Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 66/2014 privind conferirea unor distincții onorifice în Poliția Română

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru reglementarea conferirii unor distincții la nivelul Poliției Române,

având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de faptul că, pentru îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Română cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește unele distincții onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul național de decorații al României, ce se conferă la nivelul Poliției Române pentru:

a) polițiștii în activitate din cadrul Poliției Române pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, precum și pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și al finalizării unor acțiuni/misiuni;

b) polițiștii care urmează să treacă în rezervă, pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei în cadrul Poliției Române;

c) polițiștii aflați în rezervă, pentru activitatea de colaborare cu Poliția Română;

d) instituțiile și asociațiile din țară și străinătate, persoanele fizice sau juridice, pentru activitatea de colaborare/cooperare cu Poliția Română.

Art. 2. -

Distincțiile onorifice cuprind embleme, insignă, plachetă și distincții de serviciu, însoțite, de la caz la caz, de brevet sau diplomă.

CAPITOLUL II Emblemele. Conferirea emblemelor

Art. 3. -

(1) La nivelul Poliției Române se instituie următoarele embleme:

a) emblema de onoare a Poliției Române;

b) emblemele de merit.

(2) Emblemele de merit sunt:

a) emblema de merit "Acțiuni umanitare";

b) emblema de merit "Știință și creație";

c) emblema de merit "Rezervist de onoare";

d) emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică".

Art. 4. -

(1) Emblema de onoare a Poliției Române se conferă polițiștilor aflați în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și rezerviștilor, precum și instituțiilor și asociațiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, polițiștilor străini care au desfășurat acțiuni în comun cu polițiștii din Poliția Română.

(2) Emblema de onoare a Poliției Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române pentru fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Poliției Române, pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor și pentru servicii deosebite aduse Poliției Române.

Art. 5. -

Emblemele de merit cuprind 3 clase, în ordine descrescătoare, după cum urmează:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 6. -

(1) Emblema de merit "Acțiuni umanitare" se conferă polițiștilor aflați în activitate și rezerviștilor, pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenții în situații de urgență în țară sau străinătate.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 7. -

Emblema de merit "Știință și creație" se conferă polițiștilor aflați în activitate din cadrul Poliției Române astfel:

a) emblema de merit clasa I, pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării și reglementării activității sistemului de ordine publică și siguranță națională și pentru invenții și inovații brevetate și aplicate în acest sistem;

b) emblema de merit clasa a II-a, pentru elaborarea unor lucrări, invenții sau inovații omologate, cu aplicare posibilă în sistemul de ordine publică și siguranță națională;

c) emblema de merit clasa a III-a, pentru elaborarea unor lucrări științifice, invenții sau inovații deosebite, precum și șefilor de promoție din instituțiile de învățământ ale Poliției Române - ofițeri și agenți de poliție.

Art. 8. -

(1) Emblema de merit "Rezervist de onoare" se conferă pentru activitatea meritorie ca rezervist în cadrul asociațiilor cadrelor în rezervă, pentru coordonarea și/sau desfășurarea unor acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, precum și pentru acțiuni de promovare a imaginii Poliției Române.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 9. -

(1) Emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică" se conferă cetățenilor și instituțiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, pentru contribuții deosebite în susținerea activităților specifice Poliției Române, precum și pentru asigurarea rezervelor de tehnică și materiale necesare.

(2) Clasele se conferă în funcție de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor și valorilor specifice Poliției Române.

Art. 10. -

Emblemele de merit se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, din proprie considerație sau la propunerea șefilor structurilor subordonate.

CAPITOLUL III Insigna onorifică și placheta de onoare

Art. 11. -

(1) Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" se conferă pentru îndeplinirea de către polițiști a unor servicii de excepție sau acte de eroism în executarea misiunilor încredințate în domeniile de activitate ale Poliției Române.

(2) Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" se conferă de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor din care fac parte polițiștii recomandați.

Art. 12. -

(1) Placheta de onoare a Poliției Române se conferă în următoarele situații:

a) cu ocazia aniversării sau comemorării unor evenimente specifice Poliției Române;

b) cu ocazia vizitelor unor delegații oficiale străine;

c) pentru recompensarea polițiștilor care s-au evidențiat în mod deosebit în executarea misiunilor încredințate;

d) pentru rezultatele obținute și activitatea desfășurată, cu ocazia evaluărilor anuale, pe domenii de activitate;

e) pentru aprecierea rezultatelor obținute de-a lungul carierei, cu ocazia trecerii în rezervă sau pensionării.

