Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Normele privind cerințele de planificare și pregătire a titularului de autorizație pentru intervenția la urgență nucleară sau radiologică din 18.04.2014

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Considerații generale, scop, definiții

Art. 1. -

Prezenta reglementare stabilește cerințele specifice privind planificarea, pregătirea și implementarea, de către titularul de autorizație, a intervenției pe amplasamentul instalațiilor nucleare și radiologice în caz de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 2. -

(1) Prezenta reglementare se aplică instalațiilor nucleare și radiologice aparținând categoriilor de planificare I, II și III conform anexei.

(2) Categoriile de planificare IV și V sunt reglementate prin alte cerințe specifice emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 3. -

În scopul aplicării prezentei reglementări sunt utilizate definițiile și termenii de specialitate din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele fundamentale pentru securitate radiologică și alți termeni, cum sunt:

a) accident bază de proiect - condițiile de accident în care o instalație este proiectată în conformitate cu criteriile de proiectare stabilite și pentru care degradarea combustibilului și eliberarea de materiale radioactive sunt păstrate în limitele autorizate;

b) accident în afara bazei de proiect - condițiile de accident în care degradarea combustibilului și eliberarea de materiale radioactive sunt în afara limitelor autorizate;

c) accident sever - condițiile de accident mai severe decât în cazul accidentului bază de proiect unde zona activă este degradată semnificativ;

d) activități umane externe - activitățile umane la instalații industriale, militare care pot genera situații de urgențe pe amplasament titularului de autorizație;

e) eveniment de inițiere - un eveniment singular care conduce la apariția de evenimente anticipate în exploatare, regimuri tranzitorii anticipate sau la condiții de accident și care necesită inițierea funcțiilor de securitate ale sistemelor centralei nuclearoelectrice;

f) evenimentele externe extreme - evenimente de tipul fenomenelor meteorologice severe, cum ar fi inundații, cutremure, incendii provenite din surse naturale, evenimente cauzate de activități umane externe;

g) incident - orice eveniment neintenționat, inclusiv erori de operare, avarii ale echipamentelor, evenimente de inițiere, precursori de accidente;

h) structura de urgență în formă restrânsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizație cu responsabilități în intervenție, disponibilă în orice moment, aflată permanent în interiorul instalației;

i) structura de urgență în formă extinsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizație cu responsabilități în intervenție;

j) sistemul de protecție fizică - ansamblul de măsuri tehnice și administrative, prevăzute la utilizarea, transportul și depozitarea materialelor protejate, în scopul evitării sustragerii, pierderii acestora și de neutralizare a actelor de sabotaj îndreptate împotriva instalațiilor și obiectivelor nucleare, precum și în scopul recuperării integrale a acestor materiale, în cazul pierderii sau sustragerii lor;

k) sistem de planificare și pregătire pentru răspuns - sistemul de management coerent în care toate componentele sunt integrate și ajută la îndeplinirea obiectivelor printr-un răspuns sistematic, coordonat și eficient;

l) șeful instalației - conducătorul unității aflat pe amplasament în orice moment, autorizat și responsabil să ia decizii;

m) termen-sursă - cantitatea și compoziția izotopică a materialului eliberat de la o instalație nucleară ca urmare a unui accident.

CAPITOLUL II Responsabilitățile titularului de autorizație

Art. 4. -

Titularul de autorizație trebuie să instituie, să mențină și să actualizeze un sistem propriu de planificare și pregătire a intervenției în situații de urgență începând din faza de proiectare a instalației.

Art. 5. -

Titularul de autorizație trebuie să elaboreze planul propriu de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, denumit în continuare planul de urgență pe amplasament, pentru activitățile desfășurate și sursele radioactive asociate acestora.

Art. 6 -

(1) Titularul de autorizație trebuie să coordoneze activitățile privind pregătirea și răspunsul la urgență cu managementul operării instalației și cu cel al protecției fizice la instalația nucleară.

(2) Răspunsul la urgența nucleară sau radiologică trebuie să fie coordonat și integrat în mod corespunzător cu răspunsul la urgențele convenționale.

Art. 7. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice intervenției la urgență, titularul de autorizație are obligația să asigure un program de pregătire și calificare, pentru personalul din cadrul structurii de urgență, conform funcțiilor și responsabilităților stabilite în planul de urgență pe amplasament.

(2) Titularul de autorizație are obligația să repartizeze personal calificat corespunzător pentru funcțiile de conducere și în funcțiile de execuție stabilite în planul de răspuns la urgență pe amplasament.

(3) Numărul de persoane prevăzut în planul de urgență pentru fiecare tip de activitate în parte trebuie să fie suficient pentru a îndeplini cu succes acțiunile specifice din cadrul intervenției.

(4) Titularul de autorizație are obligația să prevadă în planul de urgență pe amplasament ocuparea pozițiilor din structura de urgență de personal calificat, pentru situațiile complexe de lungă durată sau în care sunt afectate mai multe instalații nucleare pe același amplasament.

Art. 8. -

(1) Titularul de autorizație trebuie să colaboreze cu autoritățile publice locale, județene și centrale pentru a armoniza planul de urgență pe amplasament cu planurile de răspuns ale autorităților publice implicate în desfășurarea intervenției în situație de urgență la instalația nucleară.

(2) Suportul autorităților publice pentru intervenția în situație de urgență la instalația nucleară trebuie susținut prin protocoale sau alte aranjamente dezvoltate între titularul de autorizație și instituțiile participante la intervenție.

(3) Acțiunile de răspuns la urgență ale titularului de autorizație trebuie coordonate și cu acțiunile de căutare și salvare ale serviciilor specializate civile și militare.

