Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 518/731 /2014 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanțat în cadrul operațiunii 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eșec ale pieței" a axei prioritare 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public" din cadrul Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) 2007-2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 518/731

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Finanțelor Publice

În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanțat în cadrul operațiunii 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eșec ale pieței" a axei prioritare 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public" din cadrul Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Cheltuielile eligibile pentru proiectul finanțat în cadrul domeniul major de intervenție 3.1, axa prioritară 3, operațiunea 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eșec ale pieței" din cadrul Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) 2007-2013 vor respecta prevederile prezentului ordin și ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menționate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor operațiunii 3.1.2-3.1.3 și să fie legate de obiectivele și rezultatele proiectului propus spre finanțare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

ANEXĂ

LISTA
cheltuielilor eligibile pentru proiectul finanțat în cadrul axei prioritare 3, domeniul major de intervenție 3.1, operațiunea 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eșec ale pieței" din cadrul Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) 2007-2013

1. Cheltuieli cu achiziția de teren (Sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.)

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, precum:

2.1. demolări;

2.2. demontări;

2.3. dezafectări (cu excepția dezafectării centralelor nucleare);

2.4. defrișări;

2.5. evacuări de materiale rezultate;

2.6. devieri de rețele de utilități din amplasament;

2.7. sistematizări pe verticală;

2.8. drenaje;

2.9. epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiție).

3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecția mediului, precum:

3.1. lucrări și acțiuni de protecție a mediului;

3.2. refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajare de spații verzi.

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului:

4.1. energie electrică;

4.2. rețele de comunicații (telefonie, radio-tv, internet);

4.3. drumuri de acces;

4.4. branșare la rețele de utilități.

5. Cheltuielile pentru proiectare:

5.1. studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului);

5.2. obținere de avize, acorduri și autorizații;

5.3. proiectare și inginerie: studiul de prefezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectării, elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivelor, studiu de fezabilitate, studiul privind modelul operațional, cartografiere.

6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziție

7. Cheltuieli pentru consultanța în domeniul managementului de proiect

8. Cheltuieli pentru asistență tehnică:

8.1. asistență tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării;

8.2. plata diriginților de șantier;

8.3. servicii pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziție);

8.4. servicii de audit financiar și verificare (tehnic), cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

9. Cheltuieli pentru construcții și instalații:

9.1. execuție de clădiri necesare implementării proiectului (Sunt eligibile în limita a maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului cumulat cu achiziția de terenuri.);

9.2. consolidări, modernizări, reparații de clădiri, în condițiile în care sunt necesare pentru funcționarea echipamentelor de cercetare achiziționate prin proiect;

9.3. construcții speciale (realizare piloni, camerete, cabinete stradale, scheltere etc.);

9.4. instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, rețele de comunicații electronice;

9.5. rețele de comunicații.

10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice

11. Cheltuieli pentru achiziția de echipamente aferente investiției, respectiv utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

12. Cheltuieli pentru organizarea de șantier, precum:

12.1. lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cheltuieli legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicație sau construcții, branșarea la utilități, realizarea de căi de acces, construcții sau amenajări la construcții existente, cheltuieli de desființare de șantier);

12.2. cheltuieli conexe organizării de șantier (obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de transport sau de distribuție a apei, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, contractele de asistență cu poliția rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilități, cu unități de salubrizare, taxe de depozit ecologic).

13. Cheltuieli pentru plata cotelor legale:

13.1. cota aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor de construcții;

13.2. cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții.

14. Cheltuieli diverse și neprevăzute sunt eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative, în limita a 10% din valoarea cumulată a capitolului 4 din bugetul proiectului (devizul general) conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de abordare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

15. Cheltuieli pentru dotări:

15.1. cheltuieli care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (echipamente IT și pentru comunicații);

15.2. cheltuieli privind înființarea și dotarea unității de implementare și monitorizare a proiectului.

16. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale, precum:

16.1. aplicații informatice;

16.2. licențe, drepturi de utilizare.

17. Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect

18. Cheltuieli aferente managementului de proiect:

18.1. cheltuieli de personal (salariale și de deplasare) în condițiile legii și în măsura în care personalul este angajat în activitățile proiectului;

18.2. cheltuieli aferente operațiunilor de transport și birotică.

19. Cheltuieli aferente achiziției de echipamente pentru măsurători specifice [privind caracteristice electrice/optice/de propagare radio ale rețelelor de comunicații executate, măsurători pentru determinarea coordonatelor în sistem GIS (Sistem informatic geografic) etc.].

;
se încarcă...