Modificarea și completarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 34/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
ARTICOLUL 29
Modificarea și completarea unor acte normative

(1) După articolul 17 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau menținerea unor prevederi mai stricte în prezenta ordonanță de urgență decât prevederile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, precum și în legătură cu orice modificare ulterioară a prezentei ordonanțe de urgență, în special în cazul în care respectivele prevederi fie extind testarea caracterului abuziv la clauzele contractuale negociate individual sau la caracterul adecvat al prețului sau remunerației, fie conțin liste de termeni contractuali care vor fi considerați abuzivi."

(2) După articolul 27 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

"

Art. 271. -

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau menținerea unor prevederi mai stricte decât prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, în special cu privire la art. 16-18 și art. 22 alin. (1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență, precum și în legătură cu orice modificare ulterioară."

(3) La articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, punctul 8 se abrogă.

(4) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

46. contract la distanță - contractul de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezența fizică simultană a părților, care utilizează în mod exclusiv, înainte și inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de comunicație la distanță;".

2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul cuprins:

"

54. contract în afara spațiilor comerciale - orice contract de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat între un furnizor și un utilizator final, persoană juridică, în una dintre următoarele situații:

a) încheiat în prezența fizică simultană a furnizorului și a utilizatorului final, într-un loc care nu este spațiul comercial al furnizorului;

b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului final în aceleași circumstanțe ca cele prevăzute la lit. a);

c) încheiat în spațiile comerciale ale furnizorului sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, imediat după ce utilizatorul final a fost abordat în mod personal și individual, într-un loc care nu este spațiul comercial al furnizorului, în prezența fizică simultană a acestuia și a utilizatorului final;

d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu scopul sau efectul de a promova și a vinde utilizatorului final produse sau servicii."

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și definițiile relevante din legislația din domeniul protecției consumatorilor referitoare la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor."

4. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) La cerere, alți utilizatori finali pot încheia contracte în condițiile alin. (1) și (2)."

5. La capitolul V secțiunea 1 subsecțiunea 2, titlul paragrafului 2 se modifică după cum urmează:

"

Încheierea contractelor la distanță și a contractelor în afara spațiilor comerciale"

6. La articolul 51 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Contractele încheiate de utilizatorii finali pentru a beneficia de servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor conține, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, următoarele clauze minime privitoare la:".

7. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Prevederile prezentului paragraf se aplică numai în cazul contractelor încheiate la distanță și al contractelor în afara spațiilor comerciale de către utilizatorii finali, persoane juridice.

(2) Prin excepție de la alin. (1), contractelor încheiate în afara spațiilor comerciale de către utilizatorii finali persoane juridice, pe baza unor oferte individuale privind prețuri sau servicii, propuse în cadrul unor negocieri directe, nu li se aplică dispozițiile art. 56-592.

(3) Prevederile prezentului paragraf nu se aplică acelor contracte încheiate cu furnizorii de servicii de comunicații electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice care presupune executarea unei singure prestații realizată simultan încheierii contractului și nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitării utilizatorului final."

8. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

(1) Înainte ca un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final, furnizorul trebuie să îi furnizeze utilizatorului final următoarele informații în mod clar și inteligibil:

a) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;

b) caracteristicile esențiale ale serviciilor oferite, precum și perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor;

c) adresa poștală la care furnizorul este stabilit, precum și, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite utilizatorului final să ia rapid legătura cu furnizorul și să comunice cu acesta în mod eficient și, dacă este cazul, adresa poștală și identitatea furnizorului în numele căruia acționează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poștală a locului în care furnizorul își desfășoară activitatea și, după caz, adresa poștală a furnizorului în numele căruia acționează, la care utilizatorul final poate trimite eventualele reclamații;

e) prețul total al echipamentelor terminale și al serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura echipamentelor terminale sau a serviciilor, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de utilizatorul final; contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum și a condițiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopțiunile disponibile și contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri și pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, prețul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care prețul acestor contracte este exprimat printr-un tarif fix, prețul total va cuprinde și costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte, trebuie indicat modul în care se calculează prețul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care furnizorul se angajează să presteze serviciile sau să livreze echipamentul terminal în cazul în care furnizarea serviciului include și livrarea unui echipament terminal, precum și procedura furnizorului de soluționare a reclamațiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1);