CAPITOLUL III Planul de urgență pe amplasament, structura și conținutul-cadru

Art. 9. -

Planul de urgență pe amplasament prezentat de către titularul de autorizație sub forma unui singur document integrat se aprobă de către CNCAN.

Art. 10. -

(1) Planul de urgență pe amplasament trebuie să stabilească responsabilitățile titularului de autorizație pentru îndeplinirea acțiunilor de răspuns la urgență, măsurile necesare pentru pregătirea intervenției, măsurile necesare pentru controlul situațiilor de urgență și pentru reducerea consecințelor radiologice pe amplasament și în exteriorul amplasamentului, în vederea protejării sănătății personalului operator și a populației, protejării proprietății și a mediului înconjurător.

(2) Planul de urgență pe amplasament trebuie să conțină delimitarea fizică a amplasamentului instalației.

(3) Planul de urgență pe amplasament descrie măsurile și acțiunile tehnice și organizatorice și asigură cadrul intervenției titularului de autorizație în situațiile de urgență de pe amplasamentul instalației nucleare, care pot afecta sănătatea personalului operator, a populației, starea mediului înconjurător și starea echipamentelor și a bunurilor.

(4) Detalierea acțiunilor de pregătire, planificare și intervenție conținute în planul de urgență pe amplasament se realizează de către titularul de autorizație în cadrul procedurilor de răspuns la urgență pe amplasament, denumite în continuare proceduri de urgență.

Art. 11. -

Urgențele care vor fi prevăzute în planul de urgență pe amplasament sunt:

a) urgențele nucleare și urgențele radiologice;

b) urgențele medicale, urgențele chimice, incendiile și evenimentele externe extreme.

Art. 12. -

(1) Situațiile determinate de evenimentele de inițiere care nu conduc la consecințe radiologice asupra sănătății personalului operator, la incendii sau la deversarea de substanțe chimice periculoase nu vor fi prevăzute în planul de urgență pe amplasament.

(2) Situații prevăzute la alin. (1) sunt soluționate prin aplicarea procedurilor de operare în vigoare, fără a activa planul de urgență pe amplasament.

(3) Pregătirea și răspunsul la evenimentele care afectează doar sistemul de protecție fizică al instalației nucleare nu vor fi luate în considerare în planul de urgență pe amplasament.

(4) Răspunsul la situații de urgență prevăzute la alin. (3) trebuie asigurat de serviciile specializate de protecție fizică și pază.

Art. 13. -

(1) Planul de urgență pe amplasament trebuie să includă:

a) scopul, obiectivele și domeniul de aplicabilitate;

b) baza legală;

c) lista documentelor de referință relevante pentru implementarea planului de urgență pe amplasament;

d) termeni specifici și definiții;

e) bazele planificării pentru intervenție, în conformitate cu prevederile cap. IV;

f) managementul intervenției incluzând și acțiunile organizațiilor externe și evaluarea situației de urgență, în conformitate cu prevederile cap. V;

g) acțiunile de pregătire pentru intervenție, în conformitate cu prevederile cap. VI;

h) anexele planului de urgență pe amplasament, în conformitate cu prevederile cap. VII.

(2) Planul de urgență pe amplasament trebuie însușit și semnat de către conducătorul instalației nucleare și conducătorii departamentelor responsabile cu planificarea și răspunsul la situațiile de urgență și asigurarea calității, aparținând instalației nucleare.

(3) Fiecare revizie a planului de urgență pe amplasament trebuie să conțină o descriere a reviziei și semnăturile de acord pentru schimbarea paginilor modificate ale persoanelor menționate la alin. (2).

CAPITOLUL IV Bazele planificării pentru intervenție

SECȚIUNEA 1 Elementele de planificare a intervenției

Art. 14. -

Elementele de planificare a intervenției ce trebuie descrise în planul de urgență pe amplasament sunt:

a) clasificarea situațiilor de urgență, cu descrierea evenimentelor și accidentelor;

b) succesiunea cronologică a acțiunilor de răspuns la situația de urgență;

c) structura organizatorică pentru situații de urgență;

d) rolul și responsabilitățile în cadrul intervenției;

e) resursele materiale, suportul logistic și comunicațiile pentru situații de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea situațiilor de urgență

Art. 15. -

Clasificarea evenimentelor la instalația nucleară se bazează pe:

a) starea instalației;

b) starea sistemelor;

c) starea personalului; și

d) riscul radiologic.

Art. 16. -

Urgențele care survin la instalațiile nucleare se clasifică astfel:

a) alerta;

b) urgența internă la instalație;

c) urgența pe amplasament;

d) urgența generală.

Art. 17. -

(1) Alerta la instalația nucleară aparținând categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere necunoscută ori semnificativă a gradului de protecție radiologică pentru populație sau pentru personalul din interiorul amplasamentului.

(2) Alerta include evenimente care se pot transforma în urgență internă la instalație, urgență pe amplasament sau urgență generală.

(3) După declararea stării de alertă trebuie luate măsuri rapide de evaluare și reducere a consecințelor evenimentului, precum și măsuri de pregătire în vederea activării structurilor implicate în intervenție, din interiorul și exteriorul amplasamentului, în funcție de evoluția ulterioară a situației.

(4) Personalul aflat în instalație trebuie pregătit rapid pentru intervenție.

(5) Autoritatea competentă și autoritatea publică trebuie informate conform prevederilor planului de urgență pe amplasament.

Art. 18. -

(1) Urgența internă la instalația nucleară aparținând categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere majoră a gradului de protecție radiologică pentru personalul din interiorul instalației nucleare și evenimentele clasificate ca urgențe interne nu vor avea niciodată consecințe radiologice în afara instalației.

(2) După declararea stării de urgență internă trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecințelor evenimentului și de protecție a personalului instalației.

(3) Urgența internă la instalație trebuie notificată autorității competente și autorității publice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...