Comisia Europeană

Regulamentul nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
Număr celex: 32014R0480

Modificări (2), Referințe (2)

În vigoare de la 14 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 22 alineatul (7), articolul 37 alineatul (13), articolul 38 alineatul (4), articolul 40 alineatul (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (1), articolul 42 alineatul (6), articolul 61 alineatul (3), articolul 68 alineatul (1), articolul 101, articolul 125 alineatul (8), articolul 125 alineatul (9), articolul 127 alineatul (7), articolul 127 alineatul (8) și articolul 144 alineatul (6),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește, în partea a doua, dispoziții comune aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care intră în prezent într-un cadru comun (denumite în continuare "fonduri structurale și de investiții europene" sau "fonduri ESI"). În plus, partea a treia din regulamentul menționat conține dispoziții generale care se aplică pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune, dar nu se aplică pentru FEADR și FEPAM, iar partea a patra a regulamentului conține dispoziții generale care se aplică pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune și FEPAM, dar nu se aplică în cazul FEADR. Prin urmare, prezentul regulament stabilește dispoziții aplicabile tuturor fondurilor ESI, precum și dispoziții aplicabile doar FEDER și Fondului de coeziune sau FEDER, FSE, Fondului de coeziune și FEPAM.

(2) Este necesar să se stabilească norme detaliate privind criteriile pentru determinarea nivelului corecției financiare pe care Comisia ar putea să o aplice în contextul cadrului de performanță pentru fiecare prioritate inclusă în programele sprijinite de fondurile ESI.

(3) Aceste corecții financiare pot fi aplicate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Nivelul corecției financiare ar trebui stabilit pe baza ratelor forfetare legate de un coeficient, calculat în raport cu nivelul de îndeplinire fizică și de absorbție financiară. Factorii externi care contribuie la incapacitatea gravă de a atinge țintele stabilite în cadrul de performanță până în 2023, în afara factorilor care exclud corecția financiară, ar trebui avuți în vedere pentru fiecare caz în parte și ar putea justifica o rată de corecție mai scăzută decât cea care s-ar fi aplicat pe baza coeficientului menționat.

(4) În cadrul dispozițiilor privind criteriile pentru determinarea nivelului corecțiilor financiare care trebuie aplicate în cadrul de performanță, ar trebui abordată separat alocarea specială pentru inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri".

(5) Ar trebui să existe norme specifice care să clarifice dispozițiile privind achiziționarea terenurilor cu sprijinul instrumentelor financiare.

(6) Pentru a avea un cadru coerent care să permită combinarea granturilor pentru asistență tehnică și a unui instrument financiar în cadrul unei singure operațiuni, este necesar ca acest lucru să fie permis numai în scopul pregătirii tehnice a viitoarei investiții în beneficiul destinatarului final.

(7) Pentru a garanta faptul că implementarea instrumentelor financiare este încredințată unor organisme care au capacitatea adecvată de a le implementa în conformitate cu obiectivele și prioritățile fondurilor ESI și în modul cel mai eficient, ar trebui stabilite criterii pentru selectarea organismelor respective, precum și cu privire la rolul, răspunderea și responsabilitatea lor.

(8) Pentru a garanta o gestiune financiară solidă a instrumentelor financiare care oferă garanții, contribuțiile programelor ar trebui să se bazeze pe o evaluare ex ante prudentă a riscurilor, ținând seama de un coeficient de multiplicare adecvat.

(9) Pentru a asigura faptul că instrumentele financiare sunt puse în aplicare în conformitate cu legislația în vigoare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind gestionarea și controlul acestora, inclusiv privind auditul.

(10) Pentru a asigura gestionarea financiară fiabilă a contribuțiilor programului la instrumentele financiare, orice retragere a acestor contribuții ar trebui să se reflecte în mod adecvat în cererile de plată relevante.

(11) Pentru a asigura un calcul coerent al subvențiilor la dobândă și al contribuțiilor la comisioanele de garantare capitalizate eligibile, ar trebui stabilite norme specifice pentru calcularea acestora.

(12) Pentru a promova o introducere rapidă și eficientă a fondurilor în economia reală și o bună gestiune financiară, asigurându-se totodată o remunerare rezonabilă a organismelor care implementează instrumente financiare, ar trebui stabilite criteriile pentru determinarea costurilor și a onorariilor de gestionare pe bază de performanță, pragurile aplicabile, precum și normele pentru rambursarea costurilor și a onorariilor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participații și microcredite.

(13) În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui luate în considerare veniturile generate de operațiuni atunci când se calculează contribuția publică.

(14) Este necesar să se definească metoda pentru calcularea venitului net actualizat al unei operațiuni, ținându-se seama de perioada de referință adecvată pentru sectorul operațiunii respective, de profitabilitatea preconizată în mod normal pentru tipul de investiție în cauză, de aplicarea principiului "poluatorul plătește" și, dacă este cazul, de considerente privind capitalul asociat prosperității relative a statului membru sau a regiunii în cauză.

(15) Ar trebui stabilite perioadele de referință adecvate pentru sectoare, pe baza datelor istorice înregistrate și stocate pentru proiectele generatoare de venit din perioada de programare 2007-2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...