Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize din 07.05.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2014 până la 27 octombrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 2901/2016 și înlocuit de Instrucțiuni 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. În înțelesul prezentelor instrucțiuni se folosesc următoarele abrevieri:

Abreviere Semnificație
ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală
DGV Direcția Generală a Vămilor
ARC cod de referință administrativ unic al e-DA, identificator unic al unui e-DA alocat de aplicația EMCS-RO- Mișcări pentru identificarea operațiunii
e-DA document administrativ electronic
DA document administrativ
DAU document administrativ unic
DGTI Direcția generală de tehnologia informației
DTICSV Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală
DRV direcția regională vamală
BV birou vamal
Cod fiscal Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Cod vamal Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar
Directiva 2008/118/CE Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE
ECS-RO aplicația națională de control al exportului
EMCS sistem de control al mișcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize
EMCS-RO-Mișcări aplicație națională de control al mișcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize
Expeditor persoana autorizată care expediază produse accizabile. Autoritatea vamală teritorială corespondentă este denumită autoritate vamală de expediere.
DOP denumire de origine protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 și a Regulamentului nr. 1.493/1999
IGP indicație geografică protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008
MFP Ministerul Finanțelor Publice
SM stat membru
Norme Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare
Primitor persoana autorizată care primește un produs accizabil în regim suspensiv de accize. Autoritatea competentă teritorială corespondentă este denumită autoritate competentă de destinație.
Regulamentul EMCS Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul vamal Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar
Regulamentul (CE) 31/96 Regulamentul (CE) 31/96 al Comisiei din 10 ianuarie 1996 privind certificatul de scutire de accize
Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)
Regulamentul (CE) nr. 436/2009 Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol
SEED Registru central gestionat de Comisia Europeană, menționat la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, parte a sistemului informatizat, care asigură în orice moment vizualizarea datelor furnizate de statele membre din registrele naționale
UF utilizator final
XML limbaj care permite definirea documentelor ce conțin informații într-un mod structurat

2. EMCS-RO-Mișcări este aplicația de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie și formalitățile care se efectuează potrivit art. 20631 alin. (6) - (8) din Codul fiscal.

3. Neîndeplinirea obligațiilor privind emiterea și transmiterea unui e-DA atrage aplicarea măsurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal.

4. Structura și conținutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS.

5. În mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse în liberă circulație, iar primitorul este un operator economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, un destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile părăsesc teritoriul comunitar.

6. Expeditorul este obligat să trimită e-DA înainte de expedierea produselor.

7. Principalele documente electronice utilizate în aplicația EMCS-RO-Mișcări pe baza cărora se generează mesaje sunt:

a) e-DA;

b) cerere de anulare;

c) cerere de schimbare a destinatarului și implicit a locului inițial de destinație;

d) cerere de transbordare;

e) raport de primire - înregistrarea rezultatului controlului la destinație;

f) cerere de divizare;

g) cerere de atenționare/respingere;

h) explicații privind diferențele cantitative (minusuri sau plusuri);

i) explicații privind întârzierea;

j) raport de control;

k) raport de eveniment.

8. În aplicația EMCS-RO-Mișcări, mesajele se transmit automat, după cum urmează:

8.1. între operatorii economici din România autorizați să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize și operatorii economici autorizați să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală în a cărei arie de competență se află expeditorul, respectiv primitorul;

8.2. între operatorii economici din România autorizați să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize și un BV de export, unde operatorul economic întocmește formalitățile de export, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competență se află expeditorul;

8.3. între operatorii economici din România autorizați să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize și operatorii economici din alte SM autorizați să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competență se află expeditorul;

8.4. între operatorii economici din alte SM autorizați să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize și operatorii economici din România autorizați să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea competentă în a cărei arie de competență se află primitorul;

8.5. între operatorii economici din alte SM autorizați să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize și un BV de export situat în România, dacă, prin excepție, operațiunea de export se derulează printr-un BV din România.

9.

(1) Un destinatar din România care dorește să primească produse accizabile într-un loc de livrare directă trebuie să solicite în scris la autoritatea competentă care a emis autorizația posibilitatea utilizării opțiunii și să indice adresa locului de livrare directă.

(2) Mișcările către un destinatar înregistrat, care nu sunt recepționate la sediul social, având ca destinație un punct de lucru înscris în autorizație, vor fi inițiate prin utilizarea opțiunii de livrare directă. Destinatarul din România are obligația de a comunica această condiție expeditorului din alt SM.

10. Ca regulă generală, containerul în care sunt transportate produsele accizabile în regim suspensiv de accize este sigilat corespunzător, cu sigiliul antrepozitului fiscal expeditor sau cu sigiliul autorității vamale, în cazul transporturilor de alcool etilic nedenaturat.

11.

(1) Atunci când în același mijloc de transport sunt încărcate atât produse accizabile care circulă în regim suspensiv de accize, cât și alte produse, se efectuează sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea mărfurilor se realizează prin descrierea precisă a produselor în documentele însoțitoare.

(2) Produsele trebuie separate și etichetate, astfel încât cele plasate în regim suspensiv de accize să poată fi ușor identificate.

CAPITOLUL II Completarea e-DA în aplicația EMCS-RO-Mișcări

12. e-DA este completat de către operatorul economic expeditor conectat la aplicația EMCS-RO-Mișcări, utilizând numele de utilizator și parola comunicate de BV în a cărui arie de competență își desfășoară activitatea, în baza autorizației pentru accesul la aplicația EMCS-RO-Mișcări eliberate de către DGTI - DTICSV.

13.

(1) Operatorii economici conectați la aplicația EMCS-ROMișcări au obligația de a completa corect toate rubricile din e-DA, pentru a evita erorile care ar putea să apară la momentul verificării de către aplicația EMCS-RO-Mișcări.

(2) La apariția unei erori, în pagina de lucru a aplicației sunt afișate informații privind câmpurile eronat introduse sau datele lipsă ce trebuie introduse în câmpurile obligatorii din ecranul descris.

(3) Pentru mai multe informații utilizatorul poate accesa butonul "Ajutor".

(4) Rubricile obligatoriu de completat ale e-DA sunt marcate în aplicație cu simbolul*.

14.

(1) Codurile utilizate în aplicația EMCS-RO-Mișcări sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul EMCS, și anume: coduri lingvistice, codul de referință administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de țară, codurile autorității fiscale/vamale, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unității de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anulării, codurile produselor accizabile, codurile unităților de măsură.

(2) Prin excepție, pentru Grecia, codul utilizat este EL, în loc de GR, iar pentru Regatul Unit, trebuie să se folosească GB, în loc de UK.

15.

(1) Aplicația EMCS-RO-Mișcări verifică automat e-DA, pentru a se asigura că proiectele de documente electronice transmise de expeditor respectă informațiile furnizate la autorizarea operatorului economic.

(2) Validarea e-DA implică, fără restricții, verificarea completă a structurii și conținutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizați să deruleze operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, verificarea suplimentară a datelor în privința garanției și a codurilor de produs accizabil pentru care operatorii economici implicați în mișcare sunt autorizați.

(3) Autoritatea vamală de expediere validează proiectul de e-DA pe baza informațiilor din SEED și a informațiilor naționale potențial complementare.

(4) După validare, se atribuie e-DA-ului un ARC, care este returnat automat expeditorului.

(5) După alocarea ARC-ului, expeditorul poate iniția expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.

(6) Autoritatea vamală de expediere trimite formularul e-DA către autoritatea competentă de destinație.

16.

(1) În pagina de conectare la aplicația EMCS-RO-Mișcări, după introducerea numelui de utilizator și a parolei, prin accesarea butonului "Introduceți", ecranul principal al aplicației devine disponibil.

(2) Ecranul principal al aplicației cuprinde meniul principal, bara de navigare, butonul "Ajutor", spațiul de lucru, filele și butoanele de comandă.

(3) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele mișcări, inclusiv cele cu termen declarat depășit.

(4) Aplicația permite utilizarea opțiunilor de comenzi rapide pentru a crea o mișcare sau pentru a căuta o mișcare existentă și accesul la rubricile "Noutăți", "Funcții noi", "Linkuri" și "Documente oficiale".

17. Utilizatorul conectat la aplicație are posibilitatea:

a) creării și monitorizării mișcărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize;

b) transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinație, transbordare, anunțare a sosirii, raport de primire, divizare, atenționare/respingere, explicație privind diferențele cantitative și/sau întârzierea pentru mișcările inițiate deja;

c) căutării unei mișcări în baza unei liste de criterii de căutare;

d) importării proiectelor în format .xml localizate și memorate în alt sistem informatic.

CAPITOLUL III Crearea unei mișcări

18.

(1) O mișcare poate fi creată prin accesarea în meniul principal a butonului "Creează mișcare".

(2) Pentru a previzualiza un e-DA, se accesează butonul "Vizualizează proiectul".

