Comisia Europeană

Regulamentul nr. 447/2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)
Număr celex: 32014R0447

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 03 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II), în special articolul 12,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele și procedurile de punere în aplicare a asistenței care sunt comune tuturor celor nouă instrumente de acțiune externă. Ar trebui stabilite norme specifice suplimentare pentru a răspunde situațiilor specifice, în special în ceea ce privește gestiunea indirectă, programele de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul domeniului de politică "cooperare regională și teritorială" și programele de dezvoltare rurală finanțate în cadrul domeniului de politică "agricultură și dezvoltare rurală".

(2) Pentru a garanta că asistența pentru preaderare este pusă în aplicare în același mod în cazul tuturor beneficiarilor enumerați în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 231/2014 (în continuare "beneficiarii IPA II") și cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, Comisia și beneficiarii IPA II ar trebui să încheie acorduri sub formă de acorduri- cadru și acorduri sectoriale de stabilire a principiilor cooperării lor în temeiul prezentului regulament.

(3) Comisia ar trebui să sprijine beneficiarii IPA II în eforturile lor de a dezvolta capacitatea acestora de a gestiona fondurile Uniunii în conformitate cu principiile și normele prevăzute de legislația Uniunii. În acest sens și dacă este cazul, Comisia ar trebui să încredințeze sarcini de execuție bugetară beneficiarilor IPA II.

(4) Răspunderea pentru programarea și punerea în aplicare a asistenței IPA II ar trebui să revină, în primul rând, beneficiarilor IPA II care ar trebui să stabilească structurile și autoritățile necesare și să transmită Comisiei cereri în vederea încredințării sarcinilor de execuție bugetară.

(5) Prin urmare, este necesar să se stabilească norme specifice pentru încredințarea sarcinilor de execuție bugetară beneficiarilor IPA II în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei.

(6) Condițiile care trebuie îndeplinite de către o țară aderentă au scopul de a asigura calitatea generală a gestionării finanțelor publice.

(7) Este necesar să se definească norme specifice pentru stabilirea corecțiilor financiare și procedura care urmează a fi aplicată în cazul beneficiarilor IPA II atunci când asistența Uniunii este pusă în aplicare în temeiul gestiunii indirecte.

(8) Pentru a asigura eficacitatea, eficiența, coerența și coordonarea punerii în aplicare a asistenței financiare de preaderare a Uniunii acordată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014 (în continuare "asistența IPA II"), Regulamentul (UE) nr. 236/2014 ar trebui să fie completat cu norme detaliate privind monitorizarea și evaluarea.

(9) Sunt necesare norme specifice de raportare pentru a detalia cerințele de raportare pe care trebuie să le respecte beneficiarul IPA II.

(10) Normele specifice privind transparența și vizibilitatea asistenței IPA II ar trebui să fie definite astfel încât să fie efectiv conforme cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

(11) Asistența IPA II ar trebui utilizată, inter alia, pentru a promova cooperarea transfrontalieră între beneficiarii IPA II, precum și între beneficiarii IPA II și statele membre sau țările care intră în domeniul de aplicare a Instrumentului european de vecinătate, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. Rolurile și responsabilitățile actorilor care intervin trebuie să fie precizate, luând în considerare diferitele situații, în special în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră între beneficiarii IPA II și statele membre.

(12) Asistența IPA II în temeiul programelor de dezvoltare rurală din domeniul de politică "agricultură și dezvoltare rurală" ar trebui să promoveze alinierea treptată la acquis-ul privind politica agricolă comună. Sunt necesare norme specifice pentru finanțarea operațiunilor similare celor care intră în sfera Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, prin intermediul unor sisteme de gestiune și control asemănătoare cu respectivele structuri cu funcții de natură similară în statele membre.

(13) Pentru a permite programarea și aplicarea în timp util a programelor IPA II 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului IPA II,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...