Guvernul României

Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014 până la 12 ianuarie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 1/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

A. Titlul II - Impozitul pe profit

1. Punctele 171 -174 se abrogă.

2. După punctul 175 se introduc șase noi puncte, punctele 176-1711, cu următorul cuprins:

"

176. Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care la momentul retratării utilizează valoarea justă drept cost presupus vor avea în vedere și următoarele reguli:

a) valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor este cea stabilită potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal;

b) regimul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor este prevăzut la art. 22 alin. (5) și (51) din Codul fiscal;

c) transferul sumelor aferente reevaluării din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus», respectiv al sumelor reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare din contul 1065 în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» ca urmare a retratării în conformitate cu IFRS nu se impozitează, cu condiția evidențierii și menținerii sumelor respective în soldul creditor al conturilor «1178», respectiv «1175», analitice distincte. În situația în care sumele respective nu sunt menținute în soldul creditor al conturilor «1178», respectiv «1175», analitice distincte, acestea se impozitează astfel:

1. sumele care au fost anterior deduse și care nu au fost impozitate potrivit art. 22 alin. (51) din Codul fiscal se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice distincte, se consideră utilizare a rezervei;

2. sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe și terenurilor, după caz.

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară utilizează referințele pentru simbolul și denumirea conturilor corespunzător reglementărilor contabile aplicabile.

Codul fiscal:

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 194. -

(1) Profitul investit în echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcțiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

(3) Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune după aceeași dată.

[...]

(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

(7) Pentru echipamentele tehnologice prevăzute la alin. (1), care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări.

(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

[...]

Norme metodologice:

177. În sensul prevederilor art. 194 din Codul fiscal, prin producția de echipamente tehnologice se înțelege realizarea acestora în regie proprie.

178. În aplicarea prevederilor art. 194 alin. (2) din Codul fiscal, profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcțiune a echipamentelor tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanțare a activelor menționate la art. 194 alin. (1) din Codul fiscal.

Pentru echipamentele tehnologice luate în folosință în baza contractelor de leasing financiar și puse în funcțiune în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplică de către utilizator, cu condiția respectării prevederilor art. 194 alin. (9) din Codul fiscal.

179. Determinarea scutirii de impozit pe profit - exemple de calcul:

Exemplul I - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

Societatea A achiziționează și pune în funcțiune în luna octombrie 2014 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2014 este 500.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie-31 decembrie 2014 este 200.000 lei.

La sfârșitul anului 2014 societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 600.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg următoarele etape:

- se calculează impozitul pe profit aferent anului 2014:

600.000 x 16% = 96.000 lei;

- se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit: având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2014 în sumă de 200.000 lei acoperă investiția realizată, impozitul pe profit scutit este:

70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;

- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale:

a) determinarea sumei aferente rezervei legale, dacă contribuabilul are obligația constituirii acesteia potrivit legii. Presupunem, în acest caz, că societatea A repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind 3.500 lei;

b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:

70.000 - 3.500 = 66.500 lei.

Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic este 70.000 lei care se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

Exemplul II - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit

La sfârșitul anului 2015 o societate înregistrează un profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 1.900.000 lei. Societatea achiziționează și pune în funcțiune în luna martie 2015 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei, în luna iulie un echipament tehnologic în valoare de 110.000 lei și în luna octombrie un echipament tehnologic în valoare de 90.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg următoarele etape:

- se calculează impozitul pe profit aferent anului 2015:

2.500.000 x 16% = 400.000 lei;

- se determină valoarea totală a investițiilor realizate în echipamente tehnologice:

70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;

- având în vedere faptul că profitul contabil brut acoperă investițiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

270.000 x 16% = 43.200 lei; impozit pe profit scutit = 43.200 lei;

- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale. Presupunem, în acest caz, că societatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind 13.500 lei;

- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:

270.000 - 13.500 = 256.500 lei.

Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice respective se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru aceste echipamente tehnologice contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

Exemplul III - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

În perioada 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 o societate înregistrează profit impozabil în sumă de 2.000.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 este de 600.000 lei.