(3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DA autorității vamale de expediere, se selectează butonul "Transmite".

(4) Pentru a anula un e-DA acceptat de sistem, se accesează butonul "Anulare".

(5) Un e-DA constă în următoarele secțiuni de document, care trebuie completate înainte de a transmite documentul:

- "Informații generale", care cuprind informații despre expediere, destinație, garanție, transport și certificate;

- "Informații expediere produse", care cuprind tipuri de produse, cantități și ambalaje.

19.

(1) În situația în care e-DA se întocmește pentru mai multe produse accizabile, se completează informațiile aferente fiecărui produs, separat, adăugând un nou reper într-o nouă filă a secțiunii "Informații expediere produse".

(2) Un e-DA poate fi depus pentru un număr maxim de 3 produse.

20. Regulile de completare a rubricilor din e-DA sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

CAPITOLUL IV Monitorizarea stării unei mișcări

21. Pentru fiecare mișcare inițiată, aplicația permite monitorizarea stării.

22. Starea unui e-DA transmis autorității vamale de expediere poate fi vizualizată accesând butonul "Mișcări", apoi "Rezultate e-DA-uri identificate local", unde se regăsesc toate mișcările disponibile, cu detaliile de bază.

23. Din pagina principală "Acasă", se introduc criterii de filtrare în secțiunea "Caută e-DA local". În pagina "Rezultate e-DA-uri identificate local" se accesează butonul "Căutare".

24. Prin selectarea butonului "Căutare avansată" din secțiunea "Caută e-DA local" este posibilă căutarea după o serie prestabilită de criterii de căutare.

25. Accesând ARC-ul aferent fiecărei mișcări pot fi obținute informații suplimentare despre mișcarea respectivă.

CAPITOLUL V Formalități efectuate de expeditor

A. Transmiterea unui e-DA

26.

(1) Expeditorul are posibilitatea salvării pe discul local al stației de lucru a proiectului unui e-DA în format .xml.

(2) Încărcarea unui fișier.xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DA.

27.

(1) După completarea, verificarea, stocarea și transmiterea e-DA de către expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:

a) acceptat, când e-DA-ul este validat, iar produsele au părăsit locul de expediere, ori după anularea unei operațiuni de export, când a avut loc o schimbare de destinație;

b) acceptat pentru export, în cazul scenariului de export, când e-DA-ul este validat, iar autoritatea vamală de expediere așteaptă declarația anticipată de export din aplicația ECS-RO;

c) în timpul exportului, când produsele sunt gata a fi exportate în afara Comunității Europene în urma unei verificări încrucișate pozitive a informațiilor din aplicația ECS-RO cu informațiile din aplicația EMCS-RO-Mișcări;

d) refuzat, când produsele sunt refuzate de primitor sau când, din cauza neconcordanțelor dintre documente, exportul a fost întrerupt;

e) parțial refuzat, când produsele sunt refuzate parțial de către primitor;

f) respins, când mișcarea este respinsă de către primitor, înainte de primirea produselor;

g) anulat, când e-DA-ul a fost anulat de către expeditor înaintea expedierii produselor;

h) livrat, când produsele au fost livrate și acceptate de către primitor ori părăsirea teritoriului comunitar a fost confirmată de către autoritatea vamală;

i) deviat, când destinația e-DA-ului a fost schimbată către alt primitor;

j) închis manual, când e-DA-ul a fost închis manual la autoritatea vamală de expediere sau de export, după caz;

k) înlocuit, când în urma unei operațiuni de divizare e-DA-ul este înlocuit cu alte e-DA;.

l) oprit, când mișcarea a fost întreruptă și oprită fizic.

(2) În cazul în care DA este emis în procedură alternativă și documentul este preluat ulterior în aplicația EMCS-RO-Mișcări, e-DA poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:

a) în curs, când e-DA este invalid semantic și se așteaptă o evaluare a informațiilor conținute de către un lucrător vamal;

b) eliberat, când e-DA a fost eliberat, după ce a fost analizat de către un lucrător vamal;

c) blocat, când informațiile din e-DA au fost evaluate de lucrătorul vamal și se decide blocarea e-DA.

28.

(1) În vederea expedierii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, expeditorul va stabili termenul-limită în care produsele trebuie prezentate la destinație, luând în considerare următoarele elemente:

a) mijlocul de transport utilizat;

b) traseul;

c) alte prevederi legale care pot influența transportul.

(2) Termenul-limită se completează în e-DA, sub formă de număr de zile sau ore și reprezintă numărul de zile calendaristice sau numărul de ore până la care se estimează că produsele trebuie să ajungă la destinație.

29. În cazul în care produsele accizabile provenite din import capătă statut comunitar prin punerea în liberă circulație la un BV și urmează a fi expediate în regim suspensiv de accize, expeditorul va înscrie în aplicația EMCS-RO-Mișcări numărul declarației vamale de punere în liberă circulație.

30.

(1) Prin verificare manuală complementară, autoritatea vamală de expediere compară conținutul declarației vamale de punere în liberă circulație cu datele înscrise în e-DA.

(2) Produsele pot părăsi locul de expediere numai după ce rezultatul comparației de la alin. (1) este satisfăcător și formalitățile vamale din care rezultă că produsele accizabile au fost puse în liberă circulație sunt finalizate.

31. Importatorii care intenționează să pună în liberă circulație produse accizabile în regim suspensiv de accize au obligația de a depune cererea privind acordarea autorizației de expeditor înregistrat prevăzută în anexa nr. 55 din titlul VII la norme, în vederea preluării datelor de identificare și atribuirii codului de acciză, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

32. Produsele accizabile pot părăsi locul de expediere numai după ce au fost îndeplinite formalitățile corespunzătoare privind:

a) emiterea e-DA și alocarea ARC-ului de către sistemul informatic;

b) sigilarea containerelor;

c) tipărirea documentului e-DA din aplicația EMCS-ROMișcări, document care va însoți transportul;

d) punerea în liberă circulație, în cazul importului.

B. Anularea unui e-DA

33.

(1) Expeditorul poate efectua anularea unui e-DA anterior acceptat de sistem, într-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai înainte de părăsirea efectivă a locului de expediere.

(2) Anularea în conformitate cu prevederile alin. (1) nu poate fi efectuată dacă autoritatea vamală de expediere a primit de la destinatar mesajul "Raport de primire" ori dacă a avut loc o schimbare de destinație sau o divizare, după caz.

(3) Motivele pentru care un e-DA poate fi anulat în intervalul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

- eroare în date, ca de exemplu: datele completate în e-DA nu corespund transportului de produse;

- un eveniment care face ca mișcarea să nu mai aibă loc.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care sunt observate erori în mesajele transmise și produsele urmează a fi livrate către același primitor, expeditorul poate solicita autorității vamale de expediere anularea e-DA. Cererea de anulare a e-DA emise după data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni poate fi depusă la autoritatea vamală de expediere în termen de 10 zile lucrătoare de la data alocării ARC-ului. Anularea poate fi realizată numai după întocmirea unui raport de control, cu aprobarea directorului DRV.

(5) Dacă primitorul refuză primirea produselor înainte ca acestea să ajungă la destinație, expeditorul va da o nouă destinație produselor, prin redirecționarea transportului în integralitate înapoi la locul de expediere sau către un alt primitor autorizat, iar raportul de primire va fi întocmit de către noul primitor.

(6) În urma analizei de risc, autoritatea vamală de expediere poate controla ulterior dacă produsele au părăsit antrepozitul fiscal expeditor.

34. După accesarea butonului "Anulare", expeditorul completează câmpurile din proiectul de mesaj de anulare și transmite mesajul autorității vamale de expediere.

C. Schimbarea destinației

35. În cazul schimbării destinației, noul primitor sau noul loc de livrare pot fi:

a) un antrepozit fiscal, incluzând și cazul în care are același cod de acciză ca și antrepozitul expeditor;

b) locația unui destinatar înregistrat din alt SM;

c) un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;

d) un BV cu rol de export.

36.

(1) Pentru schimbarea destinației unei mișcări cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, expeditorul actualizează datele pentru a menționa noul primitor sau noul loc de livrare, prin accesarea rubricii "Mișcare" > "Monitorizare mișcări" și selectarea mișcării prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.

(2) Se accesează butonul "Schimbare destinație" >"Creează".

37. Aplicația EMCS-RO-Mișcări validează autenticitatea noilor date conform aplicațiilor complementare.

D. Transbordarea

38.

(1) Opțiunea de transbordarea este disponibilă în aplicația informatică numai în cazul mișcărilor naționale.

(2) Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informațiile privind transbordarea, odată ce produsele au părăsit locul de expediere.

39. Procesul de transbordare se aplică atunci când este necesar a se actualiza numai informațiile privind transbordarea. În cazul în care se combină introducerea informațiilor privind transbordarea cu schimbarea destinației, se aplică opțiunea de schimbare a destinației. Dacă mișcarea urmează a fi divizată, se aplică opțiunea de divizare.