i) acolo unde este cazul, informația potrivit căreia utilizatorul final va trebui să suporte costul aferent returnării echipamentului terminal în caz de retragere și, dacă echipamentul terminal, prin însăși natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poștă, costul aferent returnării acestuia;

j) în cazul în care utilizatorul final își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), informația potrivit căreia utilizatorul final este obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 592 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 593, informația conform căreia utilizatorul final nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care utilizatorul final își pierde dreptul de retragere;

l) o mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată utilizatorului final, serviciile prestate după vânzare și garanțiile comerciale;

n) existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora, după caz;

o) durata minimă a contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată ori urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de încetare a contractului înainte de termen și penalitățile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin utilizatorului final conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final la cererea furnizorului;

r) acolo unde este cazul, posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune furnizorul.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale și nu pot fi modificate decât în cazul în care părțile contractante decid altfel în mod explicit.

(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplinește cerințele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menționate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor menționate la alin. (1) lit. i), utilizatorul final nu suportă respectivele costuri.

(4) Informațiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înțelese cu ușurință de utilizatorul final, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi.

(5) Cerințele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență completează cerințele de informare conținute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și, respectiv, Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Fără a aduce atingere primului paragraf, dacă o dispoziție privind conținutul și modul în care trebuie furnizate informațiile în cazul comerțului electronic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, contravine unei dispoziții din prezenta ordonanță de urgență, prevalează dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de informare stabilite în prezentul articol revine furnizorului."

9. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

(1) În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, furnizorul transmite informațiile prevăzute la art. 53 alin. (1) utilizatorului final, persoană juridică, pe suport hârtie sau, în cazul în care utilizatorul final este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informații sunt lizibile și redactate într-un limbaj simplu și inteligibil.

(2) Furnizorul pune la dispoziția utilizatorului final un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe un alt suport durabil.

(3) În cazul în care utilizatorul final dorește ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.

(4) Îndeplinirea obligației de la alin. (1) nu este necesară în cazul în care exemplarul original al contractului sau confirmarea contractului pe suport hârtie, sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe un alt suport durabil, care trebuie puse la dispoziția utilizatorului final potrivit prevederilor alin. (2), conțin informațiile prevăzute la art. 53 alin. (1)."

10. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) În cazul contractelor la distanță, furnizorul transmite informațiile prevăzute la art. 53 alin. (1) sau pune la dispoziția utilizatorului final respectivele informații într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanță utilizat, folosind un limbaj simplu și inteligibil. În măsura în care respectiva informație este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.

(2) Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă utilizatorul final să plătească, furnizorul aduce la cunoștința utilizatorului final de o manieră clară și foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b), e), o) și p). Furnizorul se asigură că, atunci când utilizatorul final face comanda, acesta din urmă recunoaște în mod explicit că această comandă implică o obligație de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară, butonul sau funcția similară este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu mențiunea "comandă ce implică o obligație de plată" sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligația de a plăti furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final nu are nicio obligație în temeiul contractului sau al comenzii.

(3) Site-urile comerciale indică clar și lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricție în ceea ce privește livrarea și care sunt mijloacele de plată acceptate.

(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea furnizorului, prețul total, dreptul la retragere, durata contractului și, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalitățile de încetare a contractului, prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b), e), h) și o). Celelalte informații menționate la art. 53 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final de furnizor într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.

(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care furnizorul apelează telefonic utilizatorul final în vederea încheierii unui contract la distanță, furnizorul își declină identitatea la începutul conversației cu utilizatorul final și, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul telefonic și specifică scopul comercial al apelului.

(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanță prin intermediul telefonului, furnizorul trebuie să confirme oferta utilizatorului final, al cărui angajament începe doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce și-a trimis consimțământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.

