Camera Auditorilor din România - CAR

Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România din 24.04.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2014 până la 05 februarie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 9/2015 și înlocuit de Normă 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Conferința Camerei, este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, formată din toți membrii cu drept de vot ai acesteia, desemnați potrivit prezentelor norme.

(2) Conferința Camerei este ordinară și extraordinară.

(3) Prezentele norme, întocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanților auditorilor financiari, numărul acestora și durata mandatului la Conferința Camerei.

Art. 2. -

Desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei se face prin vot deschis, la nivelul regiunilor, pe județe și pentru municipiul București.

CAPITOLUL II Reprezentanții auditorilor financiari

Art. 3. -

(1) Poate fi reprezentant al membrilor Camerei dintr-un județ sau din municipiul București auditorul financiar, persoană fizică, cu domiciliul în județul respectiv sau în municipiul București, care și-a îndeplinit la termenele stabilite de reglementările Camerei toate obligațiile până cel târziu la data de 31 martie al anului în care se organizează desemnarea reprezentanților.

(2) Persoanele desemnate reprezentanți ai auditorilor financiari dintr-un județ și sau din municipiul București exercită dreptul de vot în numele acestora, la Conferința Camerei.

Art. 4. -

Mandatul reprezentantului este de un an și poate fi reînnoit.

Art. 5. -

(1) Norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 15 auditori financiari. Când într-un județ numărul de auditori financiari este mai mic de 15, județul respectiv va avea un singur reprezentant la lucrările Conferinței Camerei.

(2) Din numărul total al reprezentanților desemnați la Conferința Camerei, numărul auditorilor financiari nonactivi nu va fi mai mare 20%.

(3) Auditorii financiari din Consiliul Camerei, Comisia de auditori statutari și cei care ocupă funcții în aparatul executiv al Camerei participă în nume propriu la Conferința Camerei și nu sunt luați în calcul la stabilirea normei de reprezentare.

CAPITOLUL III Alegerea reprezentanților auditorilor financiari

Art. 6. -

Calendarul și locațiile alegerilor reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme și sunt aduse la cunoștința auditorilor financiari prin publicarea pe site-ul Camerei.

Art. 7. -

Întrunirile pentru desemnarea reprezentanților la Conferința Camerei se organizează pe regiuni. Acestea pot avea loc împreună cu alte manifestări organizate de Cameră, de tipul seminarelor, simpozioanelor etc., și includ desemnarea reprezentanților pentru județele care aparțin regiunii respective.

Art. 8. -

(1) Desemnarea reprezentanților la Conferința Camerei se face în ședințe distincte de alegeri, pentru fiecare județ, chiar dacă la data și în locația respectivă sunt convocate alegeri pentru mai multe județe.

(2) Fiecare auditor financiar participant la alegeri votează deschis numai pentru desemnarea reprezentantului/reprezentanților din județul de domiciliu.

Art. 9. -

(1) Propunerile pentru reprezentanții auditorilor dintr-un județ sau municipiul București se fac în ședință publică, iar desemnarea acestora are loc prin vot deschis.

(2) Dacă dintr-un anumit județ nu participă, în urma convocării, niciun auditor financiar, atunci județul respectiv nu va avea niciun reprezentant la Conferința Camerei.

(3) Sunt desemnate ca reprezentanți persoanele care au obținut numărul cel mai mare de voturi în ordine descrescătoare, în limita numărului de locuri stabilit conform prezentelor norme (1 la 15 auditori financiari pentru reprezentanți).

Art. 10. -

Fiecare întrunire de alegeri este condusă de o comisie de alegeri, alcătuită din 3 membri, dintre care unul este președintele comisiei. Desemnarea comisiei se face prin vot deschis dintre auditorii financiari participanți la ședință. Unul dintre membrii comisiei este din executivul Camerei.

Art. 11. -

Comisia de alegeri asigură buna desfășurare a procesului electoral, înregistrează propunerile de reprezentanți, numără voturile exprimate, stabilește și anunță candidații aleși, întocmește și semnează procesul-verbal de desemnare a reprezentanților.

Art. 12. -

Orice contestație cu privire la desfășurarea alegerilor se depune în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor de către Comisia de alegeri, la sediul Camerei, și se soluționează în termen de 24 de ore de către comisia prevăzută la art. 11.

Art. 13. -

După rezolvarea contestațiilor sau, după caz, expirarea termenului de contestare, Camera aduce la cunoștința membrilor săi, prin afișare pe site, identitatea reprezentanților și îi înștiințează pe aceștia în scris cu privire la desemnare.

CAPITOLUL IV Comunicări și sancțiuni

Art. 14. -

Reprezentanții desemnați au obligația de a înștiința Camera despre orice împrejurare care îi poate pune în imposibilitatea de a fi prezenți la Conferința Camerei. Înștiințarea va fi motivată și se va transmite în scris Camerei cu cel puțin 30 de zile înainte de data Conferinței.

Art. 15. -

Absența nejustificată de la Conferință a reprezentantului desemnat și nerespectarea termenului de înștiințare a Camerei, precum și netemeinicia motivelor pentru care se absentează constituie abatere disciplinară și îl obligă pe reprezentantul absent la plata cheltuielilor efectuate de Cameră pentru organizarea Conferinței.

ANEXĂ la norme

CALENDARUL ȘI LOCAȚIILE
întâlnirilor pentru alegerea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2014

Data și ora Locul de desfășurare Județele participante
9.05.2014
Ora 12,00
Cluj-Napoca Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare
10.05.2014
Ora 11,00
Brașov Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
17.05.2014
Ora 11,00
Iași Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea
23.05.2014
Ora 12,00
Craiova Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
31.05.2014
Ora 11,00
București Argeș, Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Teleorman
7.06.2014
Ora 11,00
Timișoara Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
27.06.2014
Ora 12,00
București Municipiul București
28.06.2014
Ora 11,00
Constanța Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Galați, Tulcea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...