Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 3 alin. (1), lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta normă stabilește condițiile de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. -

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în legislația privind piața de capital și în legislația aplicabilă instituțiilor de credit.

CAPITOLUL II Avizarea depozitarului

SECȚIUNEA 1 Condiții de avizare

Art. 3. -

Pentru a desfășura activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, instituția de credit trebuie să obțină avizul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 4. -

Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Autoritatea analizează cererea de avizare și documentația depusă de solicitant și verifică dacă instituția de credit îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

a) dispune de echipamente și dotări tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare și custodie, iar personalul acesteia implicat în efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

b) desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare;

c) deține fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;

d) dispune de proceduri prin care să se asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, precum și controlul permanent, din punctul de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor dispuse de administratorul care acționează în numele unui fond de pensii.

SECȚIUNEA a 2-a Documentația necesară obținerii avizului

Art. 5. -

(1) Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, care este însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în copie;

b) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile lit. a), dacă este cazul, în original;

c) organigrama și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și custodie, în copie;

d) procedurile privind activitățile de depozitare și custodie, de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită separarea și păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, în copie;

e) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii și de cele ale activelor corespunzătoare provizioanelor tehnice pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie și între acestea, aprobate de consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, și certificatul de atestare fiscală, emis de autoritatea administrației publice locale, depuse în original, în termenul de valabilitate al acestora, din care să reiasă că instituția de credit nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

g) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în termenul de valabilitate, în original;

h) documentul prin care organul statutar desemnează persoanele mandatate să reprezinte instituția de credit în relația cu Autoritatea, în copie;

i) actul de identitate al fiecărei persoane care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;

j) curriculum vitae, datat și semnat, pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, din care să rezulte că au pregătirea și experiența profesională corespunzătoare, în original, semnat pe fiecare pagină;

k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, întocmită conform anexei nr. 2, în original, în formă autentică;

l) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, depuse în termenul de valabilitate al acestora, în original;

m) descrierea sistemelor informatice utilizate din care să reiasă capacitatea de a derula activitățile pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informației și capacitatea de a furniza raportările solicitate de către Autoritate, în original;

n) declarația din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit ori de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea acesteia, în original;

o) ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;

p) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit sau de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit.

(3) Toate documentele depuse la Autoritate, în scopul obținerii avizului, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentantul legal sau de cel puțin o persoană împuternicită a solicitantului și vor fi însoțite de un opis.

SECȚIUNEA a 3-a Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare

Art. 6. -

(1) Autoritatea analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Autorității cu privire la furnizarea de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informații ori modificări. Furnizarea de informații suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acordă instituției de credit solicitante calitatea de depozitar.

Art. 7. -

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite o decizie de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de instituția de credit.

(2) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

(3) O nouă cerere poate fi adresată Autorității numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III Activitatea de depozitare și custodie

Art. 8. -

(1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) Activitatea de custodie se desfășoară în baza unui contract de custodie care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de custodie cuprinde cel puțin clauze referitoare la:

a) drepturi și obligații pentru părți, care să includă cel puțin obligația custodelui de a returna către fondul de pensii facultative toate activele acestuia care, indiferent de cauză, nu se mai regăsesc în portofoliul fondului de pensii, precum și dreptul custodelui de a pune în aplicare proceduri și metode prin care să se asigure că are un control adecvat asupra tuturor operațiunilor desfășurate în numele și pe seama fondului de pensii;

b) decontarea tranzacțiilor;

c) păstrarea activelor în custodie;

d) confirmarea/raportarea deținerilor către administratori și Autoritate, după caz;

e) urmărirea și procesarea evenimentelor de grup, după caz;

f) colectarea cupoanelor/dividendelor, după caz;

g) servicii de recuperare de impozite, după caz;

h) servicii de reprezentare în adunările generale ale acționarilor, după caz.

(3) Pentru desfășurarea activității de custodie a activelor unui fond de pensii facultative, depozitarul trebuie să dispună de proceduri care să cuprindă cel puțin următoarele:

a) confirmarea și/sau raportarea deținerilor către depozitari centrali externi și/sau locali, subcustozi, autorități, emitenți;

b) reconcilierea cu depozitarii centrali externi și/sau locali și/sau subcustozi;

c) informarea structurii care desfășoară activitate de depozitare despre evenimentele de grup;

d) reconcilierea zilnică cu serviciul depozitare pentru deținerile în custodie, prețurile folosite, evaluarea instrumentelor și calculul comisioanelor;

e) mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii facultative pe care depozitarul consideră că, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;

f) mijloace prin care să se asigure că întreg procesul de investire și/sau dezinvestire, precum și circuitul financiar implicat sunt sub controlul său.

