Guvernul României

Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (5), Referințe (11), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 07 mai 2014.

În vigoare de la 07 mai 2014 până la 15 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 12/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale și al art. 4 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice realizează politicile naționale, corelate cu cele la nivel european și internațional, în domeniile muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie și planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecție și control.

(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice asigură coordonarea aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 2. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 3. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:

a) de strategie și planificare, prin care:

1. elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile de activitate;

2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

3. asigură elaborarea de cercetări, studii și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;

4. asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;

5. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;

b) de reglementare, sinteză și avizare, prin care:

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale care privesc sfera sa de competență;

3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

c) de reprezentare, prin care reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național;

d) de autoritate de stat, prin care:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;

2. coordonează, monitorizează și asigură implementarea unitară a legislației naționale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile și cerințele legislației Uniunii Europene, tratatelor, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte;

3. coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;

4. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;

5. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile de competență;

6. asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Pensii Publice;

e) de monitorizare, inspecție și control, prin care:

1. asigură, prin compartimentele proprii sau instituțiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, controlul respectării legalității în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;

2. efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniile sale de competență;

3. exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități aflate în subordinea sau sub autoritatea sa;

4. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe;

5. asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din Fondul Social European de către unitățile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prevăzute în anexa nr. 2, pct. I.5; Modificări (1), Jurisprudență

g) de autoritate de implementare pentru asistența financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

h) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;

i) de administrare, prin care:

1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;

2. închiriază sau primește în administrare, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică ori privată a statului;

3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea sau sub autoritatea sa;

j) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate, prin care:

1. asigură informarea și consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative și de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel național, european și internațional;

2. pune la dispoziția publicului informații generale și documente de interes public în domeniile sale de activitate;

3. organizează campanii de informare și conștientizare a publicului în ceea ce privește promovarea și implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniile sale de competență, în vederea sensibilizării opiniei publice și facilitării înțelegerii și respectării acestora.

(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se bazează pe următoarele principii:

a) principiul respectării demnității umane, egalității de șanse și de tratament;

b) principiul coeziunii sociale;

c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;

d) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;

e) principiul compatibilității cu legislația comunitară;

f) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;

g) principiul eficienței managementului fondurilor publice;

h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Art. 4. -

(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

1. identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;

2. elaborează rapoarte de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate la nivelul ministerului;

3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

4. organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

5. colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

6. participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

7. participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

8. participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;

9. realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

10. contractează, în condițiile legii, servicii specializate în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

11. editează, direct sau prin unitățile din subordinea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

12. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

13. monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

14. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

15. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului;

16. asigură implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

17. coordonează implementarea programelor de asistență bilaterală, precum și a altor programe de asistență financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;

18. elaborează, implementează și monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internațională, precum și proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate;

19. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor și proiectelor în domeniu;

20. colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniul de activitate al ministerului;

21. asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului ministerului;

22. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene, în acest sens, își îndeplinește atribuțiile ce îi revin și participă, potrivit legislației în vigoare, la sistemul național de gestionare a afacerilor europene;

23. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative inițiate în sfera sa de activitate;

24. asigură relația cu Organizația Internațională a Muncii, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale, potrivit domeniului său de competență;

25. negociază și urmărește încheierea și ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate;

26. derulează relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice din alte state;

27. reprezintă România, în condițiile legii, la organismele internaționale și la instituțiile europene din domeniul său de activitate;

28. asigură protecția cetățenilor români care desfășoară activități lucrative în străinătate prin intermediul atașaților pe probleme de muncă și sociale;

29. monitorizează și evaluează implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru realizarea direcțiilor de acțiune referitoare la ocupare;

30. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare și al proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă derulate de minister;

31. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniului de competență al ministerului;

32. asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului;

33. exercită controlul asupra activităților desfășurate de instituțiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;

34. editează buletine informative și organizează seminare, conferințe, expoziții tematice și alte acțiuni similare în țară și în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative, precum și cele legate de organizarea seminarelor, conferințelor, expozițiilor și celorlalte acțiuni tematice se asigură din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

35. implementează și dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniul său de activitate;

36. fundamentează și susține proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituțiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa;

37. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie și a instituțiilor subordonate și programele de investiții anuale și multianuale;

38. monitorizează execuția bugetară și ia măsuri operative pentru asigurarea plății tuturor drepturilor de protecție socială, în limita fondurilor aprobate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții specifice, în domeniile:

a) Protecția drepturilor copilului și adopție

1. avizează cadrul normativ în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției și al armonizării legislației interne în materia protecției drepturilor copilului și adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora;

