate fi efectuată și de către/cu consultarea membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România sau ai altor organisme profesionale similare și se realizează numai ulterior autorizării de către A.S.F. a modificărilor intervenite în cadrul documentelor de constituire ale O.P.C.V.M., în sensul celor prevăzute la alin. (1).

(5) Responsabilitatea privind stabilirea metodelor de evaluare a activelor revine consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor și integritatea pieței, acționând cu onestitate, corectitudine și diligență profesională.

(6) În cazul în care responsabilitatea evaluării activelor O.P.C.V.M. este delegată unui evaluator independent, consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate are obligația evaluării inițiale și periodice a modului în care respectivul evaluator își îndeplinește obligațiile.

(7) Consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate efectuează anual, prin intermediul unei terțe părți, desemnate cu luarea în considerare a necesității evitării conflictelor de interese, o analiză privind procedurile și metodele de evaluare utilizate pentru a se asigura de adecvarea lor continuă și punerea efectivă în aplicare.

(8) Raportul săptămânal cu privire la situația activului net al O.P.C.V.M. este însoțit de o anexă cuprinzând metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul pentru care a fost utilizată una dintre metodele de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare. Anexa la raport va purta viza depozitarului O.P.C.V.M.

(9) Prin excepție de la aplicarea prevederilor alin. (3) legate de obligația menținerii metodei de evaluare, în cazul modificării metodei de evaluare conform cu standardele internaționale de evaluare prevăzute în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al societății de investiții, raportul prevăzut la alin. (8) conține o descriere a motivelor care au determinat această modificare și a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor O.P.C.V.M. Raportul în cauză este adus la cunoștința investitorilor prin publicarea pe site-ul web al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și al operatorului pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare (în cazul O.P.C.V.M. admise la tranzacționare).

SECȚIUNEA a 2-a Reguli de calcul al activelor O.P.C.V.M.

Art. 123. -

(1) În vederea determinării valorii activului net al unui O.P.C.V.M., deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al respectivului O.P.C.V.M., la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile art. 113-122.

(2) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond deschis de investiții la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:

Valoarea unitară a activului net la acea dată =

Valoarea netă a activelor fondului la acea dată

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr total de unități de fond în circulație la acea dată

(3) Valoarea unitară a activului net al unei societăți de investiții la o anumită dată se calculează conform formulei:

Valoarea unitară a activului net la acea dată =

valoarea netă a activului la acea dată

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate

(4) Valoarea inițială a unei unități de fond, în cazul fondurilor deschise de investiții, nu poate fi mai mică de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situația când fondul deschis de investiții este denominat în alte valute).

(5) În prospectul de emisiune se va menționa numărul de zecimale la care se rotunjește valoarea unitară a activului net, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale.

(6) În situația în care se utilizează fracțiuni de unități de fond, în prospectul de emisiune se va menționa numărul de zecimale cu care se calculează fracțiunile de unități de fond, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale

(7) În aplicarea prevederilor alin. (5) și (6), prospectul de emisiune va specifica criteriile de rotunjire utilizate (la cel mai apropiat întreg sau prin trunchiere). Pentru efectuarea operațiunilor de subscriere, numărul de unități de fond alocate se obține prin împărțirea sumei subscrise la prețul de subscriere și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest lucru, numărul de unități de fond emise ca urmare a unei subscrieri poate fi un număr întreg, urmând ca diferența de sumă să fie rambursată investitorului, costul operațiunii de rambursare urmând a fi suportat de către S.A.I. Pentru efectuarea operațiunilor de răscumpărare, suma rezultată în urma înmulțirii valorii unitare a activului net cu numărul de titluri de participare răscumpărate va fi rotunjită la două zecimale. În situația în care se răscumpără o sumă fixă, numărul de unități de fond anulate se calculează prin împărțirea sumei respective la prețul de răscumpărare și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond.

(8) În cazul în care un fond deschis de investiții este constituit din mai multe clase de unități de fond, calculul valorii unitare a activului net al unei clase de unități de fond dintr-un fond deschis de investiții la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:

Valoarea unitară a activului net al clasei de unități de fond la acea dată =

Valoarea totală a activelor fondului atribuibilă clasei de unități de fond - Valoarea obligațiilor atribuibile clasei de unități de fond/Număr total de unități de fond în circulație la acea dată pentru respectiva clasă

unde:

VUANit este valoarea unitară a activului net al clasei i de unități de fond calculate pentru ziua t;

Ait este activul atribuibil clasei i pentru ziua t;

Cit este valoarea totală a obligațiilor fondului atribuibilă clasei de unități de fond i pentru ziua t;

NUFit este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond i pentru ziua t.

(9) Activele și datoriile fondului vor fi alocate pe clase de unități de fond conform uneia dintre următoarele metode, care va fi aplicată în baza principiului permanenței metodelor:

a) Metoda activelor nete relative Modificări (1)

Activul total atribuibil clasei i (Ait pentru ziua t se poate calcula după următoarea formulă:

Ait = A'it + At x cit,

unde:

At este activul total comun tuturor claselor de fond în ziua "t";

A'it este activul atribuibil numai clasei de unități "i";

cit este coeficientul de împărțire pentru clasa "i" al activului total.

Obligațiile fondului atribuibile clasei de unități de fond "i" (Cit) pentru ziua "t" se poate calcula după următoarea formulă:

Cit = C'it + Ct x cit,

unde:

Ct reprezintă valoarea obligațiilor comune aferente tuturor claselor de fond în ziua "t";

C'it reprezintă valoarea obligațiilor atribuibile numai clasei de unități "i";

cit este coeficientul de împărțire pentru clasa "i" al activului total.

Coeficientul de împărțire se poate calcula după următoarea formulă:

unde:

Navit-1 este activul net al clasei "i" în ziua "t-1";

Sit este valoarea subscrierilor de unități de fond ale clasei "i" procesate în ziua "t";

Rit este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale clasei i procesate în ziua "t";

NAVt-1 este activul net al fondului în ziua "t-1";

St este valoarea subscrierilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t";

Rt este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t".

b) Metoda ecuațiilor simultane

Pentru un fond cu două clase (A și B), metoda de alocare se poate realiza în baza unui sistem de două ecuații cu două necunoscute.

Ecuația 1:

NAVAt + NAVBt = Ct + Gt,

unde:

NAVtA este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";

NAVtB este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";

Ct este capitalul cumulat al fondului pentru ziua "t";

Gt este creșterea (scăderea) netă cumulată a activelor nete ale fondului nedistribuite capitalului fondului pentru ziua "t".

Ecuația 2:

unde:

NAVtA este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";

NAVtB este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";

NUFtA este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond A pentru ziua "t";

NUFtB este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond B pentru ziua "t";

d reprezintă factorul de ajustare a timpului calculat ca raport între numărul de zile calculat între ziua "t" și cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă și 365 de zile. Se presupune că data de început a clasei A este anterioară datei de început a clasei B;

Δ este diferența între ratele anualizate de cheltuieli aferente celor două clase;

VUAN0A este activul net unitar al clasei A în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă;

VUAN0B este activul net unitar al clasei B în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă.

Pentru a se trata și cazul unui an bisect, factorul de ajustare a timpului (d) se poate calcula ca diferență între ziua "t" și data de sfârșit a anului precedent, împărțită la 366 de zile. Ziua 0 în acest caz va fi data de sfârșit a anului precedent și, în consecință, activul net unitar al clasei A (VUAN0A) și activul net unitar al clasei B (VUAN0B) sunt reprezentate de valoarea calculată pentru data de sfârșit a anului precedent.

Conducerea S.A.I. poate stabili ca la începutul fiecărui an să reseteze valorile activului net unitar al clasei A (VUAN0A) și activului net unitar al clasei B (VUAN0B) la valorile de la data de sfârșit a anului precedent, iar factorul de ajustare al timpului (d) să se calculeze având ca referință data de sfârșit a anului precedent.

c) Orice altă metodă considerată adecvată de conducerea S.A.I., astfel încât rata anualizată de rentabilitate a unei clase de unități de fond să difere de rata anualizată de rentabilitate a altei clase de unități de fond, în general prin diferențialul de cheltuieli dintre cele două clase.

Art. 124. -

Valoarea activului net al O.P.C.V.M. se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a activelor:

Valoarea activului net al O.P.C.V.M. = Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. - Valoarea obligațiilor.

Art. 125. -

Numărul de unități de fond aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de unități de fond emise și numărul de unități de fond răscumpărate la o anumită dată.

Art. 126. -

(1) Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122.

(2) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori, se vor corecta și se vor regulariza la data constatării lor.

Art. 127. -

(1) Obligațiile unui O.P.C.V.M. sunt constituite, după caz, din:

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.A.I.;

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;

c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;

d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;

e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de prezentul regulament;

f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F.; Modificări (1)

g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții;

h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiții;

i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile impuse de regulament;

j) contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.

(2) În situațiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la alin. (1), acestea sunt menționate distinct în prospectul de emisiune.

Art. 128. -

(1) Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale O.P.C.V.M.-urilor sunt suportate de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată, după caz.

(2) Sumele încasate din comisioanele de subscriere și/sau răscumpărare a unităților de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de S.A.I., cu condiția ca acest fapt să fie stipulat expres în documentele de constituire ale respectivului fond deschis de investiții.

Art. 129. -

Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele:

a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare;

b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);

c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane decât cele descrise la art. 127).

Art. 130. -

(1) Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor privind regimul valutar emise de B.N.R., precum și a prevederilor altor reglementări incidente ale A.S.F. și/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.

(2) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) activul net al fondului este calculat în acea valută, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament;

b) distribuția unităților de fond se va realiza cu respectarea reglementărilor B.N.R. cu privire la prestarea serviciilor de schimb valutar.

