Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (6), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2002 până la 12 iulie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 101/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de acordare a licenței de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru semințele de consum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru garantarea integrității semințelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licențelor de depozit și de gradare a semințelor de consum și se constituie Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licențelor de depozit și autorizarea gradatorilor pentru semințele de consum, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Agenții economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite pot solicita în scris acordarea licenței de depozit. Modificări (1)

(3) În vederea acordării licenței de depozit pentru semințele de consum se înființează Comisia pentru acordarea licențelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.

(4) Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Membrii Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, la propunerea direcției generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.

(6) Comisia pentru acordarea licențelor de depozit este compusă din 15 membri care reprezintă ministerul de resort, asociațiile patronale și/sau agenți economici cu activitate în domeniul depozitării semințelor de consum. Modificări (1)

(7) Ministerul de resort va disponibiliza din fondurile proprii sumele necesare pentru tipărirea licențelor de depozit și a certificatelor de depozit. Modificări (1)

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile menționate mai jos sunt definite astfel:

a) semințe de consum - semințe de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase și alte semințe destinate consumului uman, animal, industrializării și comercializării;

b) depozit - construcție, ansamblu de construcții, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic și utilizate special pentru depozitarea semințelor de consum; Modificări (1)

c) depozitar - agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit și căruia i s-a acordat licența de depozit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

d) depozitare - activitatea incluzând operațiunile de recepție, gradare, condiționare, păstrare și restituire a semințelor de consum;

e) deponent - persoana fizică sau juridică, proprietar al unei cantități de semințe de consum pe care o predă direct sau prin reprezentantul său autorizat, în vederea depozitării la un depozitar, pentru care primește în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;

f) certificat de depozit - un document care constituie titlu de valoare, negociabil, la ordin, nominativ, emis de depozitar în schimbul primirii spre depozitare a semințelor de consum de la deponent și care poate fi transmis, după caz, prin cesiune sau prin simpla remitere; Modificări (2)

g) activitate de gradare - activitate profesională de identificare și separare pe criterii de calitate a loturilor de semințe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a semințelor de consum;

h) deținător de certificat de depozit - orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a semințelor de consum menționate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat;

i) licență de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atestă că, pe o perioadă determinată, depozitarul îndeplinește condițiile tehnice și financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

j) prețul pieței - prețul format în condițiile concurenței deschise, libere, în care nici unul dintre agenții pieței nu poate influența sau decide unilateral stabilirea nivelului și dinamicii acestuia, format pe baza raportului dintre cerere și ofertă; Modificări (1)

k) punct de recepție a semințelor de consum - locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de semințe de consum, o predă în vederea depozitării.

CAPITOLUL II Licența de depozit

SECȚIUNEA 1 Acordarea licenței de depozit

Art. 5. -

(1) Licența de depozit se acordă, de Comisia pentru acordarea licențelor de depozit, agentului economic constituit în condițiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de performanță tehnică pentru gradare și depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.

(2) Verificarea și certificarea condițiilor financiare și tehnice se realizează de persoane fizice sau juridice specializate, abilitate în acest scop de ministerul de resort. Modificări (1)

Art. 6. - Referințe (1), Reviste (1)

(1) Licența de depozit se eliberează contra unei taxe pentru acordarea licenței, care se face venit la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Cuantumul taxei pentru acordarea licenței de depozit și actualizarea acestuia în funcție de rata inflației se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și ministrului finanțelor publice, și cuprind costurile necesare emiterii licenței de depozit.

Art. 7. -

Licența de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. -

Licența de depozit se prelungește, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăși perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenței de depozit, la data solicitării prelungirii.

Art. 9. -

Licența de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situațiile și în condițiile menționate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

(1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licenței de depozit, depozitarul licențiat, conform prezentei ordonanțe de urgență, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licențelor de depozit.

(2) Reprezentanți ai Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit vor controla depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va presta activitatea de depozitare până la stingerea obligațiilor din contractele de prestări de servicii încheiate cu deponenții. Modificări (1)

(3) Pe perioada suspendării licenței de depozit, activitatea de control se poate exercita și pentru semințele de consum transferate și depozitate în altă parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.