Art. 10. -

(1) Depozitarul are obligația întocmirii și actualizării unui Registru propriu al participanților la fondurile de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

(2) Registrul menționat la alin. (1) conține ansamblul datelor organizate și înregistrate în mod cronologic și sistematic.

Art. 11. -

Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative trebuie să cuprindă elementele de identificare ale participanților, respectiv numele, prenumele și codul numeric personal, evidența contribuțiilor plătite, precum și informațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f) și lit. h) -o) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011.

Art. 12. -

Administratorii au obligația să transmită depozitarilor, pentru fiecare participant, informațiile prevăzute la art. 11, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul participanților întocmit de administrator.

Art. 13. -

(1) Pentru a asigura înregistrarea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative întocmit de depozitar, administratorii au obligația să transmită acestuia, în format electronic, toate informațiile în baza cărora s-au efectuat alocări sau anulări de unități de fond pe conturile participanților, în aceeași zi în care acestea au fost înregistrate în Registrul participanților întocmit de administrator.

(2) Depozitarul are obligația de a actualiza informațiile din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative, în baza informațiilor transmise conform prevederilor alin. (1) și ale art. 12 în termen de o zi lucrătoare de la data la care acestea au fost primite de la administratori.

(3) Depozitarul are obligația de a asigura înscrierea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

Art. 14. -

Depozitarul are obligația ca lunar să verifice datele înscrise în Registrul propriu al participanților aferent fiecărui fond de pensii pentru care are calitatea de depozitar cu datele din Registrul participanților al fiecărui fond de pensii, întocmit și actualizat de administratorul acestuia, eventualele neconcordanțe conciliindu-se între părți.

Art. 15. -

(1) Depozitarul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a informațiilor din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

(2) Depozitarul are obligația să realizeze și să păstreze copii de siguranță a informațiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

Art. 16. -

(1) În exercitarea activității de depozitare și custodie, instituția de credit acționează numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii și în limita prevederilor legale aplicabile.

(2) În exercitarea activității de depozitare, instituția de credit asigură o persoană dedicată cu atribuții pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(3) În exercitarea activității de custodie, instituția de credit asigură o persoană responsabilă pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(4) Instituția de credit notifică Autorității cu privire la persoanele responsabile și cu atribuții în desfășurarea activităților de depozitare și custodie, precum și cu privire la înlocuitorii acestora, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor.

(5) Instituțiile de credit care desfășoară activități de depozitare și custodie pentru fondurile de pensii trebuie să asigure separarea operațională a activității de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputându-se efectua de aceleași persoane.

Art. 17. -

Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare și/ori din contractul de depozitare și/ori din contractul de custodie.

Art. 18. -

Administratorul are obligația și nu poate refuza, sub pretextul confidențialității, transmiterea informațiilor și/sau a documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor depozitarului.

Art. 19. -

Depozitarul primește sumele reprezentând contribuțiile participanților unui fond de pensii facultative în contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 20. -

(1) Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele fiecărui fond de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

(2) Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

Art. 21. -

(1) Activele fondurilor de pensii facultative se evidențiază în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului și ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, pe numele fiecărui fond de pensii facultative, acestea fiind debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare și custodie și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizează numai prin intermediul depozitarului.

(5) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Art. 22. -

Depozitarul certifică existența activelor fondului de pensii facultative și calculează valoarea activului net și numărul de unități de fond ale fondului de pensii facultative pe baza informațiilor și documentelor proprii, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investiții în numele fondului.

Art. 23. -

(1) Depozitarul efectuează plăți din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investiții, potrivit prevederilor legale;

b) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale fondului de pensii facultative;

c) pentru orice alt scop precizat în instrucțiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarul procedează la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 24. -

(1) Depozitarul derulează operațiuni cu activele corespunzătoare provizionului tehnic pentru fiecare fond de pensii numai pentru efectuarea de investiții potrivit legislației aplicabile, concomitent cu creditarea/debitarea contului aferent, pe baza instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investițiile.

(2) Depozitarul certifică existența și valoarea activelor care acoperă provizionul tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

Art. 25. -

(1) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul fondului de pensii facultative administrat.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidențialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către Autoritate și/sau de Banca Națională a României și al solicitărilor acestora.

Art. 26. -

Pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie, depozitarul calculează și transmite Autorității, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond.

Art. 27. -

Depozitarul informează în scris Autoritatea despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale aplicabile ori ale documentelor de constituire a fondului, de care a luat cunoștință în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie.