(2) Placheta de onoare a Poliției Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române.

CAPITOLUL IV Distincțiile de serviciu

Art. 13. -

Distincțiile de serviciu se conferă în următoarele situații:

a) pentru absolvirea de către polițiștii aflați în activitate a unor forme de pregătire în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne;

b) pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român;

c) pentru îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate;

d) pentru obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive.

Art. 14. -

Distincțiile de serviciu pentru "Cursuri pentru inițiere în carieră", pentru "Cursuri de perfecționare" și pentru "Cursuri de specializare" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor instituțiilor de învățământ unde aceștia au efectuat studiile, după promovarea examenelor și în raport cu media/nota de absolvire.

Art. 15. -

Distincțiile de serviciu pentru "Activități de pregătire organizate în țară sau în străinătate, în cadrul relațiilor de parteneriat extern" și pentru "Misiuni în străinătate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor dislocate în teatrele de operații/misiuni internaționale.

Art. 16. -

Distincția de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, la propunerea șefilor structurilor din care provin polițiștii propuși.

Art. 17. -

Distincția de serviciu pentru "Obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și de către ceilalți șefi ai structurilor subordonate, pentru locul/premiul I, II sau III.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Distincțiile onorifice se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României, Zilei Poliției Române, precum și în situații deosebite.

(2) Propunerile de conferire a distincțiilor onorifice se transmit decidenților, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru conferire. În situații deosebite, propunerile de conferire se transmit, spre analiză și aprobare, în cel mai scurt timp posibil.

(3) Propunerile privind conferirea distincțiilor onorifice se înaintează ierarhic prin intermediul structurilor de resurse umane, respectiv structurilor de cabinet.

(4) Pentru persoanele fizice, în propunere se menționează: numele și prenumele, cu inițiala tatălui, cetățenia, denumirea însemnului onorific ori distincția care se propune, precum și motivația propunerii.

(5) Pentru persoanele juridice, în propunere se menționează: denumirea, țara, denumirea emblemei care se propune, precum și motivația propunerii.

Art. 19. -

(1) Evidența emblemelor de onoare conferite polițiștilor aflați în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și rezerviștilor se ține de către Direcția management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de către structura de resurse umane a unității din care face parte cel căruia i se conferă.

(2) Evidența emblemelor de merit, insignelor onorifice, plachetelor de onoare și a distincțiilor de serviciu conferite polițiștilor în activitate, polițiștilor care urmează să treacă în rezervă și polițiștilor aflați în rezervă se ține de către Direcția management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Evidența emblemelor și a plachetelor conferite instituțiilor și asociațiilor din țară și străinătate, persoanelor fizice sau juridice, polițiștilor străini se ține de către Direcția cabinet prin Biroul protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(4) Conferirea distincțiilor onorifice se va menționa în fișa de evidență din dosarul personal al polițistului în cauză.

Art. 20. -

Distincțiile onorifice se poartă potrivit prevederilor actelor normative specifice în vigoare, în ordinea importanței lor, doar la uniforma de ceremonie, respectiv cea de reprezentare, cu veston.

Art. 21. -

(1) Distincțiile onorifice se retrag de către emitent, din propria inițiativă, sau la propunerea șefilor structurilor care au propus acordarea lor, pentru săvârșirea unor fapte incompatibile cu calitatea de polițist.

(2) Persoanele cărora li s-au retras distincțiile onorifice sunt obligate să restituie emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare și distincțiile de serviciu împreună cu brevetele/diplomele însoțitoare.

Art. 22. -

În caz de deces, emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare și distincțiile de serviciu, împreună cu documentele însoțitoare, rămân moștenitorilor legali, fără drept de a le purta.

Art. 23. -

Distincțiile onorifice, brevetele și diplomele se confecționează în limita bugetului anual alocat.

Art. 24. -

Emblemele de onoare și de merit se păstrează în cutii din carton de culoare albastră, respectiv galbenă, pe capacul cărora este imprimată denumirea emblemei.

Art. 25. -

(1) Metalele și culorile folosite pentru crearea simbolurilor prevăzute de prezentul ordin sunt cele consacrate în heraldica României.

(2) Metalele sunt în număr de două: aur și argint. Aurul semnifică inteligență, prestigiu, virtute, forță, grandoare, bogăție, iar argintul înseamnă devotament, corectitudine, puritate, înțelepciune și durată în timp.

