Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 66/2014 privind conferirea unor distincții onorifice în Poliția Română

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru reglementarea conferirii unor distincții la nivelul Poliției Române,

având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de faptul că, pentru îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Română cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește unele distincții onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul național de decorații al României, ce se conferă la nivelul Poliției Române pentru:

a) polițiștii în activitate din cadrul Poliției Române pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, precum și pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și al finalizării unor acțiuni/misiuni;

b) polițiștii care urmează să treacă în rezervă, pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei în cadrul Poliției Române;

c) polițiștii aflați în rezervă, pentru activitatea de colaborare cu Poliția Română;

d) instituțiile și asociațiile din țară și străinătate, persoanele fizice sau juridice, pentru activitatea de colaborare/cooperare cu Poliția Română.

Art. 2. -

Distincțiile onorifice cuprind embleme, insignă, plachetă și distincții de serviciu, însoțite, de la caz la caz, de brevet sau diplomă.

CAPITOLUL II Emblemele. Conferirea emblemelor

Art. 3. -

(1) La nivelul Poliției Române se instituie următoarele embleme:

a) emblema de onoare a Poliției Române;

b) emblemele de merit.

(2) Emblemele de merit sunt:

a) emblema de merit "Acțiuni umanitare";

b) emblema de merit "Știință și creație";

c) emblema de merit "Rezervist de onoare";

d) emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică".

Art. 4. -

(1) Emblema de onoare a Poliției Române se conferă polițiștilor aflați în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și rezerviștilor, precum și instituțiilor și asociațiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, polițiștilor străini care au desfășurat acțiuni în comun cu polițiștii din Poliția Română.

(2) Emblema de onoare a Poliției Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române pentru fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Poliției Române, pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor și pentru servicii deosebite aduse Poliției Române.

Art. 5. -

Emblemele de merit cuprind 3 clase, în ordine descrescătoare, după cum urmează:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 6. -

(1) Emblema de merit "Acțiuni umanitare" se conferă polițiștilor aflați în activitate și rezerviștilor, pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenții în situații de urgență în țară sau străinătate.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 7. -

Emblema de merit "Știință și creație" se conferă polițiștilor aflați în activitate din cadrul Poliției Române astfel:

a) emblema de merit clasa I, pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării și reglementării activității sistemului de ordine publică și siguranță națională și pentru invenții și inovații brevetate și aplicate în acest sistem;

b) emblema de merit clasa a II-a, pentru elaborarea unor lucrări, invenții sau inovații omologate, cu aplicare posibilă în sistemul de ordine publică și siguranță națională;

c) emblema de merit clasa a III-a, pentru elaborarea unor lucrări științifice, invenții sau inovații deosebite, precum și șefilor de promoție din instituțiile de învățământ ale Poliției Române - ofițeri și agenți de poliție.

Art. 8. -

(1) Emblema de merit "Rezervist de onoare" se conferă pentru activitatea meritorie ca rezervist în cadrul asociațiilor cadrelor în rezervă, pentru coordonarea și/sau desfășurarea unor acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, precum și pentru acțiuni de promovare a imaginii Poliției Române.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 9. -

(1) Emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică" se conferă cetățenilor și instituțiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, pentru contribuții deosebite în susținerea activităților specifice Poliției Române, precum și pentru asigurarea rezervelor de tehnică și materiale necesare.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 10. -

Emblemele de merit se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, din proprie considerație sau la propunerea șefilor structurilor subordonate.

CAPITOLUL III Insigna onorifică și placheta de onoare

Art. 11. -

(1) Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" se conferă pentru îndeplinirea de către polițiști a unor servicii de excepție sau acte de eroism în executarea misiunilor încredințate în domeniile de activitate ale Poliției Române.

(2) Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" se conferă de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor din care fac parte polițiștii recomandați.

Art. 12. -

(1) Placheta de onoare a Poliției Române se conferă în următoarele situații:

a) cu ocazia aniversării sau comemorării unor evenimente specifice Poliției Române;

b) cu ocazia vizitelor unor delegații oficiale străine;

c) pentru recompensarea polițiștilor care s-au evidențiat în mod deosebit în executarea misiunilor încredințate;

d) pentru rezultatele obținute și activitatea desfășurată, cu ocazia evaluărilor anuale, pe domenii de activitate;

e) pentru aprecierea rezultatelor obținute de-a lungul carierei, cu ocazia trecerii în rezervă sau pensionării.