40. Expeditorul selectează acțiunea "Transbordare" din ecranul "Detalii document" pentru a introduce informațiile privind transbordarea unei mișcări "Acceptate" sau "Exportate" care a fost afișată în ecranul "Detalii Document".

41. Pentru a introduce informațiile privind transbordarea unei mișcări, expeditorul are posibilitatea de a actualiza oricare dintre informațiile următoare:

- organizatorul transportului;

- transportatorul;

- detaliile transportului;

- modul de transport.

42.

(1) Pentru a accesa opțiunea de transbordare, din meniul principal se selectează la rubrica "Mișcare" > "Rezultate e-DA-uri identificate local" și se selectează o mișcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

(2) Se accesează butonul "Transbordare".

(3) Pentru a introduce transbordarea, se accesează butonul "Creare".

(4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordării, se accesează butonul "Vizualizare proiect".

43. Transbordarea produselor dintr-un mijloc de transport în unul sau mai multe mijloace de transport poate fi realizată numai sub supraveghere vamală. Rubrica 16 din DA va fi completată corespunzător (manual, cu pixul și cu litere de tipar, semnat și ștampilat de lucrătorul vamal de la BV cel mai apropiat de locul evenimentului). Lucrătorul vamal va introduce informațiile în aplicație prin crearea unui raport de eveniment.

44.

(1) Atunci când pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fără a avea loc descărcarea sau transbordarea produselor), în rubrica 16 din DA se vor înscrie numărul de înmatriculare și naționalitatea noului cap tractor.

(2) În această situație nu este necesară vizarea documentului de către autoritatea vamală, iar datele vor fi introduse în aplicația EMCS-RO-Mișcări de primitor, în "Raportul de primire", la rubrica "Informații complementare".

E. Divizarea

45. Divizarea e-DA în mai multe e-DA pe teritoriul unui SM este posibilă numai dacă acel SM permite operațiunea de divizare.

46. În cazul în care expeditorul decide divizarea transportului de produse energetice, va accesa ARC-ul corespunzător mișcării ce urmează a fi divizate și va crea e-DA-urile aferente noilor mișcări, prin selectarea opțiunii "Divizare". Expeditorul va completa toate rubricile din noile e-DA create.

F. Explicații de întârziere

47. În cazul în care livrarea produselor este întârziată, expeditorul sau primitorul trebuie să ofere explicații indiferent dacă primește sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire sau privind expirarea schimbării destinației, după caz.

48.

(1) În meniul principal, se selectează e-DA pentru care se dorește a se oferi explicații de întârziere, se accesează butonul "Notificări/Explicații întârziere"/"Creează explicație" unde se introduc motivul întârzierii și informații complementare.

(2) Explicația este acceptată în sistem prin accesarea butonului "Transmitere".

G. Explicații privind diferențele cantitative (minusuri/plusuri)

49. La livrarea produselor, atunci când se constată diferențe cantitative, expeditorul sau primitorul poate oferi explicații în vederea evaluării motivelor pentru care au fost înregistrate diferențele. Transmiterea explicațiilor este opțională.

50. În meniul principal se selectează e-DA pentru care se dorește a se oferi explicații privind diferențele cantitative și se accesează butonul "Explicații diferențe cantitative"/"Creează explicație", unde se completează informațiile obligatorii.

H. Atenționare/Respingere

51. Primitorul poate emite o atenționare sau poate să respingă e-DA înainte de sosirea produselor dacă nu a comandat produsele sau dacă descrierea produselor nu corespunde comenzii făcute. În cazul în care primitorul nu așteaptă produsele descrise în e-DA, va respinge e-DA. În cazul în care e-DA nu corespunde comenzii făcute, primitorul poate emite atenționare și poate aștepta primirea produselor pentru a le verifica la locul de livrare.

52. Dacă e-DA este respins, expeditorul este așteptat să inițieze o schimbare de destinație, o divizare sau să anuleze mișcarea dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.

53. Dacă primitorul nu respinge e-DA, ci doar emite o atenționare, expeditorul poate lăsa mișcarea să continue, poate iniția o schimbare de destinație ori o divizare, după caz, sau poate anula e-DA dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.

54. În meniul principal se selectează e-DA pentru care se dorește emiterea unei atenționări sau respingerea și se accesează butonul "Atenționare/respingere"/"Creează", unde se completează informațiile obligatorii. Dacă opțiunea "Indicator de respingere e-DA" este bifată, este necesară completarea câmpului "Motiv atenționare/Respingere".

CAPITOLUL VI Formalități la autoritatea vamală de expediere

55. Prin intermediul aplicației EMCS-RO-Mișcări, autoritatea vamală de expediere facilitează procesul de mișcare a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, comunicând cu expeditorul, cu autoritatea competentă de destinație și cu autoritățile competente ale SM interesate a primi informații despre un transport care tranzitează teritoriul comunitar respectiv, asigurând transparența acestuia pentru toți operatorii economici implicați.

56.

(1) Autoritatea vamală de expediere gestionează validarea proiectelor de documente, precum e-DA, anularea, schimbarea de destinație, transbordarea, divizarea, atenționarea/respingerea, explicațiile privind diferențele cantitative și de întârziere, întreruperea mișcării, raportul de primire și diseminează documentele validate tuturor partenerilor interesați.

(2) Validarea proiectelor de documente implică verificarea electronică completă a structurii și conținutului documentului care trebuie să respecte un șablon predefinit, a codurilor autorizațiilor operatorilor economici implicați, atât din punct de vedere al validității codului de acciză în SEED în momentul inițierii mișcării, cât și al conformității codurilor de produs accizabil.

57. Identificarea de către lucrătorul vamal de la autoritatea vamală de expediere a e-DA în aplicația EMCS-RO-Mișcări se face în pagina "Căutare e-DA local", unde pot fi create criterii de afișare a listei filtrate de mișcări, utilizând toate câmpurile existente în e-DA.

58.

(1) În cazul primirii proiectelor de documente prevăzute la pct. 56 alin. (1), autoritatea vamală de expediere efectuează o verificare electronică a datelor. Dacă datele respective sunt corecte, aplicația EMCS-RO-Mișcări adaugă la mesajul primit data și ora validării, comunică expeditorului aceste informații și transmite mesajul autorității competente de destinație.

(2) În cazul în care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.

(3) În cazul schimbării destinației ori al divizării transportului, aplicația EMCS-RO-Mișcări actualizează e-DA-ul original în conformitate cu informația conținută în mesajul de schimbare a destinației ori de divizare, după caz. În cazul în care actualizarea include schimbarea autorității competente de destinație și/sau schimbarea primitorului, e-DA-ul actualizat și noul e-DA generat, după caz, sunt transmise autorităților competente de destinație, care le va transmite noului/noilor primitor/primitori sau BV unde a fost depusă declarația vamală de export, după caz. Autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinației/divizare autorității competente de destinație menționate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă informează primitorul menționat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinației/divizarea transportului, după caz, utilizând "notificarea privind schimbarea destinației". În cazul în care actualizarea include schimbarea locului livrării, dar nu și schimbarea autorității competente de destinație și nici schimbarea primitorului, autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinației autorității competente de destinație menționate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă transmite primitorului mesajul de schimbare a destinației.

(4) În cazul în care e-DA-ul actualizat include un nou primitor aflat în aria de competență a aceleiași autorități competente menționate în e-DA-ul original, autoritatea competentă respectivă informează primitorul menționat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinației, utilizând "notificarea de schimbare a destinației".

(5) În cazul în care o mișcare intră în statusul "Expirat", după 30 de zile de la expirarea duratei călătoriei stabilite de expeditor, autoritatea vamală de expediere declanșează controlul pentru stabilirea motivului întârzierii.

59. În cazul în care expeditorul/destinatarul prezintă o dovadă alternativă de închidere a mișcării, considerată satisfăcătoare de autoritatea competentă, lucrătorul vamal de la BV de expediere din România poate efectua închiderea manuală a mișcării.

60. În cazul mișcărilor pentru care se stabilește obligația plății accizei în sarcina unuia dintre operatorii economici implicați în mișcare, iar acesta achită accizele datorate, mișcarea va fi închisă manual de către BV de expediere, dacă acesta este un BV din România.

CAPITOLUL VII Formalități la emiterea e-DA destinat exportului

61.

(1) Există două posibilități pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului să se deruleze în regim suspensiv de accize:

a) depunerea e-DA și a declarației vamale de export de către expeditor de la locul de expediere, în cazul în care acesta este autorizat în procedură simplificată de vămuire la domiciliu;

b) depunerea e-DA de către expeditor de la locul de expediere și a declarației vamale de export la un BV de export din același SM sau dintr-un alt SM.

(2) BV de export, în înțelesul prezentului ordin, este autoritatea vamală unde se întocmesc formalitățile vamale de export.

(3) Expeditorul poate include maximum 9 e-DA-uri în aceeași declarație vamală de export.

