Guvernul României

Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 10 iunie 2014.

În vigoare de la 08 octombrie 2014 până la 29 iunie 2020, fiind abrogat prin Hotărâre 1004/2016 și înlocuit de Normă 2016; Hotărâre 1004/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Pentru urmărirea trasabilității lemnului recoltat din păduri și pentru furnizarea de informații statistice se instituie un Sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea și funcționarea SUMAL.

(3) Structura de administrare SUMAL se organizează și funcționează în structura autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice și pentru toți operatorii și comercianții, denumiți în continuare profesioniști, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operațiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepție operatorii și comercianții care recoltează, depozitează și comercializează sau efectuează operațiuni de import-export cu arbori și arbuști ornamentali, răchită și puieți. Jurisprudență

(5) Softul SUMAL se pune la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(6) Personalul silvic din structurile de rang superior și din unitățile și centrala Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva are acces în SUMAL, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acestora, în baza unei împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(7) Actele de punere în valoare, autorizațiile de exploatare a partizilor, actele de reprimire a parchetelor și procesele-verbale de confiscare se înregistrează/se generează de către ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care generează un număr unic pentru fiecare document în parte.

(8) Profesioniștii prevăzuți la alin. (4) sunt obligați să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Art. 3. -

(1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare, emitentul avizului de însoțire are obligația transmiterii în SUMAL, online sau offline, după caz, a informațiilor standardizate, în baza aplicației care se pune la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la art. 2 alin. (4), de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (1)

(2) După recepționarea informațiilor standardizate prevăzute la alin. (1), transmise în format corect și complet, SUMAL generează un cod unic, precum și data, ora, minutul și secunda, pentru care există obligația înscrierii în avizul de însoțire.

(3) În situația în care locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoțire are obligația transmiterii în SUMAL, online, a informațiilor standardizate și înregistrării în avizul de însoțire a codului unic, precum și a datei, orei, minutului și secundei, generate de SUMAL. Modificări (1)

(4) În situația în care locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM, conducătorul mijlocului de transport introduce informațiile standardizate în telefonul mobil, compatibil cu aplicația standardizată, care generează un cod offline. Modificări (1)

(5) Codul offline prevăzut la alin. (4) se înscrie în avizul de însoțire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul mijlocului de transport. Modificări (1)

(6) La momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul unic, precum și data, ora, minutul și secunda prevăzute la alin. (2), pe care conducătorul mijlocului de transport are obligația să le înscrie în avizul de însoțire. În situația în care telefonul mobil compatibil prevăzut la alin. (4) ori aplicația instalată nu funcționează, conducătorul mijlocului de transport are obligația la momentul intrării mijlocului de transport într-o zonă accesibilă GSM, să obțină codul unic, de la sediul emitentului, cod unic pe care îl înscrie în avizul de însoțire. Modificări (1)

(7) La destinație, codul unic, precum și data, ora, minutul și secunda prevăzute la alin. (2) se înscriu în Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase, ținut de către destinatarul acestora.

(8) Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligația de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL. Modificări (1)

(9) Este obligatorie înscrierea de către profesioniști în avizele de însoțire a codului unic, precum și a datei, orei, minutului și secundei, prevăzute la alin. (2), într-un termen de maximum 6 ore de la ora la care a fost emis codul offline. Modificări (1)

(10) Materialele lemnoase comercializate către persoane fizice, al căror volum este de până la 1 metru cub și care se transportă cu atelaje, sunt însoțite de avize de însoțire, pentru care nu există obligația înscrierii în acestea a codului unic, datei, orei, minutului și secundei și nici a codului offline prevăzute la alin. (2) și (4). Modificări (1), Derogări (1)

(11) Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se publică în Monitorul Oficial al României. Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Operatorii care introduc pe piață lemn și produse din lemn, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament, au obligația să implementeze și să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, așa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare - cod - 4401, cod - 4403, cod - 4406, 4407, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

(2) Organizațiile de monitorizare, recunoscute conform Regulamentului, pot avea acces limitat în SUMAL, corespunzător scopului de îndeplinire a obligațiilor pentru care acestea au fost recunoscute, în baza unei cereri către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, înaintată de operatorul economic cu care organizația de monitorizare are încheiat un contract.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici care nu utilizează un sistem "due diligence", cu excepția situației în care operatorul realizează activități de exploatare prin prestații silvice, conform reglementărilor în vigoare. Modificări (1)

(4) Volumul materialelor lemnoase se determină în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din norme; în sensul prezentei hotărâri, materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

(5) La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 45 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Art. 5. -

(1) Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților forestieri.

(2) Pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase, iar transportul lor, indiferent de locul din care au fost recoltați, se face în baza avizelor de însoțire primare, care se introduc în SUMAL. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, legalitatea recoltării lemnului din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Modificări (1)

a) existența actului de punere în valoare și a autorizației de exploatare, înregistrate în SUMAL;

b) existența actului de predare a partizii spre exploatare;

c) deținerea/transportul/primirea/depozitarea/prelucrarea materialelor lemnoase să se facă cu avize de însoțire în care sunt înscrise corect codul unic, data, ora, minutului și secunda, prevăzute la art. 3 alin. (2), generate de SUMAL;

d) obligația operatorului economic destinatar al materialelor lemnoase de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL;

e) raportările lunare să fie transmise în SUMAL până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (8) de către profesioniștii prevăzuți la art. 2 alin. (4).

(2) Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament.

(3) Legalitatea recoltării lemnului importat - proveniența legală - se atestă prin licențe FLEGT și certificate CITES, astfel cum este prevăzut în art. 3 din Regulament, și prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) neutilizarea SUMAL sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și cu retragerea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord; Jurisprudență

b) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăși termenul prevăzut la lit. a), de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile; Jurisprudență

c) nerespectarea de către profesioniști a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem "due diligence", cu luarea în considerare a situației prevăzute la art. 4 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;

d) neîndeplinirea, de către o organizație de monitorizare, a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

e) netransmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, față de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

f) implementarea de către operatori a propriului sistem "due diligence" care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

g) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem "due diligence", cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

h) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem "due diligence" instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operatorii sistemului "due diligence" a obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

j) neîndeplinirea de către profesioniști a obligației de verificare prevăzute la art. 3 alin. (8), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; Modificări (1)

k) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. Jurisprudență

(2) În situația repetării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancțiunea principală, agentul constatator aplică și sancțiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuția și utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.

(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic împuternicit din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și a structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), j) și k) se fac și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, special abilitați. Modificări (1)

(5) Agenții constatatori prevăzuți la alin. (4) au drept de interogare a aplicației SUMAL, procedura de acces la SUMAL fiind stabilită prin metodologia prevăzută la art. 3 alin. (11).

(6) Personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor și din unitățile și subunitățile acesteia, precum și din cadrul ocoalelor silvice private au drept de interogare numai în ceea ce privește validitatea codului unic și a existenței codului offline.

(7) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deținute/transportate/primite/depozitate/prelucrate fără proveniență legală, așa cum este definită la art. 6, sunt aplicabile prevederile art. 72 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 8. -

Contravențiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri interne, vămi, precum și cu Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se abrogă.

(3) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 11. -

În perioada prevăzută la art. 10 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova
Ministrul pentru societatea informațională,
Alexandru-Răzvan Cotovelea

București, 4 iunie 2014.

Nr. 470.

ANEXĂ

NORME
referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...