(2) Placheta de onoare a Poliției Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române.

CAPITOLUL IV Distincțiile de serviciu

Art. 13. -

Distincțiile de serviciu se conferă în următoarele situații:

a) pentru absolvirea de către polițiștii aflați în activitate a unor forme de pregătire în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne;

b) pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român;

c) pentru îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate;

d) pentru obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive.

Art. 14. -

Distincțiile de serviciu pentru "Cursuri pentru inițiere în carieră", pentru "Cursuri de perfecționare" și pentru "Cursuri de specializare" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor instituțiilor de învățământ unde aceștia au efectuat studiile, după promovarea examenelor și în raport cu media/nota de absolvire.

Art. 15. -

Distincțiile de serviciu pentru "Activități de pregătire organizate în țară sau în străinătate, în cadrul relațiilor de parteneriat extern" și pentru "Misiuni în străinătate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor dislocate în teatrele de operații/misiuni internaționale.

Art. 16. -

Distincția de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor din care provin polițiștii propuși.

Art. 17. -

Distincția de serviciu pentru "Obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și de către ceilalți șefi ai structurilor subordonate, pentru locul/premiul I, II sau III.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Distincțiile onorifice se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României, Zilei Poliției Române, precum și în situații deosebite.

(2) Propunerile de conferire a distincțiilor onorifice se transmit decidenților, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru conferire. În situații deosebite, propunerile de conferire se transmit, spre analiză și aprobare, în cel mai scurt timp posibil.

(3) Propunerile privind conferirea distincțiilor onorifice se înaintează ierarhic prin intermediul structurilor de resurse umane, respectiv structurilor de cabinet.

(4) Pentru persoanele fizice, în propunere se menționează: numele și prenumele, cu inițiala tatălui, cetățenia, denumirea însemnului onorific ori distincția care se propune, precum și motivația propunerii.

(5) Pentru persoanele juridice, în propunere se menționează: denumirea, țara, denumirea emblemei care se propune, precum și motivația propunerii.

Art. 19. -

(1) Evidența emblemelor de onoare conferite polițiștilor aflați în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și rezerviștilor se ține de către Direcția management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de către structura de resurse umane a unității din care face parte cel căruia i se conferă.

(2) Evidența emblemelor de merit, insignelor onorifice, plachetelor de onoare și a distincțiilor de serviciu conferite polițiștilor în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și polițiștilor aflați în rezervă se ține de către Direcția management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Evidența emblemelor și a plachetelor conferite instituțiilor și asociațiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, polițiștilor străini se ține de către Direcția cabinet prin Biroul protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(4) Conferirea distincțiilor onorifice se va menționa în fișa de evidență din dosarul personal al polițistului în cauză.

Art. 20. -

Distincțiile onorifice se poartă potrivit prevederilor actelor normative specifice în vigoare, în ordinea importanței lor, doar la uniforma de ceremonie, respectiv cea de reprezentare, cu veston.

Art. 21. -

(1) Distincțiile onorifice se retrag de către emitent, din propria inițiativă, sau la propunerea șefilor structurilor care au propus acordarea lor, pentru săvârșirea unor fapte incompatibile cu calitatea de polițist.

(2) Persoanele cărora li s-au retras distincțiile onorifice sunt obligate să restituie emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare și distincțiile de serviciu împreună cu brevetele/diplomele însoțitoare.

Art. 22. -

În caz de deces, emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare și distincțiile de serviciu, împreună cu documentele însoțitoare, rămân moștenitorilor legali, fără drept de a le purta.

Art. 23. -

Distincțiile onorifice, brevetele și diplomele se confecționează în limita bugetului anual alocat.

Art. 24. -

Emblemele de onoare și de merit se păstrează în cutii din carton de culoare albastră, respectiv galbenă, pe capacul cărora este imprimată denumirea emblemei.

Art. 25. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...