Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe (3), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003 până la 31 martie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 27/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Salarizarea magistraților de la instanțele judecătorești și parchete se face ținându-se seama de caracterul justiției de putere în stat, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute pentru magistrați de Constituție și de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea și complexitatea activității, pregătirea și competența profesională a magistraților.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Indemnizațiile pentru magistrați se stabilesc pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută de lege pentru funcțiile de demnitate publică alese și numite din cadrul autorităților legislativă și executivă. Această valoare, actualizată periodic potrivit dispozițiilor legale, se aplică de drept și magistraților în temeiul prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Valoarea de referință sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare a magistraților.

(3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizațiilor lunare ce corespund coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa nr. 1 și valorii de referință sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.

CAPITOLUL II Salarizarea magistraților

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Magistrații au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație de încadrare brută lunară, stabilită pe funcții, în raport cu nivelul instanțelor și parchetelor și cu vechimea în magistratură. Jurisprudență

(2) Coeficienții de multiplicare pe baza cărora se stabilește indemnizația de încadrare brută lunară a magistraților sunt prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1. Jurisprudență

(3) Magistrații stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienți de multiplicare corespunzători fiecărei etape de stagiu, cu condiția promovării examenelor prevăzute de lege.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Magistrații beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justiție sau de personal asimilat magistraților, de o majorare a indemnizației stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizația brută, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

- de la 5 la 10 ani - 5%;
- de la 10 la 15 ani - 10%;
- de la 15 la 20 de ani - 15%;
- peste 20 de ani - 20%.

(2) Indemnizația majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcțiile prevăzute la alin. (1) și constituie indemnizația de încadrare brută lunară.

(3) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații care posedă titlul științific de "doctor în drept" sau "doctor docent în drept" beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. -

Magistrații care funcționează la instanțe și parchete din mediul rural beneficiază de indemnizații de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabilește în funcție de gradul de izolare a localității și de condițiile concrete de viață, prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență

Art. 7. -

(1) Magistrații pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrați potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției și vechimii în magistratură, precum și de celelalte drepturi reglementate de lege.

(2) La încetarea activității magistrații prevăzuți la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și magistraților care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Promovarea magistraților în funcții de execuție se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare și de desfășurare a examenului se stabilește prin regulament aprobat de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Promovarea pe loc în funcții de execuție, în raport cu nivelul instanței sau al parchetului, se face în funcția imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bine" în ultimii patru ani, precum și vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabilește pentru judecători de ministrul justiției, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei instanțe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum și de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.

Art. 9. -

Procurorii din cadrul Parchetului Național Anticorupție sunt salarizați cu indemnizații de încadrare brute lunare în aceleași condiții ca și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, beneficiind de coeficienții de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu funcțiile pe care le exercită.

Art. 10. -

(1) Magistrații care sunt delegați sau detașați în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la instanțe sau parchete inferioare își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detașarea se face la instanțe sau parchete de nivel superior, magistrații beneficiază de indemnizația de încadrare brută lunară și de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanțe sau, după caz, parchete.

(2) Drepturile care se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare într-o altă funcție se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Judecătorii care compun completele specializate pentru judecarea infracțiunilor de corupție, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Pentru activitatea specializată de combatere a infracțiunilor de corupție sporul de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară, prevăzut la alin. (1), se acordă procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, procurorilor și specialiștilor de înaltă calificare din cadrul Parchetului Național Anticorupție, precum și procurorilor care participă la ședințele de judecată ale completelor specializate pentru judecarea infracțiunilor de corupție.

(3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2) se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiției.

Art. 12. -

Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiției și Institutul Național al Magistraturii asimilat magistraților conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, specialiștii de înaltă calificare din cadrul Parchetului Național Anticorupție, precum și personalul de specialitate al Institutului Național de Criminologie se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.