(4) E-DA este primul document prezentat pentru validare, urmat de efectuarea formalităților vamale de export, prin intermediul aplicației ECS-RO.

62. În cazul prevăzut la pct. 61 alin. (1) lit. a):

1. expeditorul inițiază o mișcare cu Tip trimitere - Prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu, cu codul tipului de destinație Export, utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor;

2. după acordarea liberului de vamă la export, declarația vamală de export se transmite automat de la BV de export la BV de ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității;

3. se realizează o verificare încrucișată între e-DA și declarația vamală de export aferentă. Verificarea încrucișată presupune verificarea numărului de articole, a codului NC, a ARC-ului și a masei nete. Rezultatul poate fi:

a) satisfăcător, caz în care produsele accizabile pot părăsi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declarația vamală de export;

b) nesatisfăcător, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 66 din Codul vamal. Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere și expeditorul trebuie să examineze cauza erorii. În funcție de rezultatul examinării, există două acțiuni posibile pentru expeditor: o opțiune este de a invalida declarația vamală de export și de a prezenta una nouă, cu date corectate, iar a doua opțiune este de a anula în totalitate operațiunea, prin invalidarea atât a declarației vamale de export, cât și a e-DA aferente.

63. În cazul prevăzut la pct. 61 alin. (1) lit. b):

1. expeditorul inițiază o mișcare cu tip trimitere - Trimitere standard cu codul tipului de destinație - Export, utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor. Declarația vamală de export se depune potrivit art. 161 alin. (5) din Codul vamal. Prin excepție de la această regulă, în conformitate cu art. 791 din Regulamentul vamal, SM de export poate fi diferit de SM de expediere;

2. se realizează o verificare încrucișată între e-DA și declarația vamală de export aferentă. Verificarea încrucișată presupune verificarea numărului de articole, a codului NC, a ARC-ului și a masei nete. Rezultatul verificării poate fi:

a) satisfăcător, caz în care produsele accizabile pot părăsi locul de export cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declarația vamală de export;

b) nesatisfăcător, cu:

1. discrepanțe majore, atunci când nu toate produsele menționate în declarația vamală de export există în e-DA menționat în acea declarație vamală de export. În acest caz, declarația vamală de export se invalidează de către autoritatea vamală înainte de liberul de vamă la export;

2. discrepanțe minore, analizate de către lucrătorul vamal care poate să decidă acordarea liberului de vamă, modificarea sau invalidarea declarației vamale de export, după caz;

3. în urma unei verificări încrucișate cu rezultat negativ de control, dacă autoritatea vamală nu a acordat liberul de vamă, expeditorul trebuie să emită o schimbare de destinație sau o divizare pentru toate e-DA în cauză.

64. În cazurile prevăzute la pct. 78 și 79, lucrătorul vamal de la BV de export verifică concordanța datelor din cele două documente, înainte de acordarea liberului de vamă.

CAPITOLUL VIII Completarea și transmiterea raportului de primire

65.

(1) Ajungerea produselor la destinație este confirmată de către primitor prin accesarea butonului "Anunță sosirea" din pagina "Detalii document". În urma încheierii cu succes a acțiunii, sistemul va actualiza starea mișcării în "Mișcare sosită".

(2) Primitorul are obligația:

a) să păstreze produsele la locul de recepție maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea autorității vamale competente, care, în urma analizei de risc sau selecției aleatoare, decide în legătură cu oportunitatea efectuării controlului fizic la destinație. În intervalul de 24 de ore, primitorul are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport, dacă această acțiune nu împiedică identificarea acestora la locul de primire;

b) să completeze în EMCS-RO-Mișcări raportul de primire, fără întârziere și nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepția cazurilor justificate corespunzător autorităților competente, în care înscrie rezultatul recepției produselor: tipul și cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum și orice neconcordanță între produsul accizabil primit și produsul accizabil înscris în e-DA;

c) să completeze raportul de primire în procedură alternativă, în care să înscrie rezultatul recepției produselor: tipul și cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum și orice neconcordanță între produsul accizabil primit și produsul accizabil înscris în DA, pe care să îl prezinte la autoritatea vamală teritorială pentru certificare, dacă sistemul este indisponibil. Raportul de primire în procedură alternativă va fi efectuat și în sistem, de îndată ce acesta este repus în funcțiune.

66. Destinatarul scutit de la plata accizelor în sensul art. 20656 din Codul fiscal are obligația să anunțe sosirea produselor accizabile la BV în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, urmând ca în cazul în care lucrătorul vamal nu decide efectuarea verificării în termen de 24 de ore de la momentul înștiințării să efectueze primirea și să prezinte exemplarul DA la BV respectiv, în vederea întocmirii raportului de primire în aplicația EMCS-RO-Mișcări de către lucrătorul vamal, dacă în SM de expediere este utilizat sistemul EMCS.

67. Încheierea circuitului e-DA înseamnă, cu excepția cazurilor de export, primirea produselor de către primitor, care are posibilitatea:

a) să accepte produsele;

b) să accepte parțial produsele;

c) să refuze în totalitate produsele.

68. Prin excepție de la prevederile pct. 67, o mișcare poate fi considerată închisă prin generarea mesajului de "întrerupere a mișcării" de către autoritatea vamală, atunci când mișcarea nu mai poate continua.

69. Dacă primitorul refuză în totalitate livrarea, raportul de primire va fi complet întocmit. Mișcarea nu este descărcată și expeditorul este așteptat să anuleze, să schimbe destinația sau să divizeze transportul.

70. Refuzul parțial este susținut de către primitor indicând cantitatea refuzată din fiecare produs înscris în e-DA. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsă sunt considerate acceptate de către primitor. Expeditorul este așteptat să schimbe destinația pentru partea din transport care a fost refuzată. În acest caz, mișcarea este doar parțial descărcată.

71. Dacă livrarea este refuzată total sau parțial, trebuie dat cel puțin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.

72. După validare, raportul de primire este transmis tuturor părților implicate.

CAPITOLUL IX Transmiterea raportului de export

73. Descărcarea regimului suspensiv de accize are loc și atunci când produsele părăsesc teritoriul comunitar.

74. După primirea mesajului privind acordarea liberului de vamă la export, aplicația EMCS-RO-Mișcări așteaptă confirmarea părăsirii teritoriului comunitar, operațiune efectuată în aplicația ECS-RO, sau întreruperea mișcării, comandată de administrația vamală, atunci când mișcarea nu mai poate continua.

75. Din momentul în care liberul de vamă la export este comunicat, aplicația EMCS-RO-Mișcări suspendă operațiunile sale, iar monitorizarea mișcării se efectuează prin aplicația ECSRO până la primirea codului rezultatului controlului de la BV de ieșire. Aplicația EMCS-RO-Mișcări analizează informația returnată din aplicația ECS-RO privind operațiunea de export și întocmește raportul de export pentru a fi inclus în e-DA. Procesul solicită ca în aplicația ECS-RO să fie disponibile pentru aplicația EMCS-RO-Mișcări informațiile cu privire la rezultatele controlului de la BV de ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității.

76. BV de export transmite raportul de export tuturor partenerilor implicați.

77. Procedura vamală de export nu se aplică transporturilor de produse cu destinația Insula Helgoland, neaparținând teritoriului vamal comunitar, potrivit art. 3 din Codul vamal. În conformitate cu art. 161 alin. (3) din Codul vamal, bunurile expediate în Insula Helgoland nu sunt considerate a fi exportate de pe teritoriul vamal al Comunității. Mișcarea în regim suspensiv de accize inițiată de către expeditor trebuie să fie încheiată manual, la BV de export, pe baza certificării înscrise pe DA care însoțește transportul la BV pe unde mărfurile părăsesc teritoriul comunitar [sau pe documentul comercial care menționează codul de referință administrativ unic al e-DA, potrivit art. 20631 alin. (7) din Codul fiscal], sau pe baza unor dovezi alternative de ieșire, potrivit art. 20637 alin. (2) din Codul fiscal.

78. Dacă o mișcare a fost inițiată utilizând e-DA emis în procedură alternativă, în declarația vamală de export va fi menționat numărul de referință local înscris în e-DA. La primirea codului rezultatului controlului la ieșire de la BV unde mărfurile părăsesc teritoriul comunitar, raportul de export va fi întocmit manual la BV de export.

79. Dacă o mișcare este inițiată utilizând procedura alternativă în aplicația ECS-RO, raportul de export în aplicația EMCS va fi întocmit manual, la BV de export, în baza rezultatelor verificării la ieșire de la BV pe unde mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Comunității.

80. Dacă legătura informatică între aplicația EMCS-ROMișcări și ECS-RO nu funcționează, lucrătorul vamal de la BV de export efectuează închiderea manuală a mișcării, după verificarea informațiilor în baza documentelor alternative considerate satisfăcătoare de lucrătorul vamal, existente în aplicațiile disponibile.

