Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 861/2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării
Număr celex: 32006R0861

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 14 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz din 15 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului prevede că politica comună în domeniul pescuitului (PCP) trebuie să asigure o exploatare a resurselor acvatice vii într-un mod care să ofere condiții economice, ecologice și sociale durabile.

(2) În cadrul punerii în aplicare a PCP în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 și a normelor sale de aplicare, un obiectiv esențial este de a face mai eficientă intervenția financiară comunitară în acest sector. O mai mare complementaritate și proceduri mai raționalizate, mai uniforme și mai bine coordonate, atât în interiorul comunității, cât și în relațiile cu țările terțe și organizațiile internaționale, sunt esențiale pentru asigurarea consecvenței și a pertinenței acestor intervenții financiare.

(3) Este necesar să se țină seama de obiectivele stabilite anterior în cadrul reformei PCP din 2002, care au fost completate de instrumente juridice și politice sectoriale.

(4) În afară de aceasta, este necesară adaptarea legislației comunitare la aceste obiective și la orientările cadrului financiar pentru perioada 2007-2013 și, în același timp, asigurarea respectării Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, precum și a cerințelor de simplificare și de ameliorare a reglementării.

(5) Cheltuielile comunitare pot lua, inter alia, forma unei decizii de finanțare, a unei înțelegeri privind subvențiile Comunității, a unui contract de achiziții publice, a unor memorandumuri de înțelegere și a unor acorduri administrative în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(6) În afară de aceasta, este necesar să se țină seama de concluziile Consiliului în domeniul agriculturii și pescuitului din 19 iulie 2004 privind acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului.

(7) Este necesar să se definească în mod clar obiectivele, domeniile de acțiune și rezultatele prevăzute în ceea ce privește finanțarea comunitară.

(8) Este necesar să se stabilească norme care să reglementeze eligibilitatea cheltuielilor, nivelul contribuției financiare comunitare și condițiile în care aceasta ar trebui pusă la dispoziție.

(9) Este în interesul comun ca statele membre să dispună de echipament astfel încât controalele să se desfășoare la un nivel ridicat. Pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul normelor PCP, Comunitatea ar trebui să sprijine investițiile statele membre în domeniul controlului.

(10) Este necesar să se asigure disponibilitatea mijloacelor financiare necesare Comisiei pentru a monitoriza punerea în aplicare a PCP.

(11) De asemenea, Comunitatea ar trebui să contribuie la bugetul Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului privind punerea în aplicare a planului anual de lucru al Agenției, inclusiv costurile pentru echipamente și cheltuielile de funcționare, precum și cheltuielile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor acesteia.

(12) Gestionarea pescuitului depinde de disponibilitatea datelor cu privire la starea biologică a resurselor halieutice si la activitatea flotelor de pescuit. Colectarea datelor necesare pentru desfășurarea PCP, efectuată de către statele membre, precum și studiile suplimentare și proiectele pilot realizate de către Comisie, ar trebui suportate prin contribuții financiare comunitare.

(13) Ar trebui să fie disponibile resurse financiare pentru obținerea periodică de consultanță științifică din partea organizațiilor științifice internaționale responsabile de coordonarea cercetărilor în domeniul pescuitului în apele în care operează flotele comunitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...