Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 3 alin. (1), lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta normă stabilește condițiile de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. -

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în legislația privind piața de capital și în legislația aplicabilă instituțiilor de credit.

CAPITOLUL II Avizarea depozitarului

SECȚIUNEA 1 Condiții de avizare

Art. 3. -

Pentru a desfășura activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, instituția de credit trebuie să obțină avizul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 4. -

Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Autoritatea analizează cererea de avizare și documentația depusă de solicitant și verifică dacă instituția de credit îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

a) dispune de echipamente și dotări tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare și custodie, iar personalul acesteia implicat în efectuarea operațiunilor de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate;

b) desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare;

c) deține fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;

d) dispune de proceduri prin care să se asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, precum și controlul permanent, din punctul de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor dispuse de administratorul care acționează în numele unui fond de pensii.

SECȚIUNEA a 2-a Documentația necesară obținerii avizului

Art. 5. -

(1) Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, care este însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în copie;

b) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile lit. a), dacă este cazul, în original;

c) organigrama și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și custodie, în copie;

d) procedurile privind activitățile de depozitare și custodie, de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită separarea și păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, în copie;

e) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii și de cele ale activelor corespunzătoare provizioanelor tehnice pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie și între acestea, aprobate de consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, și certificatul de atestare fiscală, emis de autoritatea administrației publice locale, depuse în original, în termenul de valabilitate al acestora, din care să reiasă că instituția de credit nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

g) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în termenul de valabilitate, în original;

h) documentul prin care organul statutar desemnează persoanele mandatate să reprezinte instituția de credit în relația cu Autoritatea, în copie;

i) actul de identitate al fiecărei persoane care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;

j) curriculum vitae, datat și semnat, pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, din care să rezulte că au pregătirea și experiența profesională corespunzătoare, în original, semnat pe fiecare pagină;

k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, întocmită conform anexei nr. 2, în original, în formă autentică;

l) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezintă instituția de credit în relația cu Autoritatea, depuse în termenul de valabilitate al acestora, în original;

m) descrierea sistemelor informatice utilizate din care să reiasă capacitatea de a derula activitățile pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informației și capacitatea de a furniza raportările solicitate de către Autoritate, în original;

n) declarația din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit ori de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea acesteia, în original;

o) ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;

p) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit sau de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit.

(3) Toate documentele depuse la Autoritate, în scopul obținerii avizului, vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentantul legal sau de cel puțin o persoană împuternicită a solicitantului și vor fi însoțite de un opis.

SECȚIUNEA a 3-a Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare

Art. 6. -

(1) Autoritatea analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Autorității cu privire la furnizarea de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informații ori modificări. Furnizarea de informații suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acordă instituției de credit solicitante calitatea de depozitar.

Art. 7. -

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite o decizie de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de instituția de credit.

(2) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

(3) O nouă cerere poate fi adresată Autorității numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III Activitatea de depozitare și custodie

Art. 8. -

(1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) Activitatea de custodie se desfășoară în baza unui contract de custodie care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relațiile cu terții, și depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de custodie cuprinde cel puțin clauze referitoare la:

a) drepturi și obligații pentru părți, care să includă cel puțin obligația custodelui de a returna către fondul de pensii facultative toate activele acestuia care, indiferent de cauză, nu se mai regăsesc în portofoliul fondului de pensii, precum și dreptul custodelui de a pune în aplicare proceduri și metode prin care să se asigure că are un control adecvat asupra tuturor operațiunilor desfășurate în numele și pe seama fondului de pensii;

b) decontarea tranzacțiilor;

c) păstrarea activelor în custodie;

d) confirmarea/raportarea deținerilor către administratori și Autoritate, după caz;

e) urmărirea și procesarea evenimentelor de grup, după caz;

f) colectarea cupoanelor/dividendelor, după caz;

g) servicii de recuperare de impozite, după caz;

h) servicii de reprezentare în adunările generale ale acționarilor, după caz.

(3) Pentru desfășurarea activității de custodie a activelor unui fond de pensii facultative, depozitarul trebuie să dispună de proceduri care să cuprindă cel puțin următoarele:

a) confirmarea și/sau raportarea deținerilor către depozitari centrali externi și/sau locali, subcustozi, autorități, emitenți;

b) reconcilierea cu depozitarii centrali externi și/sau locali și/sau subcustozi;

c) informarea structurii care desfășoară activitate de depozitare despre evenimentele de grup;

d) reconcilierea zilnică cu serviciul depozitare pentru deținerile în custodie, prețurile folosite, evaluarea instrumentelor și calculul comisioanelor;

e) mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii facultative pe care depozitarul consideră că, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;

f) mijloace prin care să se asigure că întreg procesul de investire și/sau dezinvestire, precum și circuitul financiar implicat sunt sub controlul său.

Art. 10. -

(1) Depozitarul are obligația întocmirii și actualizării unui Registru propriu al participanților la fondurile de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

(2) Registrul menționat la alin. (1) conține ansamblul datelor organizate și înregistrate în mod cronologic și sistematic.

Art. 11. -

Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative trebuie să cuprindă elementele de identificare ale participanților, respectiv numele, prenumele și codul numeric personal, evidența contribuțiilor plătite, precum și informațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f) și lit. h) -o) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011.

Art. 12. -

Administratorii au obligația să transmită depozitarilor, pentru fiecare participant, informațiile prevăzute la art. 11, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul participanților întocmit de administrator.

Art. 13. -

(1) Pentru a asigura înregistrarea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative întocmit de depozitar, administratorii au obligația să transmită acestuia, în format electronic, toate informațiile în baza cărora s-au efectuat alocări sau anulări de unități de fond pe conturile participanților, în aceeași zi în care acestea au fost înregistrate în Registrul participanților întocmit de administrator.

(2) Depozitarul are obligația de a actualiza informațiile din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative, în baza informațiilor transmise conform prevederilor alin. (1) și ale art. 12 în termen de o zi lucrătoare de la data la care acestea au fost primite de la administratori.

(3) Depozitarul are obligația de a asigura înscrierea corectă a datelor în Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

Art. 14. -

Depozitarul are obligația ca lunar să verifice datele înscrise în Registrul propriu al participanților aferent fiecărui fond de pensii pentru care are calitatea de depozitar cu datele din Registrul participanților al fiecărui fond de pensii, întocmit și actualizat de administratorul acestuia, eventualele neconcordanțe conciliindu-se între părți.

Art. 15. -

(1) Depozitarul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a informațiilor din Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

(2) Depozitarul are obligația să realizeze și să păstreze copii de siguranță a informațiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul propriu al participanților la fondurile de pensii facultative.

Art. 16. -

(1) În exercitarea activității de depozitare și custodie, instituția de credit acționează numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii și în limita prevederilor legale aplicabile.

(2) În exercitarea activității de depozitare, instituția de credit asigură o persoană dedicată cu atribuții pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(3) În exercitarea activității de custodie, instituția de credit asigură o persoană responsabilă pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(4) Instituția de credit notifică Autorității cu privire la persoanele responsabile și cu atribuții în desfășurarea activităților de depozitare și custodie, precum și cu privire la înlocuitorii acestora, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor.

(5) Instituțiile de credit care desfășoară activități de depozitare și custodie pentru fondurile de pensii trebuie să asigure separarea operațională a activității de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputându-se efectua de aceleași persoane.

Art. 17. -

Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare și/ori din contractul de depozitare și/ori din contractul de custodie.

Art. 18. -

Administratorul are obligația și nu poate refuza, sub pretextul confidențialității, transmiterea informațiilor și/sau a documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor depozitarului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...