Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 05 mai 2014.

În vigoare de la 05 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuții specifice, în principal, în domeniul privatizării operatorilor economici,

având în vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate în subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator în elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,

luând în considerare că scopul proiectului îl constituie unitatea și coerența procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca instituție în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuții de elaborare și monitorizare a implementării strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizându-se la inițiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei și conducătorul instituției publice implicate/hotărâre a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,

întrucât prin înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se urmărește asigurarea unității și coerenței procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,

având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai și la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană,

întrucât față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea și restructurarea Societății Comerciale "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și restructurarea în vederea privatizării a Societății "C.F.R. Marfă" - S.A.,

întrucât respectarea angajamentelor față de instituțiile financiare internaționale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcționare a Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului care să creeze condițiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menționate, oferind astfel continuitate și coerență actului de administrare a participațiilor statului,

având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale și eficientizarea activității operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, în numele statului, a unor active, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active este prioritară în contextul angajamentelor asumate de statul român față de instituțiile financiare internaționale, întrucât va asigura unitate și coerență procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,

întrucât neadoptarea de urgență a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, ceea ce motivează urgența reglementării, precum și faptul că, în ceea ce privește caracterul de urgență, acesta este dat și de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activității economice a operatorilor economici, precum și sporirea atractivității pentru privatizare a unor noi societăți, care să funcționeze pe structuri viabile și pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creșterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât și din taxele și impozitele încasate,

o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată de omisiunile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, referitoare la concesiunile în materia serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în sensul stabilirii faptului că prin hotărâre a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, precum și în sensul definirii ministerului de resort în acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național. Serviciul de distribuție a gazelor naturale este un serviciu public de interes național pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens în care este necesară inserarea unor dispoziții similare celor instituite în cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere împlinirea condiției tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare în materie, este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în condițiile legii, care să statueze ministerul de resort îndrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-menționate, precum și natura actului prin care se stabilesc normele,

fără completarea Legii energiei și a gazelor naturale în conformitate cu cele sus-menționate, concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de încasarea redevenței aferente prestării serviciului, în condițiile legii,

deoarece aspectele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează:

a) măsuri privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., și prin preluarea unor activități, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) măsuri pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

c) măsuri pentru eficientizarea activității de privatizare, precum și pentru dezvoltarea activității economice în condiții de profitabilitate a operatorilor economici cu capital de stat;

d) măsuri de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 2. -

(1) Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și prin preluarea unor activități, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaborează și pune în aplicare măsurile necesare în vederea realizării politicilor și strategiilor de privatizare și coordonării unitare a procesului de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat.

CAPITOLUL II Măsuri privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și prin preluarea unor activități

Art. 3. -

(1) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., îndeplinește următoarele atribuții: Modificări (1)

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, în baza propunerilor instituțiilor publice implicate, pentru a asigura o corelare cu strategiile și politicile promovate pe domeniile de activitate ale acestora;

b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;

c) îndrumă metodologic și monitorizează întregul proces de privatizare;

d) avizează și supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) monitorizează hotărârile și deciziile inițiate de reprezentanții instituțiilor publice implicate luate în perioada de pregătire și realizare a privatizării în domeniile restructurării, reorganizării, dizolvării și lichidării operatorilor economici;

f) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

g) propune spre aprobare Guvernului elementele esențiale ale contractului de mandat pentru privatizarea societăților de interes strategic;

h) întocmește rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;

i) efectuează din oficiu, la solicitarea prim-ministrului sau la cererea motivată a ministrului de resort, verificări privind conformitatea punerii în aplicare a strategiilor;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate și ia orice măsuri, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru îndeplinirea acestora.

(2) Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercită în numele statului toate drepturile și își asumă toate obligațiile decurgând din calitatea de acționar, administrarea participațiilor statului, derularea activităților de pregătire și realizare a privatizării, precum și monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizează prin D.P.A.P.S., în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

(3) D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei. Jurisprudență

(4) D.P.A.P.S. preia și derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Organizarea, funcționarea și numărul de posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Referințe (1)

Art. 4. -

(1) Începând cu data prevăzută la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile și atribuțiile și își asumă obligațiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaționale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

(2) Atribuțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) - (4) se exercită, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către o structură organizată distinct în cadrul D.P.A.P.S.

(3) D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile și personalul acestei instituții, pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (5), cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, potrivit legii.

Art. 5. - Modificări (1)

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condițiile legii și cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale, pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, care intră în procedura de privatizare, începând cu data intrării în vigoare a actului de declanșare a procesului de privatizare.

Art. 6. -

(1) Încadrarea personalului preluat de către D.P.A.P.S. se face cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege. Personalul își păstrează drepturile salariale avute la data preluării.