(7) Furnizorul transmite utilizatorului final confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță și cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

a) toate informațiile menționate la art. 53 alin. (1), cu excepția cazului în care furnizorul a transmis deja informațiile respective utilizatorului final, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanță;

b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al utilizatorului final.

(8) În cazul în care utilizatorul final dorește ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să facă o cerere expresă în acest sens.

(9) Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de utilizatorul final.

(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor privind încheierea prin mijloace electronice a contractelor și comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 și 9 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare."

11. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 593, utilizatorul final beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 591 alin. (3) și la art. 592.

(2) Fără a aduce atingere art. 57, perioada de retragere menționată la alin. (1) din prezentul articol expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii;

b) ziua în care utilizatorul final sau o parte terță alta decât transportatorul și care este indicată de utilizatorul final intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care utilizatorul final comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care utilizatorul final sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care utilizatorul final sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a ultimului produs sau piesă;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care utilizatorul final sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a primului produs;

(3) Părțile contractante își îndeplinesc obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

12. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final informațiile privind dreptul de retragere conform art. 53 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).

(2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final informațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menționată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final primește informațiile respective."

13. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 58. -

(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, utilizatorul final informează furnizorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, utilizatorul final poate utiliza orice declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.

(2) Utilizatorul final și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată la art. 56 alin. (2) și la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către utilizatorul final înaintea expirării perioadei respective.

(3) Furnizorul poate, în plus față de posibilitatea menționată la alin. (1), să acorde utilizatorului final opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declarația neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică utilizatorului final, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declarației de retragere.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine utilizatorului final."

14. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:

a) de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;

b) de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care utilizatorul final a efectuat o comandă."

15. După articolul 59 se introduc opt noi articole, articolele 591-598, cu următorul cuprins:

"

Art. 591. -

(1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea utilizatorului final, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a utilizatorul final în conformitate cu art. 58.

(2) Furnizorul rambursează sumele menționate la alin. (1) utilizând aceleași modalități de plată ca și cele folosite de utilizatorul final pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care utilizatorul final a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina utilizatorului final plata de comisioane în urma rambursării.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care utilizatorul final a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de furnizor.

(4) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Art. 592. -

(1) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, utilizatorul final returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de furnizor să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Utilizatorul final suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat utilizatorul final că aceste costuri trebuie suportate de utilizatorul final. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul utilizatorului final la momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

(3) Utilizatorul final este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru utilizatorul final în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, utilizatorul final nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h).

(4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

(5) Atunci când utilizatorul final își exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), utilizatorul final plătește furnizorului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care utilizatorul final a informat furnizorul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.

(6) Utilizatorul final nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situații:

a) furnizorul nu a furnizat informații în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h) sau i);

b) utilizatorul final nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 54 alin. (3) și cu art. 55 alin. (8);

(7) Cu excepția celor prevăzute la art. 591 alin. (3) și la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final.

Art. 593. -

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-592 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului final și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către furnizor.

Art. 594. -

(1) Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, furnizorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către utilizatorul final, fără întârziere nejustificată și în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

(2) În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra produsele în momentul convenit cu utilizatorul final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care furnizorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care furnizorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esențială având în vedere toate circumstanțele existente la încheierea contractului sau în cazul în care utilizatorul final informează furnizorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este esențială. În aceste cazuri, dacă furnizorul nu livrează produsele în momentul convenit cu utilizatorul final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

(4) Prin excepție de la art. 1.549-1.554 din Codul civil, la rezoluțiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, furnizorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către utilizatorul final și în decurs de cel mult 7 zile de la data la care utilizatorul final a comunicat furnizorului decizia sa de terminare a contractului.

(5) În plus față de rezoluțiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), utilizatorul final poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 595. -

(1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final nu este obligat să plătească, la contactarea furnizorului, mai mult decât tariful de bază.

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicații de a taxa aceste apeluri.

