Parlamentul României

Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice și a materialelor radioactive confiscate se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe."

2. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) organe de valorificare - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, administrațiile județene ale finanțelor publice și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și alte structuri ale Ministerului Finanțelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;".

3. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanțele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veșmintele și cărțile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildeșul și orice bunuri a căror comercializare este interzisă prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;".

Art. II. -

(1) La constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancțiunii contravenționale, complementare a confiscării bunurilor, agentul constatator poate lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.

(2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat conform alin. (1), agentul constatator înștiințează persoana la care s-au găsit bunurile asupra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicații scrise cu privire la împrejurările constatate și/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să determine revocarea măsurii provizorii prevăzute la alin. (1).

(3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depozitează într-un spațiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au găsit și pe cheltuiala acesteia, persoana rămânând responsabilă de păstrarea calității și integrității bunurilor, de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calității mediului.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în funcție de faptele săvârșite și documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea măsurii prevăzute la alin. (1), fie aplicarea sancțiunii contravenționale. Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se motivează în scris și este avizată de șefii ierarhici ai agentului constatator și aprobată de conducătorul instituției din care face parte acesta.

(5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) bunurile a căror proveniență nu este dovedită de contravenient, în condițiile legii, și care au servit sau sunt destinate pentru activități comerciale ilicite, asupra cărora se dispune de îndată sancțiunea confiscării.

Art. III. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor art. II, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. IV. -

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 mai 2014.

Nr. 65.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...