(3) În cazul în care activul fondului este exprimat în lei, iar unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. Modificări (1)

(4) În situația în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabilește curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. Modificări (1)

(5) În cazul în care activul fondului este denominat într-o altă monedă, pentru transformarea activelor exprimate în alte valute liber convertibile în moneda de denominare a respectivului O.P.C.V.M. se utilizează cursul de referință comunicat în ziua pentru care se efectuează calculul, de către Banca Centrală Europeană/banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul. Modificări (1)

Art. 131. -

(1) În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, S.A.I. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situația când fondul deschis de investiții este denominat în alte valute).

(2) A.S.F. va aproba solicitarea S.A.I. în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.

(3) Anularea titlurilor de participare emise de un O.P.C.V.M. se realizează în funcție de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel:

a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;

b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.

(4) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 100 alin. (3), anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.

Art. 132. -

(1) S.A.I./Societatea de investiții care se autoadministrează va calcula valoarea unitară a activului net, iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul și valoarea unitară a activului net pe baza căreia se fac cumpărarea și răscumpărarea titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., astfel încât valoarea unitară a activului net să fie disponibilă pe site-ul S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează în ziua certificării. La alegerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează și cu menționarea acestui aspect în prospectul de emisiune, valoarea unitară a activului net va fi făcută publică și în cotidianul menționat în prospectul de emisiune în ziua lucrătoare următoare certificării.

(2) Până la data emiterii titlurilor de participare, sumele intrate în contul O.P.C.V.M. nu pot fi utilizate de către S.A.I./ societatea de investiții care se autoadministrează, cu excepția situației menționate la art. 100 alin. (6), asupra căreia investitorul este informat la momentul investiției inițiale.

(3) Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare și data plății sumelor aferente răscumpărărilor, sumele respective sunt evidențiate în cadrul unei poziții de "Răscumpărări de plătit", în cadrul obligațiilor O.P.C.V.M.

(4) Pe perioada dintre data stabilită pentru plata dividendelor sau a altor drepturi ce revin deținătorilor de titluri de participare, dacă este cazul, și data plății sumelor aferente acestor drepturi, sumele respective sunt evidențiate în cadrul unei poziții de "Dividende sau alte drepturi de plătit", în cadrul obligațiilor O.P.C.V.M.

CAPITOLUL VI Autorizarea societăților de investiții

SECȚIUNEA 1 Constituirea societăților de investiții

Art. 133. -

(1) Activitatea de administrare a societății de investiții ce funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și care nu este administrată de o S.A.I. se realizează de către propriul consiliu de administrație.

(2) Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atât societățile de investiții care se autoadministrează, cât și societățile de investiții care sunt administrate de o S.A.I.

(3) Societatea de investiții emite acțiuni nominative, în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, de o valoare egală.

Art. 134. -

Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează este stabilit în conformitate cu prevederile art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012 și este calculat în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.

Art. 135. -

(1) Subscripția publică de acțiuni ale societății de investiții menționată la art. 96 se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de către A.S.F.

(2) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către S.A.I. în cazul societății de investiții administrate sau de membrii fondatori ai societății de investiții care se autoadministrează, în forma prevăzută de art. 107-109.

Art. 136. -

Odată cu transmiterea prospectului de emisiune și a cererii de autorizare a acestuia, membrii fondatori sau S.A.I., după caz, prezintă la A.S.F. documente care să cuprindă informații referitoare la:

a) membrii fondatori, persoane juridice:

1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de O.N.R.C., pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;

3. structura acționarilor semnificativi sau a asociaților, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai societății de investiții;

4. situația financiară a anului anterior și, după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

b) membrii fondatori, persoane fizice:

1. copia actului de identitate;

2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.

Art. 137. -

În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a prospectului de emisiune.

Art. 138. -

(1) Prospectul de emisiune autorizat de către A.S.F. este depus la O.N.R.C. în vederea autorizării publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

(2) Subscripția publică este considerată finalizată la îndeplinirea următoarelor condiții:

a) subscrierea acțiunilor de către un număr de cel puțin 100 de persoane;

b) atingerea unui nivel de capital social care să asigure nivelul minim de capital inițial prevăzut de art. 134, în cazul societăților de investiții care se autoadministrează.

Art. 139. -

Neîndeplinirea în termen de 60 de zile de la data lansării subscripției publice a condițiilor prevăzute la art. 138 alin. (2) atrage anularea deciziei de autorizare a prospectului de emisiune emise de către A.S.F.

Art. 140. -

În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripției, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile privind constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică ale Legii nr. 31/1990 și se fac demersurile pentru obținerea de la A.S.F. a autorizației de funcționare ca societate de investiții.

SECȚIUNEA a 2-a Proceduri de autorizare

Art. 141. -

(1) Autorizația unei societăți de investiții se eliberează în baza unei cereri întocmite, după caz, de reprezentantul legal al societății de administrare sau de către persoana împuternicită de acționarii societății de investiții care se autoadministrează, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar de constituire a societății și de aprobare a actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990;

b) actul constitutiv al societății, autentificat, în original, întocmit conform prevederilor art. 147;

c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;

d) rezultatele subscripției publice de acțiuni;

e) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie;

f) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

g) copia legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și sediului central, după caz, necesar funcționării societății. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la A.S.F., în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declarația în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. Spațiul destinat sediului social și sediului central, după caz, va îndeplini condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g) și h). Documentele trebuie însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesare desfășurării activității societății;

h) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al C.A.F.R.;

i) regulile și procedurile interne aprobate de organul statutar competent al societății și semnate de persoana împuternicită în acest sens, în original, în cazul societăților de investiții autoadministrate, întocmite cu respectarea prevederilor art. 148;

j) documentele prevăzute la art. 33, pentru persoanele care fac parte din compartimentul de control intern al unei societăți de investiții care se autoadministrează;

k) pentru membrii consiliului de administrație și conducătorii societății de investiții care se autoadministrează, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d);

l) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii societății de investiții autoadministrate și/sau lista semnăturilor pentru conducătorii S.A.I. cu care a încheiat contract de administrare, după caz, precum și pentru persoana/persoanele pe care societatea de investiții autoadministrată dorește să o/le autorizeze ca reprezentantul/ reprezentanții compartimentului de control intern; Modificări (1)

m) contractul de administrare încheiat de către societatea de investiții cu o S.A.I., autorizată de A.S.F., în cazul în care societatea de investiții nu se autoadministrează, în original, în formă autentică, în forma prezentată în anexa nr. 6;

n) contractul încheiat între S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, și depozitar, în original, în formă autentică;

o) prospectul de emisiune, în cazul în care a fost modificat;

p) DICI, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informațiilor conținute în DICI se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 5/2012;

q) dovada plății în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, denumirea acesteia este însoțită de mențiunea "societate de investiții" și de numărul de înscriere în Registrul A.S.F.

Art. 142. -

(1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a funcționării societății de investiții. Totodată, A.S.F. autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, precum și actul constitutiv.

(2) Actul individual emis în condițiile menționate la alin. (1) se transmite societății de investiții și, dacă este cazul, și S.A.I. care administrează respectiva societate de investiții.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli privind controlul intern

Art. 143. -

În cazul societăților de investiții autoadministrate se respectă procedura privind controlul intern prevăzută la cap. V al titlului I.

SECȚIUNEA a 4-a Reguli privind administratorii și conducătorii unei societăți de investiții

Art. 144. -

Societățile de investiții pot fi administrate de către o S.A.I în baza unui contract de administrare sau se pot autoadministra.

Art. 145. -

Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăți de investiții care nu se autoadministrează, precum și pentru urmărirea modului de derulare a acestuia, A.G.A. își poate numi reprezentanți, alege cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 146. -

În cazul societății de investiții care se autoadministrează, membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, precum și persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și alin. (2).

SECȚIUNEA a 5-a Conținutul minim al actului constitutiv al societății de investiții

Art. 147. -

(1) Actul constitutiv al societății de investiții este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.

(2) În afara conținutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societății de investiții cuprinde în mod obligatoriu prevederi cu privire la:

a) subscrierea și vărsarea integrală, exclusiv în numerar, la momentul subscrierii, a capitalului social;

b) emiterea exclusiv în formă nominativă a acțiunilor societății de investiții;

c) modalități de emitere, vânzare, răscumpărare și anulare a acțiunilor;

d) modalitatea de calcul al valorii activului net;

e) modalitatea de administrare a investițiilor societății de investiții, respectiv dacă aceasta se realizează de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau de către o S.A.I. În acest din urmă caz, trebuie să se specifice S.A.I. și persoana care este împuternicită să negocieze contractul din partea societății de investiții, precum și limitele puterilor sale;

f) obligativitatea încheierii unui contract de depozitare cu un depozitar avizat de către A.S.F. și precizarea acestuia;

g) condițiile de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului, precum și regulile pentru asigurarea protecției investitorilor în această situație;

h) informațiile cu privire la posibilitatea, cazurile și limitele în care societatea de investiții poate contracta împrumuturi;

i) condițiile și situațiile în care S.A.I. care administrează o societate de investiții sau o societate de investiții care se autoadministrează pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare ale unei societăți de investiții cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012;

j) nivelul comisioanelor percepute de S.A.I. și cheltuielile pe care le poate efectua aceasta în numele societății de investiții, precum și metoda de calcul al acestora.

(3) În cazul în care apreciază că suspendarea menționată la alin. (2) lit. i) sau cea menționată la art. 107 alin. (2) lit. f) dispusă de S.A.I. sau de societatea de investiții care se autoadministrează nu s-a realizat cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării.

SECȚIUNEA a 6-a Reguli și proceduri interne ale societății de investiții autoadministrate

Art. 148. -

(1) Activitatea societății de investiții autoadministrate se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile sale interne.