CAPITOLUL X Notificare privind expirarea raportului de primire

81.

(1) Autoritatea vamală de expediere urmărește starea e-DA validate și se asigură că odată ce s-a acceptat un e-DA, se primește un raport de primire în intervalul de timp alocat.

(2) Dacă nu se primește un raport de primire în intervalul de timp alocat, în aplicație este generat un mesaj care modifică statusul mișcării în "Expirat". Aplicația autorității vamale de expediere trimite mesajul și către aplicația autorității competente de destinație, care îl înaintează primitorului.

CAPITOLUL XI Notificare privind expirarea schimbării destinației

82.

(1) Când un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau parțial de către primitor, aplicația alocă un termen de intervenție care expiră în 24 de ore, perioadă în care expeditorul este așteptat să schimbe destinația produselor.

(2) Dacă o astfel de operație nu a avut loc în termenul prevăzut, aplicația autorității vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare și modifică starea mișcării în "Expirat".

(3) Autoritatea vamală de expediere trebuie să monitorizeze transportul în mod special, până când expeditorul dă o altă destinație transportului sau o returnează la locul de expediere.

(4) Dacă expeditorul nu dă o altă destinație transportului în termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală va iniția controlul pentru a stabili dacă evenimentul constituie o neregulă în cursul deplasării de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în sensul art. 20641 din Codul fiscal.

CAPITOLUL XII Evenimente și nereguli pe parcursul transportului

83. În cazul unor evenimente de tipul celor prevăzute la art. 20641 din Codul fiscal, care au loc în timpul transportului pe teritoriul național, transportatorul va anunța cel mai apropiat BV de locul evenimentului sau alte organe competente pentru semnalarea oricărui eveniment apărut pe parcursul transportului și care poate afecta îndeplinirea obligațiilor asumate de către antrepozitarul expeditor.

84. Atunci când sigiliile au fost rupte independent de voința transportatorului, lucrătorul vamal desemnat de la BV va verifica mijlocul de transport și încărcătura. Dacă acesta decide că operațiunea de transport a produselor în regim suspensiv de accize poate continua, va aplica noi sigilii.

85. Lucrătorul vamal desemnat pentru control va întocmi un raport de eveniment/raport de control, după caz. În cazul în care decide că operațiunea de transport al produselor accizabile în regim suspensiv de accize nu mai poate continua, înregistrează mesajul de întrerupere a mișcării, în termen de 24 de ore de la efectuarea controlului.

CAPITOLUL XIII Formalități la BV de destinație

86. BV de destinație poate regăsi e-DA în aplicația EMCSRO-Mișcări pe baza ARC-ului și a datelor corespunzătoare.

87. În urma rezultatului analizei de risc efectuate, lucrătorul vamal de la BV de destinație decide dacă este necesară verificarea produselor la locul de primire.

88.

(1) În cazul în care primitorul este autorizat ca destinatar înregistrat și/sau indică un loc de livrare directă, autoritatea vamală de destinație este BV în a cărui rază de competență este înregistrat sediul social al primitorului.

(2) Autoritatea vamală de destinație indicată la alin. (1) comunică BV în a cărui rază de competență se află locul de primire a produselor rezultatul analizei de risc efectuate.

89. Dacă autoritatea competentă de destinație primește un mesaj de anulare, schimbare de destinație, divizare sau întrerupere a mișcării, îl transmite primitorului.

CAPITOLUL XIV Controlul încheierii operațiunii

90.

(1) Dacă la BV de destinație se decide efectuarea controlului, lucrătorul vamal desemnat verifică mijlocul de transport (starea și identitatea sigiliilor aplicate) și produsele primite.

(2) Rezultatul controlului efectuat de lucrătorul vamal va fi înscris într-un raport de control emis în aplicația EMCS-ROMișcări.

CAPITOLUL XV Procedura alternativă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediere

91. Dacă aplicația EMCS-RO-Mișcări este indisponibilă din cauze imputabile autorității competente, expeditorul din România poate iniția o mișcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, în următoarele condiții:

a) documentul administrativ va fi întocmit utilizând un formular offline în format pdf care poate fi descărcat de pe pagina web a autorității vamale;

b) formularul va avea înscris ARC-ul atribuit în procedura alternativă;

c) în vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul DGV în timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul DGV, în afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicației EMCS-ROMișcări, cu ajutorul DGTI. Dacă se confirmă indisponibilitatea aplicației, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro sau dispecer@customs.ro, după caz, în care va preciza numele și codul numeric personal al persoanei autorizate a accesa aplicația EMCS-RO-Mișcări și numărul de referință local atribuit mișcării. Dispecerul va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat în procedură alternativă;

d) după completarea formatului pdf al documentului administrativ în procedura alternativă la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligația transmiterii formei electronice a acestui document la structura Helpdesk EMCS sau la dispecerat, după caz, și prin orice mijloc de comunicare la BV în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, cu mențiunea că mișcarea a fost inițiată în procedură alternativă;

e) de îndată ce aplicația EMCS-RO-Mișcări devine operațională, autoritatea vamală centrală înștiințează operatorii economici, care au obligația de a încărca în sistem formatul pdf al documentului administrativ emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicației în funcțiune;

f) în cazul în care sistemul nu validează formatul pdf al documentului completat în procedură alternativă, expeditorul are obligația de a înștiința de îndată autoritatea vamală de expediere și structura Helpdesk EMCS și de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicații fiscale;

g) structura Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestionează documentele primite în procedură alternativă care sunt arhivate zilnic de către structura Helpdesk EMCS, iar situația ARC-urilor atribuite în procedură alternativă este păstrată în format electronic.

CAPITOLUL XVI Procedura alternativă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinație

92. Dacă aplicația EMCS-RO-Mișcări este indisponibilă la destinație, raportul de primire poate fi întocmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea produselor accizabile. Dacă aplicația nu este repusă în funcțiune în acest termen, va fi utilizat formularul offline al raportului de primire, în format pdf, care poate fi descărcat de pe pagina de web a DGV.

93. Formularul tipărit al raportului de primire în procedură alternativă va fi transmis la BV în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea primitorul.

94. De îndată ce aplicația EMCS-RO-Mișcări devine operațională, autoritatea vamală centrală înștiințează operatorii economici, care au obligația de a încărca în sistem formatul pdf al raportului de primire emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicației în funcțiune.

95. În cazul în care sistemul nu validează formatul .pdf al documentului completat în procedură alternativă, expeditorul are obligația de a înștiința de îndată autoritatea vamală de expediere și de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicații fiscale.

CAPITOLUL XVII Alte situații în care sistemul informatizat nu poate fi utilizat

96. Dacă aplicația EMCS-RO-Mișcări este indisponibilă din cauze imputabile expeditorului din România, acesta poate iniția o mișcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după întocmirea documentului administrativ în format electronic, accesând aplicația informatică de la BV în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea.

ANEXĂ la instrucțiuni

Reguli de completare a rubricilor din e-DA

Pentru completarea unui e-DA, după autentificarea în sistem prin introducerea userului și parolei alocate, se accesează butonul "Creează Mișcare", în urma căreia se deschide un ecran care afișează secțiunea "Informații DA".

În secțiunea "Informații DA" se completează rubricile 1-16. Accesând butonul "Încarcă xml", pot fi încărcate datele existente într-un fișier local, în format xml. Accesând butonul "Următor", se poate trece la secțiunea "Informații expediere produse", în care se completează rubricile 17-18.

Trecerea de la o căsuță/rubrică la alta se poate face cu ajutorul tastei "TAB" sau poziționând direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica care se dorește a fi completată.

A. Câmpurile e-DA ce trebuie completate

Rubrica "Tipul mesajului" permite selectarea unuia dintre următoarele coduri:

- 1 - trimitere standard (de utilizat în toate cazurile, cu excepția celui în care prezentarea se referă la export cu vămuire la domiciliu);

- 2 - prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu.

Tipul de mesaj nu trebuie să apară într-un e-DA căruia i-a fost atribuit un ARC și nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură alternativă.

Rubrica "Indicator de prezentare amânată" - obligatoriu de completat la prezentarea unui e-DA pentru o deplasare începută în procedură alternativă pe baza documentului pe suport hârtie. Acest element de date nu trebuie să apară într-un e-DA căruia i-a fost atribuit un ARC și nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură alternativă.

Rubrica "Cod tip origine", explicată la subrubrica 9d), și "Cod tip destinație", explicată la subrubrica 1a), sunt necesar a fi completate la începutul paginii "Informații DA". În funcție de opțiuni, se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.

