Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență, care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria principalilor furnizori de armament, muniție și material de război pentru forțele naționale de apărare și siguranță națională, înregistrează arierate bugetare, iar, în prezent, nu există surse de finanțare pentru stingerea acestor obligații,

pentru a nu se ajunge în situația în care acești operatori economici să intre în stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităților necesare protejării, în timp real, a intereselor esențiale și ale siguranței naționale,

în actualul context regional geopolitic, se impune întărirea capacității de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență, astfel încât forțele naționale de apărare și securitate să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esențiale și siguranței statului român, precum și pentru a-și onora obligațiile asumate în calitate de stat membru NATO.

Ținând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ la toți operatorii economici în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăților financiare cu care s-a confruntat întreaga economie,

întrucât penalitățile și majorările calculate pentru neplata datoriilor influențează negativ rezultatul exercițiului financiar, ceea ce concură la influențarea negativă a situației economico-financiare a țării,

având în vedere necesitatea încadrării în țintele indicative privind nivelul plăților restante conform angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizațiile internaționale, pentru evitarea riscului ratării țintei, se impune reducerea, în regim de urgență, a volumului de plăți restante și a arieratelor operatorilor economici prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de conversie a creanțelor fiscale în titluri de valoare.

Luând în considerare faptul că neluarea în regim de urgență a măsurilor ar putea conduce la afectarea gravă a intereselor esențiale ale statului român, se impune reglementarea, în regim de urgență, a ștergerii arieratelor unor operatori economici.

Ținând cont de dispozițiile art. 346 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, precum și de faptul că măsurile propuse nu distorsionează concurența pe piața internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsuri pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței naționale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război și alte măsuri fiscal-bugetare.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin măsuri pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței naționale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război se înțelege stingerea, prin anulare, a obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor acestora aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război. Jurisprudență

CAPITOLUL I Stingerea obligațiilor fiscale prin anulare

Art. 2. -

(1) Obligațiile fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război datorate de operatorii economici din industria de apărare, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, denumiți în prezentul capitol operatori economici, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează. Jurisprudență

(2) Obligațiile fiscale principale și accesorii aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, datorate de operatorii economici către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat conform evidenței contabile a Ministerului Finanțelor Publice și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează. Jurisprudență

Art. 3. -

(1) Prin obligații fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale obligatorii și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum și obligațiile fiscale accesorii, datorate și neachitate, cu excepția obligațiilor fiscale principale cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora. Jurisprudență

(2) În scopul aplicării art. 2, operatorii economici care au evidența contabilă separată pentru producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război trebuie să determine, pe baza acestei evidențe, pentru fiecare perioadă fiscală, obligațiile fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război și să le declare organului fiscal competent. Operatorii economici care nu au evidență contabilă separată determină și declară organului fiscal competent obligațiile fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare acestei activități în totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal.

(3) Declararea de către operatorii economici a obligațiilor fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război se realizează prin cererea depusă potrivit art. 4 alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică obligațiilor fiscale datorate bugetelor autorităților publice locale. Jurisprudență

Art. 4. -

(1) În vederea stingerii prin anulare a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 2 operatorul economic depune la organul fiscal competent o cerere care se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie de anulare. Puneri în aplicare (1)

(2) Cererea de anulare a obligațiilor fiscale cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele și prenumele reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum și numărul de telefon/fax;

b) suma totală pentru care se solicită anularea, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuții, fondul de risc și alte sume datorate bugetului general consolidat și în cadrul acestora, pe obligații fiscale principale și accesorii;

c) data și semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, precum și ștampila.

(3) În vederea soluționării cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală în care sunt cuprinse obligațiile fiscale datorate de operatorul economic la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării, pe care îl comunică operatorului economic. Modelul și conținutul certificatului de atestare fiscală se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul în care în perioada dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data comunicării deciziei de anulare contribuabilul efectuează plăți în conturile bugetare aferente tipurilor de creanțe fiscale ce fac obiectul anulării, se sting obligațiile exigibile în această perioadă, precum și obligațiile fiscale ce nu fac obiectul anulării. Prevederile art. 114 și 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, distribuirea și stingerea se efectuează după emiterea deciziei de anulare.

(5) În cazul în care există diferențe între sumele solicitate de către operatorul economic în cerere și cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea operatorului economic la sediul său pentru clarificarea situației fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite operatorului economic odată cu certificatul de atestare fiscală.

(6) După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord. Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord și al certificatului de atestare fiscală se comunică operatorului economic, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal.

(7) Termenul de clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală inițial. Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungește în mod corespunzător.