(2) Regulile și procedurile interne ale societății de investiții autoadministrate trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a obligațiilor de întocmire de către S.A.I. a regulilor și procedurilor prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012.

(3) Regulile referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale societății de investiții trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:

a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unei societăți de investiții de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăți de investiții, precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;

b) este interzisă diseminarea de informații cu privire la tranzacțiile pe care societatea de investiții intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul său de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăți de investiții, precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă.

(4) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor și procedurilor unei societăți de investiții care se autoadministrează sunt notificate A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data producerii acestora.

Art. 149. -

(1) Structura organizatorică a societății de investiții care se autoadministrează este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:

a) consiliul de administrație/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiții a societății de investiții, care va fi conformă cu prospectul de emisiune. Directorii/membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiții a societății de investiții;

b) existența în cadrul societății de investiții a unei direcții distincte care va fi responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiții aprobate de directorii/membrii directoratului;

c) unul dintre compartimentele societății de investiții va avea ca atribuție înregistrarea electronică a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare și a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate va fi separată de cea de analiză investițională și de cea de plasare efectivă a activelor;

d) funcționarea în cadrul societății de investiții a unui compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității activităților desfășurate;

e) unul dintre compartimentele din cadrul societății de investiții va avea ca atribuție evaluarea portofoliului societății de investiții, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, precum și calcularea oricăror taxe, tarife și comisioane datorate de societatea de investiții.

(2) Societatea de investiții va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul său, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare), evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum 5 ani.

(3) Societatea de investiții trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure ținerea evidențelor deținătorilor de acțiuni, cu detalierea datelor de identificare a acestora și a acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de acțiuni, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din societatea de investiții respectivă, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din societatea de investiții respectivă.

(4) Accesul la sistemele informatice de înregistrare electronică a tranzacțiilor, de evaluare a portofoliului și a evidențelor investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare, în funcție de atribuțiile fiecărui angajat conform regulilor și procedurilor interne ale societății. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice. Modificări (1)

(5) Societatea de investiții care se autoadministrează va păstra înregistrări de rezervă (back-up) ale informațiilor stocate în sistemele electronice pentru evidențierea tranzacțiilor și evidențierea investitorilor și pentru evaluarea portofoliului.

(6) Prevederile alin. (3) în ceea ce privește sistemele de ținere a evidențelor investitorilor unei societăți de investiții nu mai sunt aplicabile ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de respectiva societate de investiții.

Art. 150. -

Societățile de investiții care se autoadministrează respectă în mod corespunzător prevederile art. 51 și 52 cu privire la regulile de conduită.

CAPITOLUL VII Retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții

Art. 151. -

În cazul retragerii autorizației de funcționare a unei societăți de investiții care se autoadministrează, prevederile art. 25-30 privind retragerea de către A.S.F. a autorizației de funcționare a unei S.A.I. se aplică în mod corespunzător.

Art. 152. -

(1) În situația nerespectării prevederilor art. 134, respectiv ale art. 164 alin. (1), A.S.F. este în drept să retragă autorizația acordată societății de investiții.

(2) În cazul retragerii autorizației în condițiile prevăzute la alin. (1), societatea de investiții este supusă lichidării judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL VIII Modificări supuse autorizării A.S.F.

SECȚIUNEA 1 Fonduri deschise de investiții

Art. 153. -

(1) Este supusă autorizării A.S.F. orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții, inclusiv a fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții.

(2) Nu reprezintă modificări ale condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții diminuarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, diminuarea comisioanelor de depozitare, precum și modificarea informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum și la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 și la pct. 1, 2, 3.3, 3.5 lit. e), 3.10, 6.1, 8, 10 și 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 și la pct. 1, 2, 3.1, 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții. Modificări (1)

(3) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (2) se notifică investitorilor respectivului fond, în cotidianul menționat în prospect, precum și A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor. Notificarea către A.S.F. este însoțită de documentele actualizate ale fondului deschis de investiții care se publică și pe site-ul S.A.I.

Art. 154. -

(1) Cererea de autorizare a modificării este însoțită de documentele referitoare la aceasta în care să fie evidențiate în mod distinct modificările intervenite în comparație cu documentele anterioare autorizate, precum și de o notă de informare a investitorilor respectivului fond cu privire la modificarea a cărei autorizare se solicită.

(2) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării trebuie să fie însoțită de o fundamentare a acestei modificări, precum și de documentele actualizate ale fondului deschis de investiții care se publică și pe site-ul S.A.I.

Art. 155. -

(1) A.S.F. autorizează și nota de informare către deținătorii de unități de fond, care este publicată de S.A.I. în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) S.A.I. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. Modificări (1)

(3) A.S.F. revocă decizia de autorizare a modificărilor, în situația în care se constată că prevederile alin. (1) nu au fost respectate, iar S.A.I. și consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al acesteia sunt responsabili pentru eventualele daune provocate investitorilor.

SECȚIUNEA a 2-a Societăți de investiții

Art. 156. -

(1) Societatea de investiții supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) modificarea componenței consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și/sau a directorilor/membrilor directoratului societății de investiții care se autoadministrează;

c) schimbarea sediului social și, după caz, a sediului central;

d) înființarea/desființarea de sedii secundare;

e) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății. Modificări (1)

(2) Modificările menționate la alin. (1) lit. b)-e) sunt supuse autorizării A.S.F. în termen de maximum 10 zile de la data producerii lor.

(3) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. eliberează o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a societății de investiții.

Art. 157. -

(1) Decizia prevăzută la art. 156 alin. (3) poate fi eliberată de A.S.F. în baza unei cereri în care să fie evidențiate în mod distinct modificările intervenite în comparație cu documentele anterioare autorizate, însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al societății de investiții;

b) actul adițional la actul constitutiv al societății de investiții, în original sau în copie legalizată;

c) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. b);

d) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. c) și d);

e) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. d);

f) nota explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației sediilor secundare;

g) declarația pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al societății de investiții de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. d);

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării trebuie să fie însoțită de o fundamentare a acestei modificări.

Art. 158. -

(1) După obținerea autorizației prevăzute la art. 156 alin. (3), în termen de 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a societății de investiții, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., societatea de investiții are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage anularea autorizației acordate.

Art. 159. -

(1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 157 alin. (1), societatea de investiții notifică A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(2) În cazul în care societatea de investiții deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica A.S.F. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

(3) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 156 alin. (1) în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 3-a Autorizarea modificării capitalului social

Art. 160. -

În scopul autorizării modificării capitalului social al societății de investiții ca urmare a emisiunii și răscumpărării de acțiuni pe parcursul unui an, S.A.I. care o administrează sau societatea de investiții autoadministrată depune anual la A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare, o cerere de autorizare însoțită de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare;

b) rezultatele emisiunii și răscumpărării continue de acțiuni din cursul ultimului exercițiu financiar certificate de auditorul financiar;

c) actul adițional la actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;

d) dovada vărsării sumei cu care se majorează capitalul social în contul deschis în acest scop de societatea de investiții la o societate bancară;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 4-a Autorizarea schimbării S.A.I. sau a depozitarului

Art. 161. -

(1) Societatea de investiții solicită A.S.F. autorizarea/avizarea schimbării S.A.I./depozitarului în oricare dintre următoarele situații:

a) perioada pentru care a fost încheiat contractul de administrare/contractul de depozitare a expirat și nu se dorește reînnoirea lui;

b) contractul de administrare/contractul de depozitare a fost anulat sau reziliat;

c) S.A.I./depozitarul se află în procedură de dizolvare sau a fost declanșată procedura de faliment a acesteia/acestuia;

d) retragerea de către A.S.F. a autorizației de funcționare a S.A.I. sau a avizului depozitarului sau retragerea de către B.N.R. a autorizației de funcționare a depozitarului.

(2) Cererea de autorizare/avizare este depusă la A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la apariția uneia dintre situațiile enumerate la alin. (1) și este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar;

b) actul adițional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată;

c) contractul de administrare/contractul de depozitare încheiat cu o nouă S.A.I./un nou depozitar autorizată/avizat de A.S.F.;

d) copie de pe hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii dizolvării sau a falimentului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c);

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 162. -

(1) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 161 alin. (1), referitoare la S.A.I., societatea de investiții poate decide să se autoadministreze.

(2) În acest caz, modificarea survenită este supusă autorizării A.S.F. prin depunerea unei cereri care este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar;

b) actul adițional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată;

c) toate documentele necesare pentru aprobarea modificărilor în vederea respectării prevederilor art. 141 alin. (1) lit. i), j), k), l) și o);

d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IX Funcționarea societăților de investiții

SECȚIUNEA 1 Admiterea acțiunilor emise de o societate de investiții la tranzacționare pe o piață reglementată

Art. 163. -

După înregistrarea la O.N.R.C. și obținerea autorizației de funcționare societățile de investiții inițiază și derulează oferta publică continuă de acțiuni în baza prospectului de emisiune autorizat de A.S.F.

Art. 164. -

(1) În termen de 90 de zile de la emiterea de către A.S.F. a autorizației de funcționare, societatea de investiții este obligată să solicite admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Condițiile de admitere și tranzacționare pe o piață reglementată prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de reglementările și procedurile pieței reglementate respective sunt aplicabile și societăților de investiții.

Art. 165. -

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții care se autoadministrează, respectiv S.A.I. care administrează o societate de investiții, stabilește piața reglementată pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții și o specifică în prospectul de emisiune.

(2) Cererea de admitere la tranzacționare este formulată și adresată pieței reglementate de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau de către S.A.I., după caz, în numele societății de investiții.