1. Antetul e-DA

a) Cod tip destinație

Rubrica permite selectarea destinației deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:

- 1 - Antrepozit fiscal

- 2 - Destinatar înregistrat

- 3 - Destinatar înregistrat temporar

- 4 - Livrare directă

- 5 - Destinatar scutit

- 6 - Export

- 8 - Destinație necunoscută

- 9 - Utilizator final

În funcție de opțiunea selectată, se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.

b) Durata transportului

Ținând cont de mijlocul de transport și de distanță, se înscrie perioada de timp normală necesară transportului, exprimată în ore sau zile. Indicația pentru ore ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru zile ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 92.

c) Organizarea transportului

Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizând unul dintre următoarele coduri:

- 1 - Expeditor;

- 2 - Destinatar;

- 3 - Proprietarul produselor;

- 4 - Altul.

d) Cod de referință administrativ unic - ARC

Este generat automat de aplicația autorității vamale de expediere la momentul validării proiectului de e-DA. Structura ARC este următoarea:

- două cifre corespund anului acceptării formale a deplasării;

- două litere reprezentând identificatorul SM în care a fost prezentat inițial e-DA;

- 16 caractere alfanumerice (cifre și litere majuscule) reprezentând un cod unic pentru fiecare deplasare, atribuit la nivel național. Modul în care este generat acest câmp intră în responsabilitatea autorității vamale;

- o cifră de control care ajută la detectarea unei erori în momentul introducerii ARC.

e) Data și ora validării e-DA

Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA. Ora indicată este ora locală.

f) Număr secvențial

Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA și pentru fiecare schimbare a destinației.

g) Data și ora validării actualizării

Se completează de către autoritatea vamală de expediere în cazul schimbării destinației și reprezintă data și ora validării mesajului de schimbare a destinației.

2. Expeditor

a) Codul de acciză al expeditorului - se înscrie numărul de înregistrare din SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului înregistrat, după caz.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Rubrica "Expeditor" va fi completată automat cu datele aferente antrepozitarului, respectiv expeditorului înregistrat de care aparține utilizatorul care a accesat aplicația.

3. Locul de expediere - rubrică obligatorie dacă "Cod tip origine" este "Antrepozit fiscal"

a) Codul de acciză al antrepozitului fiscal - se înscrie numărul de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, potrivit Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea, din lista antrepozitelor aparținând antrepozitarului selectat anterior.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b)-g) se completează automat, după selectarea subrubricii a).

4. Birou de expediere - import - rubrică obligatorie dacă "Cod tip origine" este "Import", caz în care se selectează codul BV unde are loc punerea în liberă circulație a produselor accizabile.

5. Destinatar - rubrică obligatorie, cu excepția cazurilor în care:

- la rubrica "Tipul mesajului" a fost selectat "Prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu"; sau

- la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Destinație necunoscută".

a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie, când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Destinatar înregistrat", "Destinatar înregistrat temporar", "Livrare directă" sau "Utilizator final", după caz. În cazul "Export", completarea subrubricii este opțională. În cazul destinatarului scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal, setul de date nu se aplică. Când subrubrica este obligatorie, se completează prin înscrierea codului de acciză valabil, transmis în SEED, al operatorului economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize. Când subrubrica este opțională, se înscrie numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la BV de export.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b)-f) din rubrica "Destinatar" se vor completa automat cu datele aferente primitorului, după validarea codului de acciză introdus la subrubrica a).

6. Date complementare destinatar - rubrică obligatorie când la rubrica "Tip destinație" a fost selectat "Destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal".

a) codul statului membru - se înscrie codul statului membru de destinație;

b) numărul de serie al certificatului de scutire, dacă este menționat pe certificatul de scutire prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 31/96.

7. Locul livrării - rubrică obligatorie când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Livrare directă" sau "Utilizator final". Rubrica este opțională când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Destinatar înregistrat", "Destinatar înregistrat temporar" sau " Destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal". În cazul în care rubrica este opțională ("Cod tip destinație" - "Destinatar înregistrat"), rubrica nu se aplică pentru proiectul de e-DA, iar statul membru de expediție poate completa această rubrică cu adresa sediului social al destinatarului înregistrat, indicată în SEED.

a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie, când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Antrepozit fiscal" sau "Utilizator final". Completarea subrubricii este opțională când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Destinatar înregistrat", "Destinatar înregistrat temporar" sau "Destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal".

- Când subrubrica este obligatorie, se completează cu codul de acciză valabil, transmis în SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor aparținând antrepozitarului primitor sau din lista locațiilor autorizate aparținând utilizatorului final.

- Când subrubrica este opțională, se poate înscrie numărul de identificare TVA sau orice alt identificator.

b) Numele operatorului - subrubrică obligatorie, când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Destinatar înregistrat", "Destinatar înregistrat temporar", "Destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal" sau "Utilizator final". Completarea subrubricii este opțională când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Livrare directă".

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile c), e) și f) sunt obligatorii când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Destinatar înregistrat temporar", "Livrare directă" sau "Destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal". Subrubricile devin opționale când la rubrica "Cod tip destinație" este selectat "Antrepozit fiscal" sau "Utilizator final".

8. Birou vamal de export - rubrică obligatorie când la rubrica "Cod tip destinație" a fost selectat "Export".

- Codul biroului vamal - se completează codul BV de export la care va fi depusă declarația vamală de export în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Codul vamal.

9. e-DA

a) Număr de referință local - subrubrică obligatorie, se completează prin înscrierea numărului de serie unic atribuit de către expeditor, care identifică lotul în evidența expeditorului

b) Număr factură/aviz - subrubrică obligatorie. În cazul în care încă nu a fost eliberată factura, trebuie indicat numărul avizului de însoțire a mărfii sau al oricărui alt document de transport

c) Data facturii - subrubrică obligatorie. Se selectează din calendarul atașat data documentului indicat la subrubrica b).

d) Cod tip origine - subrubrică obligatorie. Se completează prin selectarea:

- 1 - "Antrepozit fiscal", dacă produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal; sau

- 2 - "Import", dacă produsele au fost puse în liberă circulație la un BV.

e) Data expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie data la care începe deplasarea. Data expedierii poate fi o dată din trecut în cazul în care aplicația EMCS-RO-Mișcări a fost indisponibilă la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura alternativă de transmitere a DA la autoritatea vamală de expediere.

f) Ora expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie ora locală la care începe deplasarea.

g) ARC în amonte - se completează de către autoritatea de expediere la momentul validării unor noi e-DA în urma validării mesajului privind operațiunea de divizare. ARC-ul specificat este cel al e-DA înlocuit.

9.1. DAU Import - rubrică obligatorie dacă la rubrica "Cod tip origine" se selectează "Import"

- Număr DVI - subrubrică obligatorie. Se înscrie/înscriu numărul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea în liberă circulație a produselor vizate. Se completează fie de către expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DA, fie de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA, după caz.

10. Autoritatea competentă a locului de expediere - rubrică obligatorie. Se înscrie codul autorității vamale de expediere responsabile cu controlul accizelor la locul de expediere.

11. Garanția - rubrică obligatorie

- Cod tip garant - se înscrie/înscriu persoana responsabilă/persoanele responsabile cu furnizarea garanției, selectând tipul garantului din lista:

- 1 - expeditor;

- 2 - transportator;

- 3 - proprietarul produselor accizabile;

- 4 - destinatar;

- 5 - nu este furnizată nicio garanție, în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. d) din Directiva 2008/118/CE;

- 12 - garanție comună a expeditorului și a transportatorului;

- 13 - garanție comună a expeditorului și a proprietarului produselor accizabile;

- 14 - garanție comună a expeditorului și a destinatarului;

- 23 - garanție comună a transportatorului și a proprietarului produselor accizabile;

- 24 - garanție comună a transportatorului și a destinatarului;

- 34 - garanție comună a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului;

- 123 - garanție comună a expeditorului, a transportatorului și a proprietarului produselor accizabile;

- 124 - garanție comună a expeditorului, a transportatorului și a destinatarului;

- 134 - garanție comună a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului;

- 234 - garanție comună a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului;

- 1234 - garanție comună a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului.

Tipul garantului va fi selectat potrivit legislației în vigoare.

12. Operator garant - rubrică obligatorie dacă garantul este altul decât expeditorul și/sau primitorul. Se înscriu datele de identificare ale transportatorului și/sau proprietarului produselor dacă acesta/aceștia furnizează garanția.

a) Codul de acciză al operatorului

b) Numărul de TVA

c) Numele operatorului

d) Strada

e) Numărul

f) Codul poștal

g) Orașul

h) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile a) și b) se completează cu codul de acciză valabil înscris în SEED sau un număr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, după caz.

Subrubricile c), d), f) și g) sunt opționale dacă este completată subrubrica a); în caz contrar devin obligatorii.

13. Transport - rubrică obligatorie

a) Codul modului de transport - subrubrică obligatorie, se înscrie modul de transport la momentul începerii deplasării, selectând, după caz, din lista:

- 0 - altul;

- 1 - transport maritim;

- 2 - transport feroviar;

- 3 - transport rutier;

- 4 - transport aerian;

- 5 - trimitere poștală;

- 7 - instalații fixe de transport;

- 8 - transport pe căi navigabile interioare.

b) Informații complementare - subrubrică obligatorie dacă codul modului de transport este 0.

c) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

14. Organizatorul transportului - rubrică obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, dacă la subrubrica 1c) a fost selectat "Proprietarul produselor" sau "Altul".

a) Numărul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) și g) sunt obligatorii, dacă se completează rubrica 14.