Art. 28. -

Depozitarul informează în scris Autoritatea cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informații și/sau documente, împreună cu o descriere a operațiunii pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la primirea refuzului administratorului.

Art. 29. -

În situația prevăzută la art. 28, Autoritatea poate suspenda transformarea în unități de fond a contribuțiilor primite, precum și transferul participanților la/de la alte fonduri de pensii facultative, până la clarificarea situației.

Art. 30. -

În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau a informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergențe între acesta și administrator cu privire la efectuarea unei operațiuni, depozitarul informează imediat Autoritatea și transmite toate informațiile și copiile documentelor relevante cu privire la respectiva operațiune.

Art. 31. -

Depozitarul este obligat să informeze în scris Autoritatea cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii facultative depozitate sau cu activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

Art. 32. -

(1) Depozitarul poate încredința obligațiile sale, asumate prin contractul de custodie, unei alte entități supravegheate de o autoritate cu competențe de supraveghere financiară, numai în cazurile de custodie a activelor achiziționate pe piețele externe, sub sancțiunea retragerii avizului ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative.

(2) Obligațiile depozitarului nu sunt afectate de faptul că a încredințat unei alte entități toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(3) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor aflate în custodia unei alte entități.

Art. 33. -

(1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele său și/sau în numele fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare în numele său și/sau în numele fondului de pensii facultative, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdicțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale sau în situația aplicării unor prevederi legale incidente.

Art. 34. -

Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului și fondului de pensii facultative.

Art. 35. -

Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al instituției de credit.

CAPITOLUL IV Notificări transmise Autorității

Art. 36. -

(1) Se notifică Autorității toate modificările documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) care au fost transmise în vederea obținerii avizului.

(2) Notificările se transmit Autorității în maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor, respectiv de la data eliberării certificatului de înregistrare mențiuni, după caz.

(3) Notificările sunt însoțite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 37. -

Modificările trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în legislația aplicabilă, necesare pentru obținerea avizului ca depozitar.

Art. 38. -

(1) Autoritatea poate solicita informații suplimentare referitoare la documentele prezentate inițial.

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea ori completarea acestora.

Art. 39. -

Depozitarul notifică Autorității, în termen de o zi lucrătoare de la constatare, următoarele:

a) săvârșirea actelor sau faptelor suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie;

b) depășirea limitelor investiționale prevăzute de legislația în vigoare și de prospectul schemei fondului de pensii facultative;

c) nerespectarea de către administrator a obligației de corectare a abaterii de la gradul de risc;

d) nerespectarea de către administrator a obligației de corectare a abaterii pasive de la cerințele de rating.

Art. 40. -

(1) Autoritatea poate solicita depozitarului să furnizeze informații privind toate aspectele activității de depozitare și de custodie desfășurate pentru fondurile de pensii facultative, precum și să pună la dispoziție toate documentele aferente acesteia.

(2) Transmiterea către Autoritate a informațiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea depozitarului în cauză.

CAPITOLUL V Încetarea contractului de depozitare și a contractului de custodie

Art. 41. -

Contractul de depozitare și contractul de custodie încetează simultan în următoarele cazuri:

a) prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite în contract;

b) prin acordul părților;

c) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului;

e) ca efect al retragerii autorizației fondului de pensii facultative.

Art. 42. -

(1) Încetarea contractelor în unul dintre cazurile prevăzute la art. 41 lit. a) - c) produce efecte la 90 de zile calendaristice de la notificarea Autorității.

(2) Încetarea contractelor în situațiile prevăzute la art. 41 lit. d) și e) produce efecte de la data notificării depozitarului de către Autoritate privind retragerea avizului/autorizației.

CAPITOLUL VI Retragerea avizului depozitarului

Art. 43. -

(1) Autoritatea este în drept să retragă avizul depozitarului în cazurile prevăzute de Lege, precum și în următoarele situații:

a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta normă, necesare pentru obținerea avizului;

c) în cazul nerespectării de către depozitar a obligațiilor prevăzute de Lege, de reglementările Autorității sau de contractul de depozitare și de custodie;

d) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice mijloace ilegale;

e) la cererea depozitarului respectiv;

f) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

g) în cazul depozitării unui fond de pensii neautorizat;

h) în cazul prejudicierii grave a intereselor participanților;

i) la inițierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Națională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, după caz, ori la deschiderea procedurii falimentului;

j) la retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, după caz.

(2) Autoritatea poate retrage avizul depozitarului în cazul neexercitării activității de depozitare pe o perioadă de un an.