Art. 166. -

(1) Societatea de investiții autoadministrată sau, dacă este cazul, S.A.I. va încheia un contract cu entitatea autorizată să presteze servicii de evidență a acționariatului, în condițiile legii.

(2) În situația în care nu este aprobată cererea de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, formulată în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 164 alin. (1) din prezentul regulament, societatea de investiții are obligația de a solicita tranzacționarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 167. -

(1) Societatea de investiții sau S.A.I., dacă este cazul, comunică entității prevăzute la art. 166 toate informațiile și documentele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni.

(2) Entitatea ce ține evidența acționarilor informează periodic S.A.I. (dacă este cazul) sau societatea de investiții referitor la structura acționariatului societății de investiții și, atunci când se realizează, la deținerile care depășesc 10% din capitalul social al societății de investiții.

(3) De la data depunerii unei cereri de răscumpărare până la onorarea acesteia nu se pot efectua tranzacții având ca obiect acțiuni a căror răscumpărare a fost solicitată.

Art. 168. -

Nivelul capitalului social modificat ca urmare a emisiunii continue de acțiuni este notificat zilnic de către S.A.I. depozitarului și piețelor reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății de investiții.

SECȚIUNEA a 2-a Adunarea generală a acționarilor

Art. 169. -

Convocarea și desfășurarea AGA a societăților de investiții se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

CAPITOLUL X Investiții ce pot fi efectuate de un O.P.C.V.M.

Art. 170. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, valori mobiliare sunt instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii:

a) potențiala pierdere pe care O.P.C.V.M. o poate suporta ca urmare a deținerii respectivelor instrumente se limitează la suma plătită pentru acestea;

b) lichiditatea acestora nu afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a emite și răscumpăra în mod continuu titlurile de participare;

c) o evaluare de încredere a acestora este disponibilă, după cum urmează:

(i) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) -c) din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea se face prin utilizarea unor prețuri exacte, de încredere și periodice care sunt fie prețuri ale pieței, fie prețuri puse la dispoziție prin sisteme de evaluare, independente de emitenți;

(ii) în cazul altor valori mobiliare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea se face periodic și rezultă din informațiile obținute de la emitentul valorii mobiliare sau dintr-o cercetare competentă referitoare la investiții;

d) informații corespunzătoare referitoare la acestea sunt disponibile, după cum urmează:

(i) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) -c) din O.U.G. nr. 32/2012, sub formă de informații periodice, exacte și cuprinzătoare furnizate pieței cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare;

(ii) în cazul altor valori mobiliare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, sub formă de informații periodice și exacte furnizate O.P.C.V.M. cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare;

e) acestea sunt negociabile;

f) achiziția acestora corespunde obiectivelor de investiții și/sau politicii de investiții a O.P.C.V.M., în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012 și prezentul regulament;

g) riscurile acestora sunt cuprinse în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M.

(2) În sensul alin. (1) lit. b) și e) și cu excepția cazului în care O.P.C.V.M. deține informații care ar putea conduce la o concluzie diferită, se prezumă că instrumentele financiare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 32/2012, sunt negociabile și nu afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a emite și de a răscumpăra în mod continuu titlurile de participare.

(3) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, în categoria valorilor mobiliare se consideră a fi incluse și următoarele:

a) titluri de participare emise de A.O.P.C. care îndeplinesc următoarele criterii:

(i) respectă criteriile stabilite la alin. (1);

(ii) intră sub incidența cerințelor de guvernanță corporativă aplicate societăților reglementate de Legea nr. 31/1990;

(iii) în cazul în care o altă entitate desfășoară activitatea de administrare a investițiilor în numele unui A.O.P.C., respectiva entitate este supusă reglementărilor naționale referitoare la protecția investitorilor;

b) instrumente financiare care îndeplinesc următoarele criterii:

(i) respectă criteriile stabilite la alin. (1);

(ii) sunt susținute sau legate de performanța altor active, care pot fi diferite de cele prevăzute la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012.

(4) Dacă un instrument financiar prevăzut la alin. (3) lit. b) are o componentă derivată, în conformitate cu art. 178 din prezentul regulament, componentei respective i se aplică cerințele prevăzute la art. 84 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 171. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, prin instrumente ale pieței monetare se înțelege următoarele:

a) instrumente financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu art. 82 lit. a) și b) din O.U.G. nr. 32/2012,

b) instrumente financiare care nu sunt admise la tranzacționare.

(2) Prin instrumente tranzacționate de regulă în cadrul pieței monetare se înțelege instrumentele financiare care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

a) au o maturitate la emitere de până la 397 de zile, inclusiv;

b) au o scadență reziduală de până la 397 de zile, inclusiv;

c) sunt supuse unor modificări regulate ale randamentului, conform condițiilor pieței monetare, cel puțin o dată la 397 de zile;

d) profilul de risc al acestora, incluzând riscurile de credit și de rată a dobânzii, corespunde profilului de risc aferent instrumentelor financiare care au o scadență în conformitate cu lit. a) sau b) ori sunt supuse unei modificări a randamentului, în conformitate cu lit. c).

Art. 172. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieței monetare care sunt lichide reprezintă instrumentele financiare care pot fi vândute cu costuri limitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, ținând seama de obligația O.P.C.V.M. de a răscumpăra titlurile de participare la cererea oricărui deținător de titluri de participare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieței monetare cu o valoare ce poate fi precis determinată în orice moment reprezintă instrumentele financiare pentru care sunt disponibile sisteme de evaluare exacte și de încredere care îndeplinesc următoarele criterii:

a) permit O.P.C.V.M. să calculeze valoarea activului net corespunzătoare valorii la care instrumentul financiar deținut în portofoliu ar putea fi schimbat între părți doritoare, aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții caracterizate prin independența părților;

b) se bazează fie pe datele pieței, fie pe modele de evaluare, incluzând sisteme bazate pe costuri amortizate.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate ca fiind îndeplinite în cazul instrumentelor financiare tranzacționate de regulă în cadrul pieței monetare, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, și care sunt admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu excepția cazului în care O.P.C.V.M. deține informații care ar conduce la o concluzie diferită.

Art. 173. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, a căror emisiune sau al căror emitent se supune reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a economiilor acestora, reprezintă instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii:

a) respectă unul dintre criteriile stabilite la art. 171 alin. (2) și toate criteriile stabilite la art. 172 alin. (1) și (2);

b) sunt disponibile informații corespunzătoare în ceea ce le privește, incluzând informații care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiției în astfel de instrumente, ținând seama de alin. (2), (3) și (4);

c) sunt liber transferabile.

(2) În cazul instrumentelor pieței monetare prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 2 și 4 din O.U.G. nr. 32/2012 sau în cazul celor emise de o autoritate locală ori regională a unui stat membru sau de un organism public internațional care însă nu sunt garantate de un stat membru ori, în cazul unui stat federal care este stat membru, de unul dintre membrii care fac parte din federație, informațiile corespunzătoare în conformitate cu alin. (1) lit. b) constau în următoarele: Derogări (1)

a) informații privind atât emisiunea sau programul de emisiune, cât și situația juridică și financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieței monetare;

b) actualizări regulate și la apariția oricărui eveniment semnificativ ale informațiilor prevăzute la lit. a);

c) informațiile menționate la lit. a), verificate de către părți terțe calificate în mod corespunzător, care nu primesc instrucțiuni din partea emitentului;

d) statistici disponibile și de încredere privind emisiunea sau programul de emisiune.

(3) În cazul instrumentelor pieței monetare prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, informațiile corespunzătoare menționate la alin. (1) lit. b) constau în următoarele:

a) informații privind emisiunea sau programul de emisiune ori situația juridică și financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieței monetare;

b) actualizări regulate și la apariția unui eveniment semnificativ ale informațiilor prevăzute la lit. a);

c) statistici disponibile și de încredere privind emisiunea sau programul de emisiune ori alte informații care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiției în astfel de instrumente.

(4) În cazul tuturor instrumentelor pieței monetare, prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 1 din O.U.G. nr. 32/2012, cu excepția celor menționate la alin. (2) din prezentul articol și a celor emise de Banca Centrală Europeană sau de o bancă centrală dintr-un stat membru, informațiile corespunzătoare menționate la alin. (1) lit. b) constau în informații privind emisiunea sau programul de emisiune ori situația juridică și financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieței monetare.

Art. 174. -

În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, entitatea care este supusă și se conformează regulilor prudențiale considerate de A.S.F. ca fiind cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislația comunitară reprezintă un emitent care este supus și se conformează unor reguli prudențiale și îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

1. este situat în Spațiul Economic European;

2. este situat în țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare care fac parte din Grupul celor Zece;

3. are un rating aferent cel puțin nivelului investițional (investment grade);

4. se poate demonstra, pe baza unei analize aprofundate a emitentului, că regulile prudențiale aplicabile respectivului emitent sunt cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislația comunitară.

Art. 175. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 4 din O.U.G. nr. 32/2012, vehicule de securitizare reprezintă entitățile constituite sub formă de fonduri sau societăți, care au ca obiect de activitate operațiunile de securitizare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, linia bancară de finanțare reprezintă facilitatea bancară asigurată de o instituție financiară care respectă prevederile art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 176. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumente financiare lichide, cu referire la instrumentele financiare derivate, reprezintă instrumentele financiare derivate care îndeplinesc următoarele criterii:

a) activele lor suport constau în una sau mai multe dintre următoarele:

(i) instrumentele financiare menționate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv instrumentele financiare cu una sau mai multe caracteristici ale activelor respective;

(ii) rate ale dobânzii;

(iii) rate de schimb valutar sau valute;

(iv) indici financiari;

b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate, acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 82 lit. f) pct. 2 și 3 din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate includ instrumentele care îndeplinesc următoarele criterii:

a) permit transferul riscului de credit al unui activ menționat la alin. (1) lit. a), independent de celelalte riscuri asociate activului respectiv;

b) nu au drept rezultat livrarea sau transferul, inclusiv sub formă de numerar, al altor active în afara celor menționate la art. 82 și 83 din O.U.G. nr. 32/2012;

c) îndeplinesc criteriile pentru instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate conform art. 82 lit. f) pct. 2 și 3 din O.U.G. nr. 32/2012 și alin. (3) și (4) din prezentul articol;

d) riscurile lor sunt cuprinse în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M. și în mecanismele de control intern în cazul riscurilor de asimetrie a informațiilor între O.P.C.V.M. și contrapartea la instrumentul financiar derivat de credit care rezultă din potențialul acces al contrapărții la informații care nu sunt făcute publice privind firmele ale căror active sunt utilizate ca active-suport ale instrumentelor financiare derivate de credit.