2. coordonează elaborarea și aprobă Strategia națională în domeniul protecției drepturilor copilului și al adopției;

3. coordonează și monitorizează implementarea politicilor și strategiilor în domeniul protecției drepturilor copilului și al adopției;

4. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, protecției speciale a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială; Modificări (1)

5. licențiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate. Modificări (1)

b) Asistență socială și incluziune socială

1. coordonează sistemul național de asistență socială în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin legislația în domeniu;

2. elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, precum și cele referitoare la organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului național de asistență socială;

3. finanțează beneficiile de asistență socială, precum și programele destinate dezvoltării și sustenabilității serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;

4. colectează datele la nivel național privind sărăcia și excluziunea socială, analizează și identifică factorii care contribuie la prevenirea și combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări și propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale și elaborează rapoartele naționale privind incluziunea socială;

5. elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale și monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;

6. elaborează criteriile, indicatorii de performanță și standardele de calitate privind serviciile sociale, acreditează furnizorii și serviciile sociale acordate de aceștia, monitorizează și controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calității în domeniu;

7. monitorizează implementarea strategiilor autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;

8. propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, precum și recunoașterea reprezentanțelor în România a organizațiilor neguvernamentale străine, în condițiile prevăzute de lege;

9. coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistență socială de la nivel teritorial și colaborează permanent cu autoritățile administrației publice locale;

10. îndrumă și monitorizează activitatea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, precum și a furnizorilor publici și privați de servicii sociale;

11. asigură funcționarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naționale/interministeriale, organizate conform legii;

12. coordonează și monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuții în domeniu;

13. coordonează activitatea Comisiei naționale privind incluziunea socială.

c) Egalitatea de șanse

1. coordonează elaborarea politicilor și planurilor naționale de acțiune ale Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;

2. avizează proiectele de acte normative, inițiate de celelalte ministere și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

3. monitorizează și evaluează modul de implementare a politicilor și strategiilor în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;

4. coordonează activitatea Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES). Președintele CONES este secretarul de stat al Departamentului pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

d) Fonduri europene

1. elaborează documentele programatice privind politicile sociale și de ocupare a forței de muncă finanțate aferente programării fondurilor europene structurale și de investiții;

2. asigură implementarea și monitorizarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază în calitate de autoritate de implementare;

3. asigură implementarea și monitorizarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programele finanțate din Fondul Social European, în calitate de Organism intermediar, în baza Acordului de delegare de funcții încheiat cu autoritatea de management;

4. stabilește modul și criteriile de acordare a ajutoarelor sociale stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

e) Legislația muncii

1. organizează și coordonează acțiunea de sistematizare, modernizare și îmbunătățire a legislației muncii prin elaborarea și avizarea cadrului legal în domeniul relațiilor de muncă;

2. monitorizează și transpune în legislația națională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislației muncii;

3. asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislației muncii;

4. asigură aplicarea legislației privind contractele colective de muncă și conflictele colective de muncă.

f) Ocuparea forței de muncă și formarea profesională

1. elaborează și promovează proiecte de acte normative și documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă;

2. elaborează, promovează și actualizează cadrul strategic național din domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă, pe baza cerințelor interne și europene, împreună cu instituțiile și organismele implicate în domeniu;

3. analizează, propune modificări și aprobă anual Programul național de ocupare a forței de muncă și Planul național de formare profesională, inițiate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

4. stabilește indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanță managerială cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

5. monitorizează, controlează și evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare și formare profesională a forței de muncă de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

6. elaborează și actualizează Clasificarea ocupațiilor din România, la propunerile diferiților utilizatori, precum și Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;

7. coordonează la nivel național Rețeaua europeană de consiliere și informare în carieră;

8. elaborează și promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranți și inițiază măsuri legislative și/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranților în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forței de muncă și lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranți;

9. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislația în domeniul ajutorului de stat;

10. analizează documentația și eliberează atestatele de recunoaștere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de către cetățenii români sau cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene ori ai statelor aparținând Spațiului Economic European, care doresc să desfășoare activități economice pe teritoriul României;

11. colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea Registrului național al calificărilor din România;

12. analizează și evaluează îndeplinirea condițiilor de autorizare a agenților de muncă temporară și eliberează solicitanților autorizația de funcționare;

13. monitorizează și actualizează Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați;

14. reprezintă România în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru operaționale, din domeniul ocupării forței de muncă și al liberei circulații a lucrătorilor, la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel internațional;

15. elaborează și promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilității forței de muncă, a liberei circulații a lucrătorilor cetățeni ai Uniunii Europene și Spațiului Economic European, realizează transpunerea legislației comunitare în legislația internă;

16. promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul forței de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.

