Casa Națională de Pensii Publice - CNPP

Decizia nr. 1/2014 privind comisionul și tariful care se percep de către Casa Națională de Pensii Publice și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Pensii Publice emite următoarea decizie:

Art. 1. -

(1) Pentru reținerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de terț poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reținerii.

(2) Comisionul se percepe și se încasează de la pensionar, prin reținere din pensie.

(3) Reținerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispozițiilor art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pentru următoarele operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale se percepe un tarif, astfel:

a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare - 15 lei;

b) eliberarea, în condițiile legii, la cererea asiguraților, a adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic - 15 lei;

c) eliberarea adeverințelor care conțin informații necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătorești - 17 lei.

(2) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverință.

(3) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c), tariful se percepe pentru fiecare persoană pentru care se oferă informații.

Art. 3. -

Același tarif, prevăzut la art. 2, se percepe și în situațiile în care:

a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurări sociale solicită, prin aceeași cerere, mai multe documente de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b);

b) pentru eliberarea adeverințelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) este necesar ca și o altă casă teritorială de pensii decât cea sesizată prin cerere să elibereze, la rândul ei, un asemenea document (asiguratul a desfășurat activitate în două sau mai multe județe).

Art. 4. -

Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, este de 0,5 lei/pagină.

Art. 5. -

Operațiunile prevăzute la art. 2 se efectuează după confirmarea achitării tarifului.

Art. 6. -

(1) Tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achită la casieria caselor teritoriale de pensii ori, după caz, la casieria Casei Naționale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin dispoziție de încasare către casierie sau, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor județene de pensii și a Casei de Pensii a Municipiului București.

(2) Tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se achită la casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziție de încasare către casierie ori, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor județene de pensii și a Casei de Pensii a Municipiului București.

(3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum și cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor județene de pensii și a Casei de Pensii a Municipiului București.

(4) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum și cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale" al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor județene de pensii și a Casei de Pensii a Municipiului București.

(5) Veniturile aferente sistemului de pensii realizate în condițiile art. 1 și 2 se evidențiază lunar în contul de execuție al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case județene de pensii și al Casei de Pensii a Municipiului București, la capitolul 36.03 "Diverse venituri", subcapitolul 36.03.50 "Alte venituri".

(6) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale realizate în condițiile art. 1 și 2 se evidențiază lunar în contul de execuție al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case județene de pensii și al Casei de Pensii a Municipiului București, la capitolul 30.03 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale".

Art. 7. -

La data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Decizia președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 1/2012 privind comisionul și tarifele care se percep de către Casa Națională de Pensii Publice și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 22 februarie 2012.

Art. 8. -

Prezenta decizie se duce la îndeplinire de către casele teritoriale de pensii și CNPP.

Art. 9. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
Ileana Ciutan

București, 26 mai 2014.

Nr. 1.

;
se încarcă...