Parlamentul României

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Modificări (...), Puneri în aplicare (3), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Reviste (3), Proceduri (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2005
Formă aplicabilă de la 20 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 7 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

e) în condițiile art. 92.

(4) Asociația sau uniunea se poate dizolva prin hotărâre a adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 101. -

(1) În cazul dizolvării asociației/uniunii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite membrilor asociați.

(2) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către asociații/uniuni existente, înființate cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației/uniunii.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației/uniunii nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei asociații/uniuni cu scop identic sau asemănător.

Art. 102. -

(1) În cazul dizolvării hotărâte de adunarea generală, lichidatorii sunt numiți de către aceasta, iar în restul cazurilor lichidatorii sunt numiți prin hotărâre judecătorească.

(2) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(3) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice aflate în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(4) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

(5) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile legale pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau uniunii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 103. -

(1) La nivel județean și al municipiului București, societățile cooperative de aceeași formă și/sau asociațiile de societăți cooperative de aceeași formă pot constitui uniuni județene, care sunt asocieri reprezentative, cu condiția ca numărul societăților cooperative asociate direct ori prin asociațiile la care sunt membre să reprezinte cel puțin 45% din numărul total de societăți cooperative de aceeași formă, înregistrate cu sediul în raza județului respectiv sau a municipiului București, după caz.

(2) La nivel național, uniunile județene și/sau asociațiile de societăți cooperative de aceeași formă neasociate la vreo uniune județeană și/sau societățile cooperative de aceeași formă neasociate pot constitui uniuni naționale, care sunt asocieri reprezentative, cu condiția ca numărul societăților cooperative asociate direct ori indirect să reprezinte cel puțin 45% din numărul total de societăți cooperative de aceeași formă, înregistrate cu sediul în România.

(3) Denumirea "uniune județeană", respectiv "uniune națională" poate fi utilizată numai de acele uniuni care îndeplinesc condițiile stabilite la alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 104. -

(1) Asociațiile de societăți cooperative, uniunile județene și naționale de societăți cooperative sunt constituite în scopul de a asigura:

a) reprezentarea și apărarea intereselor societăților cooperative asociate și ale membrilor cooperatori în relațiile cu administrația publică sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private; Jurisprudență (1)

b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan național și internațional, în relațiile cu organizațiile cooperatiste și cu organismele internaționale;

c) promovarea și apărarea intereselor economice, de producție și comerciale ale organizațiilor cooperatiste la nivel local, național sau internațional;

d) sprijinirea societăților cooperative în vederea protecției și dezvoltării patrimoniilor acestora;

e) informarea, documentarea, pregătirea și perfecționarea profesională, acțiuni promoționale pentru serviciile și produsele

f) desfășurarea unor activități sociale, culturale, tehnicoștiințifice, sportive, de caritate și alte activități cu caracter umanitar;

g) efectuarea altor activități stabilite prin statut în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Asociațiile de societăți cooperative, uniunile județene și naționale de societăți cooperative pot conveni reguli și norme de reglementare internă în temeiul și în limitele dispozițiilor legale prevăzute în statute, decizii, hotărâri, precum și în alte acte cu caracter normativ emise de autoritățile competente.

TITLUL IV Raporturile dintre stat și cooperație

CAPITOLUL I Rolul statului

Art. 105. -

Statul român sprijină dezvoltarea societăților cooperative, indiferent de grad și formă, și a formelor lor asociative, cărora le garantează autonomia, independența și un regim care să nu fie mai puțin favorabil decât cel acordat altor operatori economici.

Art. 106. -

(1) Guvernul trebuie să consulte Consiliul consultativ al cooperației asupra elaborării și revizuirii legislației și a politicilor în materie de cooperație.

(2) Guvernul trebuie să adopte măsuri pentru sprijinirea accesului societăților cooperative la finanțarea investițiilor proprii și la creditare.

(3) Autoritățile publice trebuie să faciliteze accesul societăților cooperative și al formelor lor asociative la serviciile de consultanță, pentru ameliorarea performanțelor lor economice și a capacității de a crea locuri de muncă și de a genera venituri.

(4) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism*) reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor prezentei legi.

*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d).

CAPITOLUL II Sprijinul acordat de stat cooperației

Art. 107. - Jurisprudență (1)

(1) Terenurile transmise în folosință pe durată nedeterminată și fără plată în vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești, precum și a asociațiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate și pe care au fost realizate construcții conform legii, își mențin acest regim juridic pe toată durata existenței construcțiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societății cooperative.**) Jurisprudență (12)

**) Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 913/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 22 iulie 2009, a constatat că dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 sunt neconstituționale.