Art. 11. -

Depozitarul poate solicita retragerea propriei licențe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, în condițiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. - Modificări (1)

În situațiile de suspendare, anulare sau expirare a licenței de depozit, depozitarul este obligat să transmită ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii semințelor de consum deponentului, certificatele de depozit greșit completate și anulate, precum și certificatele necompletate.

SECȚIUNEA a 2-a Tariful de depozitare

Art. 13. -

(1) Depozitarul va afișa permanent, la loc vizibil, în spații destinate relațiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operațiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).

(2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natură; pentru plata în natură contravaloarea se calculează la prețul pieței din momentul încheierii contractului de depozit. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Pentru serviciile de depozitare cu plata în avans perioada negociată nu va depăși 12 luni.

(2) În situația în care termenul de depozitare depășește termenul negociat, deponentul va plăti tariful practicat de depozitar, la data restituirii semințelor de consum, pentru perioada care excede contractului de prestare de servicii.

SECȚIUNEA a 3-a Asigurarea depozitarului

Art. 15. -

(1) Fiecare depozitar este obligat să încheie un contract de asigurare a spațiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea sa, precum și a semințelor de consum depozitate în aceste spații.

(2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spațiile de depozitare și semințele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundații și cutremure.

(3) Depozitarul este obligat să plătească primele de asigurare pentru întreaga perioadă a depozitării semințelor de consum.

(4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a semințelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Depozitarul va păstra semințele de consum separat, în funcție de gradul înregistrat în fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepție.

(2) Pe perioada depozitării semințelor de consum scăzămintele și perisabilitățile se determină conform prevederilor legale.

Art. 17. - Modificări (1)

Agenții economici care prestează servicii de depozitare sunt obligați să accepte, în mod nediscriminatoriu, semințele de consum aduse spre depozitare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licența de depozit.

CAPITOLUL III Activitatea de gradare a semințelor de consum

SECȚIUNEA 1 Sistemul național de gradare

Art. 18. -

(1) Activitatea de gradare a semințelor de consum se organizează în cadrul Sistemului național de gradare a semințelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizațiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Se înființează Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general și de utilitate publică, cu finanțare din surse proprii.

(3) Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum este condusă de un consiliu format din reprezentanți ai ministerului de resort, ai patronatelor și ai organizațiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producției, depozitării, procesării, comercializării și standardizării semințelor de consum. Modificări (1)

(4) Atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).

SECȚIUNEA a 2-a Emiterea licenței de gradator

Art. 19. -

(1) Gradarea semințelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizați prin acordarea unei licențe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului național de gradare a semințelor de consum.

(2) Gradatorii pot avea și calitatea de angajați ai societăților comerciale care se ocupă cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a semințelor de consum.

(3) Gradarea semințelor de consum proprietate a depozitarului licențiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.

Art. 20. -

(1) Gradarea se efectuează la punctele de recepție a semințelor de consum.

(2) Manualul de gradare a semințelor de consum se aprobă la propunerea Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Manualul de gradare a semințelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Certificatul de depozit

SECȚIUNEA 1 Cerințe privind tipărirea, emisiunea și conținutul certificatului de depozit

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, înseriat de ministerul de resort și pus la dispoziția depozitarilor.

(2) Ministerul de resort comandă tipărirea certificatelor de depozit și ține evidența acestora.

(3) Tipărirea certificatelor de depozit se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort.

Art. 22. - Modificări (1)

Depozitarii eliberează deponenților certificate de depozit, pentru semințele de consum predate de aceștia și depozitate, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 23. -

(1) Certificatul de depozit este transmisibil, fără limite sau restricții. Modificări (1)

(2) Certificatul de depozit reprezintă titlu executoriu pentru cantitatea semințelor de consum înscrisă în acesta. Modificări (1)

(3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.