(2) Personalul D.P.A.P.S. își desfășoară activitatea pe baza contractului individual de muncă și, după caz, în temeiul unui raport de serviciu. Salarizarea și alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislației aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Modificări (1)

Art. 7. -

D.P.A.P.S. are sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. -

(1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acționar, indiferent de domeniul de activitate al acestora, se elaborează de D.P.A.P.S. Modificări (1)

(2) Pentru operatorii economici de interes strategic, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esențiale ale mandatului și condițiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituția publică implicată pentru vânzarea acțiunilor/activelor se inițiază de Ministerul Economiei și instituția publică implicată, la propunerea D.P.A.P.S., și se supun spre aprobare Guvernului. Modificări (1)

(3) Pentru ceilalți operatori economici, strategiile de privatizare elaborate de D.P.A.P.S. se aprobă prin ordin comun al ministrului economiei și al conducătorului instituției publice implicate, ulterior aprobării de către Guvern a memorandumului elaborat în acest sens.

(4) Actele administrative prevăzute la alin. (2) și (3) conțin mandatul special acordat D.P.A.P.S. în vederea înstrăinării activelor/acțiunilor operatorilor economici, în numele și pentru instituția publică implicată. Diminuarea participației statului se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

(5) Mandatarul este obligat să execute toate instrucțiunile privitoare la executarea mandatului, înscrise în actele administrative prevăzute la alin. (2) și (3).

(6) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, în condițiile legii, consultanți de specialitate și/sau firme de avocatură, după caz.

Art. 9. -

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit art. 3 și 4, D.P.A.P.S. are dreptul să solicite, în scris, informații, documente și situații referitoare la orice operațiuni de administrare a operatorilor economici, necesare pentru realizarea strategiilor de privatizare de la orice instituție publică implicată.

(2) Instituțiile publice implicate prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întreprindă toate demersurile necesare pentru ca reprezentanții statului în organele de conducere ale operatorilor economici să furnizeze la timp și în mod complet informațiile solicitate.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, D.P.A.P.S. preia, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat pe baza situațiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândește toate bunurile, drepturile și își asumă toate obligațiile și atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua o parte din patrimoniul instituțiilor publice/ministerelor în vederea exercitării atribuțiilor proprii, respectiv mijloacele fixe și obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 și corespunzătoare numărului de personal preluat, conform art. 5, prin protocol de predare-preluare.

(3) În termen de 30 de zile de la data finalizării procesului de privatizare, D.P.A.P.S. poate preda instituției publice implicate prin protocol de predare-preluare patrimoniul preluat potrivit prevederilor alin. (2).

CAPITOLUL III Măsuri privind finanțarea activității Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 11. -

(1) Asigurarea finanțării cheltuielilor curente și de capital necesare funcționării D.P.A.P.S. se realizează prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat în condițiile legii.

(2) Asigurarea finanțării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 3 se realizează prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

(4) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenței ordonanțe de urgență, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., cu excepția societăților din energie care nu se află în proces de pregătire și realizare a privatizării. Modificări (1)

(5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de privatizare, D.P.A.P.S. reține permanent la dispoziția sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum și din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situația în care în cadrul exercițiului financiar al anului 2014 D.P.A.P.S. nu încasează venituri din vânzarea acțiunilor societăților, societăților naționale și companiilor naționale pentru care derulează procesul de pregătire și realizare a privatizării sau sumele încasate din vânzarea acțiunilor sunt insuficiente, poate reține suma prevăzută la alin. (5) din dividendele încasate de la societățile, societățile naționale și companiile naționale la care exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și din dividendele încasate de la operatorii economici care sunt în proces de privatizare.

(7) Pentru anul curent, bugetul aferent activității de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al O.P.S.P.I. și alte sume constituite conform legii.

(8) În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pentru anul 2014, cheltuielile de administrare și privatizare vor fi estimate la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013. Modificări (1)

Art. 12. -

Societățile și companiile naționale, precum și celelalte societăți pentru care Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercită atribuții ce decurg din calitatea de acționar al statului vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condițiile legii în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se varsă integral la bugetul de stat.

Art. 13. -

(1) Disponibilitățile rezultate din gestionarea bugetului aferent activității de privatizare, precum și alte sume aflate în conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanții de participare, garanții de bună execuție, garanții pentru plata prețului acțiunilor aferente activității de privatizare, se transferă în conturile D.P.A.P.S. în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează Ministerul Economiei să repartizeze către D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru funcționarea O.P.S.P.I.

Art. 14. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică operatorilor economici pentru care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deține calitatea de instituție publică implicată.

CAPITOLUL IV Măsuri pentru eficientizarea activității de privatizare, precum și pentru dezvoltarea activității economice a operatorilor economici cu capital de stat

Art. 15. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. poate înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital integral de stat. Modificări (1)

(2) Decizia privind înființarea de societăți are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii: Modificări (1)

a) promovarea concurenței între operatorii economici;

b) garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al acestora;

c) asigurarea transparenței fondurilor publice alocate și utilizarea eficientă a acestora;

d) dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice și de mediu;

e) evitarea apariției unor situații de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenței neloiale.