15. Primul transportator - rubrică opțională, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport

a) Numărul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poștal

f) Orașul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) și g) sunt obligatorii, dacă se completează rubrica 15.

16. Detalii privind transportul - rubrică obligatorie

a) Cod unitate de transport - subrubrică obligatorie. Se selectează unitatea de transport în funcție de modul de transport indicat la subrubrica 13 a), care poate fi:

- 1 - container;

- 2 - vehicul;

- 3 - remorcă;

- 4 - cap tractor;

- 5 - instalație de transport fixă.

b) Identitate unități transport - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul de înmatriculare al unității/unităților de transport, cu excepția cazului în care la codul unității de transport este 5 - instalație de transport fixă.

c) Identitate sigiliu comercial - subrubrică obligatorie dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare a sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unității de transport.

d) Informații sigiliu - subrubrică opțională. Se pot înscrie orice informații suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limbă informații sigiliu - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica 16d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

f) Informații complementare - subrubrică opțională. Se pot înscrie orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricărui transportator succesiv, informații referitoare la unități de transport succesive.

g) Limbă informații complementare - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica f). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17. Corpul e-DA - rubrică obligatorie. Se completează câte un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.

a) Număr unic de referință al articolului - subrubrică obligatorie. Se înscrie un număr secvențial unic care începe cu 1.

b) Cod produs accizabil - subrubrică obligatorie. Se înscrie codul produsului accizabil, potrivit Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008.

c) Codul NC - subrubrică obligatorie. Se selectează din lista aferentă codul NC aplicabil la data expedierii.

d) Cantitate - subrubrică obligatorie. Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului). În cazul unei deplasări către un destinatar înregistrat temporar sau utilizator final, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea pe care primitorul este autorizat să o primească în regim suspensiv de accize. În cazul unei deplasări către un destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize.

e) Greutate brută - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea brută a lotului (produsele accizabile cu ambalaj).

f) Greutate netă - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool și băuturi alcoolice, produse energetice și pentru toate produsele din tutun, cu excepția țigaretelor).

g) Concentrația alcoolică - subrubrică obligatorie dacă este aplicabil produselor accizabile respective. Se înscrie concentrația alcoolică (procent per volum la 20°C dacă produsele sunt încadrate în categoria B, W, I sau S, potrivit Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008).

h) Grade Plato - subrubrică obligatorie dacă nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato.

În cazul livrărilor intracomunitare, la produsele încadrate în categoria B:

- dacă în ambele SM concentrația alcoolică este exprimată în grade Plato, atunci se va înscrie concentrația alcoolică în grade Plato;

- dacă în ambele SM concentrația alcoolică este exprimată în grade alcoolice, atunci se va înscrie concentrația alcoolică în grade alcoolice;

- dacă în unul din SM (cel de expediere sau cel de destinație) concentrația alcoolică este exprimată în grade Plato, iar în celalalt în grade alcoolice, se vor înscrie ambele valori.

i) Marcajul fiscal - subrubrică opțională. Se înscriu orice informații suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competentă de destinație.

j) Limbă marcaj fiscal - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica i). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat - rubrică obligatorie dacă sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifează corespunzător dacă produsele poartă sau conțin marcaje fiscale.

l) Denumirea de origine - rubrică opțională. Pot fi înscrise certificări:

- în cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată, în conformitate cu legislația comunitară relevantă;

- în cazul anumitor băuturi spirtoase, cu privire la locul de producție, în conformitate cu legislația comunitară relevantă;

- în cazul berii produse de o mică fabrică de bere independentă, pentru care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în SM de destinație. Certificarea ar trebui oferită în termenii următori: "Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o mică fabrică de bere independentă.";

- în cazul alcoolului etilic produs de o mică distilerie, pentru care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în SM de destinație. Certificarea ar trebui dată în termenii următori: "Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o mică distilerie."

m) Limbă denumire origine - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica l). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

n) Dimensiune producător - subrubrică opțională. În cazul berii sau al băuturilor spirtoase, pentru care se acordă certificare la subrubrica l) (Denumirea de origine), se poate înscrie producția anuală a anului precedent în hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.

o) Densitate - subrubrică obligatorie dacă este aplicabil produselor accizabile respective. Se înscrie densitatea la 15°C, pentru produsele încadrate în categoria E, cu excepția celor încadrate la E470, E500 și E600, potrivit Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008.

p) Descriere comercială - subrubrică opțională. Se pot înscrie aceste date pentru transportul în vrac al vinurilor menționate la paragrafele 1-9, 15 și 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 și a Regulamentului nr. 1.493/1990, pentru care descrierea produsului conține indicațiile facultative stabilite la art. 60 din regulamentul menționat, cu condiția ca acestea să apară pe etichete sau să existe intenția de a le menționa pe etichete.

q) Limbă descriere comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica p). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

r) Marca comercială a produselor - subrubrică obligatorie dacă produsele accizabile au o marcă comercială. Autoritatea vamală de expediere poate decide că nu este necesară specificarea mărcii comerciale a produselor transportate dacă aceasta este precizată pe factură sau în celalalt document comercial menționat la subrubrica 9b).

s) Limbă marca comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica r). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17.1. Ambalaj - rubrică obligatorie

a) Tip ambalaj - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre codurile prevăzute la rubrica 31 din anexa 38 la Regulamentul vamal.

b) Numărul de ambalaje - subrubrică obligatorie dacă sunt numărabile. Dacă produsele din corpuri de date diferite sunt ambalate în același ambalaj, primul corp de date trebuie să indice numărul de ambalaje, iar pentru produsele din celelalte corpuri de date se va înscrie 0.

c) Identitate sigiliu comercial - subrubrică obligatorie dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.

d) Informații sigilii - subrubrică opțională. Se înscriu orice informații suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limbă informații sigiliu - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17.2. Vinuri - rubrică obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007

a) Categoria de vin - subrubrică obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007. Se selectează una dintre următoarele categorii:

- 1 - Vin fără DOP/IGP;

- 2 - Vin din soiuri fără DOP/IGP;

- 3 - Vin cu DOP sau IGP;

- 4 - Vin importat;

- 5 - Altul.

b) Codul zonei vitivinicole - subrubrică obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se înscrie zona vitivinicolă din care provine produsul transportat, în conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

c) Țara terță de origine - subrubrică obligatorie în cazul în care categoria de vin de la subrubrica a) este "Vin importat". Se selectează codul de țară.

d) Alte informații - subrubrică opțională

e) Limbă alte informații - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17.2.1. Codul operațiunii cu vinuri - rubrică obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

- Codul operațiunii cu vinuri - se înscrie unul sau mai multe coduri ale operațiunii cu vinuri, în conformitate cu lista 1.4 b) de la pct. B din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009

18. Document certificat - rubrică opțională

a) Scurtă descriere document - subrubrică obligatorie, cu excepția cazului în care se completează subrubrica c). Se înscrie o descriere a oricărui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate legate de denumirea de origine.

b) Limbă descriere document - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica a). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

c) Referință document - subrubrică obligatorie, cu excepția cazului în care se completează subrubrica a). Se înscriu referințe pentru orice certificat referitor la produsele transportate.

d) Limbă referință document - se specifică limba utilizată în acest set de date.

B. Completarea opțiunii de anulare

1. Din meniul principal, se accesează "Mișcare" > "Monitorizare mișcări" și se selectează o mișcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Anulare".

3. Se selectează motivul anulării:

- 0 - Altul;

- 1 - Eroare de redactare;

- 2 - Tranzacție comercială întreruptă;

- 3 - E-DA duplicat;

- 4 - Deplasarea nu a început la data expedierii.

4. Pentru a transmite o anulare, se accesează butonul "Transmitere".

C. Completarea opțiunii de schimbare a destinației

1. Din meniul principal, se accesează "Mișcare" > "Monitorizare mișcări" și se selectează o mișcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Schimbare destinație".

3. După vizualizarea informațiilor privind destinația actuală a lotului, se accesează butonul "Creează" pentru schimbarea destinației.

4. În noua fereastră apărută pe ecran, se pot alege funcționalitățile dorite: "Cod tip destinație", "Identificarea comerciantului", "Loc livrare" etc.

5. Dacă "Cod tip destinație" are valoarea: "Destinație" - antrepozit fiscal sau utilizator final, un buton "Validare" apare în apropierea câmpului "Identificarea comerciantului", la secțiunea "Comerciant destinatar nou". Acest câmp trebuie completat, după care se selectează butonul "Validare", astfel încât toate câmpurile din secțiunea "Nou Destinatar Comerciant" să fie validate și recuperate din baza de date locală. În secțiunea "Loc Livrare Comerciant", o casetă combo se referă la câmpul "Identificare Comerciant". Se selectează o valoare și câmpurile conexe vor fi completate în mod automat.