(2) În situația în care autoritatea administrației publice centrale sau locale decide înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privată, care sunt în folosința societăților/organizațiilor cooperative, acestea beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea acestora, precum și de un drept de preferință în cazul concesionării sau închirierii acestora. Jurisprudență (3)

(3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrăinează, se concesionează sau se închiriază și prețul, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire societății cooperative respective. Jurisprudență (1)

(4) Dacă în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativă nu și-a exprimat voința de a cumpăra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde. Jurisprudență (1)

Art. 108. -

Societățile cooperative beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 109. -

În planurile de învățământ ale instituțiilor de învățământ superior care au în structură domeniile tehnic, economic și juridic se poate introduce, cu statut de disciplină opțională, materia Noțiuni despre organizarea și funcționarea cooperației.

TITLUL V Consiliul consultativ al cooperației

Art. 110. -

(1) Se constituie Consiliul consultativ al cooperației, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, pe lângă Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism*), format din reprezentanți desemnați de toate uniunile naționale existente.

(2) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism*) își va nominaliza un reprezentant în Consiliul consultativ al cooperației, care reprezintă și susține politica departamentului privind sprijinirea și dezvoltarea sistemului cooperatist din România și care preia și transmite departamentului toate deciziile luate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d).

(3) Consiliul consultativ al cooperației are următoarele atribuții principale:

a) elaborează propuneri cu privire la dispozițiile legale care interesează societățile cooperative;

b) promovează studii și analize privind mișcarea cooperatistă;

c) elaborează, aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al cooperației;

d) elaborează propuneri de inițiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperației;

e) asigură cadrul organizat pentru consultări și schimb de informații între diferitele forme cooperatiste;

f) acordă avize consultative pentru programele de promovare și dezvoltare a cooperației;

g) acordă avize consultative pentru programele de promovare și dezvoltare a cooperației, elaborate de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism*). La dezbaterile privind acordarea acestor avize, reprezentantul departamentului nu are drept de vot;

*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d).

h) elaborează și susține programe care să asigure crearea de noi societăți cooperative;

i) avizează proiectele de acte normative care reglementează activitatea cooperației;

j) informează societatea civilă cu privire la potențialul economic, social, educativ și formativ pe care îl oferă cooperația;

k) sprijină aplicarea Recomandării nr. 193/2002 a Organizației Internaționale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandărilor Organizației Națiunilor Unite, precum și ale organismelor cooperatiste internaționale;

l) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 111. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al cooperației se aprobă, în prima sa ședință, prin consens.

TITLUL VI Infracțiuni

Art. 112. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta membrului fondator, a administratorului, a președintelui societății cooperative ori a directorului executiv care:

a) prezintă cu rea-credință în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului date neadevărate asupra constituirii societății cooperative sau asupra condițiilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, astfel de date;

b) prezintă, cu rea-credință, în adunarea generală a membrilor cooperatori o situație financiară inexactă sau date inexacte asupra condițiilor economice ale societății cooperative, în vederea ascunderii situației ei reale.

Art. 113. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative ori a directorului executiv care:

a) folosește cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură societatea cooperativă, într-un scop contrar intereselor acesteia ori în folosul propriu sau pentru a favoriza o altă societate cooperativă ori societate în care are interese direct sau indirect;

b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează;

c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

Art. 114. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative ori a directorului executiv care:

a) emite părți sociale sau obligațiuni cooperatiste la un preț inferior valorii lor nominale;

b) nu respectă dispozițiile legale referitoare la anularea părților sociale neachitate;

c) emite obligațiuni cooperatiste fără respectarea dispozițiilor legale sau emite părți sociale care nu cuprind mențiunile cerute de prezenta lege;

d) nu respectă prevederile stabilite de prezenta lege privind înstrăinarea și transmiterea folosinței imobilizărilor corporale. Jurisprudență (2)

Art. 115. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative sau a directorului executiv care:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta lege;

b) îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca membrii cooperatori să fi fost executați pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scutește de plata vărsămintelor ulterioare;

c) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de prezenta lege;

d) începe operațiunile în numele unei societăți cooperative înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social minim;

e) îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societatea cooperativă s-a început urmărirea penală.

Art. 116. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta cenzorului care nu convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori în cazurile în care este obligat prin lege.

TITLUL VII Dispoziții tranzitorii

Art. 117. -

(1) Organizațiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația să își modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi și să le înregistreze la oficiul registrului comerțului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Jurisprudență (3)

(2) În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile cooperatiste au obligația să afișeze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistrați în evidențele acestora la data respectivă și să popularizeze în presa locală această acțiune și scopul ei. Jurisprudență (1)

(3) Lista trebuie să rămână afișată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 30 de zile de la data afișării, membrii cooperatori pot înainta contestații privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afișate, care vor fi soluționate de către organizațiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestației. Hotărârea organizației cooperatiste poate fi atacată în justiție conform legii. Jurisprudență (1)

(5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), toate organizațiile cooperatiste vor convoca adunarea generală a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel puțin:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...