(3) Se folosesc patru culori, a căror importanță urmează clasificarea de mai jos:

a) roșul simbolizează putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria, incitare la vigilență;

b) albastrul semnifică loialitate, profunzime, autoritate, ordine și adevăr;

c) negrul înseamnă durere, modestie și știință;

d) verdele semnifică onoare, rațiune, tinerețe, prospețime, regenerare, libertate și sănătate.

Art. 26. -

Elementele de compoziție descrise, materialul, forma grafică a pieselor și figurilor heraldice folosite, dimensiunile, cromatica și, de la caz la caz, panglicile sau baretele care individualizează distincțiile onorifice ale Poliției Române sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 27. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 5 mai 2014.

Nr. 66.

ANEXA Nr. 1

EMBLEMA DE ONOARE A POLIȚIEI ROMÂNE

Emblema de onoare a Poliției Române este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din câmp, este de formă circulară, are diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are la bază și poziționat pe avers însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției Române care va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanță de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

Compoziția este flancată și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de aur, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, în săritoare.

Pe revers este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe 3 rânduri: EMBLEMA DE ONOARE/A/ POLIȚIEI ROMÂNE.

Tot pe revers, de capul acvilei este atașat un dispozitiv de prindere terminat cu inel în partea de sus, cu diametrul de 15 mm, ambele aurii, de care este legată o panglică din rips moarat, lată de 30 mm, cu 3 benzi verticale, de câte 10 mm lățime, alternând aur-albastru-aur.

ANEXA Nr. 2

EMBLEMELE DE MERIT "ACȚIUNI UMANITARE" PENTRU POLIȚIA ROMÂNĂ

Emblemele de merit "Acțiuni umanitare", pe 3 clase, sunt confecționate din tombac argintiu, au forma circulară, au diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu credința (două mâini care se strâng) de argint. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, este flancat și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului și broșând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subțire de același metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.

Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, argintie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă albastră, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleași cifre romane, albastre, fiecare lată de câte 1 mm și, de la caz la caz, cu distanța dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.

Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/ACȚIUNI UMANITARE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.

 

ANEXA Nr. 3

EMBLEMELE DE MERIT "ȘTIINȚĂ ȘI CREAȚIE" PENTRU POLIȚIA ROMÂNĂ

Emblemele de merit "Știință și creație", pe 3 clase, sunt confecționate din tombac argintiu, au diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu o carte deschisă, de argint, peste care broșează o pană de scris, de asemenea, de argint, cu vârful de aur. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, este flancat și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului și broșând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subțire de același metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.

Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, albastră, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă argintie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleași cifre romane, argintii, fiecare lată de câte 1 mm și, de la caz la caz, cu distanța dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.

Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/ȘTIINȚĂ ȘI CREAȚIE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 4

EMBLEMELE DE MERIT "REZERVIST DE ONOARE" PENTRU POLIȚIA ROMÂNĂ

Emblemele de merit "Rezervist de onoare", pe 3 clase, sunt confecționate din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din câmp, au formă circulară, diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are pe avers un scut roșu, încărcat cu un leu rampant de aur. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, este flancat și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului și broșând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subțire de același metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.

Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, aurie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă roșie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleași cifre romane, roșii, fiecare lată de câte 1 mm și, de la caz la caz, cu distanța dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.

Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/REZERVIST DE ONOARE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 5

EMBLEMELE DE MERIT "PARTENER PENTRU ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ" PENTRU POLIȚIA ROMÂNĂ

Emblemele de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică", pe 3 clase, sunt confecționate din tombac argintiu, au diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu 3 torțe de argint poziționate în pal. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, este flancat și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului și broșând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subțire de același metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.

Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, roșie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă aurie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleași cifre romane, aurii, fiecare lată de câte 1 mm și, de la caz la caz, cu distanța dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.

Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/PARTENER PENTRU ORDINE/ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 6

INSIGNA ONORIFICĂ "POLIȚIST DE ONOARE AL ANULUI"

Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din câmp, are formă rotundă, diametrul de 35 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Insigna are, pe fond albastru, însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției Române, dar fără scutul mare.

În exergă, în partea de sus, este scris semicircular, cu litere majuscule, argintii: POLIȚIST DE ONOARE. Insigna are, pe revers, un sistem de prindere.