Art. 13. -

Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale magistraților se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 14. -

Indemnizațiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Salarizarea și alte drepturi ale magistraților consultanți

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Magistrații consultanți numiți în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt remunerați cu indemnizația corespunzătoare nivelurilor de salarizare prevăzute, după caz, la nr. crt. 28-32 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în funcții juridice. Jurisprudență

(2) Magistrații consultanți beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 și 30. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cazul în care magistrații consultanți sunt numiți sau funcționează ori sunt delegați la instanțe care au sediul în alte localități decât cele în care își au domiciliul, aceștia beneficiază de cheltuieli de transport, diurnă și cazare, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.

CAPITOLUL IV Alte drepturi ale magistraților

Art. 17. -

(1) Magistrații care sunt detașați sau delegați în altă localitate beneficiază de diurnă de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum și de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază și magistrații care se deplasează pentru susținerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care magistrații nu beneficiază de cazare în condițiile prevăzute la alin. (1), aceștia au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte de cazare.

(3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistrații beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul când autoturismul aparține instituției.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detașării.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 18. - Jurisprudență

Magistrații, indiferent de funcția pe care o dețin, detașați în funcții de director general al Direcției Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiază pe durata detașării de indemnizația de încadrare brută lunară de judecător sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanța de judecată sau parchetul de la care provin, la care se adaugă indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de conducere în care sunt detașați, precum și de drepturile prevăzute în legile speciale.

Art. 19. - Jurisprudență

Magistrații numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația brută lunară prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare funcției pe care o preiau.

Art. 20. -

Activitatea profesională a magistraților și a personalului de specialitate salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență se evaluează anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justiției sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată magistrații și personalul de specialitate salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu indemnizația de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea. Modificări (1)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizația de încadrare brută din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor. Jurisprudență

Art. 22. -

În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 23. -

Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Art. 24. - Jurisprudență

Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aprobă prin ordin, după caz, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25. -

(1) Magistrații, precum și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, mutați în interesul serviciului în altă localitate, în cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor și unităților din subordinea Ministerului Justiției, au dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru ei și membrii familiilor lor, precum și pentru bunurile din gospodărie;

b) plata unei indemnizații egale cu indemnizația de încadrare brută lunară la data mutării efective în altă localitate;

c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;

d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și magistraților numiți în funcții după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instanță din altă localitate decât cea în care au funcționat ca magistrați stagiari.

(3) Mutarea în altă localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuințe de serviciu de către Ministerul Justiției sau Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Magistrații care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale sau locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea au dreptul la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natură salarială și nu se impozitează.

(2) Magistrații care nu beneficiază de locuință în localitatea în care își desfășoară permanent activitatea și cărora nu li se acordă compensarea chiriei în condițiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde își are sediul instanța sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situația în care nu există mijloace de transport între aceste localități, iar magistrații efectuează deplasarea cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.

(3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impozitează.

(4) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute magistraților și nici altor categorii de personal.

(5) Magistrații care au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție nu beneficiază de prevederile alin. (1)-(3).

Art. 27. -

(1) Magistrații, precum și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiției și, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Magistrații în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției și procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Aceste drepturi nu se impozitează.

Art. 28. - Jurisprudență

În perioada concediului de odihnă magistrații, precum și celălalt personal prevăzut de prezenta ordonanță de urgență beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu și localitatea din țară în care își petrec concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanți la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu și localitatea din țară unde își petrec concediul se face cu autoturismul.

Art. 29. -

(1) Absolvenții, în primul an de activitate, încadrați ca magistrați sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în unități din justiție și în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției, gradului sau treptei în care urmează să fie încadrați. Această indemnizație se acordă și absolvenților încadrați în Ministerul Justiției.

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenții facultăților de drept să se acorde indemnizația prevăzută la alin. (2) și în cazul angajării lor în localități în care atragerea juriștilor se face cu mare greutate.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se înscriu în carnetul de muncă și se acordă o singură dată în timpul activității.

(5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie și se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauză părăsește unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcție.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Pentru condiții deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, la instanțele judecătorești și parchete, se acordă un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul justiției sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în funcție de condițiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel puțin 70% din activitate se desfășoară în aceste condiții.

Art. 31. -

(1) Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, trimiși în străinătate, invitați pe contul organizațiilor sau al altor parteneri străini, pentru acțiuni în interesul serviciului, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituțiile publice.

