Alte drepturi ale magistraților | Ordonanță de urgență 177/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Alte drepturi ale magistraților

Art. 17. -

(1) Magistrații care sunt detașați sau delegați în altă localitate beneficiază de diurnă de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum și de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază și magistrații care se deplasează pentru susținerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care magistrații nu beneficiază de cazare în condițiile prevăzute la alin. (1), aceștia au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte de cazare.

(3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistrații beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul când autoturismul aparține instituției.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detașării.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 18. - Jurisprudență

Magistrații, indiferent de funcția pe care o dețin, detașați în funcții de director general al Direcției Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiază pe durata detașării de indemnizația de încadrare brută lunară de judecător sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanța de judecată sau parchetul de la care provin, la care se adaugă indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de conducere în care sunt detașați, precum și de drepturile prevăzute în legile speciale.

Art. 19. - Jurisprudență

Magistrații numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația brută lunară prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare funcției pe care o preiau.

Art. 20. -

Activitatea profesională a magistraților și a personalului de specialitate salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență se evaluează anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justiției sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată magistrații și personalul de specialitate salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu indemnizația de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea. Modificări (1)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizația de încadrare brută din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor. Jurisprudență

Art. 22. -

În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 23. -

Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Art. 24. - Jurisprudență

Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aprobă prin ordin, după caz, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25. -

(1) Magistrații, precum și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, mutați în interesul serviciului în altă localitate, în cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor și unităților din subordinea Ministerului Justiției, au dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru ei și membrii familiilor lor, precum și pentru bunurile din gospodărie;

b) plata unei indemnizații egale cu indemnizația de încadrare brută lunară la data mutării efective în altă localitate;

c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;

d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și magistraților numiți în funcții după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instanță din altă localitate decât cea în care au funcționat ca magistrați stagiari.

(3) Mutarea în altă localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuințe de serviciu de către Ministerul Justiției sau Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Magistrații care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale sau locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea au dreptul la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natură salarială și nu se impozitează.

(2) Magistrații care nu beneficiază de locuință în localitatea în care își desfășoară permanent activitatea și cărora nu li se acordă compensarea chiriei în condițiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde își are sediul instanța sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situația în care nu există mijloace de transport între aceste localități, iar magistrații efectuează deplasarea cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.

(3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impozitează.

(4) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute magistraților și nici altor categorii de personal.

(5) Magistrații care au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție nu beneficiază de prevederile alin. (1)-(3).

Art. 27. -

(1) Magistrații, precum și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiției și, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Magistrații în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției și procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Aceste drepturi nu se impozitează.

Art. 28. - Jurisprudență

În perioada concediului de odihnă magistrații, precum și celălalt personal prevăzut de prezenta ordonanță de urgență beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu și localitatea din țară în care își petrec concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanți la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu și localitatea din țară unde își petrec concediul se face cu autoturismul.

Art. 29. -

(1) Absolvenții, în primul an de activitate, încadrați ca magistrați sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență în unități din justiție și în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției, gradului sau treptei în care urmează să fie încadrați. Această indemnizație se acordă și absolvenților încadrați în Ministerul Justiției.

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenții facultăților de drept să se acorde indemnizația prevăzută la alin. (2) și în cazul angajării lor în localități în care atragerea juriștilor se face cu mare greutate.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se înscriu în carnetul de muncă și se acordă o singură dată în timpul activității.

(5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie și se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauză părăsește unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcție.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Pentru condiții deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, la instanțele judecătorești și parchete, se acordă un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul justiției sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în funcție de condițiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel puțin 70% din activitate se desfășoară în aceste condiții.

Art. 31. -

(1) Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, trimiși în străinătate, invitați pe contul organizațiilor sau al altor parteneri străini, pentru acțiuni în interesul serviciului, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituțiile publice.

(2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.

(3) Pentru magistrați cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă, cheltuieli de transport și cazare - se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.

Art. 32. -

(1) Magistrații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fiind încadrați în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invalidității o pensie egală cu indemnizația de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidității și vor beneficia o singură dată de o compensație egală cu de cinci ori aceeași indemnizație brută.

(2) Magistrații care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, și care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel puțin jumătate din indemnizația de încadrare brută avută în ultima lună de activitate, de o compensație egală cu de trei ori aceeași indemnizație brută, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată.

(3) Urmașii magistraților decedați în condițiile prevăzute la alin. (1): soțul/soția supraviețuitoare, copiii minori și copiii majori aflați la studii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unică egală cu indemnizația de încadrare brută lunară pe care au avut-o magistrații respectivi la data decesului.

Art. 33. -

(1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizației de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina instituției în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

Art. 34. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență beneficiază și de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 177/2002:
Dispoziții generale
Salarizarea magistraților
Salarizarea și alte drepturi ale magistraților consultanți
Alte drepturi ale magistraților
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
;
se încarcă...