Organizarea partidelor politice | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Organizarea partidelor politice

Art. 9. -

Fiecare partid politic trebuie să aibă statut și program politic proprii.

Art. 10. - Jurisprudență

Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea integrală și denumirea prescurtată;

b) descrierea semnului permanent;

c) semnul permanent sub formă grafică alb-negru și color, în anexă;

d) sediul central;

e) mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice;

f) drepturile și îndatoririle membrilor;

g) sancțiunile disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;

h) procedura de alegere a organelor executive și competențele acestora;

i) competența adunării generale a membrilor sau a delegaților acestora;

j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare și prezidențiale; Modificări (1)

k) organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-o alianță politică ori în alte forme de asociere; Jurisprudență

l) condițiile în care își încetează activitatea;

m) modul de administrare a patrimoniului și sursele de finanțare, stabilite în condițiile legii;

n) organul care reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și terți;

o) alte mențiuni prevăzute ca obligatorii în prezenta lege.

Art. 11. -

Statutul și programul politic ale partidului trebuie să fie prezentate în formă scrisă și aprobate de organele împuternicite prin statut.

Art. 12. -

(1) Partidele politice au ca subdiviziuni organizații teritoriale, potrivit organizării administrative a țării, care au numărul minim de membri prevăzut de statut. Modificări (1)

(2) Organele locale pot reprezenta partidul politic față de terți la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.

Art. 13. -

(1) Adunarea generală a membrilor și organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere a partidului politic și a organizațiilor sale teritoriale. Conducerile organizațiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut. Modificări (1)

(2) Statutul poate prevedea și alte organe, cu atribuții formulate explicit.

Art. 14. -

(1) Adunarea generală a membrilor partidului politic sau a delegaților acestora, la nivel național, este organul suprem de decizie al partidului. Întrunirea acestuia are loc cel puțin o dată la 4 ani.

(2) Delegații la adunare sunt aleși de organizațiile teritoriale prin vot secret. Numărul acestora se stabilește în raport cu numărul de membri. Procedurile de desemnare și de delegare a acestora trebuie prevăzute în statut. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Pentru soluționarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre aceștia și conducerile organizațiilor partidului se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului și al organizațiilor sale teritoriale.

(2) Membrii comisiei de arbitraj sunt aleși pe o durată de cel mult 4 ani.

(3) Comisia de arbitraj este organizată și funcționează conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie să asigure părților dreptul la opinie și dreptul de a se apăra, precum și proceduri echitabile de decizie.

Art. 16. -

(1) Organele împuternicite ale partidului politic hotărăsc primirea de membri, în condițiile stabilite de statut, ca urmare a cererilor scrise depuse de solicitanți.

(2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat.

(3) *) Dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicției interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

*) Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 530/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, a constatat că dispozițiile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările ulterioare, sunt neconstituționale.

Art. 17. -

(1) Hotărârile partidului politic și ale organizațiilor sale teritoriale se adoptă cu votul majorității prevăzute în statut.

(2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic și ai conducerilor organizațiilor sale teritoriale se face prin vot secret.

(3) Statutul trebuie să prevadă dreptul fiecărui membru la inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...