Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 27 mai 2014.

În vigoare de la 27 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) și ale art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 alin. (43) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor", cod 14.13.01.01/d.d., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 20 mai 2014.

Nr. 1.292.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor", cod 14.13.01.01/d.d.

I. Depunerea declarației

1. Declarația informativă privind dividendele cuvenite acționarilor se completează și se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația se depune la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru administrarea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1, anual, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului.

3. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. În cazul în care operatorii economici prevăzuți la pct. 1 corectează declarația depusă inițial, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

II. Completarea declarației

1. Secțiunea I "Date de identificare a operatorului economic"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit societății naționale, companiei naționale sau societății la care statul este acționar unic, majoritar ori deține controlul, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care operatorul economic este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea societății naționale, companiei naționale sau a societății la care statul este acționar unic, majoritar ori deține controlul.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

2. Secțiunea II "Date privind dividendele cuvenite acționarilor"

Coloana "Denumire" - se înscrie denumirea autorității publice centrale, în calitate de acționar, căreia îi revin obligațiile prevăzute la art. 1 alin. (44) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea căreia funcționează operatorii economici prevăzuți la subpct. 1 de la pct. I din Instrucțiuni.

Coloana "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală corespunzător acționarilor.

Coloana "Cota de participare la capitalul social" - se înscrie cota de participare la capitalul social corespunzătoare acționarilor.

Coloana "Dividende distribuite" - se înscrie suma reprezentând dividendele distribuite autorităților publice centrale, în conformitate cu art. 1 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE
de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor", cod 14.13.01.01/d.d.

1. Denumire: 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor", cod 14.13.01.01/d.d.

1.1. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

1.2. Se utilizează la: declararea dividendelor cuvenite autorităților publice centrale.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Se întocmește: în două exemplare de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul.

1.5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii;

- un exemplar la operatorul economic.

1.6. Se arhivează la organul fiscal:

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al operatorului economic;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...