(3) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, valoarea justă reprezintă suma contra căreia poate fi schimbat un activ sau poate fi lichidată o obligație între părți doritoare, aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții caracterizate prin independența părților.

(4) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea zilnică și verificabilă reprezintă o evaluare, efectuată de către O.P.C.V.M., corespunzătoare valorii juste prevăzute la alin. (3), care nu se bazează numai pe cotațiile pieței oferite de contraparte și care îndeplinește următoarele criterii:

a) baza evaluării este fie o valoare de piață de încredere și actualizată a instrumentului financiar, fie, dacă o astfel de valoare nu este disponibilă, un model de stabilire a prețului care utilizează o metodologie adecvată și recunoscută;

b) verificarea evaluării este realizată de una dintre următoarele entități:

(i) o terță parte corespunzătoare, independentă de contrapartea la instrumentul financiar derivat tranzacționat în afara piețelor reglementate, cu o frecvență adecvată și de o manieră care poate fi verificată de către O.P.C.V.M.;

(ii) un departament din cadrul O.P.C.V.M., independent de departamentul responsabil de administrarea activelor și care este dotat corespunzător în acest scop.

(5) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare lichide nu includ instrumentele financiare derivate pe mărfuri.

(6) Investițiile O.P.C.V.M. în instrumente financiare derivate vor fi efectuate cu luarea în considerare a dispozițiilor secțiunilor XI și XII din Ghidul ESMA/2012/832.

Art. 177. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, indici financiari reprezintă indicii care îndeplinesc următoarele criterii:

a) au o structură suficient de diversificată, în sensul că sunt îndeplinite următoarele criterii:

(i) indicele este alcătuit astfel încât fluctuația prețurilor sau a activităților de tranzacționare privind o singură componentă a acestuia să nu influențeze în mod necorespunzător performanța întregului indice;

(ii) dacă indicele este alcătuit din activele prevăzute la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, compoziția sa este diversificată cel puțin în conformitate cu prevederile art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012;

(iii) dacă indicele este compus din alte active decât cele menționate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, acesta este diversificat într-un mod echivalent cu cel prevăzut în art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012;

b) sunt reprezentativi pentru piața la care fac referire, în sensul că sunt îndeplinite următoarele criterii:

(i) indicele măsoară performanța unui grup reprezentativ de active-suport într-un mod relevant și adecvat;

(ii) indicele este revizuit sau reechilibrat periodic pentru a se asigura că reflectă în continuare piețele la care face referire, conform unor criterii accesibile public;

(iii) activele-suport sunt suficient de lichide, ceea ce le permite utilizatorilor să reproducă indicele, dacă este necesar;

c) sunt publicați în mod adecvat, cu respectarea următoarelor criterii:

(i) procesul de publicare a acestora se bazează pe proceduri solide de colectare a prețurilor, de calculare și de publicare ulterioară a valorii indicilor, incluzând proceduri de stabilire a prețurilor pentru elementele pentru care nu este disponibil un preț al pieței;

(ii) informații relevante referitoare la calcularea indicilor, metodologii de reechilibrare, modificări ale indicilor sau orice dificultăți operaționale în furnizarea de informații exacte sau la timp sunt difuzate la scară largă și în timp util.

(2) În cazul în care politica de investiții a O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni sau pe titluri de credit conform art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, investițiile O.P.C.V.M. vor fi efectuate cu luarea în considerare a dispozițiilor secțiunii XIII din Ghidul ESMA ESMA/2012/832.

(3) În cazul în care compoziția activelor care sunt utilizate ca active-suport ale instrumentelor financiare derivate în conformitate cu art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012 nu îndeplinește criteriile stabilite la alin. (1), respectivele instrumente financiare derivate sunt considerate, în cazul în care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 176 alin. (1), drept instrumente financiare derivate având ca activ-suport o combinație de active prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii) din același articol.

Art. 178. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (10) din O.U.G. nr. 32/2012, valori mobiliare care incorporează un instrument financiar derivat reprezintă instrumente financiare care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 170 alin. (1) și care conțin o componentă care îndeplinește următoarele criterii:

a) în baza componentei respective, unele sau toate fluxurile de numerar care altfel ar fi cerute de valoarea mobiliară care funcționează în calitate de contract-gazdă pot fi modificate în funcție de o rată a dobânzii, de prețul instrumentului financiar, de cursul de schimb valutar, de un indice al prețurilor ori al ratelor, de un rating de credit sau un indice de credit ori conform unei alte variabile specificate și, prin urmare, variază într-un mod asemănător unui instrument financiar derivat autonom;

b) caracteristicile economice și riscurile sale nu sunt strâns legate de caracteristicile economice și de riscurile contractuluigazdă;

c) are un impact semnificativ asupra profilului de risc și asupra determinării prețului valorii mobiliare.

(2) Instrumentele pieței monetare care îndeplinesc unul dintre criteriile prevăzute la art. 171 alin. (2) și toate criteriile prevăzute la art. 172 alin. (1) și (2) și care conțin o componentă ce îndeplinește criteriile de la alin. (1) din prezentul articol sunt considerate instrumente ale pieței monetare care incorporează un instrument financiar derivat.

(3) O valoare mobiliară sau un instrument al pieței monetare nu este considerat ca integrând un instrument financiar derivat în cazul în care conține o componentă care este transferabilă din punct de vedere contractual, independent de valoarea mobiliară sau de instrumentul pieței monetare. O astfel de componentă este considerată un instrument financiar separat.

Art. 179. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, tehnicile și instrumentele aferente valorilor mobiliare care sunt utilizate pentru administrarea eficientă a portofoliului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) sunt corespunzătoare din punct de vedere economic, în sensul că sunt realizate într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor;

b) sunt utilizate pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri specifice:

(i) reducerea riscurilor;

(ii) reducerea costurilor;

(iii) generarea de capital sau de venituri suplimentare pentru O.P.C.V.M. cu un nivel de risc în concordanță cu profilul de risc al O.P.C.V.M. și cu normele de diversificare a riscului prevăzute în art. 85 din O.U.G. nr. 32/2012;

c) riscurile acestora sunt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M.

(2) Tehnicile și instrumentele care îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (1) aferente instrumentelor pieței monetare sunt considerate tehnici și instrumente aferente instrumentelor pieței monetare utilizate pentru administrarea eficientă a portofoliului în conformitate cu art. 84 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012.

(3) În cazul în care un O.P.C.V.M. utilizează tehnici și instrumente de administrare eficientă a portofoliului conform art. 84 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, se va avea în vedere aplicarea dispozițiilor secțiunilor X și XII din Ghidul ESMA/2012/832.

Art. 180. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, reproducerea structurii unui indice pe acțiuni sau pe titluri de credit reprezintă reproducerea structurii activelor-suport ale indicelui, inclusiv prin utilizarea de instrumente financiare derivate sau de alte tehnici și instrumente în conformitate cu art. 84 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 și cu art. 179 din prezentul regulament.

(2) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, indicele a cărui structură este suficient de diversificată reprezintă un indice care respectă regulile de diversificare a riscului din O.U.G. nr. 32/2012 și prezentul regulament.

(3) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, indicele reprezentativ pentru piața la care se referă reprezintă un indice al cărui furnizor utilizează o metodologie recunoscută care, în general, nu are drept rezultat excluderea din structura indicelui a unui emitent major de pe piața la care se referă.

(4) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, indicele publicat în mod corespunzător reprezintă un indice care îndeplinește următoarele criterii:

a) este accesibil publicului;

b) furnizorul indicelui este independent de O.P.C.V.M. care reproduce indicele.

(5) Prevederile alin. (4) lit. b) nu exclud ca furnizorii de indici și O.P.C.V.M. să facă parte din același grup economic, cu condiția existenței unor măsuri eficace de administrare a conflictelor de interese.

(6) Un O.P.C.V.M. prevăzut la art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 menține în portofoliu acțiunile din structura indicelui de referință a cărei replicare o urmărește, astfel încât eroarea de compoziție, definită conform art. 1 lit. d) din Dispunerea de măsuri nr. 14/2011*), cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească 15%. Modificări (1)

*) Dispunerea de măsuri nr. 14/2011 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) În cazul în care, ca urmare a revizuirii sau reechilibrării indicelui menționată la art. 177 alin. (1) lit. b) pct. (ii), limita calculată conform alin. (6) sau limitele investiționale pe emitent nu mai sunt respectate, în termen de 30 de zile de la data publicării indicelui în forma revizuită, S.A.I./conducerea societății de investiții autoadministrate va proceda la încadrarea în prevederile prezentului regulament.