(8) Operarea în evidența contabilă a Ministerului Finanțelor Publice a anulării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2) cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face în baza unei note emise de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare ori cereri de restituire, cererea de anulare a obligațiilor fiscale se soluționează după soluționarea cererii de rambursare ori a cererii de restituire și după efectuarea compensării potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prelungește în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată fără opțiune de rambursare, suma negativă se consideră solicitată la rambursare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență

(3) Obligațiile fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război, stabilite ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru perioadele fiscale la care se referă obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării, se anulează în condițiile prezentului capitol. Jurisprudență

Art. 6. -

Obligațiile reprezentând sumele acordate în condițiile art. 128 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu titlul de plăți compensatorii, datorate de operatori economici și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se sting prin anulare.

Art. 7. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru obligațiile fiscale principale prevăzute la art. 2-6 nu se datorează obligații fiscale accesorii.

Art. 8. -

(1) Veniturile înregistrate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului capitol sunt venituri neimpozabile.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează orice măsură de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale ce fac obiectul anulării.

Art. 9. - Modificări (2)

În situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la finele oricărui an din următorii 5 ani de la data anulării acestora obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile anulate se repun în sarcina debitorului, iar accesoriile aferente se recalculează în mod corespunzător. Referințe (1)

CAPITOLUL II Alte măsuri fiscal-bugetare

Art. 10. -

(1) La operatorii economici la care statul este acționar integral sau majoritar, se poate aproba, în condițiile legii și cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 și obligațiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat.

(2) În aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, se aprobă operatorii economici la care se realizează stingerea obligațiilor fiscale prin conversie în acțiuni.

(3) Conversia în acțiuni prevăzută la alin. (1) se realizează numai cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, în condițiile legii și conform prevederilor actelor constitutive.

(4) Instituția publică care exercită calitatea de acționar în numele statului la data efectuării conversiei exercită drepturile și obligațiile statului român în calitate de acționar pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.

(5) La operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolvenței, potrivit legii, conversia creanțelor bugetare în acțiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condițiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile.

Art. 11. -

(1) În vederea stingerii prin conversie în acțiuni a obligațiilor principale și a accesoriilor aferente potrivit art. 10, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (1) se comunică operatorului economic.

(3) Conversia obligațiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acțiunilor.

(4) Data stingerii obligațiilor prevăzute la alin. (1) este data realizării conversiei.

(5) Operarea în evidențele contabile ale operatorului economic a conversiei în acțiuni a creanței prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent potrivit alin. (1) și comunicat operatorului economic potrivit alin. (2).

(6) Începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligațiile principale datorate de operatorul economic care fac obiectul conversiei în acțiuni, nu se calculează și nu se datorează obligații accesorii.

(7) Pentru obligațiile care fac obiectul prezentului capitol, executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (2) și încetează la data conversiei în acțiuni a creanțelor.

(8) Ministerul sub autoritatea căruia funcționează operatorul economic exercită drepturile și obligațiile statului român, în calitate de acționar unic sau majoritar, după caz, și înregistrează acțiunile emise de operatorul economic în favoarea statului ca urmare a conversiei creanțelor prevăzute la alin. (1), ținându-se evidența acestora distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituțiilor publice în vigoare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat

București, 13 mai 2014.

Nr. 25.

ANEXĂ

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Sediul Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare
0 1 2 3
1. Societatea Comercială TOHAN - S.A. Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, județul Brașov J08/49/2001
RO 13652413
2. Societatea Comercială CARFIL - S.A. Brașov, Str. Zizinului nr. 119, județul Brașov J08/596/2001
RO 13945863
3. Societatea Comercială METROM - S.A. Brașov, Str. Carpaților nr. 60, județul Brașov J08/334/2002
RO 14531223
4. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, județul Alba J01/40/1999
RO 1769224
5. Societatea Comercială FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, județul Alba J01/435/2004
RO 16368506
6. Societatea Comercială UZINA MECANICA PLOPENI - S.A. Plopeni, Str. Republicii nr. 1, județul Prahova J29/162/2001
RO 13741804
7. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. Bumbești-Jiu, Str. Parângului nr. 59, județul Gorj J18/330/2001
RO 14373832
8. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. Comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița J15/330/2001
RO 2978636
9. Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. Moreni, str. Teiș nr. 16, județul Dâmbovița J15/22/2001
RO 938970
10. Societatea Comercială ARSENAL-REȘIȚA - S.A. Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4, județul Caraș-Severin J11/377/2001
RO 14366231
11. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI - S.A. București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3 J40/591/2002
RO 14423850
12. Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - S.A. Ploiești, șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, județul Prahova J29/1154/2001
RO 14361269
13. Societatea Comercială UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI - S.A. Târgoviște, Str. Laminorului nr. 2, județul Dâmbovița J15/344/2001
RO 3180070
14. Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, județul Brașov J08/183/2002
RO 14469423
15. Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI - S.A. FĂGĂRAȘ Făgăraș, str. Extravilan nr. 1, județul Brașov J08/1304/2007
RO 21727401

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...