6. Prin accesarea butonului "+ Comerciant destinatar nou" se poate adăuga o secțiune pentru "Comerciant destinatar nou". Nu poate exista decât un singur element "Comerciant destinatar nou" pentru fiecare schimbare de destinație. Elementele create "Comerciant destinatar nou" pot fi eliminate prin accesarea butonului "Ștergere opțiune". Ștergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.

7. Prin accesarea butonului "+ Locul comercial de livrare" se poate adăuga o secțiune pentru locul comercial de livrare. Nu poate exista decât un singur element "Loc Livrare Comerciant", pentru fiecare schimbare de destinație. Elementele create "Loc Livrare Comerciant" pot fi eliminate accesând butonul "Ștergere opțiune". Ștergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.

8. Dacă "Cod tip destinație" are valoarea: "Destinație" - Export, butonul "Validare" lipsește și toate câmpurile vor fi completate de către utilizator.

9. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinației, se accesează butonul "Vizualizare proiect".

10. Pentru a transmite proiectul revizuit se accesează butonul "Transmitere". Se afișează un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odată ce pagina este reinițiată, datele transmise trebuie să fie disponibile în mod needitabil.

11. Accesând butonul "Vizualizare proiect schimbare destinație" sau "Vizualizare schimbare destinație remisă", poate fi afișată o listă a datelor în format imprimabil prin accesarea butonului "Vizualizare la imprimare".

12. Dacă se dorește vizualizarea istoricului mișcării, operațiunea este posibilă dacă mișcarea este creată și cel puțin un document de schimbare de destinație a fost transmis cu succes. În tabul "Mișcări", se selectează ARC-ul aferent unei mișcări pentru care este generată o schimbare de destinație. Accesând butonul "Schimbare destinație" pot fi vizualizate datele. Se accesează butonul "Istoric".

13. Butonul "Schimbare destinație" este întotdeauna afișat expeditorului unei mișcări specifice. În cazul în care nu a fost remisă o schimbare de destinație, se afișează ecranul "Schimbare destinație nouă". Dacă a fost remisă cel puțin o schimbare de destinație pentru mișcarea afișată, se afișează ecranul "Vizualizare Schimbare destinație". În cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinație remisă sunt disponibile pe ecran.

D. Raport de primire/raport de export

1. Din meniul principal, se accesează "Mișcare" > "Monitorizare mișcări" și se selectează o mișcare accesând ARC-ul e-DA pentru care se dorește transmiterea raportului de primire.

2. Se accesează butonul "Raport de primire".

3. Dacă un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat în mod needitabil.

4. În cazul în care niciun raport de primire nu a fost remis încă, pagina afișează două subfile:

- "Detalii raport de primire" - indică informații de bază privind mișcarea în format needitabil. Datele generale din e-DA sunt completate automat. Secțiunea permite completarea datelor în raportul de primire și încheierea generală a primirii, prin completarea rubricilor:

a) Data primirii produselor - rubrică obligatorie. Se înscrie data primirii produselor.

b) Concluzia generală a primirii - rubrică obligatorie. Se poate selecta, după caz:

- 1 - Primire acceptată și satisfăcătoare;

- 2 - Primire acceptată, dar nesatisfăcătoare;

- 3 - Primire refuzată;

- 4 - Primire refuzată parțial;

- 21 - Ieșire acceptată și satisfăcătoare;

- 22 - Ieșire acceptată, dar nesatisfăcătoare;

- 23 - Ieșire refuzată.

c) Informații complementare - rubrică opțională. Se pot înscrie orice informații suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile.

d) Limbă informații complementare - rubrică obligatorie dacă se completează rubrica "Informații complementare". Se specifică limba utilizată în acest set de date.

- "Listă articole raport de primire" - secțiune obligatorie dacă concluzia generală a primirii nu este "Primire acceptată și satisfăcătoare" sau "Ieșire acceptată și satisfăcătoare". Stările afișajului din pagină depind de structura "Listei articol raport de primire":

Rubrica 7: Corpul raportului de primire

a) Număr unic de referință al articolului - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul unic de referință al corpului de date al e-DA asociat (rubrica 17a din e-DA) privind produsele accizabile cărora li se aplică unul dintre codurile pentru care se completează lista.

b) Indicator de minusuri sau plusuri - subrubrică obligatorie când se constată un minus sau un plus cantitativ în cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, după caz, "Minus" sau "Plus".

c) Minusuri sau plusuri constatate - subrubrică obligatorie dacă este specificat indicatorul din rubrica "Indicator de minusuri sau plusuri". Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului accizabil).

d) Codul produsului accizabil - subrubrică obligatorie completată automat cu datele existente.

e) Cantitatea refuzată - subrubrică obligatorie dacă pentru concluzia generală de primire codul este "Primire refuzată parțial"

Rubrica 7.1: Motivul insatisfacției - rubrică obligatorie pentru fiecare articol căruia nu îi este aplicat codul concluziei generale de primire "Primire acceptată și satisfăcătoare" sau "Ieșire acceptată și satisfăcătoare".

a) Motivul insatisfacției - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre motivele:

- 0 - Altele;

- 1 - Plus;

- 2 - Minus;

- 3 - Produse deteriorate;

- 4 - Sigiliu rupt;

- 5 - Raportat de ECS-RO;

- 6 - Cantitate mai mare decât cea menționată în autorizația de destinatar înregistrat temporar.

b) Informații complementare - subrubrică obligatorie dacă motivul insatisfacției este "Altele". În cazul în care codul motivului insatisfacției este "Produse deteriorate", "Sigiliu rupt" sau "Raportat de ECS-RO", subrubrica este opțională.

c) Limbă Informații complementare - rubrică obligatorie dacă se completează rubrica "Informații complementare". Se specifică limba utilizată în acest set de date.

E. Completarea opțiunii de divizare

1. Din meniul principal, se accesează "Mișcare" > "Rezultate e-DA-uri identificate local" și se selectează o mișcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Divizare", apoi "e-Da Nou" pentru introducerea informațiilor despre noile e-DA-uri, în legătură cu mișcarea respectivă, noua destinație, mijlocul de transport și produse, după caz.

3. Pentru a previzualiza proiectul de divizare a mișcării, se accesează butonul "Vizualizare proiect".

4. Proiectele revizuite pot fi transmise prin accesarea butonului "Trimitere".

F. Completarea opțiunii de atenționare/respingere

1. După inițierea unei mișcări, dar înaintea sosirii mărfurilor la destinație, primitorul are posibilitatea de a emite o atenționare sau de a respinge mișcarea.

2. Din meniul principal, primitorul accesează "Mișcare" > "Rezultate e-DA-uri identificate local" și selectează o mișcare accesând ARC-ul acesteia.

3. Se accesează butonul "Atenționare/Respingere".

4. După accesarea butonului "Creează", dacă primitorul nu bifează opțiunea Indicator de respingere e-DA, mesajul este considerat o atenționare. Dacă primitorul bifează opțiunea Indicator de respingere e-DA, mesajul este considerat o respingere a produselor, iar după validare se așteaptă schimbarea de destinație de către primitor. În ambele situații este necesară completarea câmpului Motiv Atenționare/ Respingere.

5. Pentru a efectua operația, se accesează butonul "Transmite".

G. Completarea explicației privind minusurile/plusurile

1. Din meniul principal, expeditorul sau primitorul accesează "Mișcare > Rezultate e-DA-uri identificate local" și selectează o mișcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Explicații Minusuri/Plusuri".

3. După accesarea butonului "Creează", se introduc informații în legătură cu data analizei și orice alte informații suplimentare relevante pentru cazul respectiv.

4. Pentru a transmite explicația, se accesează butonul "Transmitere".

H. Completarea explicației privind întârzierea

1. Din meniul principal, expeditorul accesează "Mișcare > Rezultate e-DA-uri identificate local" și selectează o mișcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Notificări/Explicații Întârzieri", apoi "Creează explicație".

3. Expeditorul poate introduce detalii privind motivul întârzierii și informații suplimentare relevante pentru cazul respectiv. Motivele de întârziere posibile sunt:

a) accident;

b) altele;

c) condiții meteorologice nefavorabile;

d) grevă;

e) investigație în curs;

f) tranzacție comercială anulată;

g) tranzacție comercială în așteptare.

4. Pentru a transmite explicația, se accesează butonul "Transmitere".

I. Completarea opțiunii de transbordare

1. Din meniul principal, expeditorul accesează "Mișcare > Rezultate e-DA-uri identificate local" și selectează o mișcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul "Transbordare", apoi "Creează".

3. Se completează informații în legătură cu codul modului de transport, noul transportator și alte detalii privind transportul, după caz.

4. Pentru a transmite mesajul, se accesează butonul "Transmitere".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...