(2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.

(3) Pentru magistrați cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă, cheltuieli de transport și cazare - se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.

Art. 32. -

(1) Magistrații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fiind încadrați în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invalidității o pensie egală cu indemnizația de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidității și vor beneficia o singură dată de o compensație egală cu de cinci ori aceeași indemnizație brută.

(2) Magistrații care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, și care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel puțin jumătate din indemnizația de încadrare brută avută în ultima lună de activitate, de o compensație egală cu de trei ori aceeași indemnizație brută, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată.

(3) Urmașii magistraților decedați în condițiile prevăzute la alin. (1): soțul/soția supraviețuitoare, copiii minori și copiii majori aflați la studii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unică egală cu indemnizația de încadrare brută lunară pe care au avut-o magistrații respectivi la data decesului.

Art. 33. -

(1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizației de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina instituției în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

Art. 34. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență beneficiază și de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. -

Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, aflați în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția în care sunt încadrați.

Art. 36. -

(1) Magistrații militari de la instanțele și parchetele militare, precum și din Direcția instanțelor militare din Ministerul Justiției și Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și de drepturile reglementate de legislația aplicabilă personalului militar din Ministerul Apărării Naționale.

(2) Magistrații militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.

Art. 37. -

(1) Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

(2) Statele de personal și statele de funcții pentru curțile de apel, tribunale și judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, pentru Parchetul Național Anticorupție, pentru Ministerul Justiției și unitățile subordonate se aprobă de către ministrul justiției. Statele de funcții pentru instanțe și parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal și statele de funcții pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Art. 38. -

Drepturile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru magistrați se acordă și personalului de specialitate juridică asimilat magistraților, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicțional al Curții de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secția jurisdicțională a Curții de Conturi, procurorii financiari și procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizați cu coeficienții de multiplicare prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii și, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Președintele Colegiului jurisdicțional al Curții de Conturi se salarizează la nivelul procurorului-șef de secție din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicționale ale camerelor de conturi județene, respectiv a municipiului București, precum și procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizează cu coeficienții de multiplicare prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1 pentru funcțiile similare din cadrul curților de apel și al parchetelor de pe lângă aceste instanțe. Președinții colegiilor jurisdicționale ale camerelor de conturi județene, respectiv a municipiului București, se salarizează la nivelul vicepreședinților curților de apel. Jurisprudență

(3) Magistrații-asistenți din cadrul Secției jurisdicționale a Curții de Conturi se salarizează cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curților de apel.

(4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4. Jurisprudență

Art. 40. - Modificări (1), Jurisprudență

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 41. - Jurisprudență

Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt brute și impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Magistrații și celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, nemulțumiți de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestație, în termen de 5 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz. Contestațiile se soluționează în cel mult 30 de zile. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București. Hotărârile acestei instanțe sunt irevocabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și magistraților Curții Supreme de Justiție.

Art. 44. - Jurisprudență

Referirile la "salariul de bază" al magistraților și al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "indemnizația de încadrare brută lunară".

Art. 45. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curții Supreme de Justiție, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Curții de Conturi, precum și bugetelor altor instituții al căror personal beneficiază de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 46. - Jurisprudență

Magistrații și celălalt personal salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență nu beneficiază de prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 342/2002.

Art. 47. - Jurisprudență

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 48. - Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 1 se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 și cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 49. - Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, față de nivelul din luna decembrie 2002 și cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, față de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 50. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Jurisprudență

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 11, precum și celelalte dispoziții referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 6 decembrie 2002.

