Guvernul României

Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări de servicii

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. -

Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) tarifele pentru acordarea licențelor și tarifele anuale de menținere a licențelor, percepute de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice de la solicitanții, respectiv titularii de licențe."

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Pentru acordarea licenței unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație care va cuprinde:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activității de utilități publice pentru care se solicită licența, valoarea capitalului social, structura acționariatului, forma de organizare;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului;

d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcția generală a finanțelor publice prin administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidență, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

e) certificat fiscal privind taxele și impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de direcția impozite și taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidență, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

f) copii de pe situațiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exercițiului financiar anterior; filialele înființate de societățile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situațiilor financiare ale companiei/societățiimamă, aferente exercițiului financiar anterior;

g) declarație pe propria răspundere, semnată de conducătorul societății și ștampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

i) copii de pe cărțile de identitate și certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing și contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităților pentru care se solicită acordarea licenței, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz;

j) planul de conducere și organizare a propriei activități pe care intenționează să-l aplice în situația câștigării unei licitații de delegare a gestiunii serviciului/activității, semnat de conducătorul societății și ștampilat, din care să rezulte cel puțin personalul specializat, calificat și autorizat pe care intenționează să îl angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităților pentru care a solicitat licența; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activității pentru care a solicitat licența, în cazul câștigării unei licitații de delegare a gestiunii serviciului/activității; proiectul de organigramă; investițiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea și modernizarea sistemelor publice, eșalonate pe următorii 5 ani; termenele și fondurile estimate pentru obținerea fiecărui tip de aviz, acord și autorizație necesară prestării serviciului/activităților pentru care a solicitat licența; termenele și fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activitățile pentru care a solicitat licența.

(2) Titularul de licență care pe perioada de valabilitate a licenței nu mai îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1) lit. i) are obligația să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenței acordate."

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Pentru acordarea licenței unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care deține licență/autorizație emisă în țara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similară pentru care solicită licența, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentație, care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) copie de pe licența/autorizația eliberată de autoritatea competentă din străinătate;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de autoritatea din țara de origine;

d) numărul de locuitori deserviți pentru care asigură serviciul/activitatea licențiat/licențiată/autorizat/autorizată în țările comunitare;

e) tabel cu dotarea tehnică de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea și vechimea utilajelor aflate în proprietate sau închiriate;

f) memoriu de prezentare, din care să reiasă cel puțin experiența în domeniu în gestionarea unor servicii/activități similare cu cele pentru care se solicită acordarea licenței, cu privire la contractele, localitățile, perioada și numărul de persoane deservite;

g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C."

4. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea modificării, titularii licențelor vor depune la A.N.R.S.C., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente:

a) cererea-tip, conform anexei nr. 6;

b) copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului;

d) copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului/activităților, în cazul gestiunii directe;

e) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu autoritățile administrației publice locale, în cazul gestiunii delegate;

f) copii de pe situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent;

g) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activitățile pentru care solicită licența;

h) gradul de contorizare la nivel de branșament;

i) lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnicoedilitare aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licența, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalațiilor și echipamentelor componente ale sistemului;

j) schemele tehnologice ale sistemului exploatat care să conțină și interfața cu alți operatori, dacă este cazul;

k) organigrama;

l) structura de personal, calificat și autorizat, aferent serviciului/activității;

m) dotarea tehnico-materială, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența;

n) autorizația de gospodărie a apelor, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența, în termen de valabilitate;

o) autorizația de mediu, pentru prestarea activităților pentru care solicită licența, în termen de valabilitate;

p) strategia de investiții, pe următorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport și distribuție a energiei termice;

q) declarație pe propria răspundere, semnată de directorul general și ștampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.R.S.C.;

r) copii de pe licențele și condițiile asociate licenței/licențelor eliberate de A.N.R.E., pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cu excepția celor pentru producerea energiei termice în cogenerare."

5. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea și menținerea licențelor este prezentată în anexa nr. 8. Tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se modifică anual prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în funcție de evoluția indicelui prețului de consum, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

6. La anexa nr. 8, punctul A.2 se abrogă.

Art. III. -

La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) organizarea cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, susținerea tezei de doctorat, eliberări de documente;".

Art. IV. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxa vitivinicolă care este percepută pentru următoarele activități:

a) autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată și vinuri cu indicație geografică;

b) atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată și a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată și/sau a vinurilor cu indicație geografică;

c) acordarea drepturilor de plantare din rezervele județene și rezerva națională, după certificarea defrișării de către Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Nivelul taxei vitivinicole pentru fiecare activitate prevăzută la art. 5 se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

Art. V. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

"

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

"

Articol unic. -

Se aprobă tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

"

TARIFUL
pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale"

Art. VI. -

Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"

HOTĂRÂREA
privind aprobarea taxei și tarifului pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...