Insigna onorifică se poartă cu o baretă din moar, roșie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de 20 x 10 mm, ce are în partea de sus, începând de la 3 mm de margine, o bandă aurie, orizontală, lată de 2 mm, iar în partea de jos, începând, de asemenea, de la 3 mm, o altă bandă orizontală, argintie, lată de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 7

PLACHETA DE ONOARE A POLIȚIEI ROMÂNE

Placheta de onoare a Poliției Române este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din arie, și este compusă dintr-un scut albastru, în câmpul căruia se află emblema de onoare a Poliției Române, dar fără panglică; cu șeful încărcat cu o fascie aurie alezată, în care sunt gravate, cu litere majuscule, cuvintele: PLACHETĂ DE ONOARE.

ANEXA Nr. 8

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI PENTRU INIȚIERE ÎN CARIERĂ"

Distincția de serviciu pentru "Cursuri pentru inițiere în carieră" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare verde, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 9

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI DE PERFECȚIONARE"

Distincția de serviciu pentru "Cursuri de perfecționare" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare albastră, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 10

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI DE SPECIALIZARE"

Distincția de serviciu pentru "Cursuri de specializare" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare roșie, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 11

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE ORGANIZATE ÎN ȚARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE, ÎN CADRUL RELAȚIILOR DE PARTENERIAT EXTERN"

Distincția de serviciu pentru "Activități de pregătire organizate în țară sau în străinătate, în cadrul relațiilor de parteneriat extern" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare verde, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 12

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE"

Distincția de serviciu pentru "Misiuni în străinătate" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare roșie, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 13

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU "ÎNDEPLINIREA ÎN CONDIȚII DEOSEBITE A MISIUNILOR ÎNCREDINȚATE"

Distincția de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare albastră, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanța dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de același metal, lată de 0,5 mm. Distincția are pe revers un sistem de prindere.

ANEXA Nr. 14

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL I LA "OBȚINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂȚI CULTURALE, ȘTIINȚIFICE ȘI SPORTIVE"

Distincția de serviciu pentru locul/premiul I la "Obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană I, argintie.

ANEXA Nr. 15

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL II LA "OBȚINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂȚI CULTURALE, ȘTIINȚIFICE ȘI SPORTIVE"

Distincția de serviciu pentru locul/premiul II la "Obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană II, argintie.

ANEXA Nr. 16

DISTINCȚIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL III LA "OBȚINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂȚI CULTURALE, ȘTIINȚIFICE ȘI SPORTIVE"

Distincția de serviciu pentru locul/premiul III la "Obținerea de rezultate foarte bune în activități culturale, științifice și sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană III, argintie.

ANEXA Nr. 17

BREVET PENTRU CONFERIREA EMBLEMEI DE ONOARE

Brevetul, prin care se atestă conferirea emblemei de onoare, este de culoare alb-gălbui, având pe margini ornamente florale și pe fundalul acestuia, în partea dreaptă, reprezentarea grafică, contur albnegru, a acestei distincții. În partea de sus, pe centru, este scris textul: Inspectoratul General al Poliției Române, sub care se află însemnul heraldic color al acestei structuri așa cum apare în Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. Sub însemnul heraldic de mai sus este scris pe 3 rânduri: Brevet/pentru/"EMBLEMA DE ONOARE A POLIȚIEI ROMÂNE". Înscrisul mai cuprinde date privind gradul, numele și prenumele (cu inițiala tatălui), denumirea unității/structurii din care face parte, meritele pentru care se acordă, numărul și data ordinului de conferire. Brevetul este validat prin semnătura inspectorului general al Poliției Române și sigiliul structurii emitente.

ANEXA Nr. 18

DIPLOMA PENTRU CONFERIREA EMBLEMELOR DE MERIT, INSIGNEI ONORIFICE ȘI PLACHETEI DE ONOARE

Diploma reprezintă documentul oficial prin care se certifică conferirea emblemelor de merit, insignei onorifice și plachetei de onoare. Este de culoare alb-gălbui, cu ornamente florale pe margini și are imprimată pe suprafața sa, în partea de sus, pe centru, denumirea și sub aceasta însemnul heraldic color al Inspectoratul General al Poliției Române, iar pe fundalul ei, în partea dreaptă a documentului, reprezentarea grafică, contur alb-negru, a distincțiilor de mai sus. Înscrisul mai cuprinde date privind denumirea distincției, gradul, numele și prenumele (cu inițiala tatălui), denumirea unității/structurii din care face parte, motivația pentru care se acordă, precum și numărul și data ordinului de conferire. Diploma va avea semnătura persoanei emitente și va fi validată cu ștampila structurii.

;
se încarcă...