Nr. 177.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

INDEMNIZAȚIILE
magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiție, curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor
de pe lângă aceste instanțe, precum și ale personalului de specialitate
juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 92/1992, pentru
organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

CAPITOLUL A Coeficienții de multiplicare pentru indemnizațiile magistraților

Valoarea de referință sectorială = 1.833.754 lei

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
1. Procuror general S 17,500
2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200
3. Adjunct al procurorului general, procuror general al Parchetului Național Anticorupție S 17,000
4. Procuror consilier al procurorului general, procuror general adjunct al Parchetului Național Anticorupție S 16,000
5. Procuror șef secție S 15,750
6. Procuror șef secție adjunct S 15,500
7. Procuror inspector-șef S 15,250
8. Procuror inspector S 15,000
9. Procuror șef serviciu S 14,500
10. Procuror șef birou S 14,000
11. Procuror S 13,750
Curți de apel, parchete de pe lângă curțile de apel
12. Președinte, procuror general S 15,500
13. Vicepreședinte, procuror general adjunct S 15,000
14. Judecător inspector, procuror inspector S 14,000
15. Președinte secție, procuror șef secție S 14,000
16. Procuror șef serviciu S 13,500
17. Procuror șef birou S 13,250
18. Judecător, procuror S 13,000
Tribunale, parchete de pe lângă tribunale
19. Președinte, prim-procuror S 14,500
20. Vicepreședinte, prim-procuror adjunct S 14,000
21. Președinte secție, procuror șef secție S 13,500
22. Procuror șef birou S 13,000
23. Judecător, procuror, peste 6 ani vechime în magistratură S 12,500
24. Judecător, procuror 4-6 ani vechime în magistratură S 12,000
Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii
25. Președinte, prim-procuror S 13,500
26. Vicepreședinte, prim-procuror adjunct S 13,000
27. Președinte secție, procuror șef secție S 12,500
28. Judecător, procuror, peste 4 ani vechime în magistratură S 11,500
29. Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistratură S 11,000
Magistrați stagiari
30. Judecător, procuror 1-2 ani S 7,500
31. Judecător, procuror 6 luni-1 an S 6,000
32. Judecător, procuror 0-6 luni S 4,500
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Vechimea în magistratură și condițiile de numire în funcțiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Coeficienții de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 și 24-23 se acordă la împlinirea vechimii prevăzute de prezenta anexă în cadrul instanțelor sau parchetelor de același nivel. Trecerea în funcții de magistrat de la o instanță sau parchet inferior la o instanță sau parchet de nivel superior și acordarea indemnizației corespunzătoare se fac pe bază de examen, în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. La instanțele și parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficienții de multiplicare pentru funcțiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 și 25-27 se majorează cu 0,200.

Instanțele și parchetele la care se aplică prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL B Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul
Justiției și din Institutul Național al Magistraturii, asimilat
magistraților potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, din Centrul de
Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal
Auxiliar de Specialitate, a specialiștilor cu înaltă calificare din
Parchetul Național Anticorupție și a personalului de specialitate
din Institutul Național de Criminologie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarizarea asimilată
1. Secretar general, director general, consilier al ministrului justiției S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 4
2. Director la direcții de specialitate juridică, secretar general adjunct, directorul Institutului Național al Magistraturii, directorul Institutului Național de Criminologie, directorul Centrului de Pregătire și Perfecționare A Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. a nr. crt. 5
3. Director adjunct la direcții de specialitate juridică, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, director adjunct al Institutului Național de Criminologie, director adjunct al Centrului de Pregătire și Perfecționare A Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. a nr. crt. 6
4. Inspector general judecătoresc șef*) S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7
5. Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general penitenciare S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 8
6. Șef serviciu de specialitate juridică S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 9
7. Șef birou de specialitate juridică S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 10
8. Consilieri de specialitate juridică, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Național al Magistraturii și Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, personal de specialitate la Institutul Național de Criminologie S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 11, 18, 23, 24, 28-32, în raport cu vechimea în magistratură prevăzută de Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în specialitate
9. Specialiști cu înaltă calificare din Parchetul Național Anticorupție S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 18
Modificări (1)

*) Adjunctul inspectorului general judecătoresc șef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micșorat cu 0,100.

ANEXA Nr. 2

INDEMNIZAȚIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Funcția Indemnizația în procente din indemnizația de încadrare a judecătorului de la Curtea Supremă de Justiție
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii și președinții de ședință (ministrul justiției și președintele Curții Supreme de Justiție). 55%

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
;
se încarcă...