Societatea efectuează investiții într-un echipament tehnologic care nu permite puneri în funcțiune parțiale astfel: în luna septembrie 2014 în valoare de 50.000 lei, în luna ianuarie 2015 în valoare de 80.000 lei și în luna februarie 2016 în valoare de 90.000 lei, iar punerea în funcțiune a întregii investiții se realizează în luna martie 2016.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit și a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilității, se parcurg următoarele etape:

- se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2016:

2.000.000 x 16% = 320.000 lei;

- se determină valoarea totală a investițiilor realizate în echipamente tehnologice:

50.000 + 80.000 + 90.000 = 220.000 lei;

- având în vedere faptul că profitul contabil brut din trimestrul punerii în funcțiune al investiției acoperă investițiile anuale realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

220.000 lei x 16% = 35.200 lei; impozit pe profit scutit = 35.200 lei;

- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale. Presupunem, în acest caz, că la sfârșitul anului societatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind 11.000 lei;

- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:

220.000 -11.000 = 209.000 lei.

Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic respectiv se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

1710. În aplicarea prevederilor art. 194 alin. (7) din Codul fiscal, scutirea se acordă pentru valoarea echipamentelor tehnologice în curs de execuție înregistrate în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 și puse în funcțiune în aceeași perioadă. În cazul în care echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate, parțial în imobilizări corporale în curs de execuție înainte de data de 1 iulie 2014 și parțial după data de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profit se aplică numai pentru partea înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuție începând cu data de 1 iulie 2014 și care este cuprinsă în valoarea echipamentului tehnologic pus în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

1711. În înțelesul prevederilor art. 194 alin. (8) din Codul fiscal, echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziției."

B. Titlul V - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

1. Punctul 131 se abrogă.

C. Titlul VI - Taxa pe valoarea adăugată

1. La punctul 82, alineatul (8) se abrogă.

D. Titlul VII - Accize și alte taxe speciale

1. La punctul 85 alineatul (15), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(15)

[. . .]

i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor și, respectiv, a navelor și ambarcațiunilor, cu produse energetice destinate utilizării drept combustibil - 30 tone;".

2. La punctul 111, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentrație la hectolitru de alcool pur, este următoarea: izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pură) și benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur)."

3. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

113.10.

[. . .]

(2) Marcarea și colorarea motorinei și a kerosenului pe teritoriul României se realizează în antrepozite fiscale, cu excepția antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigație. Marcarea și colorarea pe teritoriul României se realizează sub supraveghere fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

4. La punctul 113 subpunctul 113.10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

113.10.

[. . .]

(21) Marcarea și colorarea motorinei și a kerosenului provenite din achiziții intracomunitare și destinate utilizării într-un scop scutit se realizează în statul membru de expediție. Responsabilitatea marcării și colorării corespunzătoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigație sau destinatarului înregistrat din România.

(22) Marcarea și colorarea motorinei și kerosenului provenite din operațiuni de import și destinate plasării în antrepozite fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor, a navelor și ambarcațiunilor se face anterior punerii în liberă circulație, operațiunea putând fi realizată inclusiv într-o țară terță. Responsabilitatea marcării și colorării corespunzătoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigație."

E. După titlul IX2 se introduce un nou titlu, titlul IX3 - Impozitul pe construcții, cu următorul cuprins:

"

TITLUL IX3 Impozitul pe construcții

Codul fiscal:

Cota de impozitare și baza impozabilă

Art. 29635. -

(1) Impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcțiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole» din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, prevăzută la alin. (1) lit. a), se justifică cu documentația corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

Norme metodologice:

1. În aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, prin valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se înțelege valoarea evidențiată contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcțiilor, fără a lua în considerare construcțiile înregistrate în conturi în afara bilanțului, conform reglementărilor contabile aplicabile.

2. Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activității de explorare și producție a resurselor de petrol și gaze și alte substanțe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanță cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile și practicile acceptate ale domeniului de activitate, pentru determinarea bazei impozabile potrivit prevederilor art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, nu includ valoarea construcțiilor casate.

3. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii nu includ valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție evidențiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile și nici valoarea aferentă unor construcții aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, înregistrate în conturi corespunzătoare construcțiilor, potrivit legii.

4. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii vor avea în vedere următoarele reguli:

a) din valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, cu excepția celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

b) în cazul în care valoarea evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor este diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal, valoarea care se scade este valoarea evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor;

c) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință este cea definită la pct. 54 alin. (1), (11) și (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

5. În aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere se justifică în baza comunicării către locator potrivit pct. 54 alin. (1), (11) și (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal."

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 20 mai 2014.

Nr. 421.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...