Parlamentul României

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06 mai 2014.

În vigoare de la 09 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și asociațiilor și fundațiilor, cooperativelor agricole și societăților agricole care desfășoară activități economice."

2. La articolul 42 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori."

3. La articolul 9, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii analizează raportul privind aplicarea Testului IMM și emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat, care se trimite inițiatorului, prin grija autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii și metodologia de elaborare și aplicare a Testului IMM se aprobă prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii."

4. La articolul 9, alineatul (6) se abrogă.

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil inițierii și dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, inițiatorii vor respecta principiul «Gândiți mai întâi la scară mică», precum și principiul numărului constant.

(2) Principiul «Gândiți mai întâi la scară mică» presupune ca inițiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi și cu precădere, asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Principiul numărului constant stabilește că introducerea unor noi sarcini administrative - obligații de raportare/conformare - pentru întreprinderi mici și mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.

(4) Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către inițiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, și constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potențialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecțiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ.

(5) Este obligatorie consultarea organizațiilor reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii privind conținutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact și a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziției lor, documente ce vor însoți proiectul de act normativ până la adoptare."

6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul în care se subcontractează de către întreprinderile mici și mijlocii părți din contractele de achiziție publică, în contractele respective vor fi incluse prevederi privind termenele și modalitatea de plată a subcontractanților, autoritățile contractante verificând îndeplinirea acestor obligații și aplicând sancțiuni contractuale, dacă este cazul."

7. La capitolul II, titlul secțiunii a 6-a se modifică și va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA a 6-a Formarea profesională și antreprenorială"

8. La articolul 19 alineatele (1) și (2), sintagma "programe de formare profesională" se înlocuiește cu sintagma "programe de formare profesională și antreprenorială".

9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Guvernul și autoritățile publice competente inițiază și desfășoară acțiuni care să asigure sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educațional de promovare a culturii și competențelor antreprenoriale, prin:

a) întărirea cooperării la nivel guvernamental între structurile care gestionează politicile de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și instituțiile care gestionează politica de educație la diferite niveluri, precum și cu organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri;

b) sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri și sistemul educațional în scopul corelării ofertei de formare profesională cu cererea de pe piața muncii, pentru a dezvolta strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile și includerea unui capitol referitor la educația antreprenorială în strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții, realizată în parteneriat cu organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri;

c) realizarea de programe speciale de formare antreprenorială pentru femeile interesate să intre în afaceri și a unor programe de mentorat pentru femeile întreprinzător, în vederea creșterii competitivității antreprenoriale și manageriale a acestora;

d) organizarea de cursuri de formare antreprenorială;

e) organizarea și desfășurarea, la nivel central și local, de activități de cunoaștere și de promovare, inclusiv prin mijloace mass-media, a exemplelor de bune practici în domeniul antreprenoriatului, etică și performanță în afaceri, sub forma unor reuniuni specifice - simpozioane, conferințe, forumuri, expoziții, cluburi de discuție, schimburi de experiență, clasamente și concursuri cu premii sau altele asemenea;

f) stimularea comportamentului etic și a responsabilității sociale în afaceri a întreprinderilor mici și mijlocii.

(4) Ministerul Educației Naționale conduce sistemul național de învățământ, oferă servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți și susține activitatea de formare antreprenorială a acestora prin:

a) programe de educație antreprenorială;

b) actualizarea și îmbunătățirea transparenței calificărilor profesionale, validarea rezultatelor învățării nonformale și informale, pentru a răspunde noilor nevoi ocupaționale în raport cu piața muncii;

c) crearea unor module/discipline cu caracter specific în cadrul programei școlare, care să ofere tinerilor posibilitatea aprofundării cunoștințelor antreprenoriale, a manifestării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și a participării la competiții de profil pe baza cunoștințelor acumulate;

d) elaborarea, de către autoritățile publice centrale, ca urmare a consultării confederațiilor patronale reprezentative la nivel național, a unei strategii naționale de educație antreprenorială, prin care să se asigure formarea antreprenorială pe tot parcursul vieții."

10. La articolul 22, litera b) a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să se asigure menținerea în funcțiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor și practicilor de afaceri și menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) În cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici și mijlocii intervine încetarea activității datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredințat conducerea acesteia sau săvârșirii unor infracțiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal, întreprinderea are obligația restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21."