g) Pensii și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special

1. elaborează proiecte de acte normative și metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale și drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice;

2. colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuțiilor sociale obligatorii;

3. colaborează cu alte ministere și instituții pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare;

4. elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat;

5. asigură, prin Casa Națională de Pensii Publice, informarea și consultarea asiguraților, precum și a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;

6. monitorizează și evaluează modul de implementare a politicilor de pensii și altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Națională de Pensii Publice.

h) Protecția familiei

1. promovează valorile familiei, înțelegerea și întrajutorarea în familie, precum și prevenirea și combaterea violenței în relațiile dintre membrii ei; Modificări (1)

2. elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției familiei și pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

3. elaborează standarde, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile care asigură protecția familiei, a victimelor violenței în familie și pentru cele destinate agresorilor;

4. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate protecției victimelor violenței în familie și licențiază aceste servicii; Modificări (1)

5. coordonează și îndrumă metodologic activitățile de sprijinire a familiei și victimelor violenței în familie, precum și ale serviciilor destinate acestora;

6. constituie și gestionează baza de date pentru gestionarea situațiilor de violență în familie.

i) Protecția persoanelor cu handicap Modificări (1)

1. elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiei naționale în domeniul handicapului, precum și a planului național de acțiune;

2. coordonează și monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap, fiind autoritatea decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap emise de comisiile de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București;

3. reprezintă autoritatea desemnată ca mecanism de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010;

4. asigură supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2007;

5. finanțează și cofinanțează programe și proiecte în domeniul protecției persoanelor cu handicap;

6. asigură dezvoltarea activităților specifice ale organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin sume acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. realizează coordonarea metodologică a instituțiilor de asistență socială pentru persoanele cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor și standardelor de calitate în activitatea instituțiilor publice și private de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap;

8. monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

9. avizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfășoare activități în domeniul protecției persoanelor cu handicap și să înființeze instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap;

10. autorizează unitățile protejate și monitorizează respectarea condițiilor de autorizare.

j) Protecția persoanelor vârstnice

1. elaborează și avizează cadrul legislativ în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

2. elaborează și monitorizează strategiile naționale privind persoanele vârstnice și programele naționale privind dezvoltarea populației, în contextul îmbătrânirii demografice;

3. monitorizează aplicarea, la nivel național, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internațional de acțiune privind îmbătrânirea, precum și a Planului de acțiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, și elaborează rapoartele naționale;

4. asigură funcționarea secretariatului tehnic al Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare.

k) Salarizare

1. elaborează și promovează politicile publice și proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;

2. elaborează și promovează pachetul de legi speciale anuale de implementare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării modificării succesive a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, în scopul aplicării etapizate a acesteia;

3. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcționarii publici;

4. propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii și societăți naționale și în societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

5. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici;

6. elaborează metodologia de calcul și propune nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

7. asigură monitorizarea și controlul aplicării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, împreună cu instituțiile publice nominalizate în art. 8 din actul normativ precizat;

8. analizează și verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile și autoritățile publice;

9. avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal și a mărimii sporului pentru condiții de muncă, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare;

10. fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă, conform Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, și a tichetelor de creșă, conform Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare;

11. prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;

12. asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului salarizării;

13. asigură, în numele Guvernului României și al statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul salarizării;

14. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

15. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu organismele financiare internaționale pentru domeniul salarizării;

16. analizează și soluționează problematica raporturilor de muncă (salarizare, pensii, drepturi materiale, alte drepturi) ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și din alte structuri conexe acestuia;

17. analizează și prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituțiile din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și de către alte structuri conexe acestuia;

18. echivalează studiile cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din administrația penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;

19. elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și altor instituții referitoare la sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și altor structuri conexe acestuia;

20. asigură asistență de specialitate și soluționează aspectele sesizate de reprezentanți ai instituțiilor publice, operatorilor economici și petenți.

l) Securitatea și sănătatea în muncă

1. elaborează strategia și cadrul legislativ în domeniul securității și sănătății în muncă;

2. asigură măsurile necesare aplicării legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competență: mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, explozive de uz civil și articole pirotehnice;

3. elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;

4. recunoaște și desemnează organismele de evaluare a conformității pentru domeniul de competență al ministerului;

5. promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.

Art. 5. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispozițiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitățile din sectorul public, mixt și privat, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege.

Art. 6. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorități publice și cu organisme guvernamentale și neguvernamentale.

Art. 7. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și operatorii economici au obligația, în condițiile legii, de a pune la dispoziția Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la cererea acestuia, documentele, datele și informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor sale.