Art. 181. -

(1) Un O.P.C.V.M. poate să dețină conturi curente și numerar în lei și în valută în valoare de maximum 5% din activul său. Această limită poate fi depășită, până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Derogări (2)

a) sumele provin din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu;

b) depășirea limitei nu se întinde pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

În calculul acestei limite nu se includ sumele aferente marjelor constituite de S.A.I. în cazul investițiilor pentru O.P.C.V.M. administrate în instrumente financiare derivate.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), limita de 20% poate fi depășită până la maximum 60%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Modificări (1)

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la respectivul O.P.C.V.M. sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b) sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar; Derogări (1)

c) depășirea limitei de 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile; Derogări (1)

d) prin excepție de la condițiile prevăzute la lit. b) și c), sumele respective pot fi plasate în depozite overnight la depozitar fără ca acest plasament să fie considerat o depășire a limitei de expunere pe o bancă.

(3) În condițiile alin. (1) sumele existente în conturi curente nu sunt luate în calculul limitei de expunere pe o bancă.

Art. 182. -

Depozitele structurate se încadrează în categoria "depozite" menționată la art. 82 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012, cu respectarea limitelor investiționale prevăzute în prezentul regulament.

Art. 183. -

(1) În vederea aplicării prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează va depune la A.S.F. solicitarea de aprobare a investiției în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției respective. Modificări (1)

(2) La evaluarea eligibilității pieței sau bursei din statul terț, A.S.F. va avea în vedere îndeplinirea de către aceasta a următoarelor condiții:

1. piața sau bursa fac obiectul autorizării și supravegherii de către o autoritate competentă desemnată în acest scop în statul respectiv, asigurându-se cel puțin următoarele:

(i) existența unor resurse financiare necesare funcționării operatorului pieței/bursei respective;

(ii) supravegherea directă și continuă a participanților la piață;

(iii) existența unor condiții de admitere la tranzacționare;

(iv) existența unor cerințe de lichiditate;

(v) transparența tranzacțiilor;

(vi) aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea regulilor și reglementărilor pe care participanții la piață trebuie să le respecte;

2. sistemul de compensare-decontare existent în statul respectiv trebuie să fie reglementat și să prevadă termene de decontare similare celor din statele membre UE;

3. legislația aplicabilă în respectivul stat terț permite organismelor de plasament colectiv similare O.P.C.V.M. (destinate investitorilor de retail) investiția pe piața sau bursa respectivă, fiind asigurate condiții optime de custodie a activelor respectivelor organisme;

4. tranzacțiile pe piața sau bursa respectivă trebuie să se deruleze în mod regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar piețelor reglementate din statele membre UE;

5. investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva piață sau bursă, inclusiv cele legate de eventuale limitări investiționale aplicabile investitorilor din alte state decât respectivul stat terț sau eventuale reglementări care permit sau condiționează repatrierea de către respectivii investitori a capitalului și/sau profiturilor aferente investițiilor pe acea piață sau bursă.

(3) Pentru obținerea aprobării investiției prevăzute la alin. (1), S.A.I sau societatea de investiții care se autoadministrează depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente și informații:

a) indicarea limitei maxime exprimate ca procent din activul O.P.C.V.M.-ului care se intenționează a fi investită în respectivul stat terț, limită care va fi indicată și în documentele respectivului O.P.C.V.M.;

b) indicarea modalității de acces la informații privind tranzacționarea și compensarea-decontarea valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare respective, inclusiv website-ul autorității competente, al bursei sau al respectivei piețe reglementate și al entității care administrează sistemul de compensare-decontare care să includă și o variantă în limba engleză;

c) confirmarea din partea depozitarului activelor O.P.C.V.M. că are acces la informațiile relevante care permit calculul valorii unitare a activului net (VUAN) și detalierea modalității în care asigură păstrarea în siguranță a activelor de pe piața respectivă. Derogări (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3), cu excepția alin. (3) lit. c), se aplică în mod corespunzător și în situația în care O.P.C.V.M. intenționează să investească în instrumente financiare derivate admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț.

Art. 184. -

Valorile mobiliare nou-emise, menționate la art. 82 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, vor fi reîncadrate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, dacă admiterea nu este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.

Art. 185. - Modificări (1)

Investițiile unui O.P.C.V.M. în bilete la ordin și alte instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț se realizează cu respectarea dispozițiilor Normei A.S.F. nr 14/2013.

Art. 186. -

O.P.C.V.M. pot investi în titluri de stat cu respectarea prevederilor art. 85 alin. (5) și ale art. 87 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 187. -

Un O.P.C.V.M. poate să depășească limitele de investiții menționate în O.U.G. nr. 32/2012 în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

CAPITOLUL XI Reguli privind transparența și publicitatea unui O.P.C.V.M.

SECȚIUNEA 1 Publicitatea O.P.C.V.M.

Art. 188. -

(1) Prin material publicitar al unui O.P.C.V.M. se înțelege orice informație sau document transmis prin orice mijloace, care are ca scop atragerea de investitori având impact asupra deciziei investiționale a acestora.

(2) Prin material informativ al unui O.P.C.V.M. se înțelege orice informație sau document adresat unui investitor determinat în legătură cu relația contractuală existentă între S.A.I. și acesta.

Art. 189. -

(1) Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai în condițiile respectării prevederilor prezentei secțiuni privind conținutul și structura materialului publicitar.

(2) Materialele publicitare ale O.P.C.V.M. vor fi avizate de către reprezentantul compartimentului de control intern, înainte de diseminarea publică a acestora. Copii pe format electronic ale tuturor materialelor publicitare se păstrează la sediul social/central al S.A.I. sau al societății de investiții care se autoadministrează pentru o perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare. S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează are obligația de a pune la dispoziția A.S.F. la cererea acesteia toate materialele publicitare. Modificări (1)

(3) Este interzisă publicarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectului de emisiune al O.P.C.V.M., autorizat de A.S.F.

(4) În cazul în care se constată că materialul publicitar sau materialul informativ publicat sau difuzat încalcă prevederile prezentei secțiuni, A.S.F. solicită S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează retragerea materialului publicat sau interzice continuarea difuzării acestuia, în vederea modificării acestuia pentru încadrarea în prevederile legale.

Art. 190. -

Materialul publicitar respectă următoarele principii:

a) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar este formulat astfel încât să fie corect, clar și să nu inducă în eroare investitorii; Modificări (1)

b) informațiile cuprinse în materialele publicitare sunt clare, corecte și conforme cu cele cuprinse în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.-ului;

c) orice material publicitar conține avertizarea "Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond/societate de investiții.", indicându-se unde și în ce limbă investitorii și potențialii investitori pot obține aceste informații sau cum pot avea acces la ele;

d) se indică sursele de proveniență a informațiilor conținute de materialele publicitare (date statistice, rezultatele activității de cercetare, alte surse);

e) formulările de genul "cea mai mare", "cel mai bun fond/societate de investiții" etc. nu sunt admise;

f) dacă materialul publicitar include informații privind performanțele anterioare ale O.P.C.V.M., datele statistice publicate vor fi aferente unei perioade de cel puțin un an, la data publicării. Pentru O.P.C.V.M.-urile autorizate de mai puțin de un an, datele statistice publicate referitoare la acestea vor fi aferente unei perioade de cel puțin un semestru/trimestru/lună, după caz. Se adăugă obligatoriu următoarea declarație: "Performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.", dacă materialul publicitar cuprinde informații privind performanțele anterioare;

g) informațiile și mențiunile obligatorii sunt tipărite cu caractere de minimum 12.

Art. 191. -

Orice material publicitar elaborat și distribuit pentru un O.P.C.V.M. conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea completă, numărul și data înscrierii în Registrul public al A.S.F. ale S.A.I., dacă este cazul și ale O.P.C.V.M.-ului;

b) sediul social și datele de contact ale S.A.I., ale societății de investiții care se autoadministrează, modul în care pot obține prospectul de emisiune, precum și denumirea depozitarului.

Art. 192. -

În materialele publicitare sunt interzise:

a) estimări privitoare la realizările viitoare ale O.P.C.V.M.-ului;

b) comparații între realizări și orice alte aspecte ale diferitelor O.P.C.V.M.-uri;

c) utilizarea declarațiilor investitorilor anteriori, prezenți sau potențiali.

Art. 193. -

Materialul publicitar difuzat prin intermediul televiziunii și radioului trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) denumirea completă a S.A.I., dacă este cazul, și a O.P.C.V.M.-ului;

b) adresa de website sau numărul de telefon al S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează;

c) denumirea depozitarului activelor O.P.C.V.M.;

d) avertizarea "Citiți prospectul de emisiune și informațiilecheie destinate investitorilor înainte de a investi în acest fond/societate de investiții.", indicându-se unde și în ce limbă investitorii și potențialii investitori pot obține aceste informații sau cum pot avea acces la ele.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli de transparență

Art. 194. -

(1) S.A.I., pentru O.P.C.V.M.-urile aflate în administrare, sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, întocmește, publică și transmite la A.S.F. raportul pentru primul semestru, raportul anual cuprinzând situația activelor și obligațiilor acestora, precum și situația detaliată a investițiilor, care au conținutul minim prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Pe lângă conținutul minim prevăzut la alin. (1), raportul semestrial și anual conține informații cu privire la:

a) veniturile din investiții;

b) alte venituri:

c) venitul net;

d) distribuția și venitul reinvestit;

e) modificări ale contului de capital;

f) aprecierea și deprecierea investiției;

g) alte modificări care au influențat activele și obligațiile fondului deschis de investiții pe perioada de raportare.

(3) Raportul anual este însoțit de situația financiară anuală întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile în vigoare și este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

(4) Publicarea acestor rapoarte se face în Buletinul A.S.F. și pe website-ul S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează, după caz.

(5) În cotidianul național menționat în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.-ului se publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea la A.S.F., un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea în care se pot obține, la cerere, în mod gratuit.

