Înregistrarea partidelor politice | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Înregistrarea partidelor politice

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul București următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic și de cel puțin 3 membri fondatori, care vor fi citați în instanță; Modificări (1)

b) statutul partidului, întocmit conform prevederilor art. 10;

c) programul partidului;

d) actul de constituire, împreună cu lista semnăturilor de susținere a membrilor fondatori; Modificări (1)

e) o declarație privitoare la sediu și la patrimoniul partidului;

f) dovada deschiderii contului bancar. Jurisprudență

(2) Cererea de înregistrare se afișează la sediul Tribunalului București timp de 15 zile. Jurisprudență

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunțul cu privire la aceasta se publică de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj. Jurisprudență

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Lista semnăturilor de susținere trebuie să menționeze obiectul susținerii, data și locul întocmirii, iar pentru susținători trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul actului de identitate, seria și numărul acestuia, codul numeric personal, precum și semnătura. Susținătorii înscrierii unui partid politic pot fi numai cetățeni cu drept de vot. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de membri fondatori, domiciliați în cel puțin 18 din județele țării și municipiul București, dar nu mai puțin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste județe și municipiul București. Jurisprudență

(4) Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o singură localitate. Listele vor fi grupate pe localități și județe, pentru a se putea verifica prevederile alin. (3).

Art. 20. -

(1) Tribunalul București examinează cererea de înregistrare a partidului politic în ședință publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

(2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni în proces, dacă depun o cerere de intervenție în interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererea de intervenție se comunică din oficiu persoanelor care au semnat cererea de înregistrare. Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Tribunalul București se pronunță asupra cererii de înregistrare a partidului politic în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2).

(2) Împotriva deciziei Tribunalului București pot face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2).

(3) Curtea de Apel București va examina apelul în ședință publică, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea acestuia.

(4) Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Art. 22. -

Partidul politic dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței privind admiterea cererii de înregistrare.

Art. 23. -

Partidele politice ale căror cereri de înregistrare au fost admise se înscriu în Registrul partidelor politice.

Art. 24. -

(1) Partidele politice au obligația să depună la Tribunalul București:

a) documentele atestând desfășurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data acestora;

b) documentele provenind de la autoritățile electorale competente privind desemnarea candidaților în alegeri, în termen de 30 de zile de la data alegerilor.

(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul București se consemnează în Registrul partidelor politice.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc în condițiile prevăzute de statut.

(2) Orice modificare se comunică Tribunalului București, în termen de 30 de zile de la data adoptării, cu îndeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3). Tribunalul București o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 și 21. Jurisprudență

Art. 26. -

(1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau dacă instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului, iar partidul politic în cauză acționează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activității partidului politic și radierea acestuia din Registrul partidelor politice.

(2) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul București se va pronunța asupra acesteia.

(3) Împotriva hotărârii Tribunalului București partea interesată poate face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii.

(4) Curtea de Apel București se pronunță prin hotărâre definitivă în termen de 15 zile de la înregistrarea apelului.

(5) Hotărârea definitivă de admitere a modificării statutului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 27. -

În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să își actualizeze listele de membri, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 19 alin. (3) și (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul București până la data de 31 decembrie a acelui an.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...