Art. 596. -

Înainte ca un utilizator final să încheie un contract sau să accepte o ofertă, furnizorul solicită consimțământul explicit din partea utilizatorului final cu privire la orice plată suplimentară față de prețul stabilit anterior pentru obligația contractuală principală a furnizorului. În cazul în care furnizorul nu a obținut consimțământul expres al utilizatorului final, însă l-a dedus utilizând opțiuni incluse în mod automat pe care utilizatorul final trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, utilizatorul final poate pretinde rambursarea acestei plăți.

Art. 597. -

(1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimțământul utilizatorului final, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestații.

(2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi considerată consimțământ.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de către furnizor.

Art. 598. -

În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat utilizatorului final în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului final față de transportator."

16. La articolul 120, alineatul (1) și alineatul (2) litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 120. -

(1) ANCOM are dreptul să solicite persoanelor care furnizează sau au furnizat rețele sau servicii de comunicații electronice ori facilități asociate informațiile, inclusiv de natură financiară, necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice sau de legislația din domeniul protecției consumatorilor în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține și ANCOM.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM în special în următoarele scopuri:

a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, de legislația din domeniul protecției consumatorilor în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține și ANCOM sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziții, precum și punerea în aplicare și executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicațiilor electronice, în special în ceea ce privește monitorizarea pieței și verificarea respectării obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din aceste regulamente, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare;".

17. La articolul 142, punctele 20-24 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

20. nerespectarea cerinței de a furniza informații într-un mod clar și inteligibil conform părții introductive a art. 53 alin. (1);

21. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1) referitoare la informațiile precontractuale;

22. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (2) referitoare la includerea informațiilor precontractuale în cadrul contractului și la situația în care aceste informații pot fi modificate;

23. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (3) referitoare la exonerarea utilizatorului final de a suporta costurile suplimentare în situația în care furnizorul nu îndeplinește cerințele în materie de informare;

24. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (4) referitoare la prezentarea informațiilor în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înțelese cu ușurință de utilizatorul final;".

18. La articolul 142, după punctul 24 se introduc optsprezece noi puncte, punctele 241 -2418, cu următorul cuprins:

"

241. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) referitoare la informații;

242. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) referitoare la contract;

243. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de începere a prestării unor servicii;

244. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)-(7) referitoare la informații;

245. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă;

246. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1)-(2) referitoare la dreptul de retragere;

247. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (3) referitoare la obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere;

248. nerespectarea prevederilor art. 57 referitoare la informațiile privind dreptul de retragere;

249. nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a declarației de retragere;

2410. nerespectarea prevederilor art. 59 de a pune capăt obligațiilor părților contractuale în cazul exercitării dreptului de retragere;

2411. nerespectarea prevederilor art. 591 alin. (1) și (2) referitoare la obligațiile care revin furnizorului în cazul retragerii;

2412. nerespectarea prevederilor art. 591 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării;

2413. nerespectarea obligațiilor impuse de art. 592 în condițiile în care utilizatorul final și-a respectat obligațiile sale;

2414. nerespectarea prevederilor art. 594 referitoare la livrare;

2415. nerespectarea prevederilor art. 595 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor telefonice;

2416. nerespectarea prevederilor art. 596 referitoare la plăți suplimentare;

2417. nerespectarea dreptului utilizatorului final privind exonerarea de la efectuarea oricărei contraprestații exercitat în condițiile prevederilor art. 597 referitoare la lipsa consimțământului;

2418. nerespectarea prevederilor art. 598 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor."

(5) Prevederile paragrafului 2 din capitolul V secțiunea 1 subsecțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, astfel cum au fost modificate și completate de alin. (4) al prezentului articol, se aplică contractelor încheiate după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2014:
Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată
Transferarea riscului
Comunicarea prin telefon
Plăți suplimentare
Vânzarea nesolicitată
Termene
Caracterul imperativ al legii
Informare
Sesizare
Sancțiuni
Modificarea și completarea unor acte normative
Art 17^1 "
Art 27^1 "
Art 51 "
Art 52 "
Art 53 "
Art 54 "
Art 55 "
Art 56 "
Art 57 "
Art 58 "
;
se încarcă...