(3) Drepturile și obligațiile statului rezultând din calitatea de acționar/asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.

(4) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor statului prevăzute la alin. (3) de către Ministerul Economiei prin alte instituții publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

(1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanță de urgență, în numele statului, în condițiile legii, active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale privind privatizarea societăților. Modificări (1)

(2) Valorificarea activelor preluate în condițiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii, la prețul pieței. Valorificarea nu se poate realiza sub prețul de preluare al activelor. Modificări (1)

(3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat în cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora.

(4) Aportarea la capitalul social, în condițiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii, precum și a evaluării, în condițiile legii, a acțiunilor societății la care se aportează. Modificări (1)

(5) Dispozițiile alin. (1) și (3) se aplică cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

(6) Decizia privind preluarea în proprietate a activelor și decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiză economico-financiară, efectuată pe criterii de eficiență, rentabilitate, a activității operatorilor economici cu capital de stat sau în vederea realizării unor strategii de privatizare, vânzare de active sau atragere de investiții, cu garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici.

Art. 17. -

(1) Finanțarea cheltuielilor legate de operațiunile prevăzute la art. 15 și 16 se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii.

(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), precum și orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Drepturile și obligațiile statului decurgând din acțiunile dobândite în condițiile art. 15 și 16 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.

Art. 18. -

(1) Activitățile legate de exercitarea calității de acționar a statului în perioada de pregătire și derulare a procesului de privatizare se realizează pe baza ordinelor emise de conducătorul instituției publice implicate, în condițiile legii, la propunerea Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S.

(2) Ministerul Economiei participă, prin reprezentanții săi, în cadrul comisiilor constituite pentru pregătirea procesului de privatizare și comisiilor constituite pentru vânzarea de acțiuni și/sau active la operatorii economici la care statul este acționar.

(3) Prin pregătirea procesului de privatizare, în sensul alin. (2), se înțelege luarea de măsuri în scopul sporirii atractivității operatorului economic, respectiv măsuri precum cele destinate să asigure creșterea realizărilor tehnico-economice ale societății și diminuarea obligațiilor acestora, restructurarea operatorului economic, atragere de investiții, vânzare de active și altele asemenea, în condițiile legii.

(4) În cadrul comisiilor prevăzute la alin. (2), membrii desemnați din partea Ministerului Economiei au obligația monitorizării îndeplinirii fiecărei etape a procesului de pregătire și realizare a privatizării și informării D.P.A.P.S. în legătură cu stadiul acestuia. Totodată vor întreprinde toate diligențele în vederea coordonării derulării procesului de privatizare a operatorului economic, inclusiv în perioada de pregătire a acestuia.

(5) Drepturile și obligațiile membrilor comisiilor constituite potrivit alin. (2), precum și mandatul acestora se stabilesc prin strategia aprobată potrivit art. 8 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii

Art. 19. -

(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) D.P.A.P.S. se subrogă în toate drepturile și obligațiile O.P.S.P.I.

(2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare și lichidare inițiate de către O.P.S.P.I. pentru societățile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.

(3) Activitățile legate de exercitarea calității de acționar a statului, realizate de D.P.A.P.S., în limitele și în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se realizează pe baza ordinelor emise de ministrul economiei, în condițiile legii.

(4) Contractele de consultanță de specialitate în legătură cu procedurile menționate la alin. (2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.

(5) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inițiate de către O.P.S.P.I., se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S., în numele Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.

(6) Contractele de mandat încheiate ulterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea D.P.A.P.S. vor conține exclusiv acei indicatori de performanță stabiliți în conformitate cu prevederile strategiei de privatizare adoptate în condițiile legii, iar monitorizarea execuției contractelor și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță se face periodic.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 10 alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, prin O.P.S.P.I.

(2) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanțarea cheltuielilor privind înființarea de noi societăți se asigură din bugetul aferent activității de privatizare a O.P.S.P.I.

(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1) se efectuează plăți de către prin O.P.S.P.I.

(4) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferă din contabilitatea O.P.S.P.I. în contabilitatea D.P.A.P.S. pe baza protocoalelor de predare-preluare, la solicitarea Ministerului Economiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea și funcționarea Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

(5) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în bugetul propriu, inclusiv în anexele la acestea, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 21. -

Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizare și funcționare a D.P.A.P.S., atribuțiile de instituție publică implicată se exercită în continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora.

Art. 22. -

Începând cu data prevăzută la art. 21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului".

Art. 23. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) se abrogă prevederile art. 1 alin. (1) - (41), (5) - (7), art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. -

(1) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 100, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 581, cu următorul cuprins:

"

581. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze - Ministerul Economiei, minister de resort;".

2. La articolul 104, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes național menționat la alin. (1).

(12) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

(2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Economiei".

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova
Ministrul pentru societatea informațională,
Alexandru-Răzvan Cotovelea
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de
afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Rovana Plumb

București, 23 aprilie 2014.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...