Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 69/2014 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a persoanelor împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 462 din 14 martie 2014 întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

ținând cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată,

luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,

în baza Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 63, ale art. 10 lit. b) și ale art. 11 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 3 alin. (1) și (3), a art. 4 alin. (3) și a art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a persoanelor împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

București, 12 mai 2014.

Nr. 69.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 109/2005)

REGIM SPECIAL

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postul de inspecție la frontieră (P.I.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seria . . . . . . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor

Nr. . . . . . . . . .
Încheiat astăzi, . . . . . . /. . . . ./. . . . . , la . . . . . . . . . . . .
(ziua)(luna)(anul)

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am constatat că în ziua de . . . . . . . . ./luna . . . . . . . . . . . ./ora . . . . . . . .:

1. Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociație familială) . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . , sc. . . .,ap. . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . , cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont bancar nr. . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat prin dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . .,domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , eliberat(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . ., la unitatea/punctul de lucru al societății sus-menționate din localitatea . . . . . . ., str. . . . . . . nr. . . , bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul (sectorul) . . . . . . . .

2. Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . ., salariat la . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la unitatea/punctul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . , ap. . . . . , județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . ., a contravenit normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, săvârșind următoarele fapte:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fapt(e) prevăzut(e) și sancționat(e) în conformitate cu:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. . . . lit. . . . pct. . . .;

(actul normativ)

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. . . . lit. . . . pct. . . .;

(actul normativ)

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. . . . lit. . . . pct. . . . .

(actul normativ)

3. S-a aplicat contravenientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o amendă în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), sumă care va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal în contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chitanța de plată a amenzii și copia procesului-verbal se remit unității emitente în termenul menționat.

4. S-a procedat la aplicarea sancțiunii complementare de confiscare a următoarelor bunuri:

Nr. crt. Sortiment U.M. Cantități Preț unitar
(lei/U.M.)
Valoare totală
(lei)

care au servit la săvârșirea faptei:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Pentru bunurile confiscate prevăzute la pct. 4 s-a dispus măsura:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate să achite în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârșită, adică suma de . . . . . lei (RON) (. . . . .), în contul sus-menționat.*

* Prevederile paragrafului 6 se aplică numai în situația în care în actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate este menționată în mod expres.

7. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

8. Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Contravenientul a avut următoarele obiecții:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenției, la judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită contravenția.

11. La încheierea procesului-verbal a fost de față dl/dna . . . . . . . . . ., în calitate de martor, domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., posesor al BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

12. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenției conține un număr de . . . . . . . . . pagini și a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agent constatator,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila parafa inspectorului)
Contravenient,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)
;
se încarcă...