(4) Pentru depozitarea semințelor de consum peste termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garanții reale mobiliare asupra semințelor de consum depozitate, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 25. -

(1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență trebuie să conțină, sub sancțiunea nulității, următoarele mențiuni:

a) seria și numărul certificatului de depozit;

b) denumirea și sediul depozitarului, numărul licenței de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului;

c) date pentru identificarea deponentului și semnătura lui;

d) data emiterii certificatului de depozit și perioada depozitării semințelor de consum;

e) denumirea semințelor de consum și cantitatea predată;

f) tipul, anul recoltei, clasa și gradul semințelor de consum predate;

g) tariful serviciilor prestate și, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;

h) semnătura și ștampila depozitarului;

i) o secțiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum și pentru constituirea garanției reale mobiliare asupra semințelor de consum depozitate.

SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit

Art. 26. -

(1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum și la cantitățile de semințe de consum depozitate.

(2) Registrul și certificatele de depozit vor fi păstrate în condiții de maximă siguranță. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1)

Ministerul de resort va ține evidența certificatelor de depozit tipărite și distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit.

SECȚIUNEA a 3-a Restituirea și expedierea semințelor de consum

Art. 28. - Modificări (2)

La cererea deținătorului certificatului de depozit și în schimbul acestuia depozitarul este obligat să predea, în termen de 14 zile, semințele de consum depozitate, în condițiile de cantitate și calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suportă de către deținătorul certificatului de depozit.

CAPITOLUL V Fondul de garantare pentru certificatele de depozit Modificări (1)

Art. 29. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul este persoană juridică de drept public, cu finanțare extrabugetară.

(3) Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

(4) Sediul Fondului este în municipiul București.

(5) Depozitarii cărora li s-a acordat licența de depozit au obligația să depună în contul Fondului o cotă reprezentând 0,5% din valoarea de piață a semințelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit. Modificări (1)

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semințelor de consum înscrise în certificatele de depozit emise de depozitarii cărora li s-a acordat licența de depozit. Modificări (1)

(2) Fondul va compensa plata depozitelor, reprezentând contravaloarea semințelor de consum depozitate, atunci când acestea devin indisponibile.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă și executorie de începere a procedurii falimentului depozitarului. Modificări (1)

(4) Deținătorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea semințelor de consum specificate în certificatul de depozit, calculată la prețul pieței, la data solicitării restituirii semințelor de consum.

(5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate din certificatul de depozit indisponibil, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenți. Modificări (1)

(6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor Fondul va despăgubi deponenții, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia. Modificări (1)

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Depozitarii sunt obligați să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponenților. Modificări (1)

(2) Contribuțiile la bugetul Fondului vor avea ca unică utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenților, în situația în care depozitarii nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute în contractele de prestări de servicii de depozitare, precum și obligația de a restitui semințele de consum la solicitarea deponentului. Modificări (1)

(3) Resursele financiare ale bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului se constituie din:

a) cote plătite de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piață a semințelor de consum depozitate și pentru care s-au eliberat certificate de depozit, conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;

b) dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond;

c) realizarea creanțelor sale;

d) încasarea despăgubirilor din polițele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15;

e) venituri din investirea resurselor sale;

f) alte venituri, donații, sponsorizări și altele asemenea.

(4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor directe ale Fondului. Modificări (1)

(5) Fondul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat și obligațiuni emise de Banca Națională a României, băncile comerciale, administrațiile și băncile centrale din țările membre ale Uniunii Europene și țările membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

(6) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se stabilește plafonul minim și maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii semințelor de consum depozitate, ale Fondului.

(7) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile și vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.

(8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăși veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e). Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 32. -

(1) Faptele ce constituie contravenții la prevederile prezentei ordonanțe de urgență și modul de sancționare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Constatarea săvârșirii faptelor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor. Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate persoanelor fizice și persoanelor juridice.

Art. 33. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ministerul de resort va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.

Art. 35. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea contravențiilor și a modului de sancționare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;

c) orice dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 17 octombrie 2002.

Nr. 141.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
;
se încarcă...