Asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale | Lege 1/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III Asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale

Art. 89. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Societățile cooperative se pot asocia în mod liber și voluntar, pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acestora, în asociații și uniuni constituite în scopul de a asigura reprezentarea și apărarea intereselor societăților cooperative asociate în relațiile cu administrația publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme internaționale și cu asociații internaționale echivalente, precum și pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru a constitui asociații sau uniuni, societățile cooperative pun în comun și fără drept de restituire un aport în bani și/sau în natură și activează pe baza experienței manageriale pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse.

(3) Asociația poate fi constituită din două sau mai multe societăți cooperative de aceeași formă sau de forme diferite.

(4) Uniunea județeană poate fi constituită din societăți cooperative și/sau asociații de cooperative de aceeași formă, care își au sediul pe raza administrativ-teritorială a județului, în condițiile prezentei legi.

(5) Uniunea națională poate fi constituită din societăți cooperative, asociații și uniuni de societăți cooperative de aceeași formă, în condițiile prezentei legi.

(6) Asociațiile și uniunile respective dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor deschis la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul.

Art. 90. -

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, respectiv uniunii, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde următoarele:

a) datele de identificare a asociaților, respectiv denumirea și sediul acestora;

b) exprimarea voinței de asociere, a scopului și obiectivelor propuse;

c) denumirea și sediul asociației/uniunii;

d) durata de funcționare a asociației/uniunii, pe termen determinat sau nedeterminat;

e) patrimoniul inițial al asociației/uniunii;

f) activul patrimonial alcătuit din aportul în bani și/sau în natură al asociaților;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației/uniunii;

h) membrul asociat împuternicit să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) semnătura asociaților.

(3) Statutul cuprinde următoarele:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor menționate la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației/uniunii;

c) modul de dobândire sau de pierdere a calității de asociat;

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației/uniunii;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației/uniunii;

g) destinația bunurilor în cazul dizolvării asociației/uniunii cu respectarea prevederilor art. 101.

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației/uniunii se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii asociației/uniunii.

Art. 91. -

(1) Membrul asociat, împuternicit conform prevederilor art. 90 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației/uniunii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să își aibă sediul.

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației/uniunii;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;

d) avizul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism**) pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv ale legii speciale, dacă aceasta există. Puneri în aplicare (2)

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

(3) Asociația/Uniunea devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(4) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la alin. (2), judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației, respectiv a uniunii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(5) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, respectiv al uniunii, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(6) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației, respectiv a uniunii nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de alin. (4), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociației, respectiv al uniunii, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(7) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, republicată, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv și statutul asociației, respectiv uniunii. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

(8) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației, respectiv a uniunii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(9) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației, respectiv al uniunii lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.

(10) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

(11) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

(12) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului de pe lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, respectiv uniunii, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(13) Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(14) Recursul se soluționează cu citarea părților în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile alin. (10) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

(15) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, împuternicitului respectiv un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociației/uniunii, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în registrul respectiv.

(16) În relațiile cu terții dovada personalității juridice a asociației/uniunii se face cu certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 92. -

Dacă asociația/uniunea, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizației respective.

Art. 93. -

(1) Organele asociației/uniunii sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul director;

c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

(2) Organele uniunii naționale sunt:

a) congresul;

b) consiliul național;

c) comisia de cenzori.

(3) Regulamentul privind organizarea și funcționarea congresului și consiliului național se stabilește de către congres.

Art. 94. -

(1) Adunarea generală a asociației/uniunii este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților.

(2) Competențele adunării generale sunt:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;

c) alegerea și revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înființarea de filiale;

e) modificarea actului constitutiv și a statutului;

f) dizolvarea și lichidarea asociației/uniunii, precum și destinația bunurilor rămase după lichidare;

g) schimbarea sediului;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. b) și c).

(4) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale ordinare sau extraordinare, după caz, se stabilesc prin statut.

Art. 95. -

(1) Comitetul director asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, precum și a propriilor hotărâri.

(2) Competențele comitetului director sunt:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației/uniunii;

c) aprobă organizarea și politica de personal ale asociației;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Comitetul director are în structură președinte, vicepreședinți, secretar, alte funcții executive necesare și membri. Componența numerică și alte funcții se stabilesc prin statut.

(4) Președintele comitetului director este și președintele asociației/uniunii.

(5) Regulile generale privind organizarea și funcționarea comitetului director se stabilesc prin statut și se detaliază prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

(6) Membrul comitetului director care, într-o problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul său, prin ascendenții ori descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și la vot.

(7) Membrul comitetului director care încalcă dispozițiile alin. (6) este răspunzător de daunele create asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

(8) Hotărârile adunărilor generale și deciziile comitetului director contrare legii, actului constitutiv și statutului pot fi atacate în justiție.

Art. 96. -

(1) Controlul financiar intern al asociației/uniunii este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori, după caz.

(2) Dacă asociația/uniunea întrunește mai mult de 100 de membri înscriși, controlul financiar intern se exercită de o comisie de cenzori.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea provine din rândul asociaților. Membrii comitetului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(4) Atribuțiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt:

a) verifică modul cum este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte pe care le prezintă adunării generale;

c) poate participa la lucrările comitetului director, fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în statut sau de adunarea generală.

(5) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Art. 97. -

(1) Modificarea actului constitutiv și a statutului se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația/uniunea. Se aplică în mod corespunzător prevederile art. 91 alin. (4).

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată.

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal și înscrierea modificării se întreprind de către persoana desemnată de adunarea generală.

Art. 98. -

(1) Veniturile asociațiilor/uniunilor provin din:

a) cotizațiile membrilor;

b) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c) dividendele societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de asociație/uniune;

d) venituri realizate din activități economice directe;

e) donații, sponsorizări, legate;

f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, în condițiile legii;

g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) Asociațiile/Uniunile pot înființa societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot participa la societățile cooperative de gradul 2. Dividendele obținute de asociații/uniuni din activitățile acestor societăți, dacă nu se reinvestesc în acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației/uniunii.

(3) Asociațiile/Uniunile pot desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal și cu obiectivele asociației/uniunii.

(4) Activitățile economice prevăzute la alin. (3) nu pot concura activitățile societăților cooperative din cadrul asociațiilor, uniunilor județene și uniunilor naționale respective.

Art. 99. -

(1) În cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism*) va funcționa o structură organizatorică pentru relația cu uniunile.

*) A se vedea nota de subsol de la art. 91 alin. (2) lit. d). specifice și alte acțiuni comune, proprii domeniului în care acționează societățile cooperative asociate;

(2) Autoritățile publice locale și centrale se pot consulta cu reprezentanții asociațiilor, uniunilor județene și, respectiv, ai uniunilor naționale, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune.

Art. 100. -

(1) Asociațiile/Uniunile se dizolvă în următoarele situații:

a) de drept;

b) prin hotărâre a judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărâre a adunării generale.

(2) Asociația sau uniunea se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale în condițiile statutului, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data convocării;

c) reducerea numărului de asociați sub limita minimă fixată de lege și dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

(3) Asociația sau uniunea se dizolvă prin hotărâre judecătorească în următoarele cazuri:

a) când scopul sau activitatea acesteia a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când se urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociația/uniunea a devenit insolvabilă;

e) în condițiile art. 92.

(4) Asociația sau uniunea se poate dizolva prin hotărâre a adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 101. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) În cazul dizolvării asociației/uniunii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite membrilor asociați.

(2) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către asociații/uniuni existente, înființate cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației/uniunii.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației/uniunii nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei asociații/uniuni cu scop identic sau asemănător.

Art. 102. -

(1) În cazul dizolvării hotărâte de adunarea generală, lichidatorii sunt numiți de către aceasta, iar în restul cazurilor lichidatorii sunt numiți prin hotărâre judecătorească.

(2) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(3) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice aflate în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(4) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

(5) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile legale pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau uniunii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 103. -

(1) La nivel județean și al municipiului București, societățile cooperative de aceeași formă și/sau asociațiile de societăți cooperative de aceeași formă pot constitui uniuni județene, care sunt asocieri reprezentative, cu condiția ca numărul societăților cooperative asociate direct ori prin asociațiile la care sunt membre să reprezinte cel puțin 45% din numărul total de societăți cooperative de aceeași formă, înregistrate cu sediul în raza județului respectiv sau a municipiului București, după caz.

(2) La nivel național, uniunile județene și/sau asociațiile de societăți cooperative de aceeași formă neasociate la vreo uniune județeană și/sau societățile cooperative de aceeași formă neasociate pot constitui uniuni naționale, care sunt asocieri reprezentative, cu condiția ca numărul societăților cooperative asociate direct ori indirect să reprezinte cel puțin 45% din numărul total de societăți cooperative de aceeași formă, înregistrate cu sediul în România.

(3) Denumirea "uniune județeană", respectiv "uniune națională" poate fi utilizată numai de acele uniuni care îndeplinesc condițiile stabilite la alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 104. -

(1) Asociațiile de societăți cooperative, uniunile județene și naționale de societăți cooperative sunt constituite în scopul de a asigura:

a) reprezentarea și apărarea intereselor societăților cooperative asociate și ale membrilor cooperatori în relațiile cu administrația publică sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private; Jurisprudență

b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan național și internațional, în relațiile cu organizațiile cooperatiste și cu organismele internaționale;

c) promovarea și apărarea intereselor economice, de producție și comerciale ale organizațiilor cooperatiste la nivel local, național sau internațional;

d) sprijinirea societăților cooperative în vederea protecției și dezvoltării patrimoniilor acestora;

e) informarea, documentarea, pregătirea și perfecționarea profesională, acțiuni promoționale pentru serviciile și produsele

f) desfășurarea unor activități sociale, culturale, tehnicoștiințifice, sportive, de caritate și alte activități cu caracter umanitar;

g) efectuarea altor activități stabilite prin statut în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Asociațiile de societăți cooperative, uniunile județene și naționale de societăți cooperative pot conveni reguli și norme de reglementare internă în temeiul și în limitele dispozițiilor legale prevăzute în statute, decizii, hotărâri, precum și în alte acte cu caracter normativ emise de autoritățile competente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    data înscrierii în registrele speciale ținute de instanțele judecătorești, pentru societățile agricole art. 16 alin. (1) din Legea nr. 36/1991]; asociațiile fără scop patrimonial și fundațiile art. 8 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]; composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și alte asemenea forme asociative art. 28 alin. (4) din Legea nr. 1/2000], sindicate (art. 18 din Legea nr. 62/2011, republicată), asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale ale societăților cooperative (art. 89 din Legea nr. 1/2005, republicată); [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    data înscrierii în registrele speciale ținute de instanțele judecătorești, pentru societățile agricole [art. 16 alin. (1) din Legea nr. 36/1991]; asociațiile fără scop patrimonial și fundațiile [art. 8 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000]; composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și alte asemenea forme asociative [art. 28 alin. (4) din Legea nr. 1/2000], sindicate (art. 18 din Legea nr. 62/2011, republicată), asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale ale societăților cooperative (art. 89 din Legea nr. 1/2005, republicată); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 1/2005:
Dispoziții generale
Societățile cooperative
Asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale
Raporturile dintre stat și cooperație
Consiliul consultativ al cooperației
Infracțiuni
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...