Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 164/2014 privind sancționarea Societății CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în ședința din data de 23 aprilie 2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcția autorizare avizare cu nr. SA/DAI-2017 din 8 aprilie 2014, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12 B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK-168/30.06.2003,

și a constatat următoarele:

Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv.

Prin Adresa nr. 1.642 din 18 martie 2014 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispozițiilor legale.

Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, pentru fapta nelegală reținută în sarcina Societății CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoare decizie:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) lit. a) și k), precum și ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12 B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK-168/30.06.2003, cu interzicerea temporară a exercitării activității, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condițiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activității de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea temporară a exercitării activității de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. -

Reluarea activității Societății CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12 B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK-168/30.06.2003, se dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. -

Împotriva prezentei decizii, Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12B, sc. B, et. p, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK-168/30.06.2003, poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 12 mai 2014.

Nr. 164.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...