Art. 44. -

(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Autoritatea notifică această decizie depozitarului și tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare și de custodie cu acesta.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 45. -

(1) În cazurile prevăzute la art. 41 lit. a) -c) administratorul are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării schimbării depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare și un nou contract de custodie cu o altă instituție de credit avizată de Autoritate pentru desfășurarea activității de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative.

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar activele fondului de pensii și copii ale documentelor privind activitatea sa în legătură cu acesta, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de depozitare și a contractului de custodie între administrator și noul depozitar.

(3) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, depozitarul căruia i-a fost retras avizul are obligația să notifice Autorității, care poate proceda la restricționarea conturilor respectivului fond de pensii facultative până la data efectuării transferului.

Art. 46. -

(1) În cazurile prevăzute la art. 41 lit. d) și art. 43, noul contract de depozitare și cel de custodie sunt transmise Autorității, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestora.

(2) Depozitarul căruia i-a fost retras avizul începe transferul complet al activelor deținute pentru fondurile de pensii facultative către noul depozitar care a încheiat contract de depozitare și contract de custodie cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a noilor contracte de depozitare și de custodie.

Art. 47. -

(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarii implicați întocmesc un raport pentru fiecare fond de pensii, care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor fondului de pensii, activelor corespunzătoare provizionului tehnic, valoarea activului net și a activului net unitar, numărul de unități de fond, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii facultative și Autorității.

CAPITOLUL VII Răspunderea juridică

Art. 48. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea de către depozitari a obligațiilor prevăzute la art. 8, 9, art. 10 alin. (1), art. 12, 14, 15, 16, 24, art. 25 alin. (1), art. 27, 28, 30, 31 și la art. 45 alin. (3);

b) nerespectarea de către depozitari a interdicțiilor prevăzute la art. 33 și 34;

c) nerespectarea de către administratori a obligațiilor prevăzute la art. 18 și la art. 45 alin. (1);

d) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) și (10) din Lege.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 49. -

(1) Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în formă autentică, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Toate documentele depuse în copie la Autoritate vor fi semnate de reprezentantul depozitarului și certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 50. -

(1) Prezenta normă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Depozitarii au obligația de a constitui Registrul propriu al participanților fondurilor de pensii facultative în termen de 3 luni de la data publicării.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, depozitarul are obligația să elaboreze sau să revizuiască, după caz, contractul de depozitare, contractul de custodie și procedurile, în conformitate cu prevederile prezentei norme, și să le notifice Autorității.

Art. 51. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 52. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006.

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 29 aprilie 2014.

Nr. 10.

ANEXA Nr. 1

Pagina 1/3

DATE
DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI


CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE
Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (numele și prenumele), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . , solicit avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii facultative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea instituției de credit)
având:
Sediul social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea) (strada și numărul), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (județul) (codul poștal)
Forma de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (centrală, filială, sucursală)
Numărul de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., numărul de fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa de poștă electronică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . documente, totalizând un număr de . . . . . . file.
Pagina 2/3

Persoane cu competențe de a angaja instituția de credit, persoane cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice care sunt mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative și persoanele care le înlocuiesc pe acestea
CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE
Numele și prenumele Funcția Codul numeric personal
Numele și prenumele Funcția Codul numeric personal
Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagina 3/3
DATE DESPRE ACȚIONARII DEPOZITARULUI
CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE
ACȚIONARI DEPOZITAR - Persoane fizice/juridice
Nr. crt. Acționari1)
Denumirea/Numele și prenumele
Statul rezident Autoritatea competentă de supraveghere2) Deținere Codul de înregistrare fiscală/Codul numeric personal3)
Nr. acțiuni % din capitalul social

1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5% și, respectiv, totalul deținerilor acestora. Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar ori asociat, precizându-se această situație. Pentru societățile ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

2) Se completează numai de persoanele juridice cu denumirea autorității de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresă completă, nr. telefon, fax, e-mail).

3) Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 2

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(denumirea instituției de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative)

1) Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Autorității de Supraveghere Financiară. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate semna, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

înregistrată la registrul comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

având cod de înregistrare fiscală la registrul comerțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Calitatea Semnătura
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [__________]
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [__________]

ANEXA Nr. 3

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

ARTICOLUL 1
Părțile contractante

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S.A., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , sectorul . . . . . . , înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea - Sectorul Sistemului de Pensii Private cu nr. . . . . . . , autorizată de Autoritate prin Decizia nr. . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de administrator al Fondului de pensii facultative . . . . . . . . . . . . . . . . , înscris în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare administrator,

și

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S.A., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , sectorul . . . . . . , înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înscrisă în Registrul Autorității cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avizată de Autoritate prin Avizul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de depozitar al Fondului de pensii facultative . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare depozitar.