11. La articolul 23, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (3) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se realizează în cadrul aceleiași familii, în baza declarației pe propria răspundere a titularului autorizației și a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieții titularului autorizației și în baza declarației cesionarului, în cazul decesului acestuia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor susține integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe și tarife:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5) În cazul în care în perioada de până la 3 ani intervine încetarea activității autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului întreprinderii individuale ori întreprinderii familiale sau din cauza săvârșirii unor infracțiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, întreprinderea individuală ori întreprinderea familială are obligația restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3)."

12. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Transferul în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se realizează în condițiile legii."

13. La articolul 25 alineatul (3), liniuța a 3-a a literei a) și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de contragarantare, fonduri de investiții și capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, prin acordarea de sprijin financiar și asistență pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanțare, asigurarea fundamentelor informaționale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători, precum și stimulente pentru crearea de locuri de muncă, pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;".

14. La articolul 25 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) și d2), cu următorul cuprins:

"

d1) facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea să furnizeze doar o singură dată datele necesare, precum și valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeană, prin proiectarea și implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate întreprinderilor mici și mijlocii de tipul:

- fond de microfinanțare a întreprinderilor mici și mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf și introducerea noilor tehnologii;

- programe de cercetare, dezvoltare și consultanță privind managementul, marketingul, networkingul, investițiile în întreprinderi mici și mijlocii, în vederea furnizării de soluții pragmatice pentru creșterea funcționalității și performanțelor firmelor pe piața internă și internațională;

- fond pentru cofinanțarea realizării de produse ecologice;

- fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi;

- program pentru organizarea, în fiecare regiune a țării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanțate din fonduri europene, care să valorifice potențialul și condițiile specifice fiecărei zone;

- fond «capital de risc», în vederea finanțării înființării de start-up-uri inovative;

d2) în aplicarea programelor destinate întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute la lit. d1), se va acorda prioritate de finanțare programelor de minigranturi pentru microîntreprinderi, celor ce finanțează produse ecologice sau care aparțin afacerilor de mediu și produselor sau serviciilor inovative;".

15. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Pe site-ul autorității publice cu competențe în domeniu vor fi publicate în mod centralizat și actualizate permanent, informații privind toate programele și măsurile de susținere aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv cele finanțate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informații privind conținutul, condițiile, procedurile, termenele și celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte."

16. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

"

Art. 251. -

Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii până în anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, publicat în Monitorul Oficial, sunt:

a) programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;

b) programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START;

c) programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri;

d) programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;

e) programul pentru transferul afacerilor;

f) programul național multianual de microindustrializare;

g) programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

h) programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;

i) programul național multianual pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale și subsectoriale;

j) programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural;

k) programul de stimulare a cercetării-dezvoltării și inovării în rândul întreprinderilor mici și mijlocii;

l) alte programe naționale pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate în condițiile legii."

17. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene și fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii."

18. La articolul 26, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Fondurile de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în conformitate cu alin. (1) se alocă cu prioritate programelor prevăzute la art. 251 .

(7) Programelor prevăzute la art. 251 lit. f) și k) li se va aloca în mod obligatoriu un procent de cel puțin 20% din fondurile disponibile, stabilite în conformitate cu alin. (1)."

19. La articolul 262, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Organizațiile ori instituțiile publice de drept privat selecționate au calitatea de agenții de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a căror derulare încheie contracte cu autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

(4) Sumele neutilizate la finele fiecărui an, angajate de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii cu agențiile de implementare și evidențiate în conturile acestora, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea obligațiilor care decurg din contractele de credit încheiate între agențiile de implementare și beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevăzute în contractele încheiate între autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și agențiile de implementare."

20. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Facilitățile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda prin intermediul unor scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis, elaborate și implementate în concordanță cu legislația Uniunii Europene și naționale în domeniul ajutorului de stat."

21. În tot cuprinsul legii, sintagma "președintele autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii" se înlocuiește cu sintagma "conducătorul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii", iar sintagma "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii".

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conducătorul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii modifică și completează Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 240/2004, cu modificările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.

Art. III. -

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 62.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...