(6) Rapoartele menționate la alin. (1) sunt transmise la A.S.F. și publicate după cum urmează:

a) raportul pentru primul semestru, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;

b) raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

(7) S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, întocmește și transmite la A.S.F. raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare, pentru O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, în forma prevăzută în anexa nr. 11, precum și situația detaliată a investițiilor întocmită conform anexei nr. 10, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări sunt certificate de depozitarul respectivului O.P.C.V.M. Data-limită de transmitere a raportărilor săptămânale este a cincea zi lucrătoare după ultima zi a săptămânii pentru care se face raportarea. Modificări (1)

(8) A.S.F. poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, detalierea rapoartelor prevăzute la alin. (7), obligația S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează, după caz, fiind de a răspunde solicitării în termen de 3 zile lucrătoare, urmând ca detalierea respectivă să fie certificată de depozitar.

(9) Raportările săptămânale, semestriale și anuale vor conține explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare conforme principiului valorii juste.

CAPITOLUL XII Oferirea în România de titluri de participare ale O.P.C.V.M.

Art. 195. -

(1) Un O.P.C.V.M. din alt stat membru poate oferi public titluri de participare în România, cu respectarea prevederilor titlului I cap. V secțiunea a 2-a subsecțiunea a 2-a "Dispoziții speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care își distribuie titlurile de participare în România" din O.U.G. nr. 32/2012 și a informațiilor specifice privind distribuirea pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre disponibile pe site-ul web al A.S.F.

(2) Distribuirea pe teritoriul României a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. din alte state membre se poate face prin intermediul:

a) societăților de servicii de investiții financiare și S.A.I. din România, autorizate de A.S.F.;

b) firmelor de investiții și S.A.I. autorizate de autoritățile competente din state membre, ulterior încheierii procedurii de notificare în conformitate cu prevederile legale incidente;

c) instituțiilor de credit din România autorizate de B.N.R. sau instituțiilor de credit autorizate de autoritățile competente din state membre, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare;

d) sucursalelor firmelor de investiții/S.A.I./instituțiilor de credit din statele terțe, ulterior îndeplinirii procedurii de autorizare în conformitate cu prevederile legale incidente;

e) altor entități care pot fi avizate în acest sens de către A.S.F.

CAPITOLUL XIII Libera circulație a serviciilor

Art. 196. -

(1) Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către o S.A.I. dintr-un stat terț se efectuează în condițiile prevăzute la art. 178 din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) În vederea obținerii autorizației, anterior înregistrării la O.N.R.C., S.A.I. dintr-un stat terț transmite A.S.F. o cerere însoțită de documentația care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 32/2012, după cum urmează:

a) autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;

b) actul constitutiv al societății;

c) prezentarea structurii acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică;

d) adeverință de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:

1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în același stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizației;

2. obiectul de activitate, similar serviciilor prevăzute la art. 5 din O.U.G. nr. 32/2012;

3. capitalul inițial al societății care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului inițial minim prevăzut la art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012;

4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani;

e) regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei și procedurile interne care asigură respectarea prevederilor prezentului regulament;

f) actele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului sucursalei;

g) planul de afaceri care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operațiunilor ce urmează să fie desfășurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;

h) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, depuse în termenul de valabilitate al acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru conducătorii sucursalei;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relația cu A.S.F. și pentru reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern; Modificări (1)

j) documentele prevăzute la art. 34 pentru autorizarea a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern; Modificări (1)

k) schema de compensare care asigură compensarea investitorilor pentru activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții;

l) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

m) alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru verificarea respectării cerințelor de autorizare.

Art. 197. -

(1) A.S.F. decide cu privire la autorizarea sucursalei unei S.A.I. dintr-un stat terț în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (2) - (7) din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este Fondul de compensare a investitorilor - S.A., sucursala poate începe activitatea de administrare a portofoliului individual de investiții la data acordării autorizației, sub condiția prezentării la A.S.F. a dovezii privind deținerea calității de membru al Fondului.

(3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este Fondul de compensare a investitorilor - S.A., dovada calității de membru al respectivei scheme de compensare este depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia și cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea și documentația aferentă autorizării sucursalei.

(4) După autorizare, sucursala are obligația să notifice A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației reprezentanților compartimentului de control intern în cazul înlocuirii acestora. Modificări (1)

Art. 198. -

S.A.I. din România autorizate de A.S.F. pot desfășura activități de administrare a investițiilor într-un stat terț numai în situația în care A.S.F. a încheiat un acord de cooperare cu autoritatea competentă din statul terț de origine, precum și sub condiția înființării unei sucursale în respectivul stat terț.

TITLUL IV Fuziunea și divizarea

CAPITOLUL I Fuziunea și divizarea S.A.I.

Art. 199. -

(1) Fuziunea și divizarea S.A.I. sunt supuse prevederilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, precum și ale prezentului regulament.

(2) În condițiile în care are loc fuziunea sau divizarea societăților de administrare, investitorii O.P.C.V.M. aflate în administrarea S.A.I.-urilor implicate în procesul de fuziune/divizare vor fi informați prin întocmirea unei note de informare în condițiile prezentului regulament, procesul de fuziune/divizare urmând să fie demarat în termen de 15 zile de la data informării respective, perioadă în care investitorii pot depune cerere de răscumpărare numai integrală a titlurilor de participare care trebuie onorate de către S.A.I.

Art. 200. -

(1) S.A.I. poate fuziona cu alte societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 numai dacă societatea rezultată îndeplinește condițiile pentru o S.A.I.

(2) Dacă fuziunea are loc prin absorbția unei alte societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, societatea rezultantă își păstrează autorizația de S.A.I.

Art. 201. -

(1) Societățile rezultate în urma divizării unei S.A.I. pot avea și alt obiect de activitate decât administrarea investițiilor, cu condiția ca cel puțin una dintre societățile astfel rezultate să rămână S.A.I. și să preia integral obligațiile societății divizate cu privire la organismele de plasament colectiv și portofoliile individuale aflate în administrarea acesteia.

(2) S.A.I. rezultate în urma divizării trebuie să respecte prevederile legale și contractuale în ceea ce privește clienții individuali sau alte entități pe care le administrează.

Art. 202. -

Pentru obținerea autorizației privind modificarea capitalului social ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, S.A.I. depun la A.S.F., anterior înregistrării modificării la O.N.R.C., următoarele documente:

a) cerere de autorizare a modificării capitalului social însoțită de documentele prevăzute la art. 33 lit. a), b) și k), de dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară și de raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea modificării respective;

b) cerere de suspendare a activității societății absorbite;

c) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților implicate cu privire la fuziune/divizare;

d) proiectul de fuziune/divizare;

e) actele adiționale modificatoare ale actelor constitutive ale societăților implicate;

f) bilanțurile contabile de fuziune/divizare;

g) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 203. -

Societățile rezultate în urma fuziunii prin contopire sau ca urmare a divizării solicită A.S.F., după caz:

a) retragerea autorizației de funcționare a S.A.I. implicate în fuziune;

b) autorizația de funcționare a societății rezultante.

CAPITOLUL II Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții autorizate de A.S.F., care nu au notificat distribuirea transfrontalieră pe teritoriul altor state membre

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 204. -

Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin următoarele metode:

a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond;

b) crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

Art. 205. -

(1) Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.

(2) Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

Art. 206. -

Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține S.A.I./S.A.I.-urilor care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, S.A.I./S.A.I.-urile va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

Art. 207. -

(1) S.A.I./S.A.I.-urile va/vor transmite la A.S.F. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor menționate la alin. (1), A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

(3) Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către S.A.I. implicată. În termen de 5 zile de la data acestei comunicări, S.A.I./S.A.I.-urile este/sunt obligată/obligate să publice și să transmită la A.S.F. dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

(4) În vederea protecției investitorilor, S.A.I./S.A.I.-urile are/au obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

(5) S.A.I./S.A.I.-urile are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului menționat la alin. (3) și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, în acest caz nefiind aplicabile prevederile art. 110 alin. (3) și (4).

Art. 208. -

(1) În situația fuziunii prin absorbție, A.S.F. retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile prezentului regulament.

(2) În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, A.S.F. retrage autorizația de funcționare a fondurilor implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat.

(3) Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură S.A.I.

(4) S.A.I. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F. un certificat constatator emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Modificări (1)

(5) Data calculului ratei de conversie a unităților de fond este considerată data fuziunii.

(6) În cazul în care fondurile implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, certificatul menționat la alin. (4) este însoțit de procesul-verbal de predare-primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.

Art. 209. -

Este interzisă divizarea unui fond deschis de investiții.

SECȚIUNEA a 2-a Transferul activelor și al unităților de fond

Art. 210. -

Societățile implicate în fuziune trebuie să adopte criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.

Art. 211. -

Niciun cost suplimentar nu este imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.

Art. 212. -

Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

CAPITOLUL III Lichidarea fondurilor deschise de investiții

Art. 213. -

(1) A.S.F. retrage autorizația unui fond deschis de investiții în următoarele situații:

a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond; Modificări (1)

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației S.A.I.

(2) Cererea S.A.I. indicată la alin. (1) lit. a) trebuie transmisă la A.S.F. împreună cu hotărârea organului statutar, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării generale a acționarilor sau a ședinței consiliului de administrație al S.A.I.

(3) Hotărârea indicată la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele:

a) fundamentarea riguroasă privind decizia de lichidare;

b) situația deținerilor (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară) certificată de depozitarul fondului;

c) raportul auditorului intern cu privire la situația activelor și obligațiilor respectivului fond deschis de investiții; Modificări (1)

d) nota de informare a investitorilor cu privire la lichidarea fondului deschis de investiții;

e) programul (desfășurarea cronologică) avut în vedere pentru derularea procesului de lichidare.