ARTICOLUL 2 Definiții

(1) Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare Fondul, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților.

(2) Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate și preluate în custodie la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului și în gestiunea depozitarului.

(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operațiunilor desfășurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

(4) Cheltuielile Fondului reprezintă costuri aferente funcționării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, și în normele Autorității.

ARTICOLUL 3 Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului și desfășurarea de activități de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu respectarea dispozițiilor legale privind pensiile facultative.

ARTICOLUL 4 Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., începând cu data intrării în vigoare.

Dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea prezentului contract cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, acesta se consideră prelungit automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților.

ARTICOLUL 5 Obligațiile părților

(1) Modalitatea concretă de lucru și de predare-preluare a evidențelor și a activelor Fondului se stabilește prin proceduri.

(2) Obligațiile depozitarului:

1. să primească, să păstreze în condiții de siguranță toate activele Fondului și să le evidențieze separat de activele sale și ale altor entități;

2. să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasării contravalorii contribuțiilor individuale brute ale participanților;

b) conturi operaționale utilizate pentru efectuarea de investiții și pentru stingerea obligațiilor Fondului, în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

c) un cont de transfer pentru operațiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanților;

d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanților Fondului în caz de deces, invaliditate și deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe.

3. Conturile prevăzute la alin. (2) pct. 2 vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

4. să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice obligație de plată este executată în termenul stabilit;

5. să se asigure că transformarea contribuțiilor în unități de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

6. să calculeze valoarea activului net și valoarea unitară a activului net și să le transmită către administrator și către Autoritate în condițiile și termenele prevăzute de legislația în vigoare;

7. să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;

8. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului;

9. orice alte obligații prevăzute de normele Autorității.

(3) Obligațiile administratorului:

1. să solicite depozitarului să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuțiilor individuale brute ale participanților;

b) conturi operaționale utilizate pentru efectuarea de investiții și pentru stingerea obligațiilor Fondului, în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

c) un cont de transfer pentru operațiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanților;

d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanților Fondului în caz de deces, invaliditate și deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare în lei și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe;

2. să comunice în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor depozitarului, precum și alte informații solicitate de acesta pentru buna desfășurare a obligațiilor sale și monitorizarea activității Fondului;

3. să achite depozitarului prețul prezentului contract;

4. să informeze în scris, în timp util, depozitarul despre orice schimbare cu privire la administrarea Fondului;

5. orice alte obligații prevăzute de normele Autorității.

ARTICOLUL 6 Prețul contractului

(1) Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe următoarele comisioane:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) În cazul în care nu își execută obligațiile contractuale privind plata prețului contractului, administratorul va plăti din contul său penalități în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . .% pe zi de întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.

ARTICOLUL 7 Răspunderea părților

(1) În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instrucțiunile pe care le transmite depozitarului, precum și pentru toate actele și faptele aferente activității de administrare, astfel cum este definită de legislația în vigoare. Depozitarul nu va fi ținut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de către administrator a informațiilor și documentelor necesare calculării activelor nete ale Fondului și evidenței unităților de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data și ora limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informațiile furnizate nu sunt exacte, corecte și complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al Fondului.

(2) Depozitarul este răspunzător față de administrator și față de participanții la Fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(3) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Autoritate, de Banca Națională a României sau de autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

(4) Depozitarul nu poate să garanteze sau să dispună în niciun fel de instrumentele financiare ori de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului.

(5) Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare ale administratorului.

(6) Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Autorității.

(7) Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare în legătură cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informații și/sau documente sub pretextul confidențialității.

ARTICOLUL 8 Forța majoră

(1) Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(2) Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de . . . . . . . . . . . . . . . zile și demonstrată în termen de . . . . . . . . . . . . . zile, ambele de la data apariției.

ARTICOLUL 9 Modificarea contractului

(1) Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai părților, notificat Autorității.

(2) Intrarea în vigoare a modificărilor contractului se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 10 Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în condițiile prevăzute la art. . . . . . din Norma nr. . . . . . . . . . . . . privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, emisă de Autoritate.

ARTICOLUL 11 Litigii

(1) Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

ARTICOLUL 12 Dispoziții finale

(1) Prezentul contract, împreună cu anexele și eventualele acte adiționale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă formă de înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

(2) În cazul în care una dintre clauzele acestui contract este declarată nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă, celelalte clauze ale contractului nu vor fi afectate în niciun mod, iar părțile vor conveni să înlocuiască prin eforturi rezonabile respectiva clauză cu o altă clauză legal valabilă având același scop.

(3) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Autoritate, și intră în vigoare la . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depozitar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...