Art. 8. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este de 405 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului și ministrului delegat. Modificări (2)

(3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în subordinea ministrului, ministrului delegat și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. Modificări (1)

(4) Atribuțiile și responsabilitățile componentelor funcționale din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(6) Statul de funcții și structura posturilor pe componente funcționale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(7) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite, în condițiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.

Art. 10. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează ministrul delegat, care coordonează activitățile din domeniul dialogului social.

(2) În activitatea sa, ministrul delegat pentru dialog social este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a primministrului, ale cărui atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru dialog social.

(3) Ministrul delegat pentru dialog social îndeplinește următoarele atribuții în domeniul dialogului social:

1. coordonează dialogul social la nivel național;

2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;

3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu; Modificări (1)

4. participă la reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social organizate în condițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;

6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;

7. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale, sindicale și alte organizații ale societății civile.

8. îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit;

9. angajează ministerul în raporturile cu terții în domeniile pentru care a fost învestit;

10. emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate;

11. inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Ministrul delegat îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum și prin instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, specifice domeniului coordonat.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, și unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul unităților prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele directorilor.

(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectelor, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare al UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul UMAS, în condițiile legii, și stabilește competențele directorilor.

Art. 13. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întoarce în țară, acesta face parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

Art. 14. -

Cheltuielile aferente funcționării Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează la nivel de direcție Organismul intermediar, denumit în continuare OI, înființat prin preluarea activității, a posturilor și a personalului aferent Organismului intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Direcția prevăzută la alin. (1) îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca organism intermediar la nivel național pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară "Modernizarea serviciului public de ocupare".

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin care se preiau numărul, structura posturilor și personalul aferent activității Organismului intermediar pentru Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane.

(4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se substituie în drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale în care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, este parte, inclusiv în litigiile aferente activității acestuia. Jurisprudență

Art. 16. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Comisia tehnico-economică.

(2) Componența și regulamentul de funcționare al entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 17. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în subordine sau sub autoritate unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2, pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, după caz.

(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Art. 18. -

(1) Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se asigură de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice reprezintă ministerul în justiție în raporturile cu ministerele, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite ordine și instrucțiuni.

(4) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social, de 4 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct. Modificări (2)

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, unor persoane cu funcții de conducere din aparatul ministerului. Modificări (2)

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice propune și, după caz, numește reprezentanții Guvernului în structuri tripartite, conform legii.

(4) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește reprezentanții în Adunarea generală a acționarilor la Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. și stabilește indemnizația acestora, în condițiile legii.

(5) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

Art. 20. -

(1) Pe lângă ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice funcționează, ca entitate consultativă, Colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de funcționare al entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 21. -

(1) Secretarul general, respectiv secretarul general adjunct ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ori încredințate de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Conducătorii instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului exercită atribuțiile prevăzute de lege, precum și pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 22. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită unor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 23. -

(1) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare. Derogări (1)

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activități specifice două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism și câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 100 de litri pentru fiecare autoturism. Modificări (3)

Art. 24. -

Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului, sau contracte de prestări servicii, după caz, în condițiile legii.

Art. 25. -

(1) Prefecturile, împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, pot sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituțiilor din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) În localitățile în care instituțiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituții prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 26. -

În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sunt numiți, respectiv încadrați funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal în regim contractual, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Alineatul (5) al articolului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Inspecția Muncii funcționează cu un număr de 2.567 de posturi, funcționari publici și personal contractual."

Art. 29. -

Alineatul (1) al articolului 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 1.417 de posturi, finanțate de la bugetul de stat, funcționari publici și personal contractual, din care 88 de posturi pentru aparatul central și 1.329 de posturi pentru agențiile teritoriale."

Art. 30. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se abrogă.

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Agenția Națională funcționează cu un număr maxim de 2.142 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dintre care 134 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi pentru agențiile teritoriale și Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu și 95 de posturi pentru centrele regionale."

Art. 31. -

Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați este în municipiul București, str. Petofi Sandor nr. 47, sectorul 1."

Art. 32. -

Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 33. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Aurelia Cristea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 344.

ANEXA Nr. 1 Modificări (3)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

ANEXA Nr. 2 Modificări (3)

I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

1. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială - 1.417 posturi

2. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - 69 de posturi, exclusiv demnitarul

3. Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați - 33 de posturi (inclusiv demnitarul și cabinetul acestuia)

4. Inspecția Muncii - 2. 567 de posturi

5. Organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - 360 de posturi, din care:

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea București-Ilfov.

II. Unități care funcționează cu finanțare externă și de la bugetul de stat*:

* Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

1. Unități de management a proiectului (UMP)

2. Unități de implementare al proiectului (UIP)

3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS)

III. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

2. Casa Națională de Pensii Publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...