(4) În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor menționate la alin. (3), A.S.F. emite o decizie de suspendare pentru 10 zile lucrătoare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondului ce urmează a se lichida, în intervalul respectiv fiind permise exclusiv răscumpărările integrale de unități de fond, și aprobă nota de informare a investitorilor, care va fi publicată de S.A.I. cel puțin pe website-ul propriu și în cotidianul indicat în prospectul de emisiune, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare. Modificări (1)

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de suspendare indicate la alin. (4), S.A.I. solicită A.S.F. retragerea autorizației fondului deschis de investiții, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații: Modificări (1)

a) situația deținerilor fondului existentă la momentul ulterior expirării perioadei de suspendare prevăzute la alin. (4) (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul fondului;

b) raportul auditorului financiar cu privire la situația activelor și obligațiilor respectivului fond deschis de investiții la momentul ulterior expirării perioadei de suspendare prevăzute la alin. (4).

Art. 214. -

(1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere a autorizației fondului deschis de investiții, S.A.I. încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R., care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract S.A.I. în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului.

(2) Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(3) O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puțin 3 oferte, astfel încât prețul contractului să fie minim, este transmisă la A.S.F.

(4) Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond.

(5) Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor fondului deschis de investiții.

Art. 215. -

(1) Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle.

(2) Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor trebuie să fie menționați în contractul încheiat între S.A.I. și administratorul lichidării.

(3) Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.

Art. 216. -

(1) Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

(2) Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la fondul supus lichidării, păstrate de către S.A.I. și de către depozitar, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 217. -

(1) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și obligațiilor fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la:

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale fondului;

b) o listă a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;

c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

(2) Raportul menționat la alin. (1) este transmis S.A.I. și A.S.F. în termen de maximum 48 de ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul A.S.F.

Art. 218. -

(1) Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor provenite din lichidare.

(2) Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.

Art. 219. -

(1) Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului menționat la art. 217 alin (1).

(2) Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață.

(3) Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului prevăzut la alin. (1), în vederea lichidării activelor.

Art. 220. -

(1) Pe parcursul derulării procesului de lichidare a unui fond deschis de investiții administrat de către o S.A.I., ca urmare a cererii de răscumpărare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în ceea ce privește activul net al fondului deschis de investiții.

(2) Activul net unitar valabil, în situația în care S.A.I. menționată la alin. (1) nu decide retragerea autorizației fondului, este ultimul VUAN calculat de S.A.I. și certificat de depozitar.

Art. 221. -

(1) După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale fondului deschis de investiții, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării.

(2) Ulterior etapei prevăzute la alin. (1), administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere.

(3) Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

Art. 222. -

(1) Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis A.S.F. și publicat conform mențiunilor din prospectul de emisiune al fondului, precum și în Buletinul A.S.F.

(2) După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Fuziunea și divizarea societăților de investiții autorizate de A.S.F. care nu au notificat distribuirea transfrontalieră pe teritoriul altor state membre

Art. 223. -

Fuziunea și divizarea societăților de investiții autorizate de A.S.F. care nu au notificat distribuirea transfrontalieră pe teritoriul altor state membre este supusă dispozițiilor incidente ale Legii nr. 31/1990 și ale prezentului regulament.

Art. 224. -

O societate de investiții poate fuziona numai dacă societatea rezultantă îndeplinește toate condițiile pentru a fi societate de investiții.

Art. 225. -

(1) Societățile de investiții care intenționează să fuzioneze depun la A.S.F. hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor referitoare la fuziune și solicită suspendarea emisiunii și răscumpărării acțiunilor lor.

(2) În termen de maximum 15 zile de la data înregistrării notificării privind fuziunea, A.S.F. suspendă emisiunea și răscumpărarea acțiunilor societăților de investiții implicate în procesul de fuziune.

Art. 226. -

Societățile de investiții rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării, solicită A.S.F., după caz:

a) retragerea autorizației de funcționare a societăților participante la fuziune;

b) autorizația de înființare/funcționare a societății de investiții rezultate.

Art. 227. -

Societățile de investiții care au absorbit alte societăți solicită A.S.F., după caz:

a) autorizarea modificărilor documentelor societății de investiții absorbante;

b) retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții absorbite.

Art. 228. -

(1) Pentru obținerea autorizației privind majorarea/reducerea capitalului social, ca urmare a unei operațiuni de fuziune prin absorbție/divizare, societățile de investiții absorbante/supuse divizării depun la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) documentele prevăzute de art. 157;

b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților implicate în fuziune/supuse divizării;

c) actul adițional modificator al actelor constitutive ale societăților absorbante/supuse divizării;

d) bilanțurile contabile de fuziune/divizare;

e) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

g) orice alte informații pe care A.S.F. le poate solicita în vederea analizării documentației.

(2) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare al societății de investiții, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., societatea de investiții sau S.A.I., după caz are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

(3) Nerespectarea termenului menționat la alin. (2) atrage nulitatea absolută a autorizației acordate.

Art. 229. -

Entitatea care ține evidența acționarilor societăților de investiții implicate în procesul de fuziune/supuse divizării depune la A.S.F. un certificat constatator referitor la numărul de acționari și valoarea activului net ale societăților de investiții implicate. Ulterior finalizării fuziunii/divizării, S.A.I. și entitatea care ține evidența acționarilor societății de investiții rezultate depune un certificat similar, care să ateste situația noii societăți de investiții. Situațiile respective sunt certificate de depozitarii societăților de investiții respective.

Art. 230. -

În scopul implementării fuziunii, sunt adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de valori mobiliare care constituie active ale societăților de investiții implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru societatea de investiții rezultată prin fuziune.

Art. 231. -

Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a acțiunilor societăților de investiții implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari membri ai C.A.F.R.

TITLUL V Sancțiuni

Art. 232. -

Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile art. 196 din O.U.G. nr. 32/2012.

Art. 233. -

(1) Nerespectarea condițiilor impuse la autorizare de către S.A.I., precum și modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizației S.A.I., fără a notifica sau solicita, după caz, completarea și/sau modificarea autorizației de funcționare, se sancționează cu avertisment dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii de către S.A.I. a notificării constatării, cu amendă dacă abaterea este corectată în maximum 90 zile de la data primirii de către S.A.I. a notificării constatării, iar altfel, cu suspendarea autorizației până la îndeplinirea condițiilor legale.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) și art. 158 alin. (1) privind notificarea înregistrărilor la O.N.R.C. se sancționează, după caz, cu avertisment sau cu amendă aplicată conducătorilor S.A.I., respectiv conducătorilor societății de investiții care se autoadministrează.

TITLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 234. -

(1) S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarii O.P.C.V.M. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca, în termen de 180 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului regulament:

a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament;

b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la lit. a) și să depună cererile și documentația în acest sens.

(2) S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M. aflați în situația prevăzută la alin. (1) și care nu dau curs obligațiilor prevăzute de acest articol în termenul menționat li se revocă sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcționare, după caz.

(3) Autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la alin. (1) lit. a) se realizează fără plata tarifelor percepute de A.S.F.

Art. 235. -

(1) Până la definitivarea restructurării pieței RASDAQ, în scopul calculării limitelor investiționale pe emitent, investițiile organismelor de plasament colectiv efectuate pe piața RASDAQ sunt asimilate investițiilor prevăzute la art. 82 lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.

(2) Evaluarea instrumentelor financiare admise pe piața RASDAQ și aflate în portofoliul O.P.C.V.M. vor fi evaluate conform prețului de referință calculat în ziua "T" stabilit de Bursa de Valori București (BVB), respectiv:

a) prețul de închidere din ziua "T" pentru segmentul de piață "RGBS";

b) prețul mediu din ziua "T" pentru segmentul de piață "XMBS", respectiv segmentul "UNLS" (din cadrul pieței BVB).

(3) Ulterior finalizării procesului de restructurare a pieței RASDAQ, O.P.C.V.M. au obligația restructurării portofoliilor investiționale în termen de 12 luni de la data transferului emitenților de pe această piață pe un sistem alternativ de tranzacționare sau pe o piață reglementată.

Art. 236. - Modificări (1)

Anexele nr. 1A-1D și 2-11*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

*) Anexele nr. 1A-1D și 2-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 bis.

Art. 237. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Prevederile art. 1-184, respectiv ale art. 235 alin. (3), art. 237-268 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2008 pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 20 martie 2008;

b) prevederile aplicabile O.P.C.V.M. din:

1. Instrucțiunea nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006;

2. dispunerile de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007, nr. 2/2009, nr. 9/2010, nr. 18/2010, nr. 11/2011, nr. 21/2010, nr. 6/2012, nr. 13/2012, nr. 23/2012;**)

**) Actele individuale prevăzute la art. 237 alin. (2) pct. 2-4 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. deciziile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 357/2007, nr. 884/2007, nr. 962/2007, nr. 1.287/2007, nr. 1.658/2007, nr. 2.095/2008, nr. 57/2010, nr. 1.481/2010 și nr. 105/2011;

4. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 834/2013 și Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 45/2014;

5. orice alte dispoziții contrare.

(3) Toate trimiterile la Regulamentul nr. 15/2004, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, în legătură cu activitatea O.P.C.V.M. se consideră trimiteri la prezentul regulament.

(4) Prevederile din Regulamentul nr. 15/2004, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, aplicabile A.O.P.C. și S.A.I. care administrează la data intrării în vigoare a prezentului regulament astfel de organisme de plasament colectiv, rămân în continuare în vigoare. În cazul în care aplicabilitatea respectivelor prevederi se realizează prin referința la prevederi aplicabile O.P.C.V.M., respectivele trimiteri se interpretează similar prevederilor alin. (3).

(5) Prezentul regulament transpune prevederile:

a) Directivei 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 79 din 20 martie 2007:

b) anexei nr. I din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009. Modificări (1)

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 29 mai 2014.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...