Departamentul pentru Energie

Ordinul nr. 243/702/464/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A. Rovinari

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014 până la 28 mai 2015, fiind înlocuit prin Ordin 567/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 243/702/464

Departamentul pentru Energie

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A. Rovinari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

p. Ministrul delegat pentru energie,
Mihai Adrian Albulescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

ANEXĂ

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A. Rovinari

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 31.862
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 31.862
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 0,3
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 30.499
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 30.466
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 1.576
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 200
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 27.188
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 21.857
C1 ch. cu salariile 13 18.095
C2 bonusuri 14 3.762
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 100
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 230
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 5.001
D. alte cheltuieli de exploatare 19 1.502
2 Cheltuieli financiare 20 33
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.363
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 420
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 943
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 943
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 472
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34 472
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 472
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 351
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 351
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.568
2 Nr. mediu de salariați total 49 1.568
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000 50 1.162
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 962
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 20,3
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 957
8 Plăți restante 55 0
9 Creanțe restante 56 351

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...