Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Hotărâre 344/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -
SECȚIUNEA a 2-a
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este de 405 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului și ministrului delegat. Modificări (2)

(3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în subordinea ministrului, ministrului delegat și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. Modificări (1)

(4) Atribuțiile și responsabilitățile componentelor funcționale din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(6) Statul de funcții și structura posturilor pe componente funcționale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(7) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite, în condițiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.

Art. 10. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează ministrul delegat, care coordonează activitățile din domeniul dialogului social.

(2) În activitatea sa, ministrul delegat pentru dialog social este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a primministrului, ale cărui atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru dialog social.

(3) Ministrul delegat pentru dialog social îndeplinește următoarele atribuții în domeniul dialogului social:

1. coordonează dialogul social la nivel național;

2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;

3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu; Modificări (1)

4. participă la reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social organizate în condițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;

6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;

7. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale, sindicale și alte organizații ale societății civile.

8. îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit;

9. angajează ministerul în raporturile cu terții în domeniile pentru care a fost învestit;

10. emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate;

11. inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Ministrul delegat îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum și prin instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, specifice domeniului coordonat.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, și unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul unităților prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele directorilor.

(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectelor, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare al UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul UMAS, în condițiile legii, și stabilește competențele directorilor.

Art. 13. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întoarce în țară, acesta face parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

Art. 14. -

Cheltuielile aferente funcționării Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează la nivel de direcție Organismul intermediar, denumit în continuare OI, înființat prin preluarea activității, a posturilor și a personalului aferent Organismului intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Direcția prevăzută la alin. (1) îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca organism intermediar la nivel național pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară "Modernizarea serviciului public de ocupare".

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin care se preiau numărul, structura posturilor și personalul aferent activității Organismului intermediar pentru Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane.

(4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se substituie în drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale în care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, este parte, inclusiv în litigiile aferente activității acestuia. Jurisprudență

Art. 16. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Comisia tehnico-economică.

(2) Componența și regulamentul de funcționare al entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 17. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în subordine sau sub autoritate unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2, pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, după caz.

(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 344/2014:
Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
;
se încarcă...