Parlamentul României

Legea nr. 70/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul II se abrogă.

2. La articolul VII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. VII. -

(1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene."

3. La articolul VII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală beneficiază de drepturile salariale aferente funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene începând cu data de 1 ianuarie 2015."

4. Articolul X se abrogă.

5. La articolul XI, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"

- La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

«

b1) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanțarea națională, cât și temporar contribuția FEADR, pentru asigurarea tranziției la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană aferente angajamentelor legale încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.310/2013 și ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013;»".

6. La articolul XI, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"

5. Articolul 222 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 222. -

(1) MADR, prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru POP, acordă un avans pentru realizarea de investiții prin POP, astfel:

a) de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care sunt instituții publice, ale căror cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de către Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit (AMPOP) a părții de avans nejustificat de beneficiarul public înainte de ultima tranșă de plată;

b) de până la 40% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitanții privați, ale căror cereri de finanțare au fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranșă și se justifică până la ultima tranșă de plată;

c) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată.

Acest avans se acordă beneficiarului pe baza facturii aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.

(2) Plata avansului la beneficiarii privați trebuie să respecte următoarele reguli:

a) să fie subordonată constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privați ai măsurilor finanțate prin POP sunt beneficiari ai garanțiilor acordate de către fondurile de garantare în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2013;

b) beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AMPOP a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia;

c) sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanție. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat;

d) este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans și pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.»"

7. După articolul XI se introduce un nou articol, articolul XI1, cu următorul cuprins:

"

Art. XI1. -

La data de 1 ianuarie 2015 se abrogă art. 191 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 13 